Gå til sidens indhold

Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2019-0278
Da klagerens mobiltelefon brød sammen, blev hun vejledt af DOT's Kundeservice til at annullere sit gyldige pendlerkort og derefter købe et nyt i DOT-appen på den nye mobiltelefon, hvilket imidlertid ikke lykkedes for hende. Hun steg derfor på bussen uden at have gyldig rejsehjemmel. Ankenævnet fandt på baggrund af en udtalelse fra DOT's kundeservicemedarbejder, at vejledningen til klageren i den konkrete situation var forkert, fordi den betød, at klageren mistede 8 dage på sit pendlerkort samt resten af dagen, den 7. november 2019, i forhold til en overførsel/gendannelse af pendlerkortet i appen på den nye telefon. Ankenævnet bemærkede, at hvis klageren ikke havde kontaktet DOT Kundeservice den pågældende morgen og efter vejledning fået annulleret pendlerkortet, men i stedet for var steget på bussen uden at kunne forevise pendlerkortet, ville klageren i henhold de fælles landsdækkende rejseregler have været berettiget til at få nedsat kontrolafgiften til 125 kr., når det blev konstateret, at klageren havde haft et gyldigt pendlerkort på kontroltidspunktet. Ankenævnet bemærkede endvidere, at uanset at pendlerkortet efter DOT’s regler blev ugyldigt straks efter refunderingen kl. 08:16:56, havde klageren faktisk betalt for den pågældende dag, idet det gebyr, som efter det oplyste skal betales for at få refunderet resten af kortets periode, efter ankenævnets opfattelse må anses for at være de 8 dage, som ikke refunderes. Ankenævnet fandt herefter på ovenstående baggrund, uanset at klageren, da hun steg på bussen, var klar over, at hun ikke havde gyldig rejsehjemmel, at der i denne konkrete sag havde foreligget sådanne helt særlige omstændigheder, at Movia i sin efterfølgende behandling af sagen, skulle have nedsat kontrolafgiften til 125 kr. KLAGEREN MEDHOLD
1. maj 2020 Movia Klageren overvejende medhold
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2019-0297
Klagerens 16-årige søn troede at købet af Ungdomskortet var gennemført, men det var kun selve bestillingen. Midttrafik skulle nedsætte kontrolafgiften til 125 kr., da informationen til kunden i købsflow'et var misvisende og mangelfuld.
1. maj 2020 Midttrafik Klageren overvejende medhold
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2020-0026
Klagerens periode var udløbet 2 måneder tidligere, før han rejste med bussen og ved kontrol blev pålagt en kontrolafgift. Klageren gjorde over for ankenævnet gældende, at han var på stærk psykofarmaka, der gør, at han glemmer. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften
1. maj 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2019-0085
Klageren, som var turist, ankom med fly til København og købte en kontantbillet i en automat for at rejse med metroen ind til centrum. Da hun fik kørelejlighed med bil, besluttede hun sig for at gemme billetten, som hun regnede med ville være gyldig, når hun ikke havde anvendt den. Den følgende dag rejste hun med metroen, hvor hun blev pålagt en kontrolafgift for udløbet rejsehjemmel. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da klageren på baggrund af billettens påtrykte udløbstidspunkt ikke med rette kunne tro, at hun kunne rejse på billetten og uden at undersøge reglerne nærmere kunne regne med, at andre landes regler fandt anvendelse i Danmark.
11. september 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2017-0163
Klageren kunne ved kontrollen i metroen den 28. maj 2017 efter kl. 21 ikke forevise gyldig rejse-hjemmel, da hans 72-timers billet købt i en DSB-automat var udløbet kl. 17:00, og han ikke havde anden gyldig rejsehjemmel. Kontrolafgiften blev hermed pålagt med rette.
9. november 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2017-0104
Klageren mobilperiodekort var udløbet 5 uger tidligere.
19. september 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2017-0051
Klageren troede at hans billet ligeledes af gjaldt som returbillet. Billetten var ikke en returbillet og var udløbet ved kontrollen. Klageren ikke medhold.
15. juni 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2016-0254
Dissens. Rejste på billet, som var udløbet. Flertaller udtaler følgende: På baggrund af det af kontrolløren anførte i notatet er det vores opfattelse, at passageren efter alt at dømme havde sat sig ned i bussen, inden han rejste sig og kontaktede kontrolløren. På den baggrund sammenholdt med, at passageren må have været klar over, at hans billet udløb kl. 14:41, hvilket tydeligt fremgik på billetten, finder vi, at passageren ved påstigning på bussen 20 minutter efter billettens udløb, at passageren - og ikke Movia – må bære ansvaret for, at billetten ved kontrol ikke længere var gyldig. Klageren ikke medhold.
2. maj 2017 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2016-0186
Klagerens datter kunne ikke forevise en kvittering sammen med Ungdomskortet, som ikke var blevet betalt. Ikke medhold.
7. marts 2017 Sydtrafik Trafikvirksomheden medhold
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2015-0047
Ankenævnet ikke lagt klagerens forklaring, om billetautomaten udstedte en billet med forkert dato, til grund.
23. juni 2015 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2014-0226
Kontrolafgift, da klager havde købt billetten dagen før. Afgørelse
14. januar 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2011-0008
Forevist udløbet uddannelseskort. Afgørelse
27. juni 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2011-0025
Ikke betalt for uddannelseskort.
27. juni 2011 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2010-0284
Tillægsbillet udløbet. Passager oplysninger stemte ikke overens med bussens GPS.
31. januar 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold