Afgørelser

Læs alle afgørelser fra ankenævnet.

Underkategori
Afgørelse
Dato
Selskab
Beskrivelse
 
Rejsekort
2022-0261
12. april 2023
Kontrolafgift for manglende straks check ind. Kontrollørerne observerede, at klageren sad i bussen og checkede ind, da han så dem. Ikke medhold
Kontrolafgift
2022-0279
12. april 2023
Kontrolafgift for at rejse uden billet. Det kunne ikke godtgøres, at klageren fik lov af togpersonalet til at købe en mobilbillet ombord på toget, eller at den manglende modtagelse af mobilbilletten på klagerens mobiltelefon skyldtes fejl i billetappen. Ikke medhold
Rejsekort
2022-0299
12. april 2023
Netop som Metroens døre lukkede, kom klageren i tanke om, at han havde glemt at checke ind. Ankenævnet fastholdt den pålagte kontrolafgift
Kontrolafgift
2022-0245
12. april 2023
Kontrolafgift for at rejse fra zone 30 på pendlerkort, som kun var gyldigt til zonerne 01 og 02. Ikke medhold
Refusion
2022-0268
12. april 2023
Klageren kunne ikke få refusion af sin udgift til kørsel i privat bil, da han havde planlagt med en for lille tidsmargin til at nå sin videre busforbindelse. Ikke medhold
Rejsekort
2022-0264
12. april 2023
Da klageren fik nyt betalingskort, opdaterede han ikke betalingsoplysningerne på Rejsekorts selvbetjeningsside, hvorfor betaling af en automatisk optankning på 300 kr. til klagerens Rejsekort ikke kunne trækkes på klagerens konto. Da klageren efter fremsendelse af flere rykkere ikke betalte beløbet, var det berettiget at sende kravet til inkasso. Ikke medhold
2022-0250
12. april 2023
Kontrolafgift for manglende straks check ind. Klagerens udsagn om, at der var kø til check ind kortlæseren, stred imod den tekniske log fra kortlæseren, som viste, at det seneste check ind før klagerens var sket 25 sekunder tidligere. Ikke medhold
Kontrolafgift
2022-0273
12. april 2023
Ankenævnet fastholdt kontrolafgift for rejse med Metroen på pendlerkort, hvortil der ikke var tilkøbt metrotillæg, da der var blevet oplyst om metrotillægget i DSB-automaten, da klageren fornyede pendlerkortet.
2022-0248
12. april 2023
Passageren er flygtning fra Ukraine og kendte ikke til det danske billetsystem, og dengang hun kom til Danmark, var transporten gratis. Derfor steg hun på toget uden først at købe en billet, da hun regnede med at kunne købe hos kontrolløren. Ankenævnet fastholdt den kontrolafgift, der blev udstedt til passageren 5 måneder efter hendes ankomst til Danmark.
Rejsekort
2022-0233
12. april 2023
Klageren rejste med bus 250S, hvor han steg ind ad midterdøren, fordi han ikke vidste, at der kun kunne checkes ind oppe ved fordøren. Han blev pålagt en kontrolafgift, som ankenævnet fastholdt med denne begrundelse: "Klageren havde rejst med buslinje 250S flere gange inden kontrolafgiftens udstedelse, hvorfor ankenævnet lægger til grund, at klageren var eller burde være vidende om, at der ikke befinder sig check ind-standere ved andre døre end bussens fordør, fordi der i ikke er frit flow i S-busser. Passagererne skal stige ind ad fordøren og ud af de andre døre. Ifølge kontrollørens notat fra kontrolsituationen, befandt klageren sig siddende i bussen, da kon-trollørerne steg om bord. Når dette sammenholdes med, at kontrollørerne steg om bord som de sidste kl. 14:54:05, og klagerens Rejsekort blev checket ind kl. 14:54:14, lægger ankenævnet til grund, at klageren, trods hans oplysning om det modsatte, enten var steget på bussen tidligere end Hovedbanegården uden at checke ind, eller at han efter påstigning via bussens midterdør fandt en plads, men fik øje på kontrollørerne og derpå rejste sig og checkede ind."
