Afgørelser

Læs alle afgørelser fra ankenævnet.

Underkategori
Afgørelse
Dato
Selskab
Beskrivelse
 
Rejst på forkert billet/kort
2020-0043
01. maj 2020
Klagerens datter havde købt en billet i Midttrafiks app, som ikke er gyldig til rejse med Arriva-tog eller DSB. Ankenævnet fandt, at dette fremgik tilstrækkeligt tydeligt både i købsflow'et og på selve billetten.
Ikke vist kort/billet
2019-0250
01. maj 2020
Kontrolafgift, som var nedsat til 125 kr. i henhold til reglen om glemt pendlerkort, skulle ikke frafaldes helt. Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at den manglende forevisning af pendlerkortet skyldtes tekniske problemer med appen.
Kontrolafgift
2019-0269
01. maj 2020
Det fremgik af kontrollørens notat på kontrolafgiften, at chaufføren ikke havde kunnet bekræfte klagerens oplysning om, at han fik tilladelse af chaufføren til at købe mobilbilletten efter påstigning. Ikke medhold
2019-0276
01. maj 2020
Klageren gjorde gældende, at hun ikke havde rejst med bussen de to gange, hvor der var udskrevet kontrolafgifter i hendes navn. Ankenævnet fandt, at eftersom der var flere sammenfald i underskrifterne, at Midttrafik havde godtgjort, at det var klageren som havde rejst. Hun havde ikke reageret på rykkerskrivelserne sendt til hendes e-boks, hvorfor Midttrafik havde været berettiget til at oversende sagen til inddrivelse i Aarhus Kommune. Deres rykkergebyrer, kan ankenævnet ikke behandle.
2019-0260
01. maj 2020
Genoptagelsessag. Ankenævnet genoptog sagen og et flertal fastholdt kontrolafgiften til alle 4 passagerer, idet der på 4 mobilbilletter på klagerens telefon var købt 2 zoner til dem hver, selv om rejsen foregik i 3 zoner. Et mindretal fandt på baggrund af regeluklarhed om forbuddet mod sammenlægning af zoner på upersonlige billetter, at kontrolafgiften skulle frafaldes for 2 af passagererne. Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.
2020-0027
01. maj 2020
Klageren troede, at deres billetter blev udskrevet på det samme stykke papir, hvorfor han ikke undersøgte dette, inden han og ægtefællen steg på Metroen. De havde imidlertid kun rejsehjemmel til een person, hvorfor klageren ved kontrol blev pålagt en kontrolafgift. Selv om klageren kunne forevise en bankkvittering for køb af 2 billetter, fastholdt Metro Service kontrolafgiften. Denne afgørelse fastholdt ankenævnet efter den faste praksis.
Ikke vist kort/billet
2019-0253
01. maj 2020
Klageren mistede sit rejsekort Flex undervejs på rejsen og kunne derfor ikke forevise gyldig rejsehjemmel. Ankenævnet fastholdt den kontrolafgift, som DSB S-tog havde pålagt hende, da et rejsekort Flex er en upersonlig rejsehjemmel, som er gyldig for ihændehaveren.
Kontrolafgift
2019-0274
01. maj 2020
Klageren og hans kollegaer, der alle var på forretningsrejse til DK, skulle med metroen til lufthavnen fra Nørreport st., men kunne ikke finde nogen billetautomater eller personale og forsøgte at downloade en billet-app. Men da der i det samme kom en metro og da de var i tidsnød for at nå deres fly, steg de om bord uden billetter. De blev kontrolleret straks derefter og blev alle pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fastholdt kontrolafgifterne og bemærkede, at der var tydelig skiltning på engelsk på glasdørene om, at man ikke måtte stige om bord uden billetter, men anbefalede at det overvejes, om det kan skiltes tydeligere, hvor man kan købe billetter.
Rejsekort
2019-0270
01. maj 2020
Ankenævnet fastholdt Metro Services kontrolafgift til klageren.
