Afgørelser

Læs alle afgørelser fra ankenævnet.

Underkategori
Afgørelse
Dato
Selskab
Beskrivelse
 
Rejsekort
2019-0213
11. december 2019
Klageren havde sin opmærksomhed rettet mod Metroen som ankom til perronen og se ikke, at hun checkede ud i stedet for at foretage et skiftecheck ind
2019-0156
11. december 2019
Klageren mente, at han hørte lyden for korrekt check ind og steg om bord. Kontrolafgiften blev fastholdt.
Erstatningssager
2019-0205
11. december 2019
Klageren ankom til Nørreport st. og læste, at der ikke gik tog til Værløse derfra, hvorfor han tog til Østerport st., da han regnede med, at der ville være togbusser eller personale at spørge. Men det var der ikke. Klageren tog en taxa til Værløse, som DSB ikke ville betale, da der afgik tog til Værløse fra Svanemøllen, hvortil der afgik tog fra Østerport. Dette fremgik tydeligt af rejseplanen og af informationen på perronen.
2019-0194
11. december 2019
Planlagte driftsændringer på Letbanen, der indebar, at der ikke kørte tog fra Lystrup til Grenaa, hvor klageren skulle til. Han havde læst informationen på stationen således, at der kørte bus fra Ryomgård til Grenaa, hvorfor han steg ombord. Men han havde misforstået informationen om, at der ikke kørte nogen tog fra Lystrup. Han tog derfor en taxa fra Lystrup hjem og anmodede Midttrafik om at godtgøre ham udgiften. Nævnet fandt, at klagerens misforståelse af informationen ikke indebar, at Midttrafik blev erstatningsansvarlig. Midttrafik skulle refundere den del af billetten fra Lystrup til Grenaa, som klageren ikke havde gjort brug af, jf. Togpassagerrettighedsforordningen art. 16.
2019-0193
11. december 2019
Akut aflysning af en togafgang, som klageren skulle have været med. Hun tog derfor en taxa hjem og anmodede DSB om at godtgøre hende taxaregningen på 1.320 kr. Der blev ikke indsat togbusser, da næste togafgang var 74 minutter senere. Selv om det blev meddelt i højttalerne kl. 19:47, at næste tog ville afgå kl. 20:17, tog klageren en taxa kl. 19:51. Nævnet fandt, at DSB havde opfyldt togpassagerrettighedsforordningen art. 18 om løbende information, og at betingelsen for at ifalde erstatningsansvar om påregnelighed ikke var opfyldt, når der afgik et tog 74 minutter efter aflysningen.
Rejsekort
2019-0225
11. december 2019
En 80-årig passager glemte at checke ind. Kontrolafgiften blev fastholdt.
Erstatningssager
2019-0184
11. december 2019
Letbanen blev akut aflyst, og klageren kom for sent til sin videre togforbindelse og måtte købe ny togbillet, som hun anmodede Midttrafik om at godtgøre. Et flertal i nævnet fandt, at når klageren havde købt en ikke-refunderbar Orange Billet, var hun forpligtet til at have beregnet mere tid til uforudsete hændelser, hvorfor hun ikke kunne få refunderet købet af den nye billet. Et mindretal fandt, at Midttrafik skulle have refunderet Orange Billetten, som var blevet uanvendelig på grund af forsinkelsen hos Midttrafik.
2019-0173
11. december 2019
Annoncerede driftsændringer på Letbanen, der indebar, at der ikke kørte tog fra Lystrup mod Grenaa. Klageren havde misforstået informationen, og regnede med at kunne komme med en bus fra Ryomgård til Grenaa. Da dette ikke var tilfældet, tog han en taxa hjem og anmodede Midttrafik om at godtgøre hans udgifter på 1.026 kr. Nævnet afviste dette, men statuerede, at Midttrafik skulle refundere den del af billettens pris vedrørende strækningen Lystrup - Grenaa, som klageren ikke havde anvendt.
Ikke vist kort/billet
2019-0202
11. december 2019
Klageren rejste med bussen uden at kunne forevise sit Ungdomskort, fordi han endnu ikke havde modtaget det fornyede Ungdomskort med posten. Movia nedskrev kontrolafgiften til 125 kr. efter deres regel om glemt pendlerkort, da Ungdomskortet var gyldigt på rejsetidspunktet. Ikke medhold
Kontrolafgift
2019-0199
11. december 2019
Klageren havde købt en sms-billet fra en forkert startzone, men gjorde gældende, at den var gyldig til det antal zoner, hun havde rejst på tidspunktet for kontrollen. Nævnet fastholdt kontrolafgiften, da billetten var udstedt fra zone 01 og ikke var gyldig til zone 04, hvor kontrollen foregik.
Erstatningssager
2019-0151
11. december 2019
Som følge af driftsforstyrrelser på Kystbanen valgte klageren og hendes mand at tage en taxa i lufthavnen, hvorfra de skulle nå et fly. Et flertal af ankenævnets medlemmer fandt, at DSB ikke var erstatningsansvarlig for klagerens udgift til taxakørsel, da DSB havde iværksat en effektiv togbusdrift, og da parret, hvis de var forblevet ombord på togbussen, med stor sandsynlighed ville have kunnet nå et tog med ankomst til lufthavnen i tilstrækkelig tid før indcheckning til deres fly lukkede. DISSENS
Kontrolafgift
2019-0231
11. december 2019
Klageren købte billet på sin mobiltelefon, efter hun var steget ombord på toget. Ikke medhold
Rejsekort
2019-0178
11. december 2019
Klageren passerede check-ind standeren og satte sig på et sæde for at finde sit rejsekort frem. Ikke medhold
Kontrolafgift
2019-0187
11. december 2019
Klageren havde ikke løst cykelbillet til sit el-løbehjul, således som reglerne foreskriver. Ankenævnet fandt, at DOT's information om den på daværende tidspunkt nye regel kunne misforstås, hvorfor Metro Service skulle frafalde kontrolafgiften på 100 kr. DOT har efterfølgende tydeliggjort informationen om reglen. Klageren medhold
Refusion
2019-0201
11. december 2019
Metroen havde indstillet driften og personalet uddelte flyers med vejledning om rejsetidsgaranti og taxa. Klageren valgte at leje en Green Mobility-bil, til en billigere pris, end taxaen til samme destination ville have kostet. Metro Service afviste at godtgøre hans udgifter på 112 kr. og ankenævnet udtalte følgende: "Efter ordlyden i Metro Services rejsegaranti dækker de udelukkende udgifter til taxakørsel i medfør af lov om persontransport. Reglerne er formentlig vedtaget på et tidspunkt, hvor taxa var det eneste alternativ, når en passager skulle videre i transporten. Dette er ikke længere tilfældet med markedets nye muligheder for at kunne transportere sig. Det fremgår af rejsegarantien, at taxaen kan tages til det næste stop, hvorfra metroen kører, men i et tilfælde som det foreliggende, hvor der var driftsstop, og rejsen derfor ikke kunne genoptages fra en anden metrostation, lægges det til grund, at klageren – hvis han havde taget en taxi – efter rejsegarantireglerne ville have været berettiget til at få refunderet udgifterne til en taxi op til 300 kr. til sin destination, som efter det oplyste var Lergravsparken Metrostation. Ifølge Dantaxis pris-beregner koster en aftentur på 10 km i København 313 kr. Klageren valgte at tage en Green Mobility-bil til området omkring Lergravsparken Metrostation; en tur som i henhold til den fremlagte kvittering var på 10,6 km og kostede 112 kr. Ankenævnet finder, at klageren under de foreliggende omstændigheder og henset til formålet med rejsegarantien – at hjælpe kunderne videre på rejsen ved driftsforstyrrelser - er berettiget til at få refunderet udgifterne til denne delebil, som kostede mindre, end en taxi ville have kostet i situationen. Ankenævnet bemærker, at det ikke hermed er statueret, at passagerer i alle tilfælde af aktivering af rejsegarantien selv kan vælge transportform til den videre rejse." Metro Service skulle ikke betale 10.000 kr. i sagsomkostninger, da klageren havde overtrådt en for så vidt helt klar regel.