2022-0244
12. april 2023
Divergerende forklaringer om, hvor og hvorvidt klageren checkede ind straks efter påstigning. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte følgende: Således som sagen foreligger oplyst med de tekniske logs blandt andet fra klagerens Rejsekorthistorik, lægger ankenævnet til grund, at klagerens Rejsekort blev checket ind kl. 18:41 ved bussens bagdør. Ankenævnet kan ikke lægge til grund, at klageren checkede sit Rejsekort ind straks efter påstigning, der enten skete via bussens fordøre eller midterdøre, når hendes Rejsekort først blev checket ind ved bagdøren. Hun passerede således enten en eller to check ind-standere efter påstigning uden at checke ind." Og videre: "Den omstændighed, at klagerens Rejsekort var checket ind på tidspunktet for kontrollen, der skete omkring kl. 18:42, indebærer ikke, at klageren dermed havde gyldig rejsehjemmel i relation til rejsereglernes krav om straks-check ind." Movia skulle imidlertid godtgøre klagerens godtgøre klagerens udgift til at klage til ankenævnet, fordi Movia havde skrevet til klageren, at hendes Rejsekort slet ikke var checket ind, og selv om klageren svarede, at dette ikke passede, fastholdt Movia, at Rejsekortdata viste dette, og hvis klageren ikke var enig, måtte hun klage til ankenævnet.
Kontrolafgift
2022-0211
12. april 2023
Klageren tastede ved en fejl startzonen på mobilbilletten som 3 i stedet for 31, og blev pålagt en kontrolafgift på 750 kr., der blev fastholdt af et flertal i ankenævnet, da det beroede på klagerens egen fejl, at hun godkendte en forkert startzone i bestillingsflow'et, og grundet omgåelsesrisikoen. Et mindretal fandt, at det var uproblematisk at lægge til grund, at der var tale om en tastefejl, da klageren ikke havde kunnet nå fra zone 3 til zone 31 i det pågældende tidsrum, og ikke havde betalt for færre zoner, end hun rejste i.
Rejst på forkert billet/kort
2022-0229
12. april 2023
Klageren rejste med bussen på Orangebillet og blev pålagt en kontrolafgift på 1.000 kr., som et flertal i ankenævnet fastholdt.
Kontrolafgift
2022-0235
12. april 2023
Klageren havde købt et pendlerkort til 6 i stedet for 7 zoner, og dette var ikke gyldigt i zone 01, hvor han blev kontrolleret. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften med følgende begrundelse: "Ankenævnet lægger til grund, at klageren ved indtastning af til- og fradestinationerne fik vist tre forskellige rute- og zonemuligheder, idet rejsen kan foretages ad forskellige ruter, der ikke kræver det samme antal zoner eller zonenumre. Der blev allerede på det første billede efter indtastning af destinationerne vist pendlerkort på hen-holdsvis 6 og 7 zoner og med angivelse af de specifikke zonenumre, som det respektive produkt omfattede. Her valgte klageren det billigste pendlerområde med det færreste antal zoner, hvor zone 01 ikke var inkluderet. Ankenævnet bemærker, at de specifikke zoner igen blev vist, når kunden gik videre i bestillings-flow’et ved at klikke på ”Vælg rute”, hvilket var påkrævet for at gå videre i købsprocessen. Her kunne klageren se, at zone 01 ikke var nævnt som en af de 6 zoner, pendlerkortet omfattede. Hvis klageren havde tastet på ”Se ruteforslag”, ville han have kunnet se, at turen til Høje Taastrup i tilfældet med de 6 zoner foregik via Tårnby st., hvorfra toget til Høje Tastrup afgik. Efter ankenævnets opfattelse fremgik zoneforskellen på de tre pendlerkort med tilstrækkelig tydelighed. Herefter beroede den begåede fejl ved valg af pendlerkort på klagerens eget forhold, og Movia er ikke ansvarlig for klagerens manglende gyldige rejsehjemmel til zone 01. Kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette. Da der er stor omgåelsesrisiko ved at skulle acceptere kundens rejse på et periodekort uden de korrekte zoner, finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften skal frafaldes. Ankenævnet noterer sig, at klageren efter kontrolafgiftens udstedelse købte det korrekte pendler-kort, og ankenævnet går derfor ud fra, at klageren i muligt omfang har fået refunderet det tidligere korts ubenyttede datoer."
