Afgørelser

Læs alle afgørelser fra ankenævnet.

Underkategori
Afgørelse
Dato
Selskab
Beskrivelse
 
Rejsekort
2018-0156
31. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende check ind af flere rejsende. Klagerens medpassager var ved en fejl ikke blevet checket ind på klagerens rejsekort.
2018-0177
31. oktober 2018
Kontrolafgift for manglende check ind af voksen på rejsekort. Klageren kom ved en fejl til at checke sit rejsekort flex til cykel ind i stedet for sit almindelige rejsekort.
Kontrolafgift
2018-0133
31. oktober 2018
Klageren købte ved en fejl 1 billet til 2 zoner i stedet for 2 billetter til 1 zone. Det er dog ikke muligt at købe 2 billetter til 1 zone. Klageren blev pålagt en kontrolafgift fordi kun den ene af de to passagerer havde gyldig rejsehjemmel.
Refusion
2018-0122
31. oktober 2018
Klageren ønskede refusion af beløb til periodekort. Klageren havde mistet sit periodekort og købte derfor et nyt. Hun ønskede refusion for de 11 dage hun havde betalt dobbeltpris fordi kortene overlappede hinanden, samt refusion af en returbillet.
Kontrolafgift
2018-0115
31. oktober 2018
Kontrolafgift grundet mobilbillet ikke modtaget inden påstigning.
Rejsekort
2018-0140
31. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende straksbillettering. Klageren checkede ikke ssit rejsekort ind straks efter påstigning. Ifølge klageren skulle han først stille sine kufferter og desuden betalte han for rejsen. Han var blevet pålagt rykkergebyrer men disse lå uden for ankenævnets kompetenceområde.
2018-0132
31. oktober 2018
Kontrolafgift for ikke at være checket ind på rejsekort. Klageren kom ved en fejl til at foretage et check-ud i stedet for et skifte-check-ind.
Buspassagerretigheds- forordningen
2018-0180
31. oktober 2018
Klageren ønskede refusion for forsinkelse på 2 timer. Forsinkelsen opstod undervejs på rejsen. Busselskaber er ikke forpligtet til at godtgøre forsinkelse der er opstået undervejs.
Kontrolafgift
2018-0042
31. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende mobilbillet. Klageren gjorde gældende at NETS var ude af drift, Movia bestred dette.
Erstatningssager
2018-0119
31. oktober 2018
Spærring af rejsekort efter gentagne gange at have undladt check ud på kortet. Klageren krævede gratis oprettelse af nyt rejsekort samt kompensation for ekstraudgifter til transport som følge af spærringen.
Ikke vist kort/billet
2018-0134
31. oktober 2018
Kontrolafgift på 750 kr. for glemt rejsekort personligt. Klageren ønsker kontrolafgiften nedskrevet til 125 kr., som ved andre personlige glemte kort. Klageren kunne ved kontrol i bussen ikke forevise gyldig rejsehjemmel, da hun havde glemt sit rejsekort personligt og ikke havde billetteret på anden vis. Ankenævnet fandt derfor, at kontrolafgiften var pålagt med rette. Den omstændighed, at klageren efterfølgende fandt rejsekortet og indsendte et foto af det, kan ikke føre til et andet resultat. Ankenævnet bemærker herved, at det tydeligt fremgår af såvel Rejsekort Kortbestemmelser og De fælles landsdækkende rejseregler, at et rejsekort som klagerens kun er gyldig rejsehjemmel, hvis det er checket korrekt ind. Klagerens kort var ikke checket ind og dermed ikke gyldigt på kontrol-tidspunktet. Det har ingen betydning, at klagerens rejsekort var personligt.
Rejsekort
2018-0169
31. oktober 2018
Klager blev pålagt kontrolafgift for manglende straksbillettering i form af indcheckning på rejsekort. Klageren fik medhold. Efter ankenævnets opfattelse må der levnes passagerer i den kollektive trafik et vist tidsrum til at få rejsehjemmelsen i orden, når man har bagage med sig, som skal stilles. I den konkrete sag forlod bussen stoppestedet kl. 14:33:31, og kontrolafgiften blev udstedt kl. 14:35:17, men dette tidsrum på ca. 2 minutter kan bero på, at en anden passager blandede sig i kontrollen - som anført af klageren. Kontrolløren anførte på kontrolafgiften, at årsagen til kontrolafgiften var manglende check ind på rejsekort. Herefter lægger ankenævnet til grund som oplyst af klageren, at hun havde rejsekortet klar i hånden, da hun på vej mod standeren blev adspurgt om rejsehjemmelen.