Kontrolafgift
2019-0142
11. december 2019
Metro Service begærede sagen genoptaget, hvilket ankenævnet gjorde og udtalte følgende: "Ved afgørelsen af 11. september 2019 fandt nævnet, at formuleringen i reglerne om brug af rejse-kort i forbindelse med skiftecheck ind, sammenholdt med formuleringen i Vejledningsdokumentet pkt. 3.2., hvor der gives eksempel på skifte til et andet transportmiddel, fx skift fra tog til bus - se nedenfor, indebar, at tidspunktet for klagernes sidste påstigning skulle beregnes til kl. 7:04, hvor de steg på den første metro. 4 1.3 Sådan anvendes et rejsekort Et rejsekort (herunder med pendler kombi) skal checkes ind ved rejsens start, check-es ind ved ethvert skift af transportmiddel undervejs og checkes ud ved rejsens af-slutning. Det er nødvendigt at checke ind undervejs ved skift af transportmiddel, da skift kan have indflydelse på rejsens pris alt efter rejserute og transportmiddel. Ved returrejser (samme strækning fra A til B og retur) skal kunden checke ind i A og checke ud i B, og ved returrejsen skal kunden checke ind i B og checke ud i A.” …….. ”Hvis du skifter transportmiddel undervejs (fx fra bus til tog, fra tog til metro eller fra et tog til et andet), skal du checke ind, hver gang du skifter. Checker du ud og deref-ter ind igen i samme zone inden for 30 minutter, registrerer rejsekort det som en fortsat rejse. De to rejser kædes derfor sammen til én.” Og ved enkeltbilletter til mere end 9 zoner i Vejledningsdokumentet pkt. 3.2. ”Det er tilladt at skifte til et andet transportmiddel, blot den samlede rejse ikke bliver dyrere end den oprindelige enkeltbillet, f.eks. skift fra tog til bus [vores fremhævning] i samme re-lation. Ved skift af transportmiddel skal den fortsatte rejse påbegyndes ved første mulige lej-lighed efter skift.” Ankenævnet medgiver ved en fornyet gennemgang af sagen, at der med de ovennævnte regler menes, at enkeltbilletter skal være gyldige ved enhver omstigning også fra én metrolinje til en anden. Ankenævnet finder dog fortsat, at formuleringerne kan give anledning til tvivl hos passagererne om, hvilke regler de skal iagttage ved beregningen af billettens gyldighed ved omstigning til samme transportmiddel/transportform. I den konkrete sag omsteg klagerne fra en Metro til en anden, som forlod Christianshavn st. kl. 07:16. Passagerernes påstigning er derfor sket før dette tidspunkt. Når dette sammenholdes med, at det på billetterne stod, at de var gyldige til kl. 7:15, hvilket efter ankenævnets opfattelse indebærer, at de er gyldige til kl. 7:15:59, finder ankenævnet, at Metro Service ikke har godtgjort, at klagerne foretog sidste påstigning, efter billetterne udløb. Herefter skal Metro Service frafalde kontrolafgifterne. Med denne præcisering fastholdes afgørelsen, og Metro Service pålægges at betale omkostninger for sagens behandling (10.000 kr. inkl. moms) til ankenævnet, jf. vedtægterne § 25, stk. 2."
Rejsekort
2019-0195
11. december 2019
Metro Service anmodede om genoptagelse af sagen, som blev afgjort den 30.oktober 2019, hvor nævnet fastslog, at Metro Service skulle frafalde kontrolafgiften. Ankenævnet udtalte følgende i genoptagelsessagen: "I DOT’s område, hvor der ikke optjenes eller ydes rabat på rejsekort, rejser en passager på et rejsekort personligt til samme pris som på et rejsekort FLEX og et rejsekort anonymt. Et rejsekort personligt må derfor antages alene at have den funktion, at hvis kortet mistes, kan kortet ikke misbruges af tredjemand, hvis pågældendes identitet kontrolleres i en kontrolsituation. Men i en situation som den i sagen foreliggende, hvor indehaveren af et rejsekort personligt er med på rejsen og er indforstået med, at rejsekortet anvendes som rejsehjemmel for tredjemand, kan det efter ankenævnets overbevisning udelukkes, at der er tale om misbrug af rejsekortet. Man opnår ikke en større rabat ved at have et personligt rejsekort, men man hindres til gengæld efter rejsereglerne i at have nogen med på kortet uden også selv at være checket ind, uanset at man anden gyldig rejsehjemmel ud over rejsekortet. Ankenævnet finder på den baggrund at håndhævelsen af reglen om, at den først indcheckede passager på rejsekort personligt altid uden undtagelse er indehaveren selv, ikke er tilstrækkelig saglig og rimelig. Ankenævnet finder videre, at der under de foreliggende omstændigheder ikke er det fornødne grundlag for at sondre mellem et rejsekort personligt og et rejsekort flex. På et rej-sekort flex ville klagerens mor have rejst til samme pris, som på svigerdatterens personlige rejse-kort. Ankenævnet finder derfor, at Metro Service ikke har mistet penge ved, at de to typer rejsekort sidestilles på den konkrete rejse, fordi der isoleret set blev betalt korrekt pris for rejsen. Ankenævnet medgiver, at der er tale om en praksisændring i forhold til den tidligere afgørelse 2018-0142, og ankenævnet har heller ikke pålagt Metro Service at betale sagsomkostninger. Ankenævnet bemærker, at det fortsat er berettiget at pålægge kontrolafgiften i selve kontrolsituationen, hvor kortholderen medbringer en rejseledsager, som ikke er checket med ind på det personlige rejsekort, selv om kortholderen foreviser anden gyldig rejsehjemmel, og at det først er i back office, at selskabet skal foretage en bedømmelse af, om de konkrete omstændigheder inde-bærer, at kontrolafgiften skal frafaldes. Ankenævnet bemærker videre, at nærværende afgørelse alene finder anvendelse på rejser i DOT-området, hvor der ikke optjenes eller ydes rabat på rejsekort."
