Gå til sidens indhold

Taxaregning iht. rejsegarantiordningen

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 23-0246
Klageren fik ikke medhold i sit krav om erstatning af i alt 1.440 kr. for taxakørsel fra Frederikshavn til Aalborg i anledning af, at NT's ekspresbus var fuld og kørte forbi stoppestedet. Ankenævnet lagde vægt på, at det store antal passagerer til ekspresbussen bl.a. skyldtes, at der var sket en personulykke, hvorefter togdriften mellem Frederikshavn og Aalborg blev indstillet, hvorfor der var tale om force majeure, samt at NT indsatte en ekstrabus. NT har udbetalt Rejsegaranti på 350 kr. til klageren.
6. december 2023 Nordjyllands Trafikselskab Trafikvirksomheden medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 23-0287
Metroen havde nedbrud i mindre end 30 minutter, hvorfor klageren ikke kunne få dækket sine udgifter til taxa i medfør af Rejsegarantien. Klageren kunne heller ikke få erstattet taxaudgifterne som følge af hans planlægning af rejsen, der ikke tog forbehold for uforudsete hændelser.
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 23-0082
Ankenævnet gav ikke klageren medhold i at Midttrafik skulle betale hans taxaregning på 274 kr., fordi Letbanetoget var aflyst grundet et trafikuheld på en anden Letbanestræking. Ankenævnet udtalte: "Det fremgår af Midttrafiks Rejsegaranti, at denne ikke gælder i tilfælde af trafikuheld. Det er ankenævnets opfattelse, at en kollision mellem en bil og et Letbanetog, der blev afsporet, og var årsag til aflysningerne og driftsforstyrrelserne den omhandlede dag, falder inden for denne betegnelse. Klageren er efter disse regler således ikke berettiget til at få godtgjort sine udgifter til taxa. Spørgsmålet er herefter, om Midttrafik på andet grundlag er forpligtet til at erstatte klagerens udgifter. Efter dansk rets almindelige erstatningsregler kræver det for at ifalde et erstatningsansvar, at ska-delidte (klageren) har lidt et tab, at skadevolderen (Midttrafik) har handlet ansvarspådragende, at der er årsagssammenhæng mellem tabet og hændelsen, samt at det var påregneligt for Midttrafik, at der ville opstå et tab for klageren. Egen skyld/accept af risiko hos skadelidte (klageren) kan medføre nedsættelse eller bortfald af erstatningen. Ankenævnet finder, at en aflysning kan udgøre et selvstændigt erstatningsgrundlag under særlige omstændigheder. Men i den konkrete situation, hvor baggrunden for aflysningen var et trafikuheld, og da der på til-strækkelig måde blev orienteret om aflysningen, samt om hvornår det næste Letbanetog ville afgå, nemlig kl. 14:50, har klageren ikke et berettiget erstatningskrav mod Midttrafik. Klageren har gjort gældende, at det ikke burde have påvirket driften af L1, at uheldet skete på en anden Letbanestrækning og 8 timer tidligere. Hertil bemærker ankenævnet, at det falder uden for ankenævnets virke at bedømme Midttrafiks oprydningsarbejde, hvorfor det af klageren anførte ikke kan føre til et andet resultat
16. august 2023 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2019-0294
Klageren ankom til Aarhus fra København og skulle videre til Grenaa med Letbanen. Klageren har gjort gældende, at Letbanen kl. 17:45 var udgået og tog en taxa hjem. Midttrafik afviste at refundere taxaregningen, da Letbanen var afgået planmæssigt. Ankenævnet udtalte: Midttrafiks rejsegaranti dækker taxaregning på op til 50 km, hvis Letbanen er mere end 20 minutter forsinket. Klagerens taxatur fra Aarhus til Grenaa var på 63 km. Klageren har gjort gældende, at Letbanen ikke afgik fra Aarhus H kl. 17:45 den 28. november 2019, og Midttrafik har fremlagt tekniske logs fra Letbanens kørsel, hvoraf fremgår, at den ankom til Aarhus H kl. 17:26 og afgik planmæssigt kl. 17:45, hvorefter den kl. 17:53 blev en anelse forsinket illustreret ved den tynde røde linje på grafen. Midttrafik har videre fremlagt data fra aflysninger den pågældende dag, som ikke omfatter afgangen kl. 17:45, men derimod kl. 16:00 og 17:15. På den baggrund har ankenævnet ikke grundlag for at statuere, at afgangen kl. 17:45 var aflyst, som klageren gør gældende. Klageren havde herefter ikke krav på i medfør af Rejsegarantien at tage en taxa til Grenaa, og Midttrafik er berettiget til at afvise hans krav om godtgørelse af taxaregningen.