Rejst på forkert billet/kort
2022-0241
12. april 2023
Klageren rejste med Orangebillet i Metroen, og blev pålagt en kontrolafgift, som et flertal i ankenævnet fastholdt.
2022-0236
12. april 2023
Klagerens søn rejste med bussen på en DSB Orange billet og blev pålagt en kontrolafgift på 1.000 kr., som hun anmodede ankenævnet om at annullere, da købsprocessen i DSB's app er vildledende, når kunden undervejs 3-4 gange præsenteres for en hel rejseplan, der inkluderer bus- og togrejsen, uden af billetten gælder dertil. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
2022-0230
12. april 2023
Klagren blev pålagt en kontrolafgift i Metroen på 750 kr. grundet rejse med DSB Orange Fribillet og efterfølgende en kontrolafgift i DSB-tog, da hun grundet kontrolafgiften i Metroen ikke nåede togafgangen fra Kbh. H, men måtte tage et senere tog, hvortil billetten ikke var gyldig. Ankenævnets flertal fastholdt kontrolafgiften pålagt i Metroen og alle medlemmer fastholdt kontrolafgiften pålagt af DSB, da de fandt, at klageren ikke have beregnet tilstrækkelig tid til skiftet mellem Metroen og DSB-toget.
Kontrolafgift
2022-0251
12. april 2023
Klagren steg ombord på Letbanen i Odense uden billet, da hun ikke kunne læse nogen steder om, hvordan hun købte en billet. Hun spurgte straks kontrolløren om hjælp, men han udstedte i stedet en kontrolafgift på 1.000 kr. og udspurgte hende om hendes mors navn. Under ankenævnssagen indsendte Fynbus fotodokumentation for, at det er skiltet på stoppestedet, hvorledes man køber billet. Ankenævnet hastholdt kontrolafgiften og udtalte: "Således som sagen foreligger oplyst med logs fra klagerens tidligere benyttelse af Fynbus’ bil-letapp, logs fra Letbanen afgang fra stoppestedet og informationen på stoppestederne om billet-køb, herunder at der ikke kan købes billetter om bord, hvilket er tydeliggjort med en gul advarsels-trekant, finder ankenævnet, at klageren var eller burde have været vidende om, hvorledes hun kunne købe en gyldig billet til Letbanen. Da mobilbilletter skal være modtaget på passageren telefon inden påstigning, og da dette ikke gjorde sig gældende for klagerens vedkommende, blev kontrolafgiften pålagt med rette. Det har i den relation ikke betydning, at passageren ved en efterfølgende kontrol rent faktisk kan vise en billet til kontrolløren. Når en passager bliver pålagt en kontrolafgift og ikke foreviser noget ID, er der hjemmel til at sikre den pågældendes identitet ved opslag i CPR og ved at spørge nærmere ind til fx familierelationer."
Refusion
2022-0298
12. april 2023
Klageren ønskede refundering af de 26 kr., han havde betalt for en kørsel med Handicap Flextrafik, og tildeling af en ny tur uden beregning på baggrund af chaufførens opførsel over for klageren. Ankenævnet afviste klagerens krav og udtalte: "Ankenævnet skal afgøre, om klageren skal have refunderet 26 kr. for den kørte tur, og om han derudover skal have tildelt en ny tur uden beregning som følge af chaufførens opførsel. Ankenævnet konstaterer, at turen blev udført i henhold til bestillingen i Flextrafikordningen og blev beregnet derefter. Movia har beklaget klagerens oplevelse af chaufførens opførsel. De eventuelle konsekvenser heraf, er et internt kontraktuelt og ansættelsesretligt anliggende mellem Movia Flextrafik, vognmanden og dennes ansatte chauffør, som det falder uden for ankenævnets virke at bedømme. Som følge af det anførte, er der ikke grundlag for at klageren skal have refunderet sin betaling af 26 kr. for turen. Movia har oplyst, at det ikke er teknisk muligt at udelukke chaufføren fra at køre turen med klageren fremover, og ankenævnet kan ikke pålægge Movia at iværksætte tekniske foranstaltninger til at imødekomme dette ønske fra klageren. De herudover stillede spørgsmål fra klageren til Movia Flextrafik anser ankenævnet for at være besvaret i relevant omfang i forbindelse med nærværende sags partsindlæg, og ankenævnet finder ikke belæg for at klageren skal tildeles en ny tur uden beregning."