Ikke vist kort/billet
2018-0121
31. oktober 2018
Afslag på anmodning om aktindsigt (meroffentlighed) samt kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af rejsekort anonymt i kontrolsituationen. Klager kunne ikke finde sit rejsekort. Ankenævnet fandt, at Metroselskabet var berettiget til at fastholde kontrolafgiften på 750 kr., da klager ikke kunne forevise nogen gyldig rejsehjemmel. Afslag på aktindsigt fandtes endvidere berettiget, da Metro Service A/S som et privatretligt selskab ikke kan anses for direkte omfattet af forvaltningslovens regler, hvorfor reglerne om aktindsigt ikke fandt anvendelse.
Refusion
2018-0102
31. oktober 2018
Klager fik ikke godtgørelse for taxaregning på 188,00kr. grundet forsinket togbus, da forsinkelsen ikke var over 30 min. såfremt klager havde ventet på næste togbus. Klager havde ikke mulighed for at tage næste togbus, da klager i så fald ikke havde nået sin videre busforbindelse. Klager anførte, at han havde fået tilladelse af DSB's busdriftsleder til at tage en taxa videre på DSB's regning. DSB har undersøgt sagen, og kan ikke bekræfte, at nogle af deres medarbejdere har givet tilsagn til dette. Der var dissens, og kun 3 ud af ankenævnets 5 medlemmer var enige i sagens udfald. Flertallet i Ankenævnet har givet DSB medhold i, at selskabet var berettiget til at afvise at betale godtgørelse på 188 kr. for taxaregningen.
Kontrolafgift
2018-0151
31. oktober 2018
Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet. Klageren gør gældende, at kontrolafgiften er ugyldig, da Movia ved sin afgørelse har tilsidesat det forvaltningsretlige grundprincip om ikke at sætte skøn under regel samt lighedsgrundsætning og officialprincippet. Ankenævnet fandt, at i en sag som den foreliggende, hvor det er uomtvistet, at klagerens datter i strid med rejsereglerne steg om bord på bussen uden forinden af have modtaget en gyldig mobilbillet på sin telefon, var det berettiget at pålægge datteren en kontrolafgift. Movia var bekendt med klagerens oplysning om, at datteren ved en fejl ikke havde fået gennemført billetkøbet, da de traf afgørelse i sagen, og dette burde være fremgået af afgørelsen.Som følge af den ukorrekte benævnelse af kontrolblanketten som ”kontrolafgift”, og da det er uklart, hvornår kontrolafgiften blev udstedt – muligvis ved fremsendelsen til eboks af en ”salgsfaktura” - og da Movia ikke besvarede klagerens spørgsmål i henvendelsen af 20. april 2018, er det ankenævnets opfattelse, at den indledende sagsbehandling i Movia har været så fejlbehæftet, at Movia skal godtgøre klagerens udgift til klagegebyret på 160 kr. Ankenævnets fandt dermed, at Movia var berettiget til at fastholde kravet på kontrolafgiften, men at Movia på grund af sagsbehandlingsfejl skulle betale klagers gebyr til Ankenævnet.
Ikke vist kort/billet
2018-0141
31. oktober 2018
Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tillægsbillet til Ungdomskort. Klagerens Ungdomskort var ikke gyldigt til den påbegyndte rejse. Ankenævnet fandt, at Klagerens Ungdomskort ikke var gyldigt til den påbegyndte rejse, og da hun ikke havde købt en supplerende Ungdomsbillet til rejsen, blev kontrolafgiften i kontrolsituationen pålagt med rette.
Kontrolafgift
2018-0116
31. oktober 2018
Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet Rejsekort Pendler Kombi – den automatiske fornyelse af kortet blev ikke aktiveret, fordi klageren ikke checkede ind på den første rejse efter fornyelsen. Klageren kunne ved kontrollen den 15. maj 2018 ikke forevise gyldig rejsehjemmel, fordi pendler-perioden på hans Rejsekort Pendler Kombi var udløbet, og samtidig havde han ikke inden påstigning checket rejsekortet ind, hvorved den automatisk fornyede periode ikke blev aktiveret. Ankenævnet fandt derfor, at kontrolafgiften var pålagt med rette. Ankenævnet bemærkede, at klageren, uanset om hans pendlerperiode var udløbet eller ej, skulle have checket sit Rejsekort Pendler Kombi ind ved rejsens begyndelse for at have gyldig rejsehjemmel. Da Metro Service ikke tog stilling til alle klagers oplysninger ved deres behandling af sagen, skal Metro Service betale klagers gebyr til Ankenævnet.
2018-0095
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende mobilbillet. Ægtefællen steg af metroen med mobilbilletten.
