Afgørelser

Læs alle afgørelser fra ankenævnet.

Underkategori
Afgørelse
Dato
Selskab
Beskrivelse
 
Ikke vist kort/billet
2018-0010
20. april 2018
Tvivl om hvorvidt klager intet foreviste eller foreviste en orange billet, men det var uden betydning da kontrollen blev foretaget i en bybus hvor orange billetter ikke er gyldig rejsehjemmel.
2017-0306
20. april 2018
Klageren foreviste ikke nogen billet i kontrollen., da han ikke kunne finde den. Upersonlig billet indsendt efterfølgende.
Kontrolafgift
2017-0310
20. april 2018
Hun foreviste et udløbet periodekort samt en tillægsbillet.
Ikke vist kort/billet
2017-0289
20. april 2018
Manglende gyldig billet. Klageren gjorde gældende at han havde fået lov af chaufføren til at købe en mobilbillet efter påstigning. Ved kontrollen fremviste klager et rejsekort der ikke var checket ind. Klageren havde over for kontrolløren ikke oplyst at han havde fået tilladelse af chaufføren. Der var ikke registreret forsøg på køb af mobilbillet.
Rejst på forkert billet/kort
2017-0311
20. april 2018
Klageren som var voksen foreviste en børnebillet i stedet for en voksenbillet.
Ikke vist kort/billet
2018-0001
20. april 2018
Klageren foreviste ikke nogen billet. Klageren gjorde gældende at han foreviste en billet som var gyldig.
Kontrolafgift
2018-0016
20. april 2018
Klageren fremviste en udløbet billet. Han troede at han kunne købe billet om bord på metroen.
Rejsekort
2018-0005
20. april 2018
Manglende check ind på rejsekort. Klageren foretog et check ud i stedet for et skiftecheck ind. Klageren modtog godtgørelse for udgifterne til klagegebyret da det ikke kunne afvises at klageren havde følt sig nødsaget til at klage til ankenævnet fordi hun troede at der var fejl ved rejsekortsystemet.
Personale-adfærd
2018-0011
20. april 2018
Manglende check ind på rejsekort, idet klageren opfattede beskeden på standeren "check ud mangler", som en besked om at han skulle foretage et check ud, hvilket han gjorde. Stewarderne underrettede klageren om at de ville tilkalde politiet hvis ikke han foreviste ID og underskrev kvitteringen på kontrolafgiften.
Kontrolafgift
2018-0014
20. april 2018
Mobilbillet købt og modtaget efter påstigning.
2018-0019
20. april 2018
Manglende straksbillettering. Billet købt efter kontrollør steg på bussen.
2018-0038
20. april 2018
For få zoner på mobilbillet. Hun havde købt en mobilbillet til 2 zoner men rejsen krævede 3 zoner.
2018-0060
20. april 2018
Mobilbillet købt efter påstigning og efter kontrolafgiften var blevet udstedt.
2018-0050
20. april 2018
Klageren fremviste en billet med for få zoner han havde købt i bussen. Han ville købe en ny billet da han skiftede fra bus til metro, men kunne ikke finde nogen billetautomat.
2018-0024
20. april 2018
For få zoner på mobilbillet. Klageren købte det rigtige antal zoner men med forkert startzone.
Rejsekort
2018-0055
20. april 2018
Manglende check ind på rejsekort grundet for lav saldo. Der var to gange via tank-op-aftale samme dag tanket 300 kr. op pr. gang på rejsekortet. Rejsekortet var indstillet således at der kun kunne foretages 2 optankninger af 300 kr. i døgnet.
Ikke vist kort/billet
2018-0020
20. april 2018
Ingen billet. De var to rejsende men medtog kun en billet fra automaten, hvorfor den ene passager blev pålagt en kontrolafgift. Bankudskrift for de to billetter indsendt efterfølgende.