2019-0186
11. december 2019
Movia havde ikke tilvejebragt et grundlag, som afkræftede klagerens forklaring om, at hun passerede bussens check-ind-stander og stillede sig lige bag chaufføren for at lade andre passagerer komme forbi, mens hun fandt sit rejsekort i tasken, hvorefter hun checkede ind 14 sekunder efter bussen havde forladt stoppestedet. Ankenævnet udtalte endvidere kritik af Movias indledende sagsbehandling. Klageren medhold
Ikke vist kort/billet
2019-0177
30. oktober 2019
Kontrolafgift for at rejse uden billet - klageren indsendte efterfølgende et upersonligt City Pass. Klageren ikke medhold
Kontrolafgift
2019-0168
30. oktober 2019
Klageren rejste på en DSB Orangebillet, som først var gyldig til en senere afgang. Klageren ikke medhold
2019-0051
30. oktober 2019
Kontrolafgift for at rejse uden billet. Klageren havde glemt sit rejsekort og forsøgte at købe en mobilbillet efter påstigning. Klageren ikke medhold
Rejst på forkert billet/kort
2019-0144
30. oktober 2019
Kontrolafgift for at rejse på kundetypen barn, når klageren var fyldt 16 år. Klageren ikke medhold
Kontrolafgift
2019-0160
30. oktober 2019
Klageren måtte på grund af strejke omlægge sin sædvanlige rejserute. Hun kunne ikke med rette forvente, at hendes periodekort gjaldt til den væsentligt ændrede rejserute. DISSENS
Ikke vist kort/billet
2019-0172
30. oktober 2019
Klageren kunne ikke forevise sit gyldige Ungdomskort, fordi hendes mobiltelefon var løbet tør for strøm. Da hun fik hun strøm på telefonen, var kontrollørerne klar til at stige af bussen, og der kunne ikke stilles krav om, at de skulle foretage en revurderende kontrol. Ikke medhold
Rejsekort
2019-0106
30. oktober 2019
Kontrolafgift for manglende check-ind. Klagerens rejsekort anonymt var indstillet til barn og kunne ikke checkes ind som voksen på grund af for lav saldo. Klageren ikke medhold
2019-0113
30. oktober 2019
Opkrævning på 300 kr. vedrørende tank-op-aftale. Det var dokumenteret via klagerens rejsekorthistorik, at hun havde rejst for beløbet, men optankningen havde kunnet hæves på det tilknyttede betalingskort, fordi klageren ikke havde oplyst til Rejsekort Kundecenter, at hun havde fået nyt betalingskort. Ankenævnet kunne ikke tage stilling til inkassofirmaets opkrævning af rykkergebyrer, renter og inkassoomkostninger. Klageren ikke medhold
2019-0112
30. oktober 2019
Klageren fik ikke medhold i, at spærringen af hans rejsekort grundet manglende check ud ikke var berettiget. Check Udvej-appen er et tilbud og en nødløsning, men erstatter ikke passagerens pligt til selv at undersøge sin rejsekorthistorik, hvori klageren havde kunnet se, hvornår han manglede at checke ud.