2018-0096
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet udløbet pensionistkort. Pensionistkortet havde været ugyldigt i to dage og klageren fornyede først kortet efter kontrollen.
Rejsekort
2018-0082
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort. Klageren kom ved en fejl til at checke ud lige efter at have checket ind.
Kontrolafgift
2018-0109
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet SMS-billet modtaget efter påstigning. Billetten var modtaget inden kontrollen men efter påstigning.
2018-0093
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende billet til et barn. Klageren købte en børnebillet og en voksenbillet med medtog kun voksenbilletten fra billetautomaten.
Rejsekort
2018-0103
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort. Klageren havde kort inden han forsøgte at checke ind tanket sit kort op, men da pengene ikke var registreret i systemet endnu kunne han ikke checke ind. Klageren var i tvivl om det var på grund af den sene optankning eller standeren at hans rejsekort ikke ville checke ind. Ifølge klageren steg han på S-toget med intention om at forsøge at checke ind på næste station.
Udstedt til rette person
2018-0108
03. oktober 2018
Klageren kunne muligvis grundet beruselse ikke huske om han var blevet pålagt en kontrolafgift. Modtageren af kontrolafgiften havde oplyst klagerens cpr. nr. Klageren ville ikke underskrive tro- og loveerklæring på at han ikke havde rejst med metroen i det pågældende tidsrum. Det blev dokumenteret at der var betalt for et Ungdomskort for perioden, men først efter fristens udløb.
Rejst på forkert billet/kort
2018-0072
03. oktober 2018
Klageren rejste på en andens personlige rejsekort uden at denne var med og checket ind.
Kontrolafgift
2018-0086
03. oktober 2018
3 passagerer fik hver en kontrolafgift grundet manglende billet. Billetautomaten ville ikke tage imod klagerens kreditkort.
2018-0099
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet en manglende zone på periodekort. Klageren havde fået hjælp både af medarbejderen i 7-Eleven hvor hun købte kortet men også telefonisk af en DSB medarbejder.
Rejst på forkert billet/kort
2018-0142
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort. Klageren rejste på sønnens personlige rejsekort men de havde kun checket en person ind på rejsekortet da sønnen rejste på sit Ungdomskort, den første der checker ind på et rejsekort vil dog altid være kortindehaveren, hvorfor klageren ikke var checket ind.
Kontrolafgift
2018-0110
03. oktober 2018
To passagerer modtog hver en kontrolafgift grundet SMS-billet købt efter påstigning.
Personale-adfærd
2018-0029
03. oktober 2018
Ifølge klageren var hun i tvivl om hun var checket korrekt ind på sit rejsekort og ville spørge kontrolløren, men han viftede hende bare ind i metroen, hvorefter han pålagde hende en kontrolafgift. Klageren kunne ikke dokumentere sin historie og der var mange andre check ind standere på stationen hun kunne have benyttet.
Ikke vist kort/billet
2018-0041
03. oktober 2018
Sagen vedrørte to kontrolafgifter til samme person. Første kontrolafgift blev modtaget fordi klageren havde glemt sit gyldig Ungdomskort derhjemme. Denne blev efterfølgende nedskrevet til et administrationsgebyr på 125 kr. Den anden kontrolafgift blev modtaget efter at Ungdomskortet var udløbet. Han havde bestilt en fornyelse inden det udløb men den blev annulleret grundet manglende indbetaling.
Kontrolafgift
2018-0031
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet mobilbillet købt og modtaget efter påstigning. Klageren gik med krykker og skulle derfor sidde ned for at kunne købe billet.
2018-0052
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende zone på periodekort. Klageren havde købt et mobilklippekort men modtog og klippede det ikke inden påstigning.
Ikke vist kort/billet
2018-0113
03. oktober 2018
Klageren modtog først en kontrolafgift fordi hans Ungdomskort var udløbet. Derefter fornyede han Ungdomskortet men modtog ikke dette inden han modtog sin anden kontrolafgift. Den anden kontrolafgift blev dog nedskrevet til et administrationsgebyr fordi kortet var gyldigt.
Rejsekort
2018-0135
03. oktober 2018
Manglende check ind af rejsekort grundet for lav saldo. Kontrolafgift nedskrevet til 125 kr.
Kontrolafgift
2018-0061
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende straksbillettering. Klageren rejste sig først fra sit sæde og købte en billet i billetautomaten da kontrolløren steg på bussen.
2018-0066
03. oktober 2018
Kontrolafgift for at køre på DSB Orange billet i bussen. Klageren checkede ikke sit rejsekort ind straks, da hun steg på bussen, da hun afventede svar fra kontrollørerne på, hvorvidt DSB-billetten var gyldig i bussen.