Refusion
2018-0017
20. april 2018
Refusion af udgifter til ungdomskort. I praktikperioder kan man af uddannelsesstedet blive godkendt til et ekstra ungdomskort (praktikkort) og få dette udstedt gratis ved bestilling på Ungdomskortets Selvbetjeningsportal, hvis man har et ungdomskort for samme periode. Efter vejledning fra DSB troede klageren at hun ville modtage et praktikkort automatisk sammen med ungdomskortet.
Principielle spørgsmål
2017-0309
20. april 2018
Der var foretaget en optankning på klagerens rejsekort som efterfølgende ikke kunne hæves på det tilknyttede betalingskort. Der var pålagt rykkergebyrer, inkassogebyr, renter og inkassoomkostninger.
Refusion
2018-0004
20. april 2018
Rejse fra Ishøj til Aarhus. Ifølge klageren checkede hun ind på Ishøj st., men stod af på Dybbølsbro st. hvor hun glemte at checke rejsekortet ud mens hun på særskilt billet rejste med Kombardo-Ekspressen til Aarhus, hvor hun checkede sit rejsekort ind i en af Movias busser. Grundet klagerens manglende check ud på Dybbølsbro st. blev det foretagne check ind i Aarhus set som et skifte check ind, således at klageren blev opkrævet betaling for en rejse fra Ishøj st. til Aarhus.
Principielle spørgsmål
2017-0166
20. april 2018
Klagerens datter havde modtaget 2 kontrolafgifter samt en rykker for en tredje kontrolafgift. Klageren påstod at der ikke kunne udskrives kontrolafgifter til personer under 18 år, samt at det ikke var hende der var tilpligtet at betale kontrolafgifterne men i stedet datterens far, da hun havde bopæl hos ham på tidspunktet for kontrollen.
Ikke vist kort/billet
2017-0283
19. februar 2018
Klageren modtog ikke sit ungdomskort til tiden men rejste alligevel to gange hvor han begge gange blev pålagt en kontrolafgift. Kontrolafgifterne blev efterfølgende nedsat til 125 kr. da kortet var gyldigt på tidspunktet for rejsen.
Kontrolafgift
2017-0297
19. februar 2018
Mobilbillet blev bestilt inden påstigning, men modtaget efter påstigning og inden kontrol.
Ikke vist kort/billet
2017-0305
19. februar 2018
En gruppe personer var alle sammen checket ind på det samme rejsekort, men 3 af gruppens medlemmer nåede ikke med ind i metroen inden dørene lukkede. De steg derfor på den næste metro, hvor de blev pålagt en kontrolafgift for manglende rejsehjemmel.
Kontrolafgift
2017-0287
19. februar 2018
For få zoner på billetten
Rejsekort
2017-0300
19. februar 2018
Kontrolafgift grundet manglende check ind af flere rejsende på rejsekort
2017-0276
19. februar 2018
Glemte at checke ind, da hun var vant til at rejse på periodekort
2017-0245
19. februar 2018
Klageren havde glemt at checke ud den forudgående dag, så rejsekortsystemet havde automatisk checket ham ud. Klageren troede at han havde foretaget et check ind af to rejsende på rejsekortet, men ved kontrol var der kun checket en ind på rejsekortet. Klageren påstod at det skyldtes at han ikke havde kunne se standerens display grundet solskin.
2017-0252
19. februar 2018
Kunne ikke finde nogen check ind stander på perronen
2017-0248
19. februar 2018
Glemte at checke ind
2017-0262
19. februar 2018
Klageren foretog et skifte-check-ind for både ham, hans kone og deres to cykler, men kom ved en fejl til at checke ud efterfølgende og fik ikke checket korrekt ind igen.
Intet forevist
2017-0274
19. februar 2018
Ingen billet da han ikke kunne finde billetautomaten. Blev om bord selv om han konstaterede, at der ikke kunne købes billet dér
Kontrolafgift
2017-0244
19. februar 2018
Fik ved en fejl tastet et forkert antal zoner pga. mobiltelefonens touch skærm. Klageren forstod den efterfølgende udskrift af billetten som om han alligevel havde fået købt det rigtige antal zoner. Han havde købt en zone for lidt.