Refusion
2019-0281
01. maj 2020
Klageren skulle møde på arbejde tidligt om morgenen og skulle med Metroen, som det tidspunkt havde planlagte sporarbejder, hvorfor Cityringen kun kørte i een retning. Klageren skulle nå et tog videre mod lufthavnen, tog han en taxa for at nå dette. Taxaen kostede 276 kr., som klageren anmodede Metro Service om at godtgøre ham. Metro Service afviste dette, og ankenævnet fastholdt denne afgørelse. Klageren ville have haft en forlænget rejsetid på 6 minutter.
2019-0291
01. maj 2020
Klageren havde købt en Orange Billet fra København til Svendborg for at rejse med færgen kl. 13:05 til Svendborg. Næste færge derefter ville først afgå kl. 15:05. Da der opstod en forsinkelse med toget på 12 minutter undervejs, der gjorde, at klageren ikke nåede sit tog fra Odense til Svendborg, besluttede hun at tage en taxa til Svendborg. Hvis hun havde taget toget til Svendborg, ville den samlede forsinkelse have været på 31 minutter. Derfor var klageren efter DSB's basis rejsetidsgaranti berettiget til en kompensation på 25 % af den Orange Billet, svarende til 23,25 kr., som de tilbød klageren. Ankenævnet fastholdt, at klageren ikke kunne få dækket sin taxaregning, da hun kun havde beregnet 10 minutter mellem ankomst til Svendborg st. og færgens afgang fra færgeterminalen, hvilket betød at med selv en mindre forsinkelse på 2-3 minutter, ville det være usikkert, om klageren ville kunne nå sin færge. Hun havde ikke betalt for færgebilletten på forhånd.
Rejsekort
2019-0259
01. maj 2020
Klagerens rejsekort havde ved check ud aftenen før en saldo på 24,90 kr., og han kunne ikke checke ind den pågældende morgen. Han forsøger at installere en billetapp, men nåede ikke dette inden der 2 minutter efter steg kontrollører på bussen, som pålagde ham en kontrolafgift. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og bemærkede, at mobilbilletter skal være modtaget på telefonen inden påstigning.
2019-0285
01. maj 2020
Klageren kom til at checke ud i stedet for at foretage et check ind, hvorfor hun ved kontrol blev pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fastholdt denne og bemærkede, at kortlæserne er markeret tilstrækkeligt tydeligt.
2020-0014
01. maj 2020
Klageren var uopmærksom, da hun grundet driftsforstyrrelser var nødt til at sende sms'er. Hun kørte derfor ind i en zone, som ikke var på pendlerkortet. Metrotillæg var fravalgt, hvilket fremgik tydeligt. Hun blev ved kontrol pålagt en kontrolafgift for rejse i forkert zone, og ankenævnet fastholdt kontrolafgiften allerede fordi Metrotillægget var fravalgt.
2020-0011
01. maj 2020
Klagerens rejsekort var ikke registeret checket ind, hvorfor han ved kontrol blev pålagt en kontrolafgift. Klageren gjorde gældende, at man kunne se, at kortet lige var blevet tanket op, og at man først kan finde ud, hvis man ikke er checket ind, når man checker ud. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
Ikke vist kort/billet
2020-0004
01. maj 2020
Klageren kunne ikke finde sin kontantbillet ved kontrollen, hvorfor hun blev pålagt en kontrolafgift. Den efterfølgende indsendelse af en bankkvittering ændrede ikke herved, og ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
Kontrolafgift
2020-0026
01. maj 2020
Klagerens periode var udløbet 2 måneder tidligere, før han rejste med bussen og ved kontrol blev pålagt en kontrolafgift. Klageren gjorde over for ankenævnet gældende, at han var på stærk psykofarmaka, der gør, at han glemmer. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften
Ikke vist kort/billet
2019-0304
01. maj 2020
Klageren troede, at han havde fået stjålet sit rejsekort anonymt ved kontrollen, men fandt dette efterfølgende. Metro Service afviste at annullere kontrolafgiften, da rejsekort anonymt kan benyttes af ihændehaveren og derfor skal forevises ved kontrollen. Ankenævnet fastholdt denne afgørelse
Kontrolafgift
2019-0292
01. maj 2020
Billetautomaten på perronen var ude af drift. Ifølge klageren sagde en medarbejder, at klageren kunne rejse gratis. Ved en efterfølgende kontrol blev klageren pålagt en kontrolafgift på 65 kr., svarende til billettens pris. Da han ikke betalte denne, blev der pålagt et rykkergebyr på 100 kr. Ankenævnet fandt, at klageren ikke kunne have en berettiget forventning om at kunne rejse gratis og fastholdt kontrolafgift og rykkergebyret, da der var givet klagevejledning på kontrolafgiften. Nævnet bemærkede, at det var uheldigt, at Arriva kaldte det en kontrolafgift, når der reelt var tale om en billet.
