Afgørelser

Læs alle afgørelser fra ankenævnet.

Underkategori
Afgørelse
Dato
Selskab
Beskrivelse
 
Personaleadfærd
2019-0012
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet manglende check ind af flere rejsende på rejsekort anonymt grundet for lav saldo.
Rejsekort
2018-0283
08. maj 2019
Kontrolafgift til tre voksne som var checket ind som børn på klagerens rejsekort.
2018-0281
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet manglende straksbillettering - klageren glemte at checke ind, men checkede ind, da han så kontrollørerne.
Kontrolafgift
2018-0269
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet rejse i en zone, hvortil hendes periodekort ikke var gyldigt. Klageren ønsker, at hun måtte omlægge den vanlige rejse grundet strejke hos DSB.
Erstatningssager
2018-0257
08. maj 2019
Forsinkelse hos Nordjyllands Trafikselskab, der betød, at de ikke nåede deres videre forbindelse med DSB, hvorfor de måtte købe nye DSB-billetter til 1.420 kr. Klageren gør gældende, at de ved planlægningen blot fulgte anbefalingerne på rejseplanen.
2018-0254
08. maj 2019
Erstatning på skønsmæssigt 19.200 kr. for mistet safarirejse grundet tognedbrud, der medførte, at klageren måtte opgive at nå sit fly i Københavns lufthavn.
Kontrolafgift
2019-0006
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet forevisning af 1 zones tilkøbsbillet til DSB Orange-billet. Klageren ønsker, at ankenævnet annullerer kontrolafgiften, da de ikke vidste om billetten gyldig og derfor spurgte en steward, inden toget satte i gang.
2018-0246
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet manglende modtagelse af mobilbillet på telefonen inden ombordstigning. Klageren ønsker, at ankenævnet annullerer kontrolafgiften, da han påstår, at sønnen havde betalt for billetten og fået den leveret inden kontrolafgiftens udstedelse.
2019-0037
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet manglende forevisning af rejsehjemmel. Klageren medtog en tidligere kundes kvittering fra billetautomaten.
Rejsekort
2019-0029
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort.
Erstatningssager
2019-0011
08. maj 2019
Erstatning for taxaregning på 689 kr. Klageren ønskede beløbet godtgjort, da han ikke kunne checke ind på sit rejsekort i bussen og ikke måtte downloade app'en til at købe billet af chaufføren, som satte ham af bussen.
Kontrolafgift
2019-0027
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet manglende zone på kontantbillet. Klageren faldt i søvn og kørte for langt.
2019-0015
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet forevisning af mobilbillet, som var købt efter påstigning på dagens sidste tog, og som først var gyldig til den næste afgang ca. 6 timer senere.
Rejsekort
2018-0226
08. maj 2019
Spærring af rejsekort efter gentagne undladt check-ud på kortet. Klageren ønsker kompensation på 600 kr. for udgifter forbundet med spærringen af rejsekortet, da klageren påstår, at hun ikke har modtaget advarsler om manglende check-in.
Kontrolafgift
2018-0268
08. maj 2019
Kontrolafgift for at have medtaget en anden passagers p-billet fra billetautomaten. Klageren ønsker, at ankenævnet annullerer kontrolafgiften, da han gør gældende, at han havde købt en billet i billetautomaten.
Rejsekort
2019-0045
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet manglende check ind.
Kontrolafgift
2018-0131
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning.
Rejst på forkert billet/kort
2018-0210
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet rejse på børnebillet som voksen. Klageren gjorde gældende, at børnebilletten lignede voksenbilletten, hvorved han foretog et fejlkøb. Trafikvirksomhed medhold.
Kontrolafgift
2018-0214
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet rejse uden for gyldig zone på periodekort. Trafikvirksomhed medhold.
2018-0125
06. marts 2019
Tre kontrolafgifter og 6 rykkergebyrer. Klageren påstår, at han ikke har modtaget svar fra Trafikselskabet. Trafikselskab medhold.