2017-0220
19. februar 2018
To ekspeditionsgebyrer på hver 125 kr. for annullering af kontrolafgifter for manglende forevisning af mobilpendlerkort. Klagerens mobiltelefon var løbet tør for strøm og han kunne derfor ikke vise sit mobilpendlerkort ved kontrol.
Erstatningssager
2017-0259
19. februar 2018
Klagerens 13-årige søn skulle rejse alene fra København til Trekroner st. Hans tog blev aflyst, hvorefter klageren kontaktede DSB som oplyste at der gik et tog 45 minutter senere som sønnen kunne tage men hvor han ville skulle skifte tog på Høje Taastrup st. Dette mente klageren ikke at sønnen kunne finde ud af selv. Klageren kontaktede efterfølgende DSB igen og bad om en taxa til sønnen på DSB's regning, dette afviste DSB. Klageren sørgede derefter for privat afhentning af sønnen i bil. Sønnen måtte vente 2 timer på at blive hentet. Klageren ønskede reglerne ændret så DSB altid betaler en taxa til børn ved uregelmæssigheder i togdriften samt godtgørelse for udgiften til afhentning og godtgørelse for svie og smerte.
Kontrolafgift
2017-0253
19. februar 2018
Fremviste Jojo-kort men kunne ikke forevise en printet billet.
Rykkergebyrer
2017-0278
19. februar 2018
Nægtede at medtage kontrolafgiften samt girokort. Metro Service glemte at sende girokortet til klageren, men han var gjort bekendt med kontrolafgiften. Metro Service udsendte herefter et rykkergebyr på 100 kr.
Rejsekort
2017-0271
19. februar 2018
Manglende check ind af rejsekort, fordi klageren ikke kunne finde standeren på Kagerup trinbræt.
Personale-adfærd
2017-0235
19. februar 2018
Der var blevet påtrykt en forkert dato på et periodekort så det gjaldt i 13 måneder i stedet for 1 månede. Prisen stod på kortet, så man kunne se at gyldighedsperioden var forkert i forhold til denne. Klageren blev ved med at anvende kortet efter udløbet af den periode han havde betalt for. Kortet var blevet inddraget og makuleret af Sydtrafik.
Rejsekort
2017-0228
19. februar 2018
Manglende check ind af flere rejsende på rejsekort. Der fremkom et 2-tal på skærmen, som klageren fortolkede som at de var checket ind. Ingen af de to passagerer var checket ind ved kontrollen.
Erstatningssager
2017-0292
19. februar 2018
Planlagte driftsomlægninger. Togbusser indsat. Klageren delte en taxa fra Odense med to andre for at nå færgen fra Svendborg til Ærø grundet Maraton i Odense. Et flertal udtalte: Det er vores opfattelse, at DSB var nærmest til at tage højde for togbustrafikafviklingen under maratonløbet, og at det indebærer et ansvarsgrundlag for DSB, at der ikke var korrekt information på rejseplanen, som passagerer altid opfordres til at konsultere, om, hvorledes passagererne skulle forholde sig i de perioder, hvor togbusserne ikke kunne køre. Det var fejlagtigt meldt ud, at der kl. 11:35 ville afgå en togbus til Svendborg fra banegården i Odense, hvilket ifølge det oplyste viste sig ikke at være tilfældet. Herefter er det vores opfattelse, at det reelt ikke var muligt for klageren at gennemføre rejsen med mindre hun tog en taxa helt til Svendborg. Vi har herved lagt vægt på følgende: Klageren fik af taxachaufføren oplyst, at hun med taxa til Odense Sygehus ikke kunne nå togbus-sen som planlagt. Vi finder efter de foreliggende oplysninger ikke grundlag for at betvivle denne oplysning. Hvis klageren havde benyttet bybuslinje 51, som afgik kl. 11:58 med ankomst til Odense Sygehus st. kl. 12:19, hvorefter hun