Erstatningssager
2019-0295
01. maj 2020
Klageren er daglig pendler mellem Horsens og Ringsted og var berørt af de sporarbejder, som DSB udførte i 2019 på Ringstedbanen. DSB besluttede at ville kompensere pendlerne, hvis man opfyldte 4 kriterier, herunder at man skulle have købt 59 rejsedage på sit pendlerkort i perioden 1/8 - 30/9 2019. Klageren søgte DSB om kompensation, men fik afslag, da han alene havde købt 54 rejsedage. Ankenævnet fastholdt DSB's ret til at afvise kompensation, da de ikke var forpligtet til at yde en sådan, og derfor egenhændigt kunne fastsætte betingelserne.
Ikke vist kort/billet
2020-0012
01. maj 2020
Klageren havde ikke modtaget sit Ungdomskort med posten, men reagerede ikke derpå, før hun anmodede om udstedelse af et såkaldt "nødkort". Dette skulle udskrives i automaten på Vanløse st.,hvorfor klageren rejste med bussen dertil uden rejsehjemmel. Hun blev ved kontrol i bussen pålagt en kontrolafgift, som Movia efterfølgende nedskrev til 125 kr., da kortet var gyldigt. Ankenævnet fastholdt denne afgørelse.
Rejsekort
2019-0300
01. maj 2020
Klageren havde ved køb af rejsekort pendler i november 2019 ikke tilvalgt Metrotillæg, da der efter hendes opfattelse havde stået, at det kun gjaldt for rejse med Metro Cityringen (M3), hvilket hun ikke benyttede. Hun var blevet kontrolleret 4-5 gange uden at stewarderne havde bemærket det maglende tillæg, men ved kontrol i Metroen den 5. december 2019 blev hun pålagt en kontrolafgift, fordi alle rejsende med Metroen skal betale Metrotillægget. Ankenævnet annullerede kontrolafgiften og udtalte: "Klageren kunne ved kontrollen den 5. december 2019 ikke forevise et pendlerkort, hvor der var betalt Metrotillæg på 80 kr., hvilket er en betingelse for at have gyldig rejsehjemmel i Metroen efter den 29. september 2019, hvor Metro-Cityringen åbnede. Kontrolafgiften blev i kontrolsituationen dermed pålagt med rette. Imidlertid finder ankenævnet under hensyn til sagens konkrete omstændigheder, at det var und-skyldeligt, at klageren troede, at hun kunne anvende sit pendlerkort uden Metrotillæg, hvorfor Metro Service skal frafalde kontrolafgiften. Ankenævnet har ved afgørelsen heraf lagt vægt på, at klageren efter det oplyste var blevet kontrolleret 4-5 gange på det samme periodekort, uden at stewards gjorde hende opmærksom på, at der manglede Metrotillæg, at stewards ved disse kontroller kunne se, at hendes pendlerkort havde gyldighed til den 21. de-cember 2019, hvor passagerernes tilvænningsperiode ville være udløbet, og hun dermed ville blive pålagt en kontrolafgift for manglende gyldig rejsehjemmel, sammenholdt med at det ikke fremgår af det endelige pendlerkort, at der ikke er valgt Metrotillæg. Ankenævnet fin-der, at indførelsen af Metrotillægget indebærer en særlig informationsforpligtelse til passagererne, hvor man ikke udelader en så vigtig oplysning med så vidtrækkende konsekvenser, at man ikke kan rejse med Metroen, hvor man hidtil har kunnet rejse frit inden for pendlerkortets zoner. Uanset at udeladelsen af denne ”ikke-oplysning” kan være valgt ud fra specifikke kommunikati-onsmæssige overvejelser, fremstår det efter ankenævnets opfattelse ikke