Afgørelser

Læs alle afgørelser fra ankenævnet.

Underkategori
Afgørelse
Dato
Selskab
Beskrivelse
 
Rejsekort
2020-0156
09. december 2020
Klageren kunne ikke checke ind på sit rejsekort på udrejsen, selv om saldoen var høj nok. På hjemrejsen skete det samme, men klageren valgte at stige på bussen alligevel. Hun mistede efterfølgende rejsekortet, så dette kunne ikke undersøges for tekniske fejl af ankenævnet. Derefter fastholdt ankenævnet kontrolafgiften.
Principielle spørgsmål
2020-0214
09. december 2020
Klageren bor i Sverige, hvor hun køber sit Øresundspendlerkort. Klageren havde ikke købt Metrotillæg, da hun troede, at dette allerede var inkluderet i gyldighedszonerne, som også Metroen kørte i. Et flertalt i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da klageren burde have undersøgt pendlerkortets gyldighed nærmere, inden hun skiftede rejsemønster, og ikke blot forholdt sig passiv. Et mindretal fandt, at informationen om det manglende Metrotillæg på Øresundskortet var utilstrækkelig, og at kontrolafgiften skulle frafaldes. Der blev afsagt kendelse i overensstemmelse med flertallets votum.
2020-0193
09. december 2020
Klagen vedrørte Movias blokering i 3 år af klagerens mulighed for at kontakte dem telefonisk, som var hans eneste mulighed, da han er stærkt ordblind. Movia er en offentlig myndighed, som Ankestyrelsen fører tilsyn med, hvorfor ankenævnet afviste klagen grundet manglende kompetence.
Erstatningssager
2020-0183
09. december 2020
Klageren og hendes veninde kom ikke med bussen, da der var manglefuld skiltning på bussen. De måtte tage en taxa, som BAT afviste at betale. Ankenævnet fandt, at BAT ikke skulle godtgøre taxaregningen, men i stedet skulle refundere klagerens udgifter til deres busbilletter på 2 x 56 kr., idet billetterne ikke blev anvendt.
Kontrolafgift
2020-0212
09. december 2020
Klagerens pendlerkort var ikke gyldigt til zonerne 03 og 04, og han havde endvidere ikke metrotillæg til pendlerkortet, da han rejste med metroen fra Nørreport st. til Lufthavnen st., som ligger i zone 04. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften for rejse i zone 04 uden billet.
Erstatningssager
2020-0211
09. december 2020
Movia kunne ikke pålægges at erstatte klagerens mistede pensionistkort.
Kontrolafgift
2020-0146
09. december 2020
Ifølge klageren var hun i gang med at købe en mobilbillet, da hun blev bedt om at stige ombord på bussen af kontrolløren, som herefter pålagde hende en kontrolafgift på 750 kr. Ankenævnet kunne ikke lægge klagerens forklaring til grund, da den stred imod kontrollørens oplysninger, og da det endvidere fremgik af data fra DOT, at klageren først oprettede sin kundeprofil i DOT-appen, efter at bussen havde forladt stoppestedet.
Ikke vist kort/billet
2020-0219
09. december 2020
Uanset at klageren fornyede sit pendlerkort kort tid efter kontrollen, var det ikke gyldigt, da kontrollen fandt sted. Ankenævnet fastholdt derfor kontrolafgiften for rejse uden gyldigt pendlerkort.
Kontrolafgift
2020-0187
09. december 2020
Klageren kunne ikke få nedsat kontrolafgiften efter reglerne om glemt pendlerkort, da hans mobilklippekort, som han havde glemt at klippe, ikke kunne sidestilles med et personligt pendlerkort.
2020-0191
09. december 2020
Klageren købte fejlagtigt en pladsbillet i stedet for en almindeligt billet i billetautomaten. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften for rejse uden billet, da det tydeligt fremgik, at der var tale om en pladsbillet til 0 kr.
Rejsekort
2020-0228
09. december 2020
Klageren var ikke checket ind på sit rejsekort. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
Kontrolafgift
2020-0139
09. december 2020
Klageren havde ikke købt og modtaget sin mobillet, før han steg ombord på bussen. Mobilbilletten var derfor ikke gyldig, uanset at han i kontrolsituationen kunne forevise mobilbilletten til kontrollørerne.