2017-0256
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet en zone for lidt på mobilpendlerkort. Klageren anvendte DOT Mobilapplikation til finde ud af hvilke zoner hun skulle købe, men hun kom ved en fejl til at vælge en rute som vidste zone 02 og 03 og købte zoner herefter, men rejste en anden rute som krævede zone 01 og 02.
Principielle spørgsmål
2017-0298
18. juni 2018
Spærring af 3 rejsekort efter flere tilfælde af undladt check ud på det ene rejsekort. Klageren havde flere gange glemt at checke ud på det ene rejsekort, spørgsmålet vedrørte om dette også berettigede spærring af de to andre rejsekort. Klageren krævede gratis oprettelse af to nye rejsekort magen til de to gamle der ikke havde været misbrugt. Derudover krævede han erstatning for øgede rejseudgifter og kompensation for besværet.
Kontrolafgift
2017-0301
18. juni 2018
2 kontrolafgifter, en til klageren som er voksen og en til dennes søn, for at mangle en zone på mobilbillet. Sagen har været genoptaget vedrørende spørgsmålet om man kan dele zoner således at zonerne på de to billetter lægges sammen så den ene har tilstrækkeligt antal zoner og derfor ikke kan pålægges en kontrolafgift eller om begge skal pålægges en kontrolafgift.
Ikke vist kort/billet
2018-0035
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet manglende billet. Klageren anførte at billetautomaten på stationen ikke virkede.
Kontrolafgift
2018-0026
18. juni 2018
To kontrolafgifter grundet udløbne billetter. Passagererne vidste ikke at billetterne havde et udløbstidspunkt. Den ene var nedskrevet til ekspeditionsgebyr på 125 kr. grundet særlige omstændigheder. Begge passagerer var turister.
Rejsekort
2018-0034
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet check ud i stedet for skifte check ind. Klageren kom ved en fejl til at anvende check ud standeren i stedet for check ind standeren da han skulle foretage sit skifte check ind.
2018-0036
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet check ud i stedet for skifte check ind. Klageren kom ved en fejl til at anvende en check ud stander i stedet for en check ind stander, da han skulle foretage sit skifte check ind.
Kontrolafgift
2017-0304
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet for få zoner. Klageren rejste sammen med en ven men kun klagerens kontrolafgift var til behandling. De havde hver en billet til 2 zoner men rejsen krævede 3 zoner. Klageren anførte at det ikke var med vilje og at en af dem som minimum havde gyldig rejsehjemmel fordi de havde 4 zoner i det hele.
Rykkergebyrer
2017-0308
18. juni 2018
2 betalingspåmindelser med hver et rykkergebyr på 100 kr. Klageren overholdt ikke betalingsfristen for kontrolafgiften og der blev derfor sendt en rykker som klageren dog påstår aldrig at have modtaget. Et par dage senere betalte hun kontrolafgiften men ikke rykkergebyret. Nogle dage senere modtog hun andet rykkergebyr men 8 dage efter at Metro Service havde udstedt det. Hun anførte derfor at hvis hun havde fået det første rykkergebyr ville det formentlig først være nået frem efter at hun havde betalt kontrolafgiften og hun mente derfor ikke hun skulle betale for de to rykkergebyrer.
2018-0033
18. juni 2018
Rykkergebyrer, renter og inkassoomkostninger pålagt i forbindelse med opkrævning af 300 kr. for optankning af klagerens rejsekort. Klageren påstod at han først blev gjort bekendt med kravet og rykkerskrivelserne da han modtog inkassovarslet på hans nye adresse. Han anførte at han ikke havde modtaget nogen mail og at han ikke længere boede på den gamle adresse hvor faktura og rykkergebyrer var blevet tilsendt. Han anførte desuden at han pga. ferie og travlhed ikke kunne gøre noget ved kravet før efter der var blevet pålagt inkassoomkostninger.
Rejsekort
2017-0290
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort anonymt. Klageren var overbevist om at hun var checket ind. Der havde tidligere været problemer med kortet.
Kontrolafgift
2017-0291
18. juni 2018
Kontrolafgift fordi klageren manglede zone 41 på sit abonnementskort. Klageren påstod at kontrolløren henvendte sig til hende allerede i zonen før zone 41 og sagde at det var zone 41 og at hun derfor blev pålagt en kontrolafgift, selvom hun havde rejsehjemmel. Ifølge kontrollørens data stod de først på i zone 41.
Rejsekort
2017-0307
18. juni 2018
Kontrolafgift for manglende registrering af check ind på rejsekort. Klageren var overbevist om at hun var checket ind.