tilstrækkeligt tydeligt, at kortet ikke kan anvendes i Metroen, når det samtidigt nederst står anført hvilke zoner, man kan rejse i, fx 01 – 04, som også er zoner, hvori Metroen kører. I klagerens tilfælde står anført ”Vanløse”, hvortil Metroen også kører. Ankenævnet bemærker, at man i stedet kunne skrive ”pendlerkort uden metro”, som man har skrevet ”pendlerkort med metro” (gule bjælke på eksemplet ovenfor). Metro Service skal ikke betale 10.000 i sagsomkostninger til ankenævnet, da klageren overtrådte en for så vidt tydelig regel om at betale Metrotillæg, og da klagerens påstand om, at kunden kun skulle tilvælge aktivt, hvis man ønskede at rejse med Metro-Cityringen (M3), ikke kan lægges til grund."
2020-0022
01. maj 2020
Klageren glemte at checke ud på en rejse i København, hvilket medførte, at rejsen blev sammenlagt med den næste rejse, som han foretog senere samme dag i Ålborg, og der blev trukket 499,60 kr. på klagerens rejsekort, fordi rejsekortsystemet opfattede det som én lang rejse fra København til Ålborg. Herved kom saldoen på rejsekortet i minus, og klageren kunne ikke checke-ind, da han dagen efter skulle rejse med metroen. Ved kontrollen i metroen kunne han ikke forevise anden gyldig rejsehjemmel og blev derfor pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fandt på grund af det manglende check-ud, at det beroede på klagerens egne forhold, at rejsekortets saldo var kommet i minus. Ikke medhold
Ikke vist kort/billet
2019-0288
01. maj 2020
To passagerer medtog kun én billet fra billetautomaten, som de troede gjaldt for dem begge. Det indsendte kontoudtog, som viste, at der var købt to billetter, kunne ikke medtages i bedømmelsen af, om klageren havde gyldig rejsehjemmel ved kontrollen, da zonebilletter er upersonlige og kun gyldige for ihændehaveren på kontroltidspunktet. Ikke medhold
Rejsekort
2020-0002
01. maj 2020
Klageren og dennes hustru troede, at de havde checket ind for dem begge på hustruens rejsekort, men kun én person var checket ind på rejsekortet ved kontrollen. Ikke medhold
2019-0299
01. maj 2020
Klageren foretog et check-ud ved togskifte i stedet for et skifte-check-ind. Ikke medhold
2019-0257
01. maj 2020
Klageren var ikke checket ind på sit rejsekort. Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at den manglende registrering af check-ind på rejsekortet skyldtes fejl ved rejsekortautomaten, som var fuldt funktionsdygtig på det tidspunkt, hvor klageren lagde sit rejsekort i automaten for at overføre en optankning til kortet og for at checke-ind. Ikke medhold
Kontrolafgift
2019-0153
19. februar 2020
Klageren blev pålagt en kontrolafgift for ikke at have billet. Hun gjorde gældende, at hun henset til sine helbredsmæssige problemer efter en blodprop ikke havde haft adgang til at købe rejsehjemmel på rimelige vilkår. Ankenævnet udtalte, at klageren selv måtte bære ansvaret for ikke at have gyldig rejsehjemmel, og at det ligger uden for ankenævnets kompetence at tage stilling til, hvilke billetprodukter der tilbydes af trafikselskaberne. Ankenævnet henstiller dog til, at der udbydes produkter til alle passagertyper, og at der også er et produktudbud til handicappede.