2018-0138
06. marts 2019
Nedsat kontrolafgift på 125 kr. pålagt af trafikvirksomhed. DSB leverede ikke et nyt ungdomskort til, da betalingen ikke kun trækkes fra betalingskortet og ikke gav meddelelse til klageren, men klagerens 16-årige søn. Trafikvirksomhed medhold.
Principielle spørgsmål
2018-0212
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort. Klageren påstår, at han ville checke ind efter han havde stilt sine ting. Trafikselskab medhold.
Kontrolafgift
2018-0204
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet manglende rejsehjemmel. Klageren glemte sin pung i butik og kørte tilbage efter pungen uden billet. Klageren viste et udløbet periodekort. Trafikselskab medhold.
Rejsekort
2018-0196
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet manglende rejsehjemmel. Kunne ikke checke ind, da saldoen var for lav. Fik lov af buschauffør at stige på bussen og købe billet efterfølgende.
Rejst på forkert billet/kort
2018-0159
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet rejse på børnebillet. Klageren troede, at denne var gyldig rejsehjemmel sammen med hans DSB ung kort. Flertalsafgørelse til fordel for trafikvirksomheden.
Rejsekort
2018-0225
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet klagerens udenlandske ven ved en fejl foretog et check ud i stedet for et skiftecheck ind. Trafikselskab medhold.
Forbikørsel, udgåede ture, for tidlig afgang
2018-0251
06. marts 2019
Bus med afgang før køreplanstidspunktet. Nordjyllands Trafikselskab pålægges at rette henvendelse direkte eller via Aalborg Kommune til operatøren af den pågældende buslinje med henblik på overholdelse af køreplanen inden for de opstillede rammer. For så vidt angår klagerens ønske om køreplansændring, falder denne del af klagen uden for ankenævnets kompetence, hvorfor denne del af klagen afvises, jf. ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 3). Nordjyllands Trafikselskab pålægges at betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet for tabt sag, jf. vedtægterne § 25, stk. 2. Da klageren har fået medhold i en del af klagen, og da den resterende del er blevet afvist, tilbagebetales klagegebyret, jf. ankenævnets vedtægter § 24, stk. 2.
Rejsekort
2018-0240
06. marts 2019
4 kontrolafgifter på samlet 1.625 kr. efter, at Metro Service nedsatte de oprindelige kontrolafgifter på 750 kr. grundet manglende check ind, da saldoen på rejsekortet var for lav.
2018-0247
06. marts 2019
To kontrolafgifter grundet manglende registrering af check ind på erstatningsrejsekort.
Kontrolafgift
2018-0229
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet manglende rejsehjemmel. Klageren købte to billetter i billetautomaten, men medtog kun den ene. Trafikselskab medhold.
Rejsekort
2018-0253
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet manglende straks-check-ind på rejsekort. Klageren gør gældende, at det var hans intention at checke ind. Trafikselskab medhold.
2018-0239
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet rejse på rejsekort pendler, hvor gyldighedsperioden ikke var blevet aktiveret med et check ind. Trafikvirksomhed medhold.
Refusion
2018-0243
06. marts 2019
Refusion af merudgifter til rejser i zone 301 af 4000 kr. Klageren fik ikke zonen med i sit pendlerområde ved oprettelsen af et Rejsekort Pendler Kombi og betalte derfor for rejserne via saldoen på kortet.
Kontrolafgift
2018-0228
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet, at klageren havde klippet 2*2 zoner på sit mobilklippekort til en rejse, som krævede 3 zoner. Klageren gjorde gældende, at der ikke er blevet tilstrækkeligt informeret om den ændrede regel om, at billetter kunne kombineres, hvis blot det samlede antal zoner passede. Trafikvirksomheden medhold.
Rejsekort
2018-0273
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort. Klageren var vant til at rejse på periodekort, men havde skiftet til rejsekort. Trafikvirksomhed medhold.
Kontrolafgift
2018-0259
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet modtagelse af mobilbillet efter påstigning. Trafikvirksomhed medhold.
Ingen billet
2018-0260
06. marts 2019
To kontrolafgifter, da klageren og dennes kæreste ikke kunne checke ind på rejsekort umiddelbart efter optankning, hvorfor de ved en fejl købte to billetter i Midttrafiks app i stedet for i Arrivas. Flertalsafgørelse til fordel for Trafikvirksomhed.