skulle med en togbus, ville hun ikke have nået færgen kl. 13:05, idet der fremgår af ovennævnte, at togbussen havde en estimeret rejsetid på 1 time og 6 minutter. Klageren ville dermed først have nået færgen kl. 15:05 og ville ud af en samlet planmæssig rejse-tid på knapt 4 timer være blevet forsinket 2 timer. Det er ankenævnets opfattelse, at en forsinkelse af denne varighed ville have indebåret et an-svarsgrundlag for DSB, og at DSB herefter skal godtgøre klagerens andel af taxaregningen, sva-rende til 1/3 af 747 kr., i alt 249 kr. Fra dette beløb skal fratrækkes prisen for rejsen på klagerens rejsekort (77 kr. hvis der ikke er optjent rabattrin) på strækningen Odense Banegård – Svendborg st., som hun skulle have betalt ved en planmæssig afvikling af rejsen. Da DSB allerede har udbetalt 167 kr. til klageren, svarende til prisen for en taxa mellem banegården og sygehuset, resterer der alene 5 kr., som DSB skal betale. Klageren kan ikke gøre krav på, at DSB skal godtgøre hendes udlæg for de to medpassagerer, som i øvrigt efter det oplyste har fået udbetalt rejsetidsgodtgørelse af DSB. Da klageren har fået medhold i den del af klagen, som vedrører hendes andel af udgifterne til taxaregningen, tilbagebetales klagegebyret. DSB er ikke forpligtet til at betale de medrejsendes andel af taxaregningen og har kompenseret næsten 100 % af klagerens andel af regningen. Herefter skal DSB ikke betale 10.000 kr. i omkostninger for sagens behandling i ankenævnet.
Refusion
2017-0265
19. februar 2018
Klageren fik medhold i krav om refusion af taxaregning som følge af togaflysning. Klageren skulle nå en videre forbindelse til Sverige og næste tog afgik først en time senere.
Ikke vist kort/billet
2017-0227
21. december 2017
Klageren der ikke er dansk-talende købte 2 billetter i en billetautomat, men kortet blev afvist, så der kun udkom en kvittering og ingen billet. På kvitteringen var det kun på dansk angivet at kortet var blevet afvist.
Rejst på forkert billet/kort
2017-0231
21. december 2017
Klageren troede han havde købt en almindelig billet men han var i stedet for kommet til at købe en orange billet, som i modsætning til almindelige billetter ikke gælder i metroen.
Kontrolafgift
2017-0239
21. december 2017
Klageren manglede en zone på sin billet.
2017-0247
21. december 2017
Klageren havde ved en fejl medtaget en tidligere kundes kvittering i stedet for hans egen og hans 2 medpassagerers billet.
Rejsekort
2017-0257
21. december 2017
De rejste 2 personer på 1 rejsekort. Standeren de checkede ind på var i gang med at blive opdateret, hvorfor skærmen var helt hvid og de derfor ikke kunne se hvor mange de checkede ind. De lavede efterfølgende et skifte-check-ind på en almindelig stader. Ved kontrollen var kun den ene af dem checket ind.
Kontrolafgift
2017-0234
21. december 2017
Kontrolafgift for manglende mobilbillet grundet ukorrekt indtastning.
Refusion
2017-0219
21. december 2017
Klageren og en medrejsende skulle fra Hamborg st. til Ringkøbing st. Undervejs blev toget forsinket, så de ikke nåede toget fra Esbjerg st. til Ringkøbing st. Det næste tog gik først 2 timer efter det tog de havde regnet med at nå, så de tog en taxa fra Esbjerg st. til Ringkøbing st. Klageren søgte godtgørelse af udgiften til taxakørsel fra Esbjerg til Ringkøbing.
Rejsekort
2017-0099
21. december 2017
Rejsekortet holdt op med at virke. Klageren havde kippet et hul i kortet.