Kontrolafgift
2019-0167
30. oktober 2019
Klageren gjorde gældende, at kontrolafgiften ikke var udstedt til rette passager. Men ankenævnet udtalte, at da pågældende ikke havde haft mistet sit sundhedskort, og da sundhedskortet beviseligt var blevet scannet ved kontrollen, kunne klageren ikke få medhold.
2019-0149
30. oktober 2019
Klagerne kunne ikke finde ud af at købe en billet i billetautomaten og troede, at den var i stykker. Da der var kø ved en anden automat valgte de at sige om bord uden billetter, da deres datter skulle tilbage til hotellet og sove. Da der var 29 andre billetautomater i afgangshallen, og da klagerne ikke havde tastet korrekt på automaten, fik de ikke medhold.
2019-0161
30. oktober 2019
Passageren gjorde gældende, at hun først skulle spænde sin barnevogn fast, før hun kunne gå til chaufføren for at købe billet. Kontrolløren noterede, at han stod uden for bussen og så klageren sætte sig, efter at hun havde spændt barnevognen fast og først rejste sig 2 minutter efter, da hun så at kontrolløren steg om bord. Klageren ikke medhold.
2019-0141
30. oktober 2019
Klageren rejste med bussen på en Orange DSBbillet. Hun gjorde gældende, at hendes søn havde købt billetten, som hun lagde den i tasken uden at kigge på den. Derfor spurgte hun chaufføren, om billetten var gyldig til bus. Han bad hende vente på kontrolløren, som ville svare hende. Kontrolløren bad hende sidde ned og udstedte derefter en kontrolafgift. Kontrolløren gjorde gældende, at klageren allerede sad ned, da han kom hen til hende, og han noterede, at hun oplyste, at billetten var købt af en anden, som ikke havde fortalt, at den ikke kunne benyttes i bussen. Ankenævnet udtalte, at det fremgår tydeligt på selve billetten, at den ikke kan anvendes i busser, og passageren skal selv sikre sig at være i besiddelse af gyldig billet. Ifølge kontrollørens notat på kontrolafgiften, og at han havde krydset ”nej” til, om klageren havde spurgt chaufføren, havde klageren ikke på tilstrækkelig vis godtgjort sin forklaring om, at hun ikke var sikker på billettens gyldighed og spurgte chaufføren til råds, som bad hende vente på kontrollørens vurdering.
2019-0162
30. oktober 2019
Klageren havde ikke modtaget tillægsbilletten på mobilen og gjorde gældende, at der var en fejl i NETS, som gjorde det umuligt at gennemføre betalingen. Movia fremlagde dokumentation for, at andre havde kunnet købe billetter på det omhandlede tidspunkt og at klageren i mere end 400 tilfælde havde bestilt billetter, som ikke var blevet købt. Klageren ikke medhold.
Rejsekort
2019-0195
30. oktober 2019
Passageren rejste på sin svigerdatters personlige rejsekort, og svigerdatteren havde sit eget pendlerkort til de samme zoner, som de rejste i. Ankenævnet fandt, at det i kontrolsituationen var berettiget at udstede en kontrolafgift, men at Metro Service skulle frafalde denne i den efterfølgende sagsbehandling, da der var betalt korrekt pris for rejsen: "Det fremgår tydeligt af de regler, som regulerer passagerens brug af rejsekort personligt, at den, som først er checket ind, altid er kortindehaveren selv. Herefter havde klagerens mor ikke gyldig rejsehjemmel, når der kun var checket én voksen ind på det personlige rejsekort tilhørende klagerens ægtefælle, og kontrolafgiften blev dermed i selve kontrolsituationen pålagt med rette. Imidlertid fremgår det af sagen, at klagerens ægtefælle selv havde et gyldigt pendlerkort til zonerne 01 og 02, og hun havde således via pendlerkortet betalt korrekt pris for sin rejse. Hvis der i en situation som den foreliggende stilles krav om, at en passager, som har sin egen gyldige rejsehjemmel, også skal checke sig ind på sit personlige rejsekort udover en medrejsende, vil der reelt blive betalt for tre passagerer, nemlig én på pendlerkort og to på rejsekort. I den konkrete sag blev der betalt for én voksen på rejsekort og én voksen på pendlerkort – altså den korrekte pris i kroner for klagerens mor og klagerens ægtefælle. Herefter er det ankenævnets opfattelse, at Metro Service skal frafalde kontrolafgiften på 750 kr. Det fremgår af rejsekorthistorikken, at der ved skift fra S-tog til metroen ikke blev foretaget et skiftecheck ind, således som de Fælles Landsdækkende Rejseregler foreskriver. Når der