Kontrolafgift
2018-0276
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet, at klageren ikke havde billet, men ved en fejl havde medtaget en tidligere kundes kvittering. Trafikselskab medhold.
Manglende check-ind
2018-0277
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet rejse på pensionistkort i spærretiden. Klageren gør gældende, at hun var i god tro, fordi hun ikke var klar over, at der er spærretid i Metroen.
Kontrolafgift
2018-0282
06. marts 2019
Kontrolafgifter til to turister, der ikke var dansktalende, da de ikke kunne finde billetautomaten og troede, at man kunne købe billetter ombord. De forblev på metroen i 6 stop.
Principielle spørgsmål
2018-0161
17. december 2018
Indgivelse af politianmeldelse for bedrageri mod klageren ved rejse på sin ægtefælles rejsekort. Sydtrafik var ikke uden en egentlig sagsbehandling berettiget til at indgive politianmeldelse mod klageren.
2018-0161
12. december 2018
Indgivelse af politianmeldelse for bedrageri mod klageren ved rejse på sin ægtefælles rejsekort. Klageren gør gældende, at Sydtrafik ikke uden nærmere undersøgelse af sagen var berettiget til at indgive politianmeldelse mod hende. Klageren fik medhold.
Kontrolafgift
2018-0186
12. december 2018
Kontrolafgift på 375 kr. til barn på 1 år og 9 mdr. grundet manglende rejsehjemmel. Klageren medhold, da der ifølge rejsereglerne ikke er hjemmel til, at kunne ophæve en kontrolafgift hos den voksne.
2018-0136
12. december 2018
Kontrolafgift grundet manglende billet. Klageren købte en billet til sig selv og en billet til sin cykel i en billetautomat på stationen men medtog kun cykelbilletten fra automaten. Klageren ønskede kontrolafgiften annulleret. Ankenævnet fandt, at klageren ved kontrollen den 28. juni 2018 kun kunne forevise en cykelbillet, men ikke nogen rejsehjemmel til sig selv, hvorfor kontrolafgiften på 750 kr. blev pålagt med rette.
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet
2018-0112
12. december 2018
Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende forevisning af billet. Indsendt efterfølgende. Klageren ønskede kontrolafgiften annulleret. Ankenævnet fandt, at klageren ikke ved kontrollen den 5. maj 2018 foreviste nogen rejsehjemmel, og kontrolafgiften dermed blev pålagt med rette. Den omstændighed, at klageren efterfølgende indsendte en kopi af en upersonlig billet, kan ikke føre til et andet resultat, da billetten kun er gyldig for ihændehaveren på billetteringstidspunktet.
Kontrolafgift
2018-0145
12. december 2018
To kontrolafgifter på hver 750 kr. grundet manglende billet. Ægteparret kunne ikke finde en billetautomat men steg alligevel ombord på metroen, da de troede, at de kunne købe billet ombord. Ægteparret kunne ved kontrollen den 9. juni 2018 ikke forevise nogen rejsehjemmel, og kontrolafgifterne blev dermed pålagt med rette. Det er passagerers eget ansvar at sikre sig gyldig rejsehjemmel inden ombordstigning på metroen, hvilket også er skiltet på engelsk ved perrondørene og på tavlen på selve perronen. Selv efter at klagerne konstaterede, at der ikke var billetautomater i selve metroen, forblev de om bord yderligere 6 stop uden billet.
Rejst på forkert billet/kort
2018-0217
12. december 2018
Kontrolafgift på 750 kr. for køb af børnebillet til 12 kr. frem for tillægsbillet til 12 kr. Klageren foreviste i kontrolsituationen en børnebillet til 2 zoner, som ikke er gyldig som rejsehjemmel til voksne. Herefter blev kontrolafgiften pålagt med rette. Om end ankenævnet kan have en vis forståelse for klagerens ræsonnement om, at han havde betalt korrekt pris for rejsen, når prisen for både tilkøbsbilletten og barnebilletten var 12 kr., , finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at klageren skal fritages for kontrolafgiften.
