Afgørelser

Læs alle afgørelser fra ankenævnet.

Underkategori
Afgørelse
Dato
Selskab
Beskrivelse
 
Kontrolafgift
2019-0050
19. juni 2019
Kontrolafgift grundet modtagelse af mobilbillet efter togafgang.
2019-0022
19. juni 2019
Kontrolafgift grundet manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning.
Rejsekort
2019-0049
19. juni 2019
Kontrolafgift grundet manglende registrering af check ind på rejsekort.
Rejst på forkert billet/kort
2019-0058
19. juni 2019
Kontrolafgift grundet rejse på ægtefælles personlige rejsekort.
Rejsekort
2019-0028
19. juni 2019
Kontrolafgift grundet manglende check ind af flere rejsende på rejsekort.
2019-0072
19. juni 2019
Kontrolafgift grundet manglende check ind af to rejsende.
Kontrolafgift
2019-0094
19. juni 2019
Kontrolafgift grundet forevisning af ungdomskort kun gældende til rejser på Fyn.
Rejsekort
2019-0077
19. juni 2019
To kontrolafgifter grundet manglende straks-check ind af rejsekort.
Kontrolafgift
2019-0075
19. juni 2019
Kontrolafgift grundet rejse i zone uden for rejsekort pendlers gyldighedsområde.
2019-0066
19. juni 2019
Klageren fik beskeden: "Ordre behandles", men der var ikke penge nok på betalingskortet til at forny periodekortet. Klageren havde den foregående dag fået en kontrolafgift af samme årsag.
2019-0068
19. juni 2019
Kontrolafgift grundet manglende zone på mobilperiodekort.
2019-0092
19. juni 2019
Kontrolafgift grundet udløbet billet.
Rykkergebyrer
2019-0054
19. juni 2019
To rykkergebyrer à 100 kr. grundet forsinket betaling af to kontrolafgifter.
Kontrolafgift
2019-0035
19. juni 2019
Kontrolafgift grundet manglende billet. Klageren troede, at billetter kunne købes ombord.
Rejsekort
2019-0062
19. juni 2019
Kontrolafgift nedsat til et administrationsgebyr på 125 kr. grundet manglende omstilling af rejsekort anonymt til høj forudbetaling i forbindelse med rejse fra Fyn til Sjælland.
Kontrolafgift
2019-0024
19. juni 2019
Kontrolafgift grundet manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning.
2019-0041
19. juni 2019
Kontrolafgift for ikke at have modtaget sms-billet på mobiltelefonen før påstigning.
2019-0086
19. juni 2019
Kontrolafgift grundet køb af mobilbillet efter påstigning.
2019-0052
19. juni 2019
Kontrol grundet udløbet mobilpendlerkort.
2019-0040
19. juni 2019
Klagerens Ungdomskort skulle have været automatisk fornyet og leveret til hans Ungdomskortapp, men dette ikke skete, fordi han ikke accepterede en prisstigning til kortet, som han modtog oplysning om i en e-mail fra DSB. Ankenævnet fandt, at overskriften til e-mailen, som var ”Opdatering af kortpriser”, ikke indikerede, at den krævede klagerens øjeblikkelige opmærksomhed, og endvidere fremgik det ikke tilstrækkelig tydeligt af selve beskeden, at bestillingen ville blive annulleret, hvis prisændringen ikke blev accepteret. Ankenævnet udtalte, at det ville have været naturligt at orientere om prisstigningen i en push-besked i appen, når Ungdomskortet skulle leveres til denne. Klageren medhold.
Personaleadfærd
2019-0012
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet manglende check ind af flere rejsende på rejsekort anonymt grundet for lav saldo.
Rejsekort
2018-0283
08. maj 2019
Kontrolafgift til tre voksne som var checket ind som børn på klagerens rejsekort.
2018-0281
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet manglende straksbillettering - klageren glemte at checke ind, men checkede ind, da han så kontrollørerne.
Kontrolafgift
2018-0269
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet rejse i en zone, hvortil hendes periodekort ikke var gyldigt. Klageren ønsker, at hun måtte omlægge den vanlige rejse grundet strejke hos DSB.