2020-0181
09. december 2020
Klagerens søn var blevet pålagt en kontrolafgift på 1.200 kr. for at rejse på sin mors personlige rejsekort, hvilket efter rejsekortreglerne ikke er tilladt. FynBus var berettiget til at fastholde en kontrolafgift, men skulle nedsætte denne til 750 kr. Ankenævnet udtalte, at de fælles landsdækkende rejseregler var gældende i forholdet mellem FynBus og klagerens søn. Uanset, at FynBus havde annonceret den forhøjede kontrolafgift på sin hjemmeside, i busserne og i pressen, fremgik det ikke af de fælles landsdækkende rejseregler, at der gjaldt særlige takster for FynBus, hvorefter taksten i de fælles landsdækkende rejseregler på 750 kr. var gældende.
2020-0144
09. december 2020
DSB havde ikke godtgjort, at kontrollen skete om bord på toget, eller på perronen, efter at klageren var steget af toget. Ankenævnet lagde derfor klagerens forklaring til grund om, at hun var blevet kontrolleret allerede oppe for enden af trappen til perronen, og DSB skulle frafalde kontrolafgiften.
2020-0121
28. oktober 2020
Klageren har normalt pendlerkort, men havde annulleret dette grundet hjemsendelse som følge af Covid-19udbruddet. Han glemte derfor at købe en billet inden påstigning på Letbanen, da en enkelt dag havde været til møde på sin arbejdsplads.
2020-0116
28. oktober 2020
Klageren hævdede at han havde været udsat for identitetstyveri og at det ikke var ham, som havde rejst med bussen de 5 gange, hvor der var udstedt kontrolafgifter til hans navn. Ankenævnet fandt på baggrund af en sammenligning af skriften på kontrolafgiftskvitteringerne , og forevisningen af identitetspapirer, at det var klageren, som havde rejst.
Rejsekort
2020-0158
28. oktober 2020
Klageren glemte at checke sit rejsekort ind. Ankenævnet fastholdt den kontrolafgift, som hun var blevet pålagt.
2020-0123
28. oktober 2020
Klagerens søster mente at hendes rejsekort var checket korrekt ind, men ved kontrol var der intet registreret på hendes rejsekort. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften
Kontrolafgift
2020-0102
28. oktober 2020
Klageren gjorde gældende, at sønnen havde modtaget mobilbilletten 15 minutter før kontrolafgiften blev udstedt. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da billetten ikke var købt inden påstigning på bussen, og at tidsrummet på 15 minutter skyldtes, at kontrolafgiftens udstedelse blev forsinket af, at politiet skulle tilkaldes til identifikation af sønnen.
2020-0114
28. oktober 2020
Klageren hævede, at han havde forevist en gyldig billet, men at kontrolløren allerede havde skrevet en kontrolafgift og ikke ville lave det om. Movias kontrollør hævede, at klageren havde fået rakt billetten fra en anden passager. Billetten var en enkeltbillet fra zone 02 til Malmø, og da klageren havde været i Malmø tidligere på dagen, hvor han var blevet pålagt indrejseforbuddet, lagde ankenævnet til grund, at hvis billetten tilhørte klageren, havde han anvendt den til rejsen, hvorfor den ikke var gyldig til rejse i modsat retning og efterfølgende omstigning til bus, uanset om dette skete i zone 02.
Rejsekort
2020-0107
28. oktober 2020
Klagerens søn fyldte 16 år, og hans rejsekort skulle derfor omstilles fra kundetypen barn til voksen, hvilket der blev sendt 2 mails om til hans mailadresse. Da han ikke læste disse og derfor ikke fik foretaget omstillingen, blev han pålagt en kontrolafgift ved en efterfølgende kontrol. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, men bemærkede at det vil være hensigtsmæssigt, hvis også værgen modtager en mail, når kundetypen skal omstilles.
