Gå til sidens indhold

Tank-op-aftale

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Fejlberegning af rejsens pris 23-0327

Klageren ønskede, at hans rejse blev beregnet til en lavere pris, svarende til rejse inden for transittid, da forsinkelser med busserne var skyld i, at han ikke kunne følge sin planlagte rejseplan. Ankenævnet fastholdt, at rejserne skulle beregnes som separate rejser.

7. februar 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Beløb overført til rejsekortkontoen men ikke trukket fra den tilknyttede bankkonto 2022-0264
Da klageren fik nyt betalingskort, opdaterede han ikke betalingsoplysningerne på Rejsekorts selvbetjeningsside, hvorfor betaling af en automatisk optankning på 300 kr. til klagerens Rejsekort ikke kunne trækkes på klagerens konto. Da klageren efter fremsendelse af flere rykkere ikke betalte beløbet, var det berettiget at sende kravet til inkasso. Ikke medhold
12. april 2023 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Beløb overført til rejsekortkontoen men ikke trukket fra den tilknyttede bankkonto 2021-0162
Klageren havde på Rejsekorts hjemmeside bestilt et rejsekort med en tilknyttet tank-op-aftale, som skulle administreres af DSB. Hun benyttede imidlertid ikke det bestilte rejsekort, men da kortet ca. 6 måneder senere kom i kontakt med rejsekortudstyr på Frederiksberg Metrostation, overførte DSB i henhold til tank-op-aftalen et beløb på 300 kr. til rejsekortet. Efterfølgende kunne DSB ikke hæve betaling for optankningen på det betalingskort, som klageren havde tilknyttet til aftalen, fordi hun i mellemtiden havde fået nyt betalingskort. DSB fremsendte derfor to opkrævninger for optankningen til klageren, som hun dog ikke betalte. Herefter overdrog DSB fordringen til inddrivelse via et eksternt inkassobureau. Klageren mente ikke at skylde beløbet på 300 kr. til DSB, da hun ikke havde rejst på rejsekortet. Ankenævnet udtalte, at den omstændighed, at klageren endnu ikke havde benyttet det optankede beløb til at rejse for, ikke kunne fritage hende for forpligtelsen til at betale for optankningen på 300 kr., idet DSB havde overført beløbet til klagerens rejsekort, som hun dermed kunne benytte til fremtidige rejser. DSB havde derfor været berettiget til at overdrage fordringen til inkasso, da klageren ikke betalte for optankningen. Ankenævnet kunne ikke tage stilling til inkassobureauets opkrævning af inkassogebyr, inkassoomkostninger og renter, da dette falder uden for ankenævnets virke.
8. februar 2022 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Beløb overført til rejsekortkontoen men ikke trukket fra den tilknyttede bankkonto 2019-0240
Opkrævning på 200 kr. vedrørende tank-op-aftale. Det var dokumenteret via klagerens rejsekorthistorik, at han havde rejst for beløbet, men optankningen havde ikke kunnet hæves på det tilknyttede betalingskort, fordi klageren ikke havde oplyst til Rejsekort Kundecenter, at han havde fået nyt betalingskort. Den omstændighed, at klageren fejlagtigt troede, at beløbet ville blive hævet fra det nye betalingskort, når han havde opdateret betalingskortoplysningerne i selvbetjeningen, ændrede ikke ved, at beløbet faktisk forblev ubetalt. Ankenævnet kunne ikke tage stilling til inkassofirmaets opkrævning af rykkergebyrer, renter og inkassoomkostninger.