Erstatningssager
2018-0257
08. maj 2019
Forsinkelse hos Nordjyllands Trafikselskab, der betød, at de ikke nåede deres videre forbindelse med DSB, hvorfor de måtte købe nye DSB-billetter til 1.420 kr. Klageren gør gældende, at de ved planlægningen blot fulgte anbefalingerne på rejseplanen.
2018-0254
08. maj 2019
Erstatning på skønsmæssigt 19.200 kr. for mistet safarirejse grundet tognedbrud, der medførte, at klageren måtte opgive at nå sit fly i Københavns lufthavn.
Kontrolafgift
2019-0006
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet forevisning af 1 zones tilkøbsbillet til DSB Orange-billet. Klageren ønsker, at ankenævnet annullerer kontrolafgiften, da de ikke vidste om billetten gyldig og derfor spurgte en steward, inden toget satte i gang.
2018-0246
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet manglende modtagelse af mobilbillet på telefonen inden ombordstigning. Klageren ønsker, at ankenævnet annullerer kontrolafgiften, da han påstår, at sønnen havde betalt for billetten og fået den leveret inden kontrolafgiftens udstedelse.
2019-0037
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet manglende forevisning af rejsehjemmel. Klageren medtog en tidligere kundes kvittering fra billetautomaten.
Rejsekort
2019-0029
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort.
Erstatningssager
2019-0011
08. maj 2019
Erstatning for taxaregning på 689 kr. Klageren ønskede beløbet godtgjort, da han ikke kunne checke ind på sit rejsekort i bussen og ikke måtte downloade app'en til at købe billet af chaufføren, som satte ham af bussen.
Kontrolafgift
2019-0027
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet manglende zone på kontantbillet. Klageren faldt i søvn og kørte for langt.
2019-0015
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet forevisning af mobilbillet, som var købt efter påstigning på dagens sidste tog, og som først var gyldig til den næste afgang ca. 6 timer senere.
Rejsekort
2018-0226
08. maj 2019
Spærring af rejsekort efter gentagne undladt check-ud på kortet. Klageren ønsker kompensation på 600 kr. for udgifter forbundet med spærringen af rejsekortet, da klageren påstår, at hun ikke har modtaget advarsler om manglende check-in.
Togpassagerrettigheds-forordningen
2018-0252
08. maj 2019
Genoptagelsessag. DSB havde allerede kompenseret klagerens udgift til den ubenyttede togbillet efter togpassagerrettighedsforordningen art. 16, hvorfor han ikke også skulle godtgøres efter art. 17.
Rykkergebyrer
2018-0190
08. maj 2019
Genoptagelsessag. Rykkergebyr godkendt.
Kontrolafgift
2018-0224
08. maj 2019
Ankenævnet genoptog sagen, da Metro Service gjorde gældende, at afgørelsen var truffet på et forkert grundlag, fordi det fremlagte foto ikke var taget af stewarden, men af klageren. Ankenævnet fastholdt afgørelsen med følgende præcisering:"Ankenævnet lagde i afgørelsen af 6. marts 2019 til grund, at klagerens Jojo-kort var blevet fotograferet af stewarden ved kontrollen. Det fremgår imidlertid af stewardens foto, at han kun fotograferede den side af plasticslippen, hvori der befandt sig en kvittering for betaling af den udløbne periode på Jojo-kortet. Stewarden skrev som begrundelse for kontrolafgiften ”PK Udløbet”, som betyder periodekort udløbet, og stewarden er ikke efterfølgende blevet spurgt om sin erindring om, hvad der blev forevist i kontrolsituationen. Det er efter ankenævnets opfattelse herefter ikke usandsynligt, at stewarden alene fandt det nødvendigt for at begrunde sin kontrolafgift, at han fotograferede den del af slippen, hvori den udløbne kvittering befandt sig. Det er Metro Service anførte om, at man ville have kunnet skimte en flig af Jojo-kortet, hvis det havde været i den anden slip, medfører efter ankenævnets opfattelse ikke, at det dermed kan konstateres som utvivlsomt, at klageren ikke medbragte kortet, eller