Kontrolafgift
2020-0124
28. oktober 2020
DSB har på baggrund af Covid-19 indført krav om køb af pladsbillet på alle regionale strækninger. Klageren anvendte DSB-appen til køb af billet og pladsbillet, men købte kun en pladsbillet til 0 kr., hvilket han ikke opdagede, inden han steg på toget. Klageren blev pålagt en kontrolafgift og gjorde efterfølgende gældende, at appen havde ændret hans bestilling fra en almindelig billet til kun en pladsbillet. Ankenævnets flertal fastholdt kontrolafgiften, da klageren burde have opdaget, at han kun havde købt en billet til 0 kr. - pladsbilletten. Ankenævnet bemærkede, at det var godt, at DSB efterfølgende havde ændret appen, så der på pladsbilletten tydeligt stod "Kun plads"
2020-0031
28. oktober 2020
Metro Service havde anmodet om genoptagelse af afgørelsen fra 23. juni 2020. Et flertal i ankenævnet fastholdt den trufne afgørelse med denne begrundelse: "Selv om der ved check ind i bussen den 11. december 2019 om morgenen stod anført på display-et: ”Gyldigt til 11.12.19” eller ”Expire date 11.12.19”, som Metro Service nu har oplyst, finder an-kenævnet, at dette heller ikke kan begrunde en ændret afgørelse. Vi bemærker herved, at sagen ikke har vedrørt usikkerhed om, hvornår pendlerkortet udløb, hvil-ket også var baggrunden for, at klagerens forlovede overførte 605 kr. den 10. december 2019. Sagen vedrører efter vores opfattelse den misinformation, som blev givet ved fornyelsen, om at kortet var ”Gyldigt fra: første check ind inden for sit pendlerområde den 11. december 2019.” På trods af at Metro Service nu har fremlagt en oversigt, der viser, at klagerens forlovedes pend-lerkort stort set hver gang er fornyet 1-2 dage efter udløb, finder vi, at denne oversigt i sig selv ikke indebærer, at klagerens forlovede måtte have været vidende om, at kortet ikke var blevet fornyet ved check ind den 11. december 2019, og at hun så at sige satsede på at rejse gratis, ind-til hun blev kontrolleret. Det bygger vi stadig først og fremmest på, at informationen ”Gyldig fra: første check ind indenfor dit pendlerområde fra 11-12-2019”, som klagerens forlovede har fået, efter hun gennemførte sit køb i rejsekortautomaten, er forkert og vildledende, og at hun har handlet i overensstemmelse med denne information."
2020-0127
28. oktober 2020
Klageren hævede, at han var blevet udsat for identitetstyveri, og at det ikke var ham, som havde rejst med hans rejsekort og fået en kontrolafgift den pågældende dag. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da klageren ikke havde spærret rejsekortet og havde tanket det op 7 gange efter kontrolafgiftens udstedelse.
Rejsekort
2020-0132
28. oktober 2020
Klageren sad ned og checkede sit rejsekort ind ved at række hånden ind foran standeren, da han efter det oplyste ikke ville puffe til de andre passagerer og lige skulle finde sit rejsekort frem. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da der var forløbet 16 sekunder fra bussen forlod stoppestedet, før klageren checkede ind, og da kontrolløren havde noteret, at det først var, da de bad om at se rejsehjemmel, at klageren checkede ind.
2020-0147
28. oktober 2020
Klageren hævdede, at han forgæves havde forsøgt at checke ind ved påstigning, hvilket chaufføren også havde hjulpet ham med uden held. En medpassager havde forsøgt at checke ham ind så sit kort, hvilket heller ikke virkede. Derefter gav chaufføren lov til, at klageren kørte med. Klageren blev ved efterfølgende kontrol pålagt en kontrolafgift. Vognmanden havde i forbindelse med klagerens efterfølgende klage over kontrolafgiften gennemset videoen fra bussen, der ifølge ham ikke understøttede klagerens forklaring. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da det fremgik af log fra bussens check ind-stander, at der var foretaget check ind ved det pågældende stoppested og stoppestedet før og efter klagerens påstigning.
2020-0151
28. oktober 2020
Klageren mente at have hørt lyden for korrekt check ind, men ved en efterfølgende kontrol var der ikke registreret noget på hendes rejsekort. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
Kontrolafgift
2020-0136
28. oktober 2020
Klageren havde glemt at forny sit pendlerkort. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
Rejsekort
2020-0145
28. oktober 2020
Kontrolafgift for ikke at være checket ind på rejsekort.
Refusion
2020-0111
28. oktober 2020
DSB var ikke forpligtet til at lade Erhvervskort være omfattet af de midlertidige refusionsregler for pendlerkort i forbindelse COVID-19, da der gælder helt særlige vilkår for Erhvervskort.
Kontrolafgift
2020-0157
28. oktober 2020
Klageren og to medrejsende, som var turister i København, havde købt for få zoner til deres rejse til lufthavnen. Et flertal i ankenævnet fastholdt alle 3 kontrolafgifter, da de fandt, at informationen på billetautomaten var tilstrækkelig tydelig, og da de 3 turister endvidere ved deres ankomst havde købt det korrekte antal zoner til rejsen fra lufthavnen til Københavns centrum. DISSENS
Ikke vist kort/billet
2020-0138
28. oktober 2020
Selv om klageren havde sin pung fremme samtidig med, at han foreviste sit ledsagerkort, var dette ikke tilstrækkeligt, da det var klagerens eget ansvar at sige til chaufføren, hvilken billet han ønskede at købe. Ankenævnet fastholdt derfor kontrolafgiften for ikke at kunne forevise en børnebillet sammen med ledsagerkortet.