19. februar 2020 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Beløb overført til rejsekortkontoen men ikke trukket fra den tilknyttede bankkonto 2019-0113
Opkrævning på 300 kr. vedrørende tank-op-aftale. Det var dokumenteret via klagerens rejsekorthistorik, at hun havde rejst for beløbet, men optankningen havde ikke kunnet hæves på det tilknyttede betalingskort, fordi klageren ikke havde oplyst til Rejsekort Kundecenter, at hun havde fået nyt betalingskort. Ankenævnet kunne ikke tage stilling til inkassofirmaets opkrævning af rykkergebyrer, renter og inkassoomkostninger. Klageren ikke medhold
30. oktober 2019 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Manglende spærring af rejsekort/manglende meddelelse om nyt betalingskort 2018-0174
Rejsekort tank-op-aftale – seks optankninger à 500 kr. til klagerens rejsekort i perioden maj-oktober 2015, som ikke kunne hæves på det tilknyttede betalingskort. Klageren ønskede fritagelse for betaling af 3.000 kr. samt rykkergebyr, inkassogebyr, inkassoomkostninger og renter. Ifølge oplysningerne fra Arriva Tog A/S, som administrerede klagerens rejsekortaftale, kunne der i perioden 30. maj – 7. oktober 2015 ikke hæves betaling for i alt 6 optankninger à 500 kr. på det betalingskort, som klageren havde tilknyttet til tank-op-aftalen. Det er uoplyst, hvad den faktiske årsag hertil er, men det kan skyldes, at klagerens betalingskort var udløbet eller var blevet spærret. Rejsekortsystemet (i dette tilfælde Arriva Tog A/S) overførte automatisk det beløb, som klageren havde valgt til rejsekortet, når saldoen kom under 50 kr., og når beløbet ikke kunne hæves på betalingskortet, sendte Arriva Tog A/S en faktura til klageren. Det følger af kortbestemmelser for Rejsekort, at det er kundens ansvar at oplyse om ændringer i adresse, e-mailadresse, betalingskort mv. Arriva Tog A/S var berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af 3.000 kr. samt et rykkergebyr på 100 kr.
12. december 2018 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Tank-op-aftale 2018-0116
Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet Rejsekort Pendler Kombi – den automatiske fornyelse af kortet blev ikke aktiveret, fordi klageren ikke checkede ind på den første rejse efter fornyelsen. Klageren kunne ved kontrollen den 15. maj 2018 ikke forevise gyldig rejsehjemmel, fordi pendler-perioden på hans Rejsekort Pendler Kombi var udløbet, og samtidig havde han ikke inden påstigning checket rejsekortet ind, hvorved den automatisk fornyede periode ikke blev aktiveret. Ankenævnet fandt derfor, at kontrolafgiften var pålagt med rette. Ankenævnet bemærkede, at klageren, uanset om hans pendlerperiode var udløbet eller ej, skulle have checket sit Rejsekort Pendler Kombi ind ved rejsens begyndelse for at have gyldig rejsehjemmel. Da Metro Service ikke tog stilling til alle klagers oplysninger ved deres behandling af sagen, skal Metro Service betale klagers gebyr til Ankenævnet.
31. oktober 2018 Metro Trafikvirksomhed overvejende medhold
Tank-op-aftale 2017-0182
Klageren afmeldte sin gamle tank-op-aftale og bestilte en ny med ændrede kreditkortoplysninger. Aftalen skulle aktiveres inden 30 dage for at træde i kraft. Han fik ikke gjort dette, og kunne derfor ikke checke ind, men rejste alligevel.
21. december 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke gået 4 timer efter tank op 2013-0171
Klageren forsøgte at checke inden der var gået 5 timer, som der stod i mailen, at der kunne gå. Hun undlod at anvende rejsekortet de følgende 30 dage, hvorefter tank-op-beløbet automatisk blev tilbageført til hendes bankkonto. Saldoen var derfor fortsat for lav ved efterfølgende forsøg på check-ind. Den omstændighed, at hun straks kontaktede stewarden om bord, havde derfor ingen betydning. A
6. december 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende spærring af rejsekort/manglende meddelelse om nyt betalingskort 2015-0086
Klagerens søn havde et personligt rejsekort samt en tank op-aftale hos DSB. I en periode fra 19. juni 2014 til 20 marts 2015 kunne DSB ikke trække betalingen på sønnens betalingskort, da dette ikke længere var aktivt. DSB udsendte derfor ialt 19 fakturaer á 300 kr. for optankning af sønnens rejsekort. Beløbet var ikke omtvistet i sagen. En del af disse fakturaer oplevede DSB at få retur med påtegningen "ubekendt adresse". Det fremgik af rejsekorts kortbestemmelser, at kortindehaveren er forpligtet til at oplyse enhver ændring i: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt ændret betalingskort tilknyttet en evt. tank op-aftale. Klagers påstand om at optankningen burde være stoppet ikke taget til følge, da der ikke er en pligt for trafikselskabet til at kortindehaveren ikke overholder betingelserne.