ikke fore-tages skiftecheck ind, kan passageren blive pålagt en kontrolafgift på 10 kr. Da klagerens mor havde gyldig rejsehjemmel ved at være checket ind på rejsekortet, men ikke foretog et skiftecheck ind, kan Metro Service pålægge hende en kontrolafgift på 10 kr. For så vidt angår klagen over stewardens adfærd bemærker ankenævnet, at klageren ikke næv-nede noget i klagen til Metro Service og først nævnte dette i sin anden henvendelse til ankenævnet. Da Metro Service endvidere har undskyldt, hvis de følte sig truet, finder ankenævnet ikke an-ledning til at foretage sig yderligere. Ankenævnet bemærker, at selv om der i rejsereglerne er bestemmelser om, at et rejsekort per-sonligt kan inddrages, hvis der foreligger begrundet mistanke om misbrug, og at et muligt misbrug anmeldes til politiet, vil der i en sag som den foreliggende, hvor der er tale om familiemedlemmer, som rejser sammen, efter ankenævnets opfattelse ikke være belæg for at statuere begrundet mis-tanke. Det er derfor uhensigtsmæssigt og kan være kritisabelt, hvis en steward af egen drift oplyser om mulige strafferetlige konsekvenser/strafferammen ved misbrug af et rejsekort. For så vidt angår sagsomkostninger til ankenævnet, frafaldes disse, idet der for så vidt var tale om klare rejseregler, som klagerens mor sad overhørig.
Kontrolafgift
2019-0142
30. oktober 2019
2 turister havde købt billet allerede dagen før de skulle med toget til lufthavnen, men sov over sig og var nødt til at tage metroen istedet. Sidste omstigning/påstigning på Metroen, der lukkede dørene kl. 7:16. Klagernes billet udløb kl. 07:15. De blev ved kontrol begge pålagt kontrolafgifter for udløbet rejsehjemmel. Ankenævnet udtalte: "Indledningsvist bemærker ankenævnet, at ifølge ”ringzonesystemet” i DOT’s område har passagerer, der køber en billet med startzone i zone 03, mulighed for at rejse ubegrænset inden for den røde og den turkise farves zonenumre, svarende til zonerne 01, 02, 03 og 04. Hermed er det ankenævnets opfattelse, i modsætning til hvad Metro Service gør gældende, at den foreviste billet zonemæssigt var gyldig til den foretagne rejse med metroen gennem zone 01, 03 og 04. Ankenævnet lægger til grund, at klagerne steg på metroen på Ørestad st. kl. 07:04, imens billet-terne var gyldige. De skiftede derpå metrolinje mod Lufthavnen, som ifølge Metro Service afgik fra Christianshavn st. kl. 07:16 – 1 minut efter billettens udløb kl. 07:15. Det følger af Vejledningsdokumentet for DOTs område, at efter mobilbillettens udløb er fortsat rejse tilladt inden for gyldighedsområdet, så længe der ikke skiftes transportmiddel undervejs. Det er ankenævnets opfattelse, at dette må forstås som et forbud mod at skifte mellem transport-formerne bus, tog og metro, men ikke til samme transportform, når dette foregår i fremadskriden-de retning. Der er ikke grundlag for at stille passagerer med enkeltbilletter købt i automat eller billetsalg anderledes end passagerer med mobilbilletter. Herefter finder ankenævnet, at det afgørende tidspunkt i relation til bedømmelsen af, om billetterne var gyldige ved kontrollen, er, hvornår klagerne steg på metroen på Ørestad st. Efter Metro Services egne oplysninger skete dette kl. 07:04 – altså mens billetterne var gyldige. Herefter var det ikke berettiget at pålægge de to kontrolafgifter til klagerne, og Metro Service skal frafalde disse. Herudover skal Metro Service som tilsluttet selskab betale 10.000 kr. inkl. moms i sagsomkostninger til ankenævnet." Afgørelsen blev efterfølgende genoptaget og kan læses på siden her
2019-0085
11. september 2019
Klageren, som var turist, ankom med fly til København og købte en kontantbillet i en automat for at rejse med metroen ind til centrum. Da hun fik kørelejlighed med bil, besluttede hun sig for at gemme billetten, som hun regnede med ville være gyldig, når hun ikke havde anvendt den. Den følgende dag rejste hun med metroen, hvor hun blev pålagt en kontrolafgift for udløbet rejsehjemmel. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da klageren på baggrund af billettens påtrykte udløbstidspunkt ikke med rette kunne tro, at hun kunne rejse på billetten og uden at undersøge reglerne nærmere kunne regne med, at andre landes regler fandt anvendelse i Danmark.