Rejsekort
2020-0152
28. oktober 2020
Klagerens hund var ikke checket ind på rejsekortet sammen med klageren. Data fra check-ind-standeren viste, at klagerens check-ind forsøg ikke var korrekt gennemført, hvorfor ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til hunden på 375 kr. Metro Service skulle godtgøre klagerens udgift til klagegebyr til ankenævnet, da de ikke havde begrundet deres afgørelse i første instans korrekt.
Refusion
2020-0159
28. oktober 2020
Klageren var selv ansvarlig for, at hun ikke havde fået tilkøbt zone 301 til sit rejsekort med pendler kombi, og hun kunne derfor ikke kræve at få kompenseret det beløb, som hun havde betalt via rejsekortets saldo for rejser i denne zone
Erstatningssager
2020-0091
28. oktober 2020
Klageren fik ikke medhold i, at DSB skulle dække hans udgift til taxakørsel i forbindelse med driftsforstyrrelser på S-togslinje A. Ankenævnet lagde vægt på, at DSB indsatte togbusser, hvilket der blev oplyst om på stationen, og at klageren, om end forsinket, kunne være nået frem til sin destination med togbussen.
Kontrolafgift
2020-0137
28. oktober 2020
Et flertal af ankenævnets medlemmer fandt, at det fremgik tilstrækkelig tydeligt, at klageren kun havde købt en pladsbillet i DSB's billetapp, hvorfor de fastholdt kontrolafgiften for at rejse uden billet. DISSENS
Erstatningssager
2020-0109
28. oktober 2020
Driftsforstyrrelser i Metroen gjorde, at klageren og dennes mor ikke nåede deres Intercitytog, hvortil de havde Orange DSB-billetter, og de måtte købe nye standardbilletter. Metro Service skulle godtgøre klageren denne udgift, idet ankenævnet lagde vægt på de meddelelser, som passagererne blev givet undervejs: "Det er ankenævnets opfattelse, at passagererne i udkaldene burde have fået særskilt besked om, hvorledes man kunne komme til Kbh. H, der er et trafikknudepunkt, via Nørreport st. og tog videre derfra. Dette gør sig også gældende for den medarbejder, der fysisk befandt sig i Metroen med en megafon, som burde have orienteret derom. Når de ovennævnte omstændigheder sammenholdes med, at det løbende blev meddelt passagererne, at problemerne forventedes løst inden for henholdsvis 14, 11 og 9 minutter, hvorefter passagererne kl. 19:30 blev henvist til Rejseplanen for alternativ transport, på trods af at der ikke var mobildækning på perronerne under jorden, finder ankenævnet, at der var et tilstrækkeligt grundlag for klageren og hans mor for at forblive om bord på Metroen indtil kl. 19:45, fordi de håbede på, at Metroen ville køre igen inden længe."
Rejsekort
2020-0082
09. september 2020
Klageren havde ikke checket sit rejsekort ind straks efter ombordstigning, da han havde mad i hænderne og havde sat sig ned. Kontrolafgiften blev fastholdt.
2020-0097
09. september 2020
Rejsekortet var ikke blevet omstillet fra kundetypen "barn" til "voksen", efter at klageren var fyldt 16 år. Hun havde ikke læst de mails, som rejsekortsystemet havde sendt til hende om at huske at ændre kundetypen, da hun var på udvekslingsophold i udlandet. Kontrolafgiften blev fastholdt.
Principielle spørgsmål
2020-0054
09. september 2020
Klagerens svigermor var faldet i forbindelse med kørsel med Flextrafik Handicap, fordi hun ikke havde fået hjælp til indstigningen. Chaufføren afviste dette og gjorde gældende, at hun havde nægtet at modtage hjælp, men at han havde hjulpet hende op, og hun var ikke faldet. Movia undskyldte det passerede og oplyste, at de havde givet chaufføren en påtale. Ankenævnet fandt, at det må forstås således, at der ligger en forpligtelse for chaufføren til at yde en service, og at Movia anerkendte, at klagerens svigermor ikke havde fået den optimale ydelse i henhold til denne forpligtelse. Herefter fandt ankenævnet, at Movia herefter havde gjort, hvad de kunne.
Rejsekort
2020-0066
09. september 2020
Klageren vidste ikke, at der kan gå op til 24 timer, før en optankning via selvbetjeningen på www.rejsekort.dk, overføres til rejsekortet i busser, og saldoen var derfor for lav til check ind. Klageren steg om bord på bussen alligevel. Kontrolafgiften blev fastholdt.
Erstatningssager
2020-0079
09. september 2020
Klageren opfyldte ikke de betingelser som DSB havde opstillet for at kompensere pendlere på Ringstedbanen i anledning længerevarende af sporarbejder.