Rejsekort
2022-0168
12. april 2023
Ankenævnet genoptog sagens behandling og ophævede sagsomkostningerne til Metro Service, da den oprindelige afgørelse byggede på en fejlagtig antagelse om, at klageren ved aktivering af 30-dages perioden for Rejsekort Pendler Kombi, dermed også havde forudbetalt for Metrorejser, hvilket ikke er tilfældet.
2022-0287
12. april 2023
Klageren tankede 200 kr. op på Rejsekortet, checkede ind og -ud igen, og startede forfra på ekstra check ind-standeren, da de var flere med på rejsen, hvorfor der må være en fejl ved systemet, når Rejsekortet ikke var checket ind ved kontrollen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte: "Ankenævnet har fra Metro Service modtaget oplysninger fra Rejsekorthistorikken i back office om denne sags konkrete rejse, som bekræfter oplysningerne på klagerens Rejsekort om, at der ikke var checket ind på kortet på tidspunktet for stewardens kontrol.Ankenævnet har desuden indhentet bagloggen fra den stander, som klageren ifølge det oplyste vendte tilbage til for at checke to voksne ind, efter at hun havde checket ud, fordi hun i første omgang kun havde checket én voksen ind på ekstra check ind-standeren. Ifølge bagloggen opstod der en Error 25, der indebærer, at der på standerens display vises tek-sten: ”Læsefejl – prøv igen”.
2022-0202
12. april 2023
Movia anmodede om at sagen blev genoptaget for så vidt angik pålæggelse af sagsomkostninger på 10.000 kr. Ankenævnet fandt ikke grundlag for at ændre den allerede trufne afgørelse.
Kontrolafgift
23-0003
12. april 2023
Klagerens DSBbillet var ikke gyldig til rejse i den zone, hvor klageren rejste. Klagerens forklaring kunne ikke lægges til grund.
Rejsekort
23-0013
12. april 2023
Klageren havde både sin ægtefælles og sit eget Rejsekort på sig, og han kom i kontrolsituationen til at bytte rundt på dem. Han blev derfor pålagt en kontrolafgift, da ægtefællens Rejsekort ikk var checket ind. Dette klagede han over, og Metro Service nedsatte kontrolafgiften til 125 kr., da de kunne se, at klagerens eget Rejsekort havde været checket ind. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften på 125 kr., men statuerede, at Metro Service skulle godtgøre klageren hans udgift til at klage på 80 kr.: "Stewarden begrundede kontrolafgiften på den elektroniske indtastning som ”Mgl. check ind” på billettypen Rejsekort, idet klageren foreviste et Rejsekort, der ikke var checket ind. Det er ankenævnets opfattelse, at stewarden ikke var forpligtet til at kommentere over for klageren, at Rejsekortet ikke bar samme navn som hans kørekort, eller til at spørge, om klageren havde en anden rejsehjemmel. Det beroede på klagerens eget forhold, at han tog fejl af Rejsekortene og foreviste det forkerte kort ved kontrollen. Ankenævnet betragter nedskrivningen til 125 kr. som en analog anvendelse af reglen om, at en passager med et gyldigt pendlerkort, der ikke forevises i kontrolsituationen, kan få nedskrevet kontrolafgiften til 125 kr. Metro Service er derfor berettiget til at fastholde den nedsatte kontrolafgift på 125 kr. Imidlertid kan ankenævnet ikke afvise, at sagsbehandlerens ordvalg om misbrug af Rejsekort var en medvirkende årsag til, at klageren indbragte sagen for ankenævnet, hvilket kostede ham et klagegebyr på 80 kr. Reglen om misbrug af Rejsekort bør ikke finde anvendelse, når passageren deler husstand med kortindehaveren og har taget fejl af Rejsekortene. Som følge af det anførte skal Metro Service godtgøre klagerens udgift på 80 kr., der kan modregnes i kontrolafgiften.