at kortet ikke befandt sig i slippen. Det kan være, at kortet ikke kom med på billedet, fx fordi stewarden bøjede slippen lidt bagover, hvorved kortet ikke ville være synligt. Klageren har ikke kommenteret Metro Services anmodning om genoptagelse, men hun anførte i sine oprindelige bemærkninger i ankenævnssagen dateret den 5. december 2018 nederst side 1, at hun havde Jojo-kortet på sig tillige med kørekort og bankkort og dermed kunne have vist, at Jojo-kortet i den konkrete sag kunne anses for at være et personligt kort, fordi disse tre kort tilsammen med SMS om kortets aktivering ville vise, hvem hun var, og at kortet var aktivt. På den baggrund finder ankenævnet, at det ikke kan lægges til grund, at klageren ikke foreviste Jojo-kortet. Klageren var i situationen ikke herre over, hvad stewarden valgte at fotografere, og Metro Service er som professionel part nærmest til at dokumentere, hvad der er blevet forevist for stewarden." Da der var tale om en praksisændring skulle Metro Service ikke betale 10.000 kr. i sagsomkostninger.
2018-0261
08. maj 2019
Metro Service anmodede om genoptagelse af sagen vedrørende sagsomkostningerne på 10.000 kr. , idet der var tale om praksisændring i ankenævnet, og da kontrolafgiften var pålagt i den ånd, som vejledningsdokumentet var skrevet i. Ankenævnet fastholdt sagsomkotsningerne med den begrundelse, at der ikke var tale om en praksisændring i nævnet, idet de sager, som ankenævnet tidligere havde afgjort om sammenlægning af enkeltbilletter på papir eller mobilen, ikke vedrørte en enkelt passagers køb flere 1-zones tilkøbsbilletter, men enten flere rejsende sammen eller én rejsende som havde købt flere enkeltbilletter.
2018-0268
08. maj 2019
Kontrolafgift for at have medtaget en anden passagers p-billet fra billetautomaten. Klageren ønsker, at ankenævnet annullerer kontrolafgiften, da han gør gældende, at han havde købt en billet i billetautomaten.
Rejsekort
2019-0045
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet manglende check ind.
Kontrolafgift
2018-0131
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning.
Rejst på forkert billet/kort
2018-0210
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet rejse på børnebillet som voksen. Klageren gjorde gældende, at børnebilletten lignede voksenbilletten, hvorved han foretog et fejlkøb. Trafikvirksomhed medhold.
Kontrolafgift
2018-0214
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet rejse uden for gyldig zone på periodekort. Trafikvirksomhed medhold.
2018-0125
06. marts 2019
Tre kontrolafgifter og 6 rykkergebyrer. Klageren påstår, at han ikke har modtaget svar fra Trafikselskabet. Trafikselskab medhold.
2018-0138
06. marts 2019
Nedsat kontrolafgift på 125 kr. pålagt af trafikvirksomhed. DSB leverede ikke et nyt ungdomskort til, da betalingen ikke kun trækkes fra betalingskortet og ikke gav meddelelse til klageren, men klagerens 16-årige søn. Trafikvirksomhed medhold.
Principielle spørgsmål
2018-0212
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort. Klageren påstår, at han ville checke ind efter han havde stilt sine ting. Trafikselskab medhold.
Kontrolafgift
2018-0204
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet manglende rejsehjemmel. Klageren glemte sin pung i butik og kørte tilbage efter pungen uden billet. Klageren viste et udløbet periodekort. Trafikselskab medhold.
Rejsekort
2018-0196
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet manglende rejsehjemmel. Kunne ikke checke ind, da saldoen var for lav. Fik lov af buschauffør at stige på bussen og købe billet efterfølgende.
Rejst på forkert billet/kort
2018-0159
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet rejse på børnebillet. Klageren troede, at denne var gyldig rejsehjemmel sammen med hans DSB ung kort. Flertalsafgørelse til fordel for trafikvirksomheden.