Kontrolafgift
2020-0078
09. september 2020
Klageren downloadede ny DOT-app og steg om bord på toget. Derpå forsøgte hun forgæves at købe billet 5 gange, men fik fejlmeddelelser hver gang. Kontrolafgiften blev fastholdt af nævnet
Rejsekort
2020-0090
09. september 2020
Klageren var ikke kommet i så god tid til stationen, at han kunne tage højde for uforudsete hændelser. Han steg ombord på toget uden billet efter forgæves at have forsøgt at tanke sit rejsekort op i automaten.
Forbikørsel, udgåede ture, for tidlig afgang
2020-0112
09. september 2020
Klageren skulle betale 280 kr. for Flextrafik FynBus' forgæves kørsel
Rejsekort
2020-0092
09. september 2020
Kontrolafgift for manglende check-ind. Saldoen på rejsekortet var for lav til at checke ind. Ikke medhold.
Rejst på forkert billet/kort
2020-0093
09. september 2020
Klageren, som var studerende og turist i København, troede, at han kunne rejse på børnebillet med sit studiekort. Ankenævnet fandt, at klageren ikke med rette havde kunnet gå ud fra, at et Ungdomskort (Youth Card) var det samme som et studiekort (Student Card). Ikke medhold
Kontrolafgift
2020-0105
09. september 2020
Fynbus hævede pr. 18. maj 2020 kontrolafgiften fra 750 kr. til 1.200 kr., efter af dette var blevet vedtaget af FynBus' bestyrelse den 15. maj 2020. Forøgelsen blev annonceret via en pressemeddelelse, på informationsskærmene i busserne og i Odense Banegårdscenter samt ved opslag på FynBus’ hjemmeside under punktet ”Nyheder”. Herudover havde FynBus efter anvisning fra transportministeren indført forbud mod kontant betaling. Klageren rejste den 29. maj 2020 med bussen og skulle betale kontant. Han blev pålagt en kontrolafgift på 1.200 kr. ved en efterfølgende kontrol, fordi han ikke havde nogen rejsehjemmel. Et flertal i ankenævnet fandt, at FynBus på baggrund af Corona-situationen og transportministerens anbefaling havde FynBus, et berettiget grundlag for at ophøre med at modtage kontant betaling, og at klageren, der i 7 minutter efter påstigningen havde forholdt sig passiv og ikke forsøgt at kontakte chaufføren, hvor han kunne være blevet vejledt i at købe en mobilbillet, skulle betale en kontolafgift. Flertallet fandt videre, at kontrolafgiften skulle nedsættes til 750 kr., da stigningen til 1.200 kr. ikke var annonceret minimum 1 måned inden ikrafttrædelsen, som det fremgår af de Fælles Landsdækkende Rejseregler. Et mindretal fandt, at kontrolafgiften skulle frafaldes blandt andet fordi Fynbus ikke annoncerede suspenderingen af det kontante billetsalg uden på bussen, hvorfor brugere, der ikke jævnligt besøger Fynbus’ hjemmeside eller sociale medier, har haft vanskelig adgang til den relevante information, inden de træder ind i bussen. Der blev afsagt kendelse efter stemmeflertallet, og FynBus blev pålagt at betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet. Der henvises til selve afgørelsen for den nærmere begrundelse og ordlyd.
2020-0098
09. september 2020
Kontrolafgift på 1.200 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort. Klagerens optankning i selvbetjeningen kunne ikke overføres til rejsekortet, da der ikke var gået 24 timer, hvilket er en betingelse, når man rejser med bus. Ankenævnet fastholdt, at klageren skulle betale en kontrolafgift, men nedsatte denne til 750 kr., da FynBus ikke havde annonceret stigningen til 1.200 kr. minimum 1 måned inden ikrafttrædelsen, som det fremgår af de Fælles Landsdækkende Rejseregler. FynBus blev pålagt at betale sagsomkostninger på 10.000 kr.
2020-0100
09. september 2020
Kontrolafgift på 1.200 kr. Klagerens søn, som var 17 år gammel, rejste på et rejsekort indstillet til kundetypen ”barn”. Ankenævnet fastholdt, at klageren skulle betale en kontrolafgift, da man som 17-årig skal rejse på voksenbillet, men nedsatte kontrolafgiften til 750 kr., da FynBus ikke havde annonceret stigningen til 1.200 kr. minimum 1 måned inden ikrafttrædelsen, som det fremgår af de Fælles Landsdækkende Rejseregler. FynBus blev pålagt at betale sagsomkostninger på 10.000 kr.