2019-0263
19. februar 2020
To tyske turister troede, at de kunne købe zonebilletter på forhånd og validere dem senere, når de skulle rejse. Da de senere rejste med Metroen, var billetterne udløbet, hvorfor de hver blev pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fandt, at de ikke uden at have undersøgt dette nærmere med rette kunne gå ud fra, at reglerne om billetters gyldighed i den kollektive trafik i Danmark svarede til reglerne i deres hjemland.
2019-0243
19. februar 2020
Klageren købte og modtog sms-billetten efter påstigning, hvorfor billetten ikke var gyldig.
2019-0264
19. februar 2020
Klageren rejste på en tillægsbillet på én zone, hvorfor han blev pålagt en kontrolafgift for manglende zone. Den omstændighed, at klageren troede, at han havde købt den rette billettype kunne ikke ændre på, at kontrolafgiften var pålagt med rette.
Rejsekort
2019-0240
19. februar 2020
Opkrævning på 200 kr. vedrørende tank-op-aftale. Det var dokumenteret via klagerens rejsekorthistorik, at han havde rejst for beløbet, men optankningen havde ikke kunnet hæves på det tilknyttede betalingskort, fordi klageren ikke havde oplyst til Rejsekort Kundecenter, at han havde fået nyt betalingskort. Den omstændighed, at klageren fejlagtigt troede, at beløbet ville blive hævet fra det nye betalingskort, når han havde opdateret betalingskortoplysningerne i selvbetjeningen, ændrede ikke ved, at beløbet faktisk forblev ubetalt. Ankenævnet kunne ikke tage stilling til inkassofirmaets opkrævning af rykkergebyrer, renter og inkassoomkostninger.
2019-0242
19. februar 2020
Klagerens spærrede rejsekort var på grund af en systemmæssig omstændighed faldet af Rejsekorts spærreliste. Klageren opdagede, at rejsekortet kunne checkes ind, hvorefter hun i en periode rejste på kortet, som i henhold til den oprindelige tank-op-aftale blev tanket op, men de optankede beløb blev imidlertid ikke trukket på klagerens betalingskort. Efter en gennemgang af rejsekorthistorikken, som viste et rejsemønster, der ifølge klageren godt kunne ligne hendes, lagde ankenævnet til grund, at de foretagne rejser på kortet var klagerens rejser, hvorfor indklagede var berettiget til at kræve betaling herfor.
Refusion
2019-0246
19. februar 2020
Klageren vidste ikke, at sms-billetten blev modtaget i en anden "tråd", end den som bestillingen foregik i, og kunne derfor ikke forevise nogen gyldig billet. Kontrolafgiften var allerede nedsat til 125 kr. svarende til "glemt pendlerkort".
Personaleadfærd
2019-0229
19. februar 2020
Ankenævnet fastholdt sekretariatets afvisning af klagen, idet bedømmelsen af de påklagede forhold om ulovlig parkering og chaufførernes toiletbesøg på privat ejendom, falder uden for ankenævnets kompetence.
Kontrolafgift
2019-0235
19. februar 2020
Klageren havde opdateret sin DOT-app med sit nye betalingskort, men glemte på grund af angst og depression at købe billet. Klageren ikke medhold.
Rejsekort
2019-0261
19. februar 2020
Klageren gjorde gældende, at hun havde hørt lyden for korrekt check ind, men da hun havde travlt, havde hun ikke læst på skærmen. Check ind var i ikke registreret i rejsekortsystemet. Klageren ikke medhold.
Kontrolafgift
2019-0163
19. februar 2020
Ankenævnet fadt på baggrund af de tekniske logs, at klageren ikke havde modtaget mobilbilletten inden påstigning på bussen.
Rejsekort
2019-0273
19. februar 2020
Ankenævnet fandt, at klagerens forklaring om, at de var 4 rejsende, og at der blev forevist en mobilbillet i kontrolsituationen, ikke var tilstrækkeligt godtgjort. Stewarden havde forklaret, at der var 3 rejsende inkl. klageren, som havde troet, at han kunne medtage et barn under 12 år og en ung på 15 år på sit rejsekort. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til den unge på 15 år, som ikke kunne medtages under klagerens indcheckning.
Kontrolafgift
2019-0233
19. februar 2020
Klageren gjorde i første omgang gældende, at de 11 kontrolafgifter ikke var udstedt til ham, da han havde været udsat for identitetstyveri. Under ankenævnssagen accepterede han 4 kontrolafgifter og Movia frafaldt 2. De resterende 5 kontrolafgifter fandt ankenævnet var udstedt til klageren under henvisning til de konkrete omstændigheder ved kontrollerne.
Rejsekort
2019-0222
19. februar 2020
Klageren gjorde gældende, at han havde taget fejl af de to omslag, hvori han opbevarede henholdsvist et 4 år gammelt, udløbet periodekort og sit rejsekort, hvorfor han først checkede ind 11 sekunder efter ombordstigning. Ankenævnet fandt, at dette under de foreliggende omstændigheder, hvor kontrolløren havde noteret, at klageren havde forevist det udløbne kort til chaufføren og først checkede ind, da han så kontrollørerne, ikke kunne betragtes som "straks check ind".
2019-0209
19. februar 2020
Klageren forklarede, at hun havde hørt lyden for korrekt check ind. Ankenævnet fandt ikke dette godtgjort.
2019-0224
19. februar 2020
Ankenævnet fandt, at klageren ikke havde løftet bevisbyrden for sin påstand om, hvor han steg på bussen, da han ændrede forklaring undervejs og da de tekniske logs ikke underbyggede hans forklaring.
Kontrolafgift
2019-0277
19. februar 2020
Tog den forrige kundes kvittering for billetkøb fremfor sin egen billet.
Rejsekort
2019-0280
19. februar 2020
Klageren og dennes ægtefælle troede, at de havde opgraderet rejsekortet til flere rejsende, men dette var ikke tilfælde. Ingen registrering af check ind på rejsekoret, men den ene kontrolafgift var kulancemæssigt nedsat til 125 kr. Metro medhold
Rejst på forkert billet/kort
2019-0284
19. februar 2020
Klageren havde købt en billet i Midttrafiks app, som ikke er gyldig til rejse med Arriva-tog eller DSB. Et flertal fandt, at dette fremgik tilstrækkeligt tydeligt både i købsflow'et og på selve billetten.
Kontrolafgift
2019-0203
19. februar 2020
Da en klager ikke kunne checke ind på grund af for lav rejsekortsaldo, fik han ikke lov af chaufføren til at stige af bussen, men blev henvist til at købe en sms-billet og få hjælp hertil af kontrollørerne, som allerede befandt sig i bussen. Ved kontrollen blev han imidlertid pålagt en kontrolafgift på 750 kr. Ankenævnet fandt, at Movia skulle frafalde kontrolafgiften henset til, at klageren ikke fik lov til at stige af bussen, at chaufføren i stedet henviste klageren til at få hjælp til at købe mobilbillet af kontrollørerne, at klageren efter det oplyste ikke umiddelbart kunne få øje på kontrollørerne i bussen, som på det tidspunkt transporterede 42 passagerer, og henset til det korte tidsforløb. KLAGEREN MEDHOLD
Rejsekort
2019-0213
11. december 2019
Klageren havde sin opmærksomhed rettet mod Metroen som ankom til perronen og se ikke, at hun checkede ud i stedet for at foretage et skiftecheck ind
2019-0156
11. december 2019
Klageren mente, at han hørte lyden for korrekt check ind og steg om bord. Kontrolafgiften blev fastholdt.
Erstatningssager
2019-0205
11. december 2019
Klageren ankom til Nørreport st. og læste, at der ikke gik tog til Værløse derfra, hvorfor han tog til Østerport st., da han regnede med, at der ville være togbusser eller personale at spørge. Men det var der ikke. Klageren tog en taxa til Værløse, som DSB ikke ville betale, da der afgik tog til Værløse fra Svanemøllen, hvortil der afgik tog fra Østerport. Dette fremgik tydeligt af rejseplanen og af informationen på perronen.