15. december 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende spærring af rejsekort/manglende meddelelse om nyt betalingskort 2015-0049
Klageren overlod i en periode sit personlige rejsekort til sin søn, som 33 gange ikke checkede dette rejsekort ud. Rejsekortet blev ikke spærret. Grundet rejsekortets historik kunne det ikke ligges til grund, at klagerens søn var uvidende om korrekt anvendelse af et rejsekort. Det forhold, at Rejsekort Kundecenter havde forholdt sig passiv, da det blev konstateret, at der ikke blev checket ud på rejsekortet kunne ikke føre til kravet på betalingen af de 33 gange forudbetaling. Ankenævnet bemærkede dog, at det var kritisabelt, at DSB benævnte faktureringer som rykkere.
29. september 2015 Movia Trafikvirksomheden medhold
I busser kan der gå op til 24 timer før optankningen kan overføres til rejsekort 2014-0162
Kontrolafgift for manglende check-ind på rejsekort. Klageren tankede op på datterens rejsekort, men beløbet var ikke indgået inden påstigning på bussen.
21. november 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Rejsekortkonto i minus trods opfyldning 2014-0037
Grundet for lav saldo, kunne klageren ikke checke ind. Rejsekortsystemet overførte i samme forbindelse via klagerens tank-op-aftale 100 kr. til rejsekortet, men saldoen var fortsat minus 75 kr. Klageren steg efterfølgende på en metro vel vidende, at hendes rejsekort ikke var checket ind. Klageren har anført, at hun steg om bord på metroen, mens hun forsøgte via selvbetjening på www.rejsekort.dk at overføre 400 kr. til sit rejsekort. Det var ikke en fejl i rejsekortsystemet, der gjorde, at klageren ikke kunne indsætte mere end 100 kr. ad gangen 1 x i døgnet, men klageren selv, der i september 2013 havde oprettet en tank-op-aftale med dette beløb. En tank-op-aftale på kun 100 kr. 1 x i døgnet indebærer, at der ikke kan foretages lange rejser på rejsekort, uden at rejsekortsaldoen bliver negativ. Imidlertid er det ankenævnets opfattelse, således som www.Rejsekort.dk er formuleret om fordelene med en tank-op-aftale, hvorefter det står anført: Med en tank-op-aftale har du altid penge på dit rejsekort, så du er klar til at hoppe på bussen eller toget, når det passer dig, kan bibringe rejsekortindehaveren den fejlagtige opfattelse, at der altid er penge på rejsekortet. Klageren ikke medhold.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Beløb overført til rejsekortkontoen men ikke trukket fra den tilknyttede bankkonto 2014-0123
Klageren tankede i alt 400 kr. op på sit rejsekort via selvbetjening. Klagerens saldo blev forøget med 400 kr., men beløbet blev ikke trukket fra klagerens konto. DSB udsendte efterfølgende en faktura til klageren, da pengene var lagt ud af trafikselskabet. Denne nægtede klageren at betale.
22. september 2014 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Ikke gået 4 timer efter tank op 2013-0312
Klageren blev ved "tank op" på tilstrækkelig tydelig vis informeret om, at der via selvbetjening kan gå op til 4 timer før bestillingen overføres til kundens rejsekort.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke gået 4 timer efter tank op 2013-0133
Der var ikke gået 4 timer efter tank-op. Beskeden om at der kan forløbe 4 timer før kortet kan anvendes var tilstrækkelig tydelig.
26. februar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fejlberegning af rejsens pris 2013-0115
Erstatningskrav på 50 kr. for medgået tid med at klage. Spørgsmål om beløb iht. tank-op-aftale var trukket for tidligt som følge af fejlberegning af rejsens pris.
23. september 2013 Movia Trafikvirksomheden medhold