Kontrolafgift
2022-0181
12. april 2023
Klagerens pendlerkort var udløbet, og hun troede, at hun havde købt en fornyelse af perioden, og at der måtte være noget i vejen med appen, når hun ikke havde modtaget noget pendlerkort. Sagens logs viste, at klageren ikke havde forsøgt at købe noget pendlerkort, og de fotos hun havde indsendt, vedrørte en helt anden dag. Kontrolafgiften blev fastholdt.
Rejst på forkert billet/kort
23-0009
12. april 2023
Rejse på Orangebillet i Metroen. Kontrolafgiften blev fastholdt med dissens.
Rejsekort
23-0011
12. april 2023
Klagerens rejste med Rejsekort med S-tog til Nørreport st., hvor han ved en fejl checkede ud i stedet for at foretage et skiftecheck ind til Metroen, som han rejste videre med. Her blev han pålagt en kontrolafgift. Klageren gjorde gældende han rejste i den samme zone efter check ud og dermed havde betalt for rejsen, der fortsatte i zone 01. Ankeævnet fastholdt kontrolafgiften, da der ikke var betalt Metrotillæg.
Handicaptransport
2022-0199
12. april 2023
Klageren rejste med Flextransport men var ikke bekendt med reglen om omvejskørsel, fordi bilen kan tage andre passagerer med ombord. Da klageren så, at chaufføren ikke kørte den direkte vej, bad han flere gange om at blive sat af, hvilket chaufføren nægtede, før de havde hentet den næste kunde på Skejby Sygehus. Efter at være blevet sat af tog klageren tage en taxa til 599 kr. for at køre til sin aftale i Odder Midttrafik har under ankenævnssagen tilbudt at tilbagebetale de 90 kr., som klageren betalte for Flextransporten og herudover tilbudt at betale 46 kr. af taxaregningen, der udgør prisdifferencen mellem en taxa fra Skejby Sygehus til Odder og fra klagerens hjemadresse til Odder, der er 2 km kortere. Ankenævnet gav Midttrafik medhold
Erstatningssager
2022-0094
08. februar 2023
Sagen vedrører klagerens udgift på 200 kr. til betaling af en bilist, der kørte klageren og ægtefællen til slutdestinationen, fordi de var blevet forsinket undervejs på rejsen med Midttrafik. Rejsen var oprindeligt planlagt til at skulle foregå med bus, letbane og Flexbus. Ankenævnet besluttede den 1. november 2022, at Midttrafik under de helt særlige omstændigheder i sagen, skulle godtgøre klageren de 200 kr. og udtalte: "Ankenævnet finder efter en samlet bedømmelse af sagens omstændigheder og henset til formålet med rejsegarantien – at hjælpe kunderne videre på rejsen – at klageren er berettiget til at få re-funderet udgifterne på 200 kr. til betaling af bilens fører for at køre dem til Rude Strand Højskole, når klageren har fremlagt busbilletter og dokumentation for opholdet på højskolen, således at den foretagne rejse den pågældende aften kan anses for tilstrækkeligt godtgjort. Det er ankenævnets opfattelse, at kørslen i situationen kunne sidestilles med taxakørsel og ikke kørsel i egen bil, der afregnes til statens takster. Klageren ville have opfyldt betingelserne for at have fået refunderet en taxaregning fra Odder Busterminal til højskolen, fordi klageren omlagde rejsen til en anden buslinje, sådan som Midttrafik foreslår i rejsegarantireglerne. Klageren begrænsede tilmed eventuelle taxaudgifter ved denne omlægning. Ankenævnet bemærker, at det ikke hermed er statueret, at passagerer i tilfælde af aktivering af rejsegarantien selv kan vælge transportform til den videre rejse. Midttrafik skal godtgøre klagerens