2019-0124
11. september 2019
Klageren rejste først med S-tog fra Nordhavn st., inden hun skiftede til metroen på Nørreport st. Billetautomaten på Nordhavn st. var ifølge klageren ude af drift, og hun regnede med at købe billet, når rejsen var slut, som man kan i London, hvor hun bor. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da klageren ikke havde købt billet, inden påstigning på metroen.
Rejst på forkert billet/kort
2019-0135
11. september 2019
Klageren gjorde gældende, at hun havde swipet den forkerte vej inde i app'en, og at børnebilletten kun ligger et tryk fra en almindelig voksenbillet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
Rejsekort
2019-0110
11. september 2019
Klagen havde holdt rejsekortet to gange op foran automaten for at checke sig selv og ægtefællen ind, hvorefter displayet havde skrevet, at kortet allerede var checket ind. Da klagerne ikke havde fulgt anvisningen for korrekt check ind af flere rejsende, fastholdt ankenævnet kontrolafgiften.
Kontrolafgift
2019-0121
11. september 2019
Klageren fik en kontrolafgift for at have rejst på en Orange DSB-billet med bussen, hvilket billetten ikke er gyldig til. Klageren gjorde gældende, at han ikke var med den bus, som kontrolløren hævdede, og at hans mobilbillet derfor var modtaget inden ombordstigning. Dette stemte imidlertid ikke med de tekniske logs eller kontrolafgiftens tidspunkt. Politiet var tilkaldt og havde identificeret klageren, inden kontrolafgiften blev logget. Ankenævnet fandt ikke klagerens oplysninger for godtgjorte og fastholdt kontrolafgiften.
2019-0130
11. september 2019
Klageren forsøgte at købe en mobilbillet, som imidlertid aldrig blev udstedt eller modtaget på telefonen. Klageren sikrede sig ikke at være i besiddelse af gyldig billet i de 10 minutter, der gik, inden bussen kom, eller i de 7 minutter hun befandt sig om bord på bussen, inden kontrollen. Hvad der teknisk gik galt, var det ikke muligt for ankenævnet at sige. Et flertal fandt, at klageren ikke skulle være steget på bussen, da dette var i strid med rejsereglerne, og et mindretal fandt, at Movia skulle frafalde kontrolafgiften grundet de modsatrettede oplysninger, som blev givet på telefonen om "Betaler. Vent Venligst", selv om billetkøbet ikke blev gennemført. Der blev afsagt kendelse efter stemmeflertallet.
Togpassagerrettigheds-forordningen
2019-0102
11. september 2019
I en sag hvor DSB havde indstillet togdriften, udtalte ankenævnet: "Det er kritisabelt, at DSBs Kundeservice ikke ringede tilbage, som klageren var stillet i udsigt, og at sagsbehandleren først i det tredje svar oplyste klageren om muligheden for at søge Basisrejsetidsgaranti. Derudover har DSB ikke overholdt Togpassagerrettighedsforordningens art. 18,1. om at give til-strækkelig information til passagererne ved aflysninger og forsinkelser, art. 18, 2 A. om at tilbyde forplejning ved ventetid i mere end 60 minutter, henset til at der var 2 frostgrader, art. 18, 3. om at tilbyde alternativ transport, henset til at togbusserne ikke holdt ved Årslev st., og klageren ikke blev tilbudt en taxa under disse omstændigheder. Inden sagen blev indbragt for ankenævnet erkendte, beklagede og undskyldte DSB, at de ikke havde levet op til forordningen, og de tilbød ud over den hjemlede godtgørelse en kompensation i form af gæstebilletter for overtrædelse af forordningen. Herefter finder flertallet, at der på tids-punktet for nævnets behandling ikke længere forelå en tvist, der kan begrunde, at DSB skal betale 10.000 kr. i sagsomkostninger for tabt sag." Et flertal udtalte herefter, at der hverken i selve forordningen eller i ankenævnets egne vedtægter er hjemmel til, at ankenævnet kan pålægge jernbanevirksomheden en sanktion for overtrædelse af forordningen. Et mindretal fandt, at DSB skulle betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet for at have overtrådt forordningen.
Rejsekort
2019-0098
11. september 2019
Klageren havde i sin første henvendelse vedrørende kontrolafgiften til Movia oplyst, at han sad på sædet, ledte efter rejsekortet i sin rygsæk og derefter rejste sig for at checke ind. Senere ændrede han dette til, at han i samme bevægelse stillede rygsækken på sædet, fandt rejsekortet og checkede ind. Kontrolløren havde noteret, at klageren først rejste sig, da han fik øje på kontrolløren og forsøgte at komme af bussen, hvilket ikke lykkedes, da dørene lukkede og bussen kørte. Først derefter havde klageren checket ind. Ankenævnet lagde vægt på klagerens første forklaring og fastholdt kontrolafgiften.
2019-0127
11. september 2019
Klagerens rejsekort anonymt udløb efter 5 år, hvorfor han ikke kunne checke det ind. Beskeden på skærmen var "Ugyldigt kort. Prøv et andet kort". Men da klageren i rejsekortautomaten kunne se, at der var en saldo på 180 kr., regnede han med, at der var tale om en teknisk fejl og steg om bord på toget. Et flertal fandt, at klageren ikke kunne regne med at have gyldig rejsehjemmel, da han steg om bord og fastholdt kontrolafgiften. Et mindretal fandt, at når Rejsekortsystemet udbyder et rejsekort anonymt, er det af afgørende betydning for brugeren at få de mest relevante beskeder på skærmen ved den faktiske anvendelse af rejsekortet. Dette fik klageren ikke, hvorfor kontrolafgiften skulle frafaldes. Der blev afsagt kendelse efter stemmeflertallet.
2019-0091
11. september 2019
Klageren steg på bussen ad midterdørene med en barnevogn, som hun skulle stille fra sig for at checke ind oppe ved chaufføren. Ifølge klageren stod der andre passagerer på , og sønnen var urolig, hvorfor hun ikke kunne forlade ham. Ved det efterfølgende stoppested 4 minutter og 10 sekunder senere var hun fortsat ikke checket ind, og hun blev ved kontrol pålagt en kontrolafgift. Denne fastholdt ankenævnet.
2019-0136
11. september 2019
Klageren forsøgte på en stander på perronen at checke ind, men da det ikke lykkedes, steg han om bord på toget for at stige af på næste station og forsøge check ind. Inden blev han mødt af kontrollør og blev pålagt en kontrolafgift. I klagen til ankenævnet gjorde han gældende, at han var på vej til automaten for at købe en billet, men dette stemte ikke overens med togets log og kontrolafgiftens tidspunkt.
Ikke vist kort/billet
2019-0079
11. september 2019
Klageren havde ikke aktiveret en ny pendler-periode. Det fremgik af en sms fra Rejsekort Kundecenter til klageren, at den nye pendler-periode skulle aktiveres med et check-ind efter den igangværende periodes udløb. Klageren ikke medhold.
Rejsekort
2019-0108
11. september 2019
Den 78-årige klager var ikke checket ind på sit rejsekort anonymt på grund af for lav saldo. Klageren var bekendt med, at der kræves et minimumsbeløb for at checke ind, og med en startsaldo på 100 kr. kunne hun ikke efter tre foretagne rejser berettiget have en forventning om, at der fortsat var penge nok på rejsekortet til at checke ind.
Kontrolafgift
2019-0122
11. september 2019
DISSENS. Klageren rejste med en tidligere togafgang end hans DSB Orangebillet var gyldig til. Ankenævnets flertal lagde vægt på, at der gælder særlige vilkår for DSB Orangebilletter, samt at det var klagerens ansvar at sikre sig, før han gennemførte købet, at billetten svarede til det ønskede.
Rejsekort
2019-0060
11. september 2019
Kontrolafgift for at rejse på sin mors personlige rejsekort. Klageren ikke medhold.
2019-0084
11. september 2019
Klageren kunne ikke checke ind, fordi rejsekortet var udløbet. Klagerens hustru, som var indehaver af det benyttede rejsekort flex, havde modtaget oplysning fra Rejsekort Kundecenter om udløbsdatoen. Klageren ikke medhold.