2018-0120
12. december 2018
Kontrolafgift grundet manglende korrekt billettering, idet kørsel med natbus kræver 2 enkeltbilletter. Klageren foreviste ved kontrollen den 27. maj 2018 en enkeltbillet i natbussen, hvor der var dobbelttakst. Kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette. Ankenævnet lægger til grund som oplyst og vist i den fremsendte video af Midttrafik, at der i tidsrummet mellem kl. 23:45 – 04:30 på Iphones altid ved initiering af købet popper en besked op med information om, at der til natbusser kræves dobbelttakst og derfor skal købes to billetter pr. person. Ankenævnet lægger derfor til grund, at klageren fik denne besked på sin telefon, inden billetkøbet kl. 03:59, idet klageren ikke har givet ankenævnet grundlag for at antage, at beskeden ikke også fremkom på hans Iphone 8. Ankenævnet bemærker, at pligten til at betale natbustakst desuden står anført i handelsbetingelserne, som kunden accepterer både ved download af app’en og ved hvert billetkøb, samt at information om særlig natbustakst også er anført på selve køreplanstavlen for den konkrete natbus. Ankenævnet medgiver klageren, at det er forvirrende, at Midttrafiks prisberegner ikke angiver prisen for en billet til natbus korrekt, men angiver denne som prisen på en almindelig enkeltbillet. Midttrafik bør derfor i muligt omfang informere med tekst i prisberegneren om, at der skal købes dobbelt billet til natbus. Det anførte medfører dog ikke, at kontrolafgiften skal frafaldes.
Erstatningssager
2018-0149
12. december 2018
Annulleret Ungdomskortbestilling – betaling kunne ikke hæves på det tilknyttede betalingskort, som var blevet spærret. Klageren ønskede erstatning af 53,50 kr. for ekstraomkostninger til sønnens rejser. DSB annullerede den 10. maj 2018 bestillingen af et Ungdomskort til klagerens søn, fordi der ikke kunne hæves betaling på sønnens betalingskort, som var blevet spærret. Som følge heraf sammenholdt med, at der var 14-dages leveringsfrist på en ny Ungdomskortbestilling, måtte klagerens søn i to dage betale for sine rejser med sit rejsekort, hvilket medførte, at han havde en merudgift til transport på 53,50 kr. For at få erstatning for merudgiften til sønnens rejser, skal klageren godtgøre, at DSB har handlet ansvarspådragende. Ankenævnet fandt ikke, at DSB havde handlet ansvarspådragende ved at annullerer Ungdomskortbestillingen, og klageren fik derfor ikke medhold i sit krav om erstatning.
Refusion af togbillet og telefonregning samt frimærker
2018-0167
12. december 2018
Køb af to DSB Orangebilletter i DSB’s mobilapp – billetterne kunne ikke overføres til klagerens nye mobiltelefon, hvorfor han måtte købe nye billetter. Klageren ønskede erstatning på i alt 618 kr. for udgiften til nye billetter. DSB afviste at betale erstatning, men tilbød at refundere 248 kr. for de mistede DSB Orangebilletter. Klageren mistede Orangebilletterne, fordi hans mobil gik i stykker, og billetterne kunne ikke overføres til en anden mobiltelefon, hvilket fremgår af handelsbetingelserne. Ankenævnets flertal fandt, at klageren ved købet krydsede af i feltet ”Accept terms & conditions” og accepterede derved handelsbetingelser. Handelsbetingelserne er sagligt begrundet i risikoen for omgåelse og indeholder en refusionsordning, således at passageren kan få prisen for de oprindelige billetter retur, men ikke beholde billetterne. Flertallet fandt, at klageren, uanset at han undlod at læse disse handelsbetingelser, selv må bære ansvaret for, at han på grund af, at hans telefon gik i stykker, måtte købe nye togbilletter. Klageren fik derfor ikke medhold i sit krav. Mindretallet lagde derimod vægt på, at det er almindeligt at en mobiltelefon går i stykker, må udskiftes eller repareres, hvorfor det er vigtigt, at man kan få sin billet på en anden mobil.