udgifter på 200 kr. men skal ikke betale sagsomkostninger til ankenævnet, da klageren overtrådte en for så vidt klar instruks om at benytte en taxa eller egen bil som erstatningstransport." Midttrafik begærede derpå genoptagelse af sagen, fordi klageren ikke ville have kunnet få rejsegaranti til taxa fra Odder Busterminal til slutdestinationen, da rejsegaranti ikke dækker kundens samlede rejse, og klageren kun ville have kunnet få rejsegaranti fra Nyvangsvej/Vestervej til Malling St. Ankenævnet genoptog sagen, og fastholdt afgørelsen med denne præcisering: "Ankenævnet medgiver, som anført i Midttrafiks genoptagelsesbegæring, at der ikke direkte i med-før af Midttrafiks Rejsegaranti var en forpligtelse til at godtgøre klagerens udgift til (videre) transport på den del af rejsen, der skulle have været foretaget med Flexbus fra Malling til Rude Strand – og dermed heller ikke fra Odder til Rude strand. Ankenævnet bemærker dog, at ved søgning på Midttrafiks hjemmeside om busruter, fremkommer buslinje 302, som klageren aflyste, da det undervejs stod klart for ham, at de ikke ville kunne nå busafgangen. Imidlertid finder ankenævnet ud fra en rimelighedsbetragtning på baggrund af sagens samlede omstændigheder, herunder at Midttrafik har medgivet, at klageren ville have været berettiget til at få godtgjort en udgift til taxa fra Aarhus til Malling, hvilket ville have udgjort et større beløb end de omhandlede 200 kr., at Midttrafik skal godtgøre klagerens udgifter på 200 kr. til den transport, der i den konkrete sag viste sig rimelig. Den omstændighed, at klageren i situationen valgte at køre til Odder frem for Malling, indebærer ikke, at klageren derved er afskåret fra at få godtgjort de 200 kr. Ankenævnet bemærker, at Odder kilometermæssigt ligger tættere på Rude Strand end Malling."
Kontrolafgift
2022-0202
08. februar 2023
Klagerens søn var blevet pålagt en kontrolafgift for ikke at forevise gyldig rejsehjemmel i bussen, fordi han ikke nåede at spørge chaufføren om antal zoner, inden kontrollørerne kontaktede ham. Ankenævnet fandt, at sagen ikke var belyst tilstrækkeligt fra Movias side og kunne derfor ikke afvise sønnens forklaring om, at han havde behov for at spørge chaufføren til råds. Når dette sammenholdtes med det tidsmæssige forløb, sønnens alder og Rejseplanens oplysninger i forbindelse med Tour de France, fandt ankenævnet efter en samlet konkret bedømmelse af sagens omstændigheder, at Movia ikke i tilstrækkelig grad havde godtgjort, at kontrolafgiften blev pålagt med rette, hvorfor Movia skulle frafalde denne og betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet. Sagen er efterfølgende begæret genoptaget og er under behandling.
Rejsekort
2022-0182
08. februar 2023
Klageren havde flere gange foretaget busrejser, hvor han havde checket ud meget få sekunder efter check ind, hvorved rejserne blev beregnet til 0 kr. Da klagerens Rejsekort efter orientering om at vente med at checke ud, til bussen var ved stoppestedet, hvor han skulle af, og klageren fortsatte med de såkaldte "nul-rejser", sendte Rejsekort Kundecenter ham en advarsel om, at hans Rejsekort kunne blive spærret. Dette skete, og klageren ville ikke betale 50 kr. for et nyt Rejsekort. Ankenævnet fastslog, at det skulle han, da det beroede på hans eget forhold, at kortet var blevet spærret og var blevet spærret med rette.
Kontrolafgift
2022-0186
08. februar 2023
Kontrolafgift for at rejse på en Orange Fri Billet, som klageren havde købt til sin udrejse, men som ikke var gyldig til returrejsen. Ikke medhold
Rejsekort
2022-0195
08. februar 2023
Kontrolafgift for manglende straks check ind. Det kunne ikke lægges til grund, at der var kø til check ind kortlæseren. Ikke medhold
Ikke vist kort/billet
2022-0239
08. februar 2023
Klageren medtog den forrige kundes kvittering i stedet for sin egen billet fra billetautomaten. Ankenævnet udtalte, at upersonlige billetter kun er gyldige for ihændehaveren på kontroltidspunktet, og klagerens efterfølgende indsendelse af bankudskrift, som viste, at hun havde betalt for en billet, kunne derfor efter ankenævnets faste praksis ikke medtages i bedømmelsen af, om hun havde gyldig rejsehjemmel ved kontrollen. Ikke medhold
2022-0252
08. februar 2023
Ved kontrollen kunne klageren ikke finde sin én-dags billet, men kun kvitteringen på 80 kr., hvorfor hun blev pålagt en kontrolafgift, som ankenævnet fastholdt efter sin faste praksis om, at en kvittering for køb af en upersonlig billet ikke kan sidestilles med en billet. Ikke medhold
Kontrolafgift
2022-0130
08. februar 2023
Ankenævnet lagde til grund, at klageren var vidende om, at hans pendlerkort var udløbet, og da han havde opholdt sig ombord på bussen i flere minutter og først forsøgte at købe en mobilbillet, da kontrollørerne steg på, fastholdt ankenævnet kontrolafgiften. Ikke medhold
Rejst på forkert billet/kort
2022-0194
08. februar 2023
Klageren blev pålagt en kontrolafgift for at rejse med Metroen på et pendlerkort, hvor hun ikke havde betalt metrotillæg. Selv om det ikke fremgik af selve pendlerkortet, at det var uden Metro, fandt ankenævnet, at det fremgik tydeligt af købsflowet, som klageren blev præsenteret for, da hun godt 14 dage forinden købte pendlerkortet, at fravalget af Metro betød, at der ikke var nogen adgang til at benytte Metroen. Ikke medhold
Kontrolafgift
2022-0170
08. februar 2023
Klageren købte mobilbillet fra en forkert påstigningszone og efter, at han var steget ombord på bussen. Ikke medhold
2022-0178
08. februar 2023
Efter at have søgt på www.rejseplanen.dk for rejseruter til sin destination, købte klageren en mobilbillet til 4 zoner, men valgte en rejserute, som krævede en 5-zoners billet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften for manglende zone og bemærkede, at det ikke er afgørende, hvilken zone slutdestinationen ligger i, men hvilke zoner man rejser igennem, idet man i henhold til ringzonesystemet i hovedstaden skal have billet til den "dyreste" zone. Efter ankenævnets opfattelse fremgik det tilstrækkelig tydeligt, hvilke transportmidler, der hørte til de forskellige billetforslag på rejseplanen. Ikke medhold
Rejsekort
2022-0142
08. februar 2023
Klagerens datter og veninde steg om bord på bussen via fordøren, men passerede standeren til check ind uden at gøre dette, og de checkede først ind på standeren midt i bussen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgifterne for manglende straks-check ind og udtalte: "I de dagældende Fælles landsdækkende rejseregler pkt. 2.4.3 fremgik det, hvornår check ind skulle ske: ” For alle transportmidler, hvor check ind foregår inde i transportmidlet, gælder, at kun-den uden unødigt ophold skal checke ind straks efter påstigning, og inden kunden finder sin plads.” Det er ankenævnets opfattelse, at dette må forstås som ”ved først givne lejlighed”, hvilket i den konkrete situation indebærer den første check ind-stander, pigerne passerede ved påstigningen. Dette betyder således, at i busser må passageren prioritere at have sit Rejsekort klar inden påstig-ning, så der kan checkes ind straks, når kortlæseren passeres. Pigerne valgte at gå forbi check ind-standeren ved fordøren for at gå ned i bussen og først checke ind ved midterdørene. Kontrolløren noterede, at den ene pige efter at have fået øje på kontrollø-ren først skulle fremfinde Rejsekortet fra sin taske, og den anden pige efter at have vendt sig rundt, fandt sit Rejsekort frem. Herefter kan pigernes check ind ved midterdørene ikke betragtes som ”uden unødigt ophold og straks efter påstigning”, hvilket efter ankenævnets opfattelse i relation til lov om trafikselskaber § 17 29 og de Fælles landsdækkende rejseregler pkt. 2.4.3. indebærer, at der ikke blev forevist gyldig rejsehjemmel på forlangende, selv om Rejsekortene rent faktisk var checket ind inden kontrollen. Det kan under disse omstændigheder ikke føre til en anden vurdering, at check ind skete samtidigt med, eller inden bussen havde forladt stoppestedet. Herefter blev kontrolafgifterne pålagt med rette. Den omstændighed, at der befinder sig check ind-standere ved alle dørene i bussen, sætter ikke kravet om at checke ind straks efter påstigning ud af funktion. Standernes placering i A-busser sik-rer netop, at en passager kan checke ind straks efter påstigning, uanset om påstigningen sker oppe ved chaufføren eller via en af de to øvrige døre i bussen. Dermed kan passageren opfylde kravet om at checke ind uden unødigt ophold. En passager, som stiger ind i bussen uden samtidigt at checke ind, må derfor selv bære risikoen for ikke at kunne forevise gyldig rejsehjemmel ved en efterfølgende kontrol. Ankenævnet bemærker, at det ikke er en betingelse for at pålægge en kontrolafgift, at passageren har handlet bevidst, og ankenævnet finder, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændig-heder, at kontrolafgifterne skal frafaldes. Klageren efterspørger hvilke tilfælde, der falder under betegnelsen ’særlige omstændigheder’, men det beror på en konkret vurdering i den enkelte sag. Ankenævnet understreger, at kontrollørens subjektive vurdering af, at pigerne ingen intentioner havde om at checke ind, før de fik øje på kontrolløren, ikke er tillagt nogen vægt ved afgørelsen."
2022-0231
08. februar 2023
Ifølge klageren checkede datteren ikke ind med det samme, da hun steg på bussen, fordi hun ledte efter sit skolekort, som hun imidlertid havde glemt i skolen, og da de to busstoppesteder lig-ger meget tæt, nåede hun ikke at checke ind, før bussen ankom til busstoppestedet, hvor kontrollører steg ombord. Ifølge Movia blev datterens skolekort først bestilt dagen efter kontrolafgiften. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da check ind var sket for sent.
2022-0034
08. februar 2023
Midttrafik anmodede om, at sagen blev genoptaget, men ankenævnet fandt ikke grundlag for at ændre den allerede trufne afgørelse.
2022-0188
15. december 2022
Ved kontrol ombord på Metroen, blev klageren pålagt en kontrolafgift for ikke at være checket ind på sit Rejsekort. Det fremgik af hans rejsehistorik, at han havde checket ind på stationen, men to minutter efter havde han checket ud igen, hvilket muligvis skyldtes, at han havde stået for tæt op ad en check ud kortlæser på stationen, mens han ventede på metrotoget. Ikke medhold
2022-0217
15. december 2022
Klageren søn checkede først ind i bussen 7 minutter efter, at den var kørt fra stoppestedet, og samtidig med at kontrollører ved et efterfølgende stoppested steg ombord på bussen. Ikke medhold
Kontrolafgift
2022-0176
15. december 2022
Klageren glemte at forny sit pendlerkort efter sommerferien. Ikke medhold
2022-0173
15. december 2022
Klagerens mobilbillet var udløbet 1 time og 11 minutter, før han steg på bussen. Ankenævnet fandt, at det fremgik tydeligt af mobilbilletten, hvornår den udløb. Ikke medhold
Rejsekort
2022-0078
15. december 2022
Kontrolafgift for manglende straks check ind. Ikke medhold
2022-0145
15. december 2022
Klageren blev pålagt en kontrolafgift for ikke at checke sit Rejsekort ind straks, da han steg på bussen. Ankenævnet fandt, at klagerens forklaring, som stred imod kontrollørernes observationer, ikke kunne lægges til grund og fastholdt kontrolafgiften.
Refusion
2022-0165
15. december 2022
Klageren havde købt DSB 1' billetter til sig selv og sin datter, da de efter at have overværet en fodboldkamp i Parken skulle rejse med DSB tog fra København til Horsens. På grund af ekstra mange passagerer på den pågældende togafgang valgte togpersonalet at åbne 1. klasses kupeen for rejsende med standardbillet, og efter klagerens opfattelse fik de derfor ikke den ydelse, de havde betalt for, hvorfor han krævede at få refunderet den fulde pris for billetterne. Dette afviste DSB, men tilbød at godtgøre DSB 1’ tillægget. Et flertal i ankenævnet fandt, at det ikke udgjorde en væsentlig mangel ved selve transportydelse, som klageren og hans datter modtog, og at klageren derfor ikke var berettiget til et yderligere afslag i billetprisen. Et mindretal fandt derimod, at DSB skulle refundere den fulde billetpris til klageren. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet.
Rejst på forkert billet/kort
2022-0191
15. december 2022
Klageren og hendes veninde rejste på børnebilletter, selv om de begge var fyldt 18 år. Ikke mehold