23. juni 2020 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2019-0201
Metroen havde indstillet driften og personalet uddelte flyers med vejledning om rejsetidsgaranti og taxa. Klageren valgte at leje en Green Mobility-bil, til en billigere pris, end taxaen til samme destination ville have kostet. Metro Service afviste at godtgøre hans udgifter på 112 kr. og ankenævnet udtalte følgende: "Efter ordlyden i Metro Services rejsegaranti dækker de udelukkende udgifter til taxakørsel i medfør af lov om persontransport. Reglerne er formentlig vedtaget på et tidspunkt, hvor taxa var det eneste alternativ, når en passager skulle videre i transporten. Dette er ikke længere tilfældet med markedets nye muligheder for at kunne transportere sig. Det fremgår af rejsegarantien, at taxaen kan tages til det næste stop, hvorfra metroen kører, men i et tilfælde som det foreliggende, hvor der var driftsstop, og rejsen derfor ikke kunne genoptages fra en anden metrostation, lægges det til grund, at klageren – hvis han havde taget en taxi – efter rejsegarantireglerne ville have været berettiget til at få refunderet udgifterne til en taxi op til 300 kr. til sin destination, som efter det oplyste var Lergravsparken Metrostation. Ifølge Dantaxis pris-beregner koster en aftentur på 10 km i København 313 kr. Klageren valgte at tage en Green Mobility-bil til området omkring Lergravsparken Metrostation; en tur som i henhold til den fremlagte kvittering var på 10,6 km og kostede 112 kr. Ankenævnet finder, at klageren under de foreliggende omstændigheder og henset til formålet med rejsegarantien – at hjælpe kunderne videre på rejsen ved driftsforstyrrelser - er berettiget til at få refunderet udgifterne til denne delebil, som kostede mindre, end en taxi ville have kostet i situationen. Ankenævnet bemærker, at det ikke hermed er statueret, at passagerer i alle tilfælde af aktivering af rejsegarantien selv kan vælge transportform til den videre rejse." Metro Service skulle ikke betale 10.000 kr. i sagsomkostninger, da klageren havde overtrådt en for så vidt helt klar regel.
11. december 2019 Metro Klager medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2015-0171
Klagerens taxaregning ikke omfattet af Nordjyllands trafikselskabs rejsegarantiordning, da bussen ifølge GPS-data afgik planmæssigt.
23. februar 2016 Nordjyllands Trafikselskab Trafikvirksomheden medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2014-0274
Gay Parade i København medførte omlægninger af busruten, hvilket var annonceret på www.rejseplanen.dk og Movias hjemmeside i god tid. Klageren fik ikke godtgjort udgifter til taxa.
14. januar 2015 Movia Trafikvirksomheden medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2014-0249
Klagerens taxaregning var ikke omfattet af rejsegarantien.
21. november 2014 Nordjyllands Trafikselskab Trafikvirksomheden medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2013-0428
Godtgørelse af taxaregning på 277 kr. i henhold til rejsetidsgarantiordningen. Movia berettiget til at afvise klagerens krav.
17. juni 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2013-0116
Movia skal udbetale 807 kr. i Rejsetidsgaranti, da klageren havde en berettiget forventning om at tre personer kunne tage en taxi fra Præstø til Køge.
23. september 2013 Movia Klager medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2012-0432
Klageren søgte om rejsegaranti indenfor fristen men gav muligvis forkerte oplysninger, som han først korrigerede 3 måneder efter Movias afvisning af kravet. Klageren måtte bære risikoen for at sagen ikke længere kunne undersøges og Movia fik medhold i afvisning af kravet.
27. juni 2013 Movia Trafikvirksomheden medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2012-0384
Taxaregning på 395 kr. kunne ikke kræves godtgjort, da de indsatte togbusser var annonceret i tilstrækkelig god tid og på en tilstrækkelig tydelig måde.
23. april 2013 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2012-0102
Taxaregning på 182 kr. ikke godtgjort, da ikke dokumenteret tilsagn fra personalet, og da næste tog afgik efter 30 minutter. Klageren tillagt rejsetidsgarantigodtgørelse, og godtgørelse for den del af billetten, som ikke blev anvendt grundet taxaturen.
18. september 2012 DSB S-tog Klager delvist medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2012-0130
Taxaregning på 240 kr. ikke godtgjort. Klageren ikke dokumenteret tilsagn fra personalet til taxa. Togbus indsat inden for en time.
18. september 2012 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2010-0323
Ikke godtgjort taxa-regning ved forsinkelse.
11. april 2011 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold