Afgørelser

Læs alle afgørelser fra ankenævnet.

Underkategori
Afgørelse
Dato
Selskab
Beskrivelse
 
Rejsekort
2020-0248
05. maj 2021
Klageren, som var voksen, rejste på et rejsekort flex, der var indstillet til kundetypen "barn". Ikke medhold
2020-0184
05. maj 2021
Kontrolafgift for manglende check-ind på rejsekort. Ikke medhold
Ikke vist kort/billet
2021-0005
05. maj 2021
Kontrolafgift nedsat til 125 kr., fordi klageren ikke kunne forevise sit mobilpendlerkort ved kontrollen. Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at dette skyldtes forhold, som Movia og DSB bar ansvaret for. Ikke medhold
Rejsekort
2021-0012
05. maj 2021
Klageren var ikke checket ind på sit rejsekort anonymt, fordi det var udløbet og dermed ugyldigt. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften på 750 kr. og bemærkede, at klageren på check-ind standeren fik beskeden: "Ugyldigt kort - brug et andet rejsekort", men på trods heraf steg hun på metroen. Et mindretal fandt, at kontrolafgiften skulle frafaldes, da der efter deres opfattelse ikke var givet tilstrækkelig tydelig information om kortets udløbsdato. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet. DISSENS
2021-0011
05. maj 2021
Kontrolafgift for manglende check-ind på rejsekort, da kortets saldo var for lav til at checke ind. Ikke medhold
Erstatningssager
2020-0269
05. maj 2021
Klageren var ikke berettiget til at få sine udgifter til taxakørsel og en ny togbillet godtgjort af Movia, da han selv var ansvarlig for at planlægge sin rejse med en margin på mere end 3 minutter til at skifte fra bussen til toget.
Principielle spørgsmål
2020-0255
05. maj 2021
Klageren glemte at checke ind ved påstigning på bussen, men ville ikke gå til standeren grundet Covid19-restriktioner, da han opdagede det. Ved hans afstigning stod der kontrollører på fortovet, som bad om at se billetter. Klageren gjorde gældende, at kontrolafgiften var ugyldig, fordi han ikke havde fået udleveret kontrolblanketten i kontrolsituationen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, som var blevet sendt til klagerens E-boks dagen efter kontrollen.
Kontrolafgift
2021-0007
05. maj 2021
Klageren regnede med, at han som tidligere var tilmeldt automatisk fornyelse og betaling for sit Ungdomskort, og da kortet ikke dukkede op med posten, antog han, at det, som så ofte før, var forsinket. Han rejste uden rejsehjemmel to dage i træk og blev begge gange pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fastholdt begge kontrolafgifter, og udtalte: "Ungdomskort med posten leveres under normale omstændigheder til kunden nogle dage inden gyldighedsstart. Da klageren ikke, som han ellers plejede, modtog det bestilte Ungdomskort inden gyldighedsstarten den 1. oktober 2020, kontaktede han ikke DSB, men forholdt sig passivt indtil den 2. oktober 2020, hvor han ringede til DSB Ungdomskort uden at træffe nogen, der kunne hjælpe ham. Klageren undersøgte heller ikke sin bankkonto for at se, om der var trukket betaling for et pend-lerkort, og han har ikke som led i tilmeldingen indtastet sit kort- eller kontonummer, hvorfra beløbet skulle trækkes. Om end det var vildledende, at klageren stod som ”tilmeldt” i ”Glemt kortordningen” med et pendlerkort, som ikke længere var gyldigt, og klageren derfor ikke kunne benytte ordningen, bemærker ankenævnet, at ordningen er tænkt som en hjælp til de passagerer, der undervejs på rejsen finder ud af, at de har glemt rejsehjemmelen derhjemme, og ikke til passagerer, der, ligesom klageren, på forhånd besluttede sig for at ville bringe ordningen i anvendelse, fordi han ikke havde modtaget noget kort. Ankenævnet bemærker afslutningsvist, at ikke-dansktalende kunder er mere afhængige af den mundtlige vejledning fra Kundecenteret, når hjemmesiderne er på dansk. Ankenævnet finder derfor, at medarbejdernes vejledning bør indeholde omtale og guide til valg af betalingsmetode, fordi dette er særledes væsentligt, når manglende betaling fører til, at kortet ikke leveres.
2020-0208
05. maj 2021
Klageren rejste med Fynbus på en DSB Orange billet, som ikke er gyldig til busrejser, og som derudover først var gyldig en time senere. Klageren gjorde gældende, at hun var blevet vejledt af DSB, og at buschaufføren 14 dage tidligere havde godkendt samme billettype. Fynbus burde efter officialprincippet have undersøgt dette nærmere, men da den manglende sagsbehandling ikke havde betydning for sagens udfald, førte det ikke til, at afgørelsen var ugyldig.
2020-0240
05. maj 2021
Klageren havde købt et mobilpendlerkort, og regnede med, at fordi han i sin telefons indstillinger havde trykket "Tillad notifikationer" under Midttrafiks app, at han ville modtage en notifikation, når pendlerkortet skulle fornyes. Imidlertid kræver det, at brugeren inde i selve Midttrafiks egen app trykker "Tillad meddelelser", for at være tilmeldt denne service. Klageren rejste på et pendlerkort, der var udløbet 8 dage forinden, og ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
2021-0001
12. marts 2021
Kontrolafgift for manglende zone på pendlerkort. Ifølge klageren vidste hun ikke, at hun var rejst uden for pendlerkortets zoneområde. Ikke medhold
Rejsekort
2020-0223
12. marts 2021
Kontrolafgift for manglende straks-check-ind. Klageren havde befundet sig i bussen i over 4 minutter og checkede først ind, efter kontrollørerne steg ombord. Ikke medhold
2020-0239
12. marts 2021
Kontrolafgift for manglende check-ind. Klageren troende, at hun havde checket ind i forbindelse med, at hun tankede rejsekortet op i rejsekortautomaten. Der var imidlertid hverken registreret check-ind på rejsekortet eller i back-office. Ikke medhold
2020-0199
12. marts 2021
Kontrolafgift for manglende check-ind. Klageren ikke medhold
2020-0245
12. marts 2021
Kontrolafgift for manglende straks-check-ind i bussen. Ifølge klageren følte hun sig svimmel og satte sig på et sæde for at finde sit rejsekort frem. Hun checkede først ind efter kontrollørerne var steget ombord, og bussen havde forladt stoppestedet. Ikke medhold
2020-0225
12. marts 2021
Kontrolafgift for manglende check-ind. Klageren havde tanket sit rejsekort op hjemmefra om formiddagen i rejsekorts selvbetjening, men optankningen kunne endnu ikke overføres til kortet, da hun sidst på eftermiddag skulle rejse med bussen, og hun kunne derfor ikke checke ind på grund af for lav saldo. Et flertal af ankenævnets medlemmer fandt, at klageren selv bar ansvaret for ikke at have gyldig rejsehjemmel, da hun var blevet vejledt af chaufføren til at gå til den nærliggende station for at tanke op, og da hun havde opholdt sig i bussen i 5 minutter uden at købe en mobilbillet, selv om hun efter eget udsagn vidste, at hun ikke var checket ind. Et mindretal udtalte, at det efter deres opfattelse er problematisk, at der ved optankning i selvbetjeningssystemet kan gå helt op til 24 timer, før optankningsbeløbet med sikkerhed kan overføres til rejsekortet, når rejsen skal foretages med bus, idet særdeles mange mennesker ikke har nem adgang til at tanke deres rejsekort op andre steder end i selvbetjeningssystemet, hvis de ikke ønsker at være bundet af en tank-op-aftale. Mindretallet fandt derfor, at når klageren beviseligt havde sat penge ind på sit rejsekort, før hun påbegyndte rejsen, skulle trafikselskabet i den efterfølgende behandling af sagen have nedsat kontrolafgiften til 125 kr. mod betaling af billettens pris efter samme princip som reglen om glemt kort. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet. DISSENS
Kontrolafgift
2020-0220
12. marts 2021
Kontrolafgift for rejse uden billet. Klageren havde flere gange forsøgt at købe en sms-billet ved at indtaste stoppestedsnavnet og antal zoner, men systemet forstod ikke hans bestilling, fordi der manglede et komma. Selv om det var forståeligt, at klageren indtastede stoppestedsnavnet uden komma, fastholdt ankenævnet kontrolafgiften, fordi han ikke havde udfoldet bestræbelser på at skaffe gyldig rejsehjemmel på anden vis.
2020-0232
12. marts 2021
Kontrolafgift på 100 kr. for manglende cykelbillet. Klageren er vant til at rejse med S-toget, hvor det er gratis at tage sin cykel med i toget, og han troede, at de samme regler gjaldt i metroen. Ankenævnet fandt det tilstrækkelig oplyst, at der kræves cykelbillet for at medtage en cykel i metroen. Ikke medhold
Refusion
2020-0180
12. marts 2021
Et flertal i ankenævnet fandt, at klagerens 18-årige datter selv måtte bære ansvaret for, at hun på selvbetjeningssiden mitungdomskort.dk var kommet til at købe ungdomskort til 16 - 19 årige i stedet for det billigere ungdomskort til ungdomsuddannelser, som hun var godkendt til, og at hun derfor ikke var berettiget til at få refunderet prisdifferencen mellem de to korttyper. Et mindretal fandt, at unge, som er godkendt til det billigere ungdomskort til ungdomsuddannelser, kun i teorien ville ønske at købe det dyrere ungdomskort til 16 - 19 årige, hvorfor det er vildledende, at begge korttyper vises for den unge på bestillingssiden. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet. DISSENS
Rejsekort
2020-0210
12. marts 2021
Klageresn datter blev forfulgt af nogle mænd, og hun glemte derfor at checke ind, da hun steg på metroen.
Principielle spørgsmål
2020-0196
12. marts 2021
Movias anmodning om genoptagelse blev afvist, da 30-dages fristen i vedtægterne § 22 ikke blev anset for overholdt. Efter retsplejeloven § 163 er en forkyndelse gyldig, selv om meddelelsen ikke kommer til vedkommendes kundskab. Er det dokument, der skal forkyndes, kommet vedkommende i hænde, anses forkyndelse for sket, selv om forkyndelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med reglerne i §§ 155-157 a. Der er ikke noget krav om, at trafikvirksomheden kvitterer for modtagelsen af ankenævnets afgørelse, og ankenævnet havde sendt afgørelsen på de sædvanligt benyttede mail-adresse til sagsbehandleren uden at have fået autosvar om fravær, hvorfor afgørelsen ansås for forkyndt på dette tidspunkt eller kort derefter.
Kontrolafgift
2020-0234
12. marts 2021
Klageren og hans kæreste ville betale med betalingskort i bussen, som de oplyste at have gjort tidligere. De ikke kunne finde nogen information ved stoppestedet om betaling. Klageren gav forskellige forklaringer, om de havde sat sig efter påstigning, eller om klageren var på vej op til chaufføren. Ankenævnet udtalte, at det aldrig har været muligt at betale med betalingskort i Movias busser og fastholdt kontrolafgifterne. Desuden klage over kontrollørernes adfærd.
Rejsekort
2021-0003
12. marts 2021
Rejsekortet lå i klagerens pung, der blev holdt op imod standeren. Derfor kunne rejsekortet ikke checkes ind. Hvis der efterfølgende viser sig at være en fejl på selve kortet, vil ankenævnet være indstillet på at genoptage sagen.
Kontrolafgift
2020-0244
12. marts 2021
Beløbet til klagerens Ungdomskort kunne ikke trækkes fra hans konto, selv om der efter klagerens udsagn var dækning på kontoen. Ankenævnet bad klageren om at kontakte sin bank om årsagen til dette, men klageren vendte ikke tilbage.
2020-0209
12. marts 2021
Mobilbilletten blev bestilt, men først godkendt 4 minutter efter klagerens påstigning, da kontrollørerne steg om bord på bussen.
2020-0176
12. marts 2021
Telefonskærmen var så smadret, at mobilbilletten ikke kunne kontrolscannes. Heller ikke ved den efterfølgende indsendelse til Movia, kunne de scanne billetten. Movias nedsatte kontrolafgift på 125 kr. blev fastholdt af ankenævnet.
2020-0268
12. marts 2021
Skånetrafiksens pendlerkort kan udlånes, men var ikke gyldigt i den zone, hvor klageren rejste. Klagerens oplysning om, at hun var blevet fejlagtigt vejledt om kortets gyldighed, var udokumenteret og kunne ikke føre til, at hun ikke skulle pålægges en kontrolafgift.
Rejst på forkert billet/kort
2020-0192
12. marts 2021
Klageren og ægtefællen rejste med Metroen på Orange Fribilletter, da de regnede med at disse også gjaldt til tilslutningsforbindelsen, som DSB standardbilletter. Spørgsmål om informationen i købsflow er tydelig.
Kontrolafgift
2020-0260
12. marts 2021
Klageren modtog mobilbilletten på telefonen flere minutter før bussens planmæssige afgang, men efter sin egen og kontrollørernes påstigning. Hans historik viste, at han annullerede 34% af sine billetter i DSB's billetapp og 84% af sine billetbestillinger i DOT billetapp.
Rejst på forkert billet/kort
2020-0253
12. marts 2021
Klageren forsøgte at købe en billet på Skånetrafikens app, der ikke kan anvendes til lokale rejser i Danmark. Da Metro Service ved en fejl havde begrundet kontrolafgiften med, at klageren ikke havde billet til sin cykel, skulle de godtgøre klageren hendes udgift til ankenævnets klagegebyr på 160 kr.
Rejsekort
2020-0256
12. marts 2021
Klageren mente, at hun havde hørt lyden for korrekt check ind, selv om dette ikke var registreret i rejsekortsystemet. Hun gjorde videre gældende, at det måtte være en fejl i systemet, fordi hun en morgen var sprunget direkte på toget efter check ind, men der var registreret to check ind med 3 minutters mellemrum denne morgen. Ankenævnet afviste denne forklaring, da afgangstiderne og check ind-tiderne ikke underbyggede klagerens oplysninger, og ankenævnet anførte, at det kunne tænkes, at klageren enten havde været i tvivl, om hun var checket ind, og derfor havde checket ind igen på en anden stander 3 minutter senere, eller ubevidst var kommet for tæt på en kortlæser, mens hun ventede på toget.
Kontrolafgift
2020-0259
12. marts 2021
Klageren gjorde gældende, at hun havde søgt vejledning i 7/Eleven om zoner til rejsen, hvorefter sælgeren havde udstedt en billet til hende. Ved efterfølgende kontrol i bussen, manglede der en zone, og klageren blev pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet udtalte, at det følger af officialprincippet, som er en forvaltningsretlig grundsætning, at myndigheden, der træffer afgørelse, skal tilvejebringe oplysninger, så der kan træffes en materielt korrekt afgørelse. Ved blot at skrive til klageren, at det ikke var muligt at "få bekræftet en eventuel fejl", har Movia ikke godtgjort at have søgt at tilvejebringe sådanne oplysninger fra klageren. Movia baserer desuden deres fastholdelse af kontrolafgiften i ankenævnet på, at klageren ikke har skaffet en erklæring fra DSB om fejl. Ankenævnet fandt, at Movia aldrig havde anmodet klageren om dette. Ankenævnet bemærkede, at Officialprincippet hører til de såkaldte garantiforskrifter, der indebærer, at hvis sagen er utilstrækkeligt oplyst, kan afgørelsen tilsidesættes som ugyldig, eller sagen må genoptages, så de manglende undersøgelser kan blive foretaget. Men grundet den forløbne tid fra billetudstedelsen til klagen, fandt ankenævnet, at det var vanskeligt at antage, at Movia ville have fået et brugbart svar, hvis de havde undersøgt sagen. Ankenævnet bemærkede derudover, at ved en hjemvisning af sagen til fornyet behandling i Movia, ville det være usandsynligt, at Movia ville kunne oplyse sagen, og ankenævnet fandt, at Movia skulle frafalde kontrolafgiften, men ikke skulle betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet.
Rejsekort
2020-0227
12. marts 2021
Klageren steg om bord på bussen ad midterdøren og anvendte en check ud-stander fremfor en check ind-stander ved påstigningen, og hun havde derfor ikke et gyldigt rejsekort, da hun blev kontrolleret lidt senere.
2020-0156
09. december 2020
Klageren kunne ikke checke ind på sit rejsekort på udrejsen, selv om saldoen var høj nok. På hjemrejsen skete det samme, men klageren valgte at stige på bussen alligevel. Hun mistede efterfølgende rejsekortet, så dette kunne ikke undersøges for tekniske fejl af ankenævnet. Derefter fastholdt ankenævnet kontrolafgiften.
Principielle spørgsmål
2020-0193
09. december 2020
Klagen vedrørte Movias blokering i 3 år af klagerens mulighed for at kontakte dem telefonisk, som var hans eneste mulighed, da han er stærkt ordblind. Movia er en offentlig myndighed, som Ankestyrelsen fører tilsyn med, hvorfor ankenævnet afviste klagen grundet manglende kompetence.
Erstatningssager
2020-0183
09. december 2020
Klageren og hendes veninde kom ikke med bussen, da der var manglefuld skiltning på bussen. De måtte tage en taxa, som BAT afviste at betale. Ankenævnet fandt, at BAT ikke skulle godtgøre taxaregningen, men i stedet skulle refundere klagerens udgifter til deres busbilletter på 2 x 56 kr., idet billetterne ikke blev anvendt.
Kontrolafgift
2020-0212
09. december 2020
Klagerens pendlerkort var ikke gyldigt til zonerne 03 og 04, og han havde endvidere ikke metrotillæg til pendlerkortet, da han rejste med metroen fra Nørreport st. til Lufthavnen st., som ligger i zone 04. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften for rejse i zone 04 uden billet.
Erstatningssager
2020-0211
09. december 2020
Movia kunne ikke pålægges at erstatte klagerens mistede pensionistkort.
Kontrolafgift
2020-0146
09. december 2020
Ifølge klageren var hun i gang med at købe en mobilbillet, da hun blev bedt om at stige ombord på bussen af kontrolløren, som herefter pålagde hende en kontrolafgift på 750 kr. Ankenævnet kunne ikke lægge klagerens forklaring til grund, da den stred imod kontrollørens oplysninger, og da det endvidere fremgik af data fra DOT, at klageren først oprettede sin kundeprofil i DOT-appen, efter at bussen havde forladt stoppestedet.
Ikke vist kort/billet
2020-0219
09. december 2020
Uanset at klageren fornyede sit pendlerkort kort tid efter kontrollen, var det ikke gyldigt, da kontrollen fandt sted. Ankenævnet fastholdt derfor kontrolafgiften for rejse uden gyldigt pendlerkort.
Kontrolafgift
2020-0187
09. december 2020
Klageren kunne ikke få nedsat kontrolafgiften efter reglerne om glemt pendlerkort, da hans mobilklippekort, som han havde glemt at klippe, ikke kunne sidestilles med et personligt pendlerkort.
2020-0191
09. december 2020
Klageren købte fejlagtigt en pladsbillet i stedet for en almindeligt billet i billetautomaten. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften for rejse uden billet, da det tydeligt fremgik, at der var tale om en pladsbillet til 0 kr.
Rejsekort
2020-0228
09. december 2020
Klageren var ikke checket ind på sit rejsekort. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
Kontrolafgift
2020-0139
09. december 2020
Klageren havde ikke købt og modtaget sin mobillet, før han steg ombord på bussen. Mobilbilletten var derfor ikke gyldig, uanset at han i kontrolsituationen kunne forevise mobilbilletten til kontrollørerne.
2020-0181
09. december 2020
Klagerens søn var blevet pålagt en kontrolafgift på 1.200 kr. for at rejse på sin mors personlige rejsekort, hvilket efter rejsekortreglerne ikke er tilladt. FynBus var berettiget til at fastholde en kontrolafgift, men skulle nedsætte denne til 750 kr. Ankenævnet udtalte, at de fælles landsdækkende rejseregler var gældende i forholdet mellem FynBus og klagerens søn. Uanset, at FynBus havde annonceret den forhøjede kontrolafgift på sin hjemmeside, i busserne og i pressen, fremgik det ikke af de fælles landsdækkende rejseregler, at der gjaldt særlige takster for FynBus, hvorefter taksten i de fælles landsdækkende rejseregler på 750 kr. var gældende.
2020-0144
09. december 2020
DSB havde ikke godtgjort, at kontrollen skete om bord på toget, eller på perronen, efter at klageren var steget af toget. Ankenævnet lagde derfor klagerens forklaring til grund om, at hun var blevet kontrolleret allerede oppe for enden af trappen til perronen, og DSB skulle frafalde kontrolafgiften.
2020-0121
28. oktober 2020
Klageren har normalt pendlerkort, men havde annulleret dette grundet hjemsendelse som følge af Covid-19udbruddet. Han glemte derfor at købe en billet inden påstigning på Letbanen, da en enkelt dag havde været til møde på sin arbejdsplads.
2020-0116
28. oktober 2020
Klageren hævdede at han havde været udsat for identitetstyveri og at det ikke var ham, som havde rejst med bussen de 5 gange, hvor der var udstedt kontrolafgifter til hans navn. Ankenævnet fandt på baggrund af en sammenligning af skriften på kontrolafgiftskvitteringerne , og forevisningen af identitetspapirer, at det var klageren, som havde rejst.
Rejsekort
2020-0158
28. oktober 2020
Klageren glemte at checke sit rejsekort ind. Ankenævnet fastholdt den kontrolafgift, som hun var blevet pålagt.
2020-0123
28. oktober 2020
Klagerens søster mente at hendes rejsekort var checket korrekt ind, men ved kontrol var der intet registreret på hendes rejsekort. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften