Afgørelser

Læs alle afgørelser fra ankenævnet.

Underkategori
Afgørelse
Dato
Selskab
Beskrivelse
 
Rejsekort
2020-0082
09. september 2020
Klageren havde ikke checket sit rejsekort ind straks efter ombordstigning, da han havde mad i hænderne og havde sat sig ned. Kontrolafgiften blev fastholdt.
2020-0097
09. september 2020
Rejsekortet var ikke blevet omstillet fra kundetypen "barn" til "voksen", efter at klageren var fyldt 16 år. Hun havde ikke læst de mails, som rejsekortsystemet havde sendt til hende om at huske at ændre kundetypen, da hun var på udvekslingsophold i udlandet. Kontrolafgiften blev fastholdt.
Principielle spørgsmål
2020-0054
09. september 2020
Klagerens svigermor var faldet i forbindelse med kørsel med Flextrafik Handicap, fordi hun ikke havde fået hjælp til indstigningen. Chaufføren afviste dette og gjorde gældende, at hun havde nægtet at modtage hjælp, men at han havde hjulpet hende op, og hun var ikke faldet. Movia undskyldte det passerede og oplyste, at de havde givet chaufføren en påtale. Ankenævnet fandt, at det må forstås således, at der ligger en forpligtelse for chaufføren til at yde en service, og at Movia anerkendte, at klagerens svigermor ikke havde fået den optimale ydelse i henhold til denne forpligtelse. Herefter fandt ankenævnet, at Movia herefter havde gjort, hvad de kunne.
Rejsekort
2020-0066
09. september 2020
Klageren vidste ikke, at der kan gå op til 24 timer, før en optankning via selvbetjeningen på www.rejsekort.dk, overføres til rejsekortet i busser, og saldoen var derfor for lav til check ind. Klageren steg om bord på bussen alligevel. Kontrolafgiften blev fastholdt.
Erstatningssager
2020-0079
09. september 2020
Klageren opfyldte ikke de betingelser som DSB havde opstillet for at kompensere pendlere på Ringstedbanen i anledning længerevarende af sporarbejder.
Kontrolafgift
2020-0078
09. september 2020
Klageren downloadede ny DOT-app og steg om bord på toget. Derpå forsøgte hun forgæves at købe billet 5 gange, men fik fejlmeddelelser hver gang. Kontrolafgiften blev fastholdt af nævnet
Rejsekort
2020-0090
09. september 2020
Klageren var ikke kommet i så god tid til stationen, at han kunne tage højde for uforudsete hændelser. Han steg ombord på toget uden billet efter forgæves at have forsøgt at tanke sit rejsekort op i automaten.
Forbikørsel, udgåede ture, for tidlig afgang
2020-0112
09. september 2020
Klageren skulle betale 280 kr. for Flextrafik FynBus' forgæves kørsel
Rejsekort
2020-0092
09. september 2020
Kontrolafgift for manglende check-ind. Saldoen på rejsekortet var for lav til at checke ind. Ikke medhold.
Rejst på forkert billet/kort
2020-0093
09. september 2020
Klageren, som var studerende og turist i København, troede, at han kunne rejse på børnebillet med sit studiekort. Ankenævnet fandt, at klageren ikke med rette havde kunnet gå ud fra, at et Ungdomskort (Youth Card) var det samme som et studiekort (Student Card). Ikke medhold
Kontrolafgift
2020-0105
09. september 2020
Fynbus hævede pr. 18. maj 2020 kontrolafgiften fra 750 kr. til 1.200 kr., efter af dette var blevet vedtaget af FynBus' bestyrelse den 15. maj 2020. Forøgelsen blev annonceret via en pressemeddelelse, på informationsskærmene i busserne og i Odense Banegårdscenter samt ved opslag på FynBus’ hjemmeside under punktet ”Nyheder”. Herudover havde FynBus efter anvisning fra transportministeren indført forbud mod kontant betaling. Klageren rejste den 29. maj 2020 med bussen og skulle betale kontant. Han blev pålagt en kontrolafgift på 1.200 kr. ved en efterfølgende kontrol, fordi han ikke havde nogen rejsehjemmel. Et flertal i ankenævnet fandt, at FynBus på baggrund af Corona-situationen og transportministerens anbefaling havde FynBus, et berettiget grundlag for at ophøre med at modtage kontant betaling, og at klageren, der i 7 minutter efter påstigningen havde forholdt sig passiv og ikke forsøgt at kontakte chaufføren, hvor han kunne være blevet vejledt i at købe en mobilbillet, skulle betale en kontolafgift. Flertallet fandt videre, at kontrolafgiften skulle nedsættes til 750 kr., da stigningen til 1.200 kr. ikke var annonceret minimum 1 måned inden ikrafttrædelsen, som det fremgår af de Fælles Landsdækkende Rejseregler. Et mindretal fandt, at kontrolafgiften skulle frafaldes blandt andet fordi Fynbus ikke annoncerede suspenderingen af det kontante billetsalg uden på bussen, hvorfor brugere, der ikke jævnligt besøger Fynbus’ hjemmeside eller sociale medier, har haft vanskelig adgang til den relevante information, inden de træder ind i bussen. Der blev afsagt kendelse efter stemmeflertallet, og FynBus blev pålagt at betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet. Der henvises til selve afgørelsen for den nærmere begrundelse og ordlyd.
2020-0098
09. september 2020
Kontrolafgift på 1.200 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort. Klagerens optankning i selvbetjeningen kunne ikke overføres til rejsekortet, da der ikke var gået 24 timer, hvilket er en betingelse, når man rejser med bus. Ankenævnet fastholdt, at klageren skulle betale en kontrolafgift, men nedsatte denne til 750 kr., da FynBus ikke havde annonceret stigningen til 1.200 kr. minimum 1 måned inden ikrafttrædelsen, som det fremgår af de Fælles Landsdækkende Rejseregler. FynBus blev pålagt at betale sagsomkostninger på 10.000 kr.
2020-0100
09. september 2020
Kontrolafgift på 1.200 kr. Klagerens søn, som var 17 år gammel, rejste på et rejsekort indstillet til kundetypen ”barn”. Ankenævnet fastholdt, at klageren skulle betale en kontrolafgift, da man som 17-årig skal rejse på voksenbillet, men nedsatte kontrolafgiften til 750 kr., da FynBus ikke havde annonceret stigningen til 1.200 kr. minimum 1 måned inden ikrafttrædelsen, som det fremgår af de Fælles Landsdækkende Rejseregler. FynBus blev pålagt at betale sagsomkostninger på 10.000 kr.
2020-0059
23. juni 2020
Kontrolafgift grundet rejse uden billet. Ifølge klageren havde han mistet sin pung. Ikke medhold
Rejsekort
2020-0058
23. juni 2020
Klageren glemte at checke ind, fordi toget allerede holdt på perronen. Ankenævnet fandt, at det oplyste om hendes helbredsmæssige situation ikke kunne føre til, at kontrolafgiften skulle frafaldes.
Ikke vist kort/billet
2020-0051
23. juni 2020
Kontrolafgift grundet manglende forevisning af billet. Ifølge klageren havde han tabt sin billet. Ikke medhold
Rejsekort
2020-0044
23. juni 2020
Kontrolafgift grundet manglende check-ind i bussen. Ikke medhold
2020-0067
23. juni 2020
Den nærmeste rejsekortautomat var ude af drift, hvorfor klageren ikke kunne tanke sit rejsekort op dér. Ankenævnet fandt, at klageren skulle have billetteret på anden vis. Ikke medhold
2020-0017
23. juni 2020
DISSENS - Klageren blev pålagt en kontrolafgift for at rejse med Metro Cityringen på et pendlerkort uden metrotillæg. Klageren oplyste, at han troede, at tillægget kun gjaldt for de nye Metrolinjer. Da han rejste med én af Metroens nye linjer, fastholdt et flertal af ankenævnets medlemmer kontrolafgiften, da klageren efter deres opfattelse måtte have været bevidst om, at der skulle betales et tillæg. Et mindretal fandt, at kontrolafgiften skulle frafaldes, da det ikke fremgik af pendlerkortet, som var gyldigt til den pågældende zone, at det var uden metrotillægget. Ankenævnet anbefalede, at det skal fremgå af pendlerkortet, når det er uden Metrotillæg.
Ikke vist kort/billet
2020-0071
23. juni 2020
Klageren kunne ikke forevise sit gyldige Ungdomskort, fordi han ikke havde downloadet det til Ungdomskortappen på sin mobiltelefon, før han steg på metroen. Metro Service nedsatte kontrolafgiften til 125 kr. efter reglen om glemt pendlerkort. Klageren kunne ikke få medhold i, at Metro Service skulle frafalde kontrolafgiften helt.
2020-0046
23. juni 2020
Klageren kunne ikke forevise sit Ungdomskort, fordi han mobiltelefon var gået i stykker. Movia nedsatte kontrolafgiften til 125 kr. efter reglen om glemt pendlerkort. Klageren kunne ikke få medhold i, at kontrolafgiften skulle frafaldes helt.
Rejsekort
2020-0065
23. juni 2020
Kontrolafgift grundet manglende check-ind, da klageren kun havde checket sin hund ind. Endvidere rykkergebyrer og overdragelse af kravet til Gældsstyrelsen.
Kontrolafgift
2020-0052
23. juni 2020
Kontrolafgift grundet udløbet Ungdomskort. Den bestilte automatiske fornyelse blev annulleret, fordi klagerens betalingskort var blevet spærret. Klageren modtog både en sms og en e-mail herom.
2020-0076
23. juni 2020
Kontrolafgift grundet køb og modtagelse af mobilbillet efter påstigning. Ankenævnet pålagde Movia at godtgøre klageren klagegebyret.
Erstatningssager
2020-0013
23. juni 2020
Bussen punkterede og passagererne måtte vente på næste bus, som først gik mere end en time senere. Ankenævnet fandt, at der ikke var givet tilstrækkelig information til passagererne om at kunne tage en taxa efter rejsegarantien og udtalte kritik af Movia. Et flertal i ankenævnet fandt, at Movia ikke kunne pålægges at betale 300 kr. til passageren i erstatning, når hun ikke havde lidt et økonomisk tab. som følge af kritikken skulle Movia betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til nævnet.
Kontrolafgift
2020-0010
23. juni 2020
Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at klageren ikke havde rejst med bussen med pågældende dag, og fastholdt kontrolafgiften.
2020-0075
23. juni 2020
Klagerens søn var turist i Danmark og talte eller forstod ikke dansk eller engelsk, og han regnede med at kunne købe billet efter påstigning.
Erstatningssager
2019-0238
23. juni 2020
Klagerens bagage var væk fra bussens bagagerum, da klageren ankom til Holland, og han anmodede Flixbus om at erstatte det mistede, hvilket de afviste, men tilbød at betale 300 euro. Ankenævnet udtalte: Det lægges til grund, at klageren under sin rejse med FlixBus mellem Hamborg og Groningen mistede sin bagage, som han havde anbragt i bussens bagagerum. Ankenævnet bemærker hertil, at ankenævnet har kompetence til at behandle klagen, selv om hændelsen ikke skete i Danmark, idet ankenævnet kan behandle en sag, hvis begge parter er enige om det, jf. vedtægterne § 2, stk. 2. For at få betalt erstatning for bagagen skal klageren godtgøre, at FlixBus har handlet ansvarspå-dragende. FlixBus’ rejsekoncept forudsætter, at passagererne skal placere større bagage i bagagerummet og ikke medbringe det oppe i bussen, hvor de ellers selv kan holde øje med det. Samtidig lægges der op til, at passagererne normalt skal stige ind i bussen før afgang og derfor ofte før bagagerummet lukkes. Dette fratager passagererne muligheden for selv at holde øje med deres ejendele i bagage-rummet, ligesom der er stop undervejs på ruten, hvor passagererne heller ikke kan holde øje med deres bagage, medmindre de alle sammen stiger af bussen. Under disse omstændigheder finder ankenævnet, at det må påhvile busselskabet at sørge for til-strækkeligt opsyn med bagagen, fx ved bemanding ved lugerne i det omfang, chaufføren ikke kan holde øje med, at passagererne kun udtager deres egen bagage, idet varetægten efter ankenævnets opfattelse overgår til busselskabet ved passagerens læsning af bagagen i bussen. Ved at have undladt dette finder ankenævnet, at FlixBus har handlet erstatningspådragende, og derfor er erstatningsansvarlig for klagerens mistede bagage. FlixBus’ generelle ansvarsfraskrivelse i befordringsbetingelserne sætter efter ankenævnets opfattelse ikke pligten til at føre opsyn med bagagen ud af kraft. Klageren anmeldte ikke tyveriet til politiet i Tyskland og har kun fremlagt én kvittering for et køb på 299 kr. Han har derudover udarbejdet en liste med nypriser over de mistede genstande. Anke-nævnet har gennemgået listen, som i overvejende grad omfatter helt almindelige, flere år gamle beklædningsdele og sportstøj. Ankenævnet finder efter de foreliggende oplysninger ikke grundlag for at tilkende klageren mere i erstatning end det beløb på 300 Euro, som Flixbus har tilbudt ham. Et mindretal i ankenævnet fandt, at Flixbus skulle betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet, da de havde tilbudt de 300 euro "pr. kulance".
Rejsekort
2020-0038
23. juni 2020
Klageren har ikke e-mail og havde derfor ikke fået autobesked om, at hans betalingskort var udløbet. Men han havde ved det forrige check ud og efterfølgende forsøg på check ind fået meddelelse om, at rejsekortet skulle tankes op, og ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
Kontrolafgift
2019-0300
23. juni 2020
Genoptagelsessag. Ankenævnet fastholdt afgørelsen med disse præciseringer: Ankenævnet fastholder den trufne afgørelse af 1. maj 2020. Ankenævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at ansvaret for at være i besiddelse af korrekt rej-sehjemmel som udgangspunkt påhviler passageren (forbrugeren), men ansvaret for at kommuni-kere til forbrugeren, hvilken rejsehjemmel pågældende har købt, påhviler den erhvervsdrivende, som udbyder produktet (trafikvirksomhederne). I hvert fald i startfasen må så væsentlig en ændring – at billetten ikke kan anvendes til alle trans-portmidler i de zoner, den er købt til - kommunikeres meget tydeligt til forbrugeren. Da det på det endelige produkt på klagerens telefon ikke fremgik, at Metrotillæg var fravalgt, således som det fremgår, når metrotillæg er tilvalgt, og når dette fravalg har den vidtrækkende konsekvens, at man bliver pålagt en kontrolafgift ved rejse i Metroen, finder ankenævnet, at ansvaret for den korrekte rejsehjemmel ikke påhvilede klageren i denne situation. Dette gælder også, selvom klageren i købssituationen overså information herom. Ankenævnet bemærker, at det vil være god kundeservice, hvis det fremgår af det endelige pendlerkort, når der ikke er valgt Metrotillæg, i stedet for kun når der er valgt Metrotillæg, hvilket kan gøres med formuleringen ”uden Metrotillæg”. I den afgørelse som Metro Service nævner (2020-0014), hvor kontrolafgiften blev fastholdt, , så passagerens pendlerkort således ud med et tydeligt ”nej” til om kortet var gyldigt i Metroen. Ankenævnet finder derfor, at afgørelsen 2020-0014 ikke strider mod afgørelsen i nærværende sag 2019-0300, da det tydeligt fremgik på selve pendlerkortet, at kortet ikke var gyldigt til Metroen (hvide pil). Derfor kunne den sag afgøres med en ”allerede-fordi”- begrundelse. Vedrørende ankenævnets undladelse af at pålægge Metro Service at betale sagsomkostninger i nærværende sag 2019-0300, bemærkes det, at selve reglen om Metrotillæg var tydelig, men at kommunikationen til kunden (klageren) ikke var det, hvilket bevirkede, at kontrolafgiften i kontrol-situationen var berettiget, men efterfølgende skulle være frafaldet.
2020-0001
23. juni 2020
Klageren rejste med DSB Orangebillet i bus og gjorde gældende, at chaufføren ved sin stiltiende accept i form af nik, øjenkontakt og gestik gav ham lov til at rejse på billetten. Under ankenævnsagen gjorde han desuden gældende, at Movia ikke havde været berettiget til at indhente oplysninger fra DSB om hans tidligere køb af Orange Billetter. Movia anførte, at det var saglig varetagelse af deres interesser at indhente oplysningerne. Klageren fik ikke medhold
Refusion
2019-0294
23. juni 2020
Klageren ankom til Aarhus fra København og skulle videre til Grenaa med Letbanen. Klageren har gjort gældende, at Letbanen kl. 17:45 var udgået og tog en taxa hjem. Midttrafik afviste at refundere taxaregningen, da Letbanen var afgået planmæssigt. Ankenævnet udtalte: Midttrafiks rejsegaranti dækker taxaregning på op til 50 km, hvis Letbanen er mere end 20 minutter forsinket. Klagerens taxatur fra Aarhus til Grenaa var på 63 km. Klageren har gjort gældende, at Letbanen ikke afgik fra Aarhus H kl. 17:45 den 28. november 2019, og Midttrafik har fremlagt tekniske logs fra Letbanens kørsel, hvoraf fremgår, at den ankom til Aarhus H kl. 17:26 og afgik planmæssigt kl. 17:45, hvorefter den kl. 17:53 blev en anelse forsinket illustreret ved den tynde røde linje på grafen. Midttrafik har videre fremlagt data fra aflysninger den pågældende dag, som ikke omfatter afgangen kl. 17:45, men derimod kl. 16:00 og 17:15. På den baggrund har ankenævnet ikke grundlag for at statuere, at afgangen kl. 17:45 var aflyst, som klageren gør gældende. Klageren havde herefter ikke krav på i medfør af Rejsegarantien at tage en taxa til Grenaa, og Midttrafik er berettiget til at afvise hans krav om godtgørelse af taxaregningen.
Rejsekort
2020-0030
23. juni 2020
Et flertal i ankenævnet fandt, at passageren ikke havde overholdt rejsereglen om at checke ind straks efter påstigning, når hun valgte at gå forbi en stander ved påstigningsdøren for at gå ned i bussen og stemple, og fastholdt kontrolafgiften.
2020-0060
23. juni 2020
Check ind skete 21 sekunder efter bussens afgang, hvilket var for sent.
Ikke vist kort/billet
2020-0041
23. juni 2020
Klageren havde dagen inden rejsen modtaget Ungdomskortet med posten, men havde glemt det derhjemme, og fik derfor sin bror til at sende ham et foto af kortet på telefonen, hvilket han viste ved kontrollen. Klageren blev pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af original rejsehjemmel. Kontrolafgiften blev efterfølgende nedsat til 125 kr., som klageren ønskede annulleret. Et flertal i ankenævnet fastholdt den nedsatte kontrolafgift, da den manglende forevisning af det originale kort beroede på klagerens eget forhold og ikke på forhold, som DSB kunne gøres ansvarlig for.
Refusion
2020-0056
23. juni 2020
Klageren gjorde gældende, at 3 års forældelsesfristen for tilbagebetaling af ubrugte zoneklippekort ikke var sprunget, fordi DSB 10-turs kort kunne refunderes til januar 2020. Da der var tale om to forskellige produkter, som ikke kunne sidestilles, gav ankenævnet hende ikke medhold, da fristen var sprunget i 2018 vedrørende zoneklippekort.
Rejsekort
2020-0063
23. juni 2020
Klageren havde ikke ændret betalingskortnummer i Rejsekortsystemet, men var kommet til i stedet at oprette to nye betalingsaftaler, som ikke var relateret til tank-op-aftalen, hvorfor der ikke kunne trækkes penge fra betalingskortet ved for lav saldo til check ind. Klageren havde ved det forrige check ud fået lyd og besked om at rejsekortet skulle tankes op. Kontrolafgiften for manglende check ind blev fastholdt.
Rejst på forkert billet/kort
2020-0043
01. maj 2020
Klagerens datter havde købt en billet i Midttrafiks app, som ikke er gyldig til rejse med Arriva-tog eller DSB. Ankenævnet fandt, at dette fremgik tilstrækkeligt tydeligt både i købsflow'et og på selve billetten.
Ikke vist kort/billet
2019-0250
01. maj 2020
Kontrolafgift, som var nedsat til 125 kr. i henhold til reglen om glemt pendlerkort, skulle ikke frafaldes helt. Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at den manglende forevisning af pendlerkortet skyldtes tekniske problemer med appen.
Kontrolafgift
2019-0269
01. maj 2020
Det fremgik af kontrollørens notat på kontrolafgiften, at chaufføren ikke havde kunnet bekræfte klagerens oplysning om, at han fik tilladelse af chaufføren til at købe mobilbilletten efter påstigning. Ikke medhold
2019-0276
01. maj 2020
Klageren gjorde gældende, at hun ikke havde rejst med bussen de to gange, hvor der var udskrevet kontrolafgifter i hendes navn. Ankenævnet fandt, at eftersom der var flere sammenfald i underskrifterne, at Midttrafik havde godtgjort, at det var klageren som havde rejst. Hun havde ikke reageret på rykkerskrivelserne sendt til hendes e-boks, hvorfor Midttrafik havde været berettiget til at oversende sagen til inddrivelse i Aarhus Kommune. Deres rykkergebyrer, kan ankenævnet ikke behandle.
2019-0260
01. maj 2020
Genoptagelsessag. Ankenævnet genoptog sagen og et flertal fastholdt kontrolafgiften til alle 4 passagerer, idet der på 4 mobilbilletter på klagerens telefon var købt 2 zoner til dem hver, selv om rejsen foregik i 3 zoner. Et mindretal fandt på baggrund af regeluklarhed om forbuddet mod sammenlægning af zoner på upersonlige billetter, at kontrolafgiften skulle frafaldes for 2 af passagererne. Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.
2020-0027
01. maj 2020
Klageren troede, at deres billetter blev udskrevet på det samme stykke papir, hvorfor han ikke undersøgte dette, inden han og ægtefællen steg på Metroen. De havde imidlertid kun rejsehjemmel til een person, hvorfor klageren ved kontrol blev pålagt en kontrolafgift. Selv om klageren kunne forevise en bankkvittering for køb af 2 billetter, fastholdt Metro Service kontrolafgiften. Denne afgørelse fastholdt ankenævnet efter den faste praksis.
Ikke vist kort/billet
2019-0253
01. maj 2020
Klageren mistede sit rejsekort Flex undervejs på rejsen og kunne derfor ikke forevise gyldig rejsehjemmel. Ankenævnet fastholdt den kontrolafgift, som DSB S-tog havde pålagt hende, da et rejsekort Flex er en upersonlig rejsehjemmel, som er gyldig for ihændehaveren.
Kontrolafgift
2019-0274
01. maj 2020
Klageren og hans kollegaer, der alle var på forretningsrejse til DK, skulle med metroen til lufthavnen fra Nørreport st., men kunne ikke finde nogen billetautomater eller personale og forsøgte at downloade en billet-app. Men da der i det samme kom en metro og da de var i tidsnød for at nå deres fly, steg de om bord uden billetter. De blev kontrolleret straks derefter og blev alle pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fastholdt kontrolafgifterne og bemærkede, at der var tydelig skiltning på engelsk på glasdørene om, at man ikke måtte stige om bord uden billetter, men anbefalede at det overvejes, om det kan skiltes tydeligere, hvor man kan købe billetter.
Rejsekort
2019-0270
01. maj 2020
Ankenævnet fastholdt Metro Services kontrolafgift til klageren.
Refusion
2019-0281
01. maj 2020
Klageren skulle møde på arbejde tidligt om morgenen og skulle med Metroen, som det tidspunkt havde planlagte sporarbejder, hvorfor Cityringen kun kørte i een retning. Klageren skulle nå et tog videre mod lufthavnen, tog han en taxa for at nå dette. Taxaen kostede 276 kr., som klageren anmodede Metro Service om at godtgøre ham. Metro Service afviste dette, og ankenævnet fastholdt denne afgørelse. Klageren ville have haft en forlænget rejsetid på 6 minutter.
2019-0291
01. maj 2020
Klageren havde købt en Orange Billet fra København til Svendborg for at rejse med færgen kl. 13:05 til Svendborg. Næste færge derefter ville først afgå kl. 15:05. Da der opstod en forsinkelse med toget på 12 minutter undervejs, der gjorde, at klageren ikke nåede sit tog fra Odense til Svendborg, besluttede hun at tage en taxa til Svendborg. Hvis hun havde taget toget til Svendborg, ville den samlede forsinkelse have været på 31 minutter. Derfor var klageren efter DSB's basis rejsetidsgaranti berettiget til en kompensation på 25 % af den Orange Billet, svarende til 23,25 kr., som de tilbød klageren. Ankenævnet fastholdt, at klageren ikke kunne få dækket sin taxaregning, da hun kun havde beregnet 10 minutter mellem ankomst til Svendborg st. og færgens afgang fra færgeterminalen, hvilket betød at med selv en mindre forsinkelse på 2-3 minutter, ville det være usikkert, om klageren ville kunne nå sin færge. Hun havde ikke betalt for færgebilletten på forhånd.
Rejsekort
2019-0259
01. maj 2020
Klagerens rejsekort havde ved check ud aftenen før en saldo på 24,90 kr., og han kunne ikke checke ind den pågældende morgen. Han forsøger at installere en billetapp, men nåede ikke dette inden der 2 minutter efter steg kontrollører på bussen, som pålagde ham en kontrolafgift. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og bemærkede, at mobilbilletter skal være modtaget på telefonen inden påstigning.
2019-0285
01. maj 2020
Klageren kom til at checke ud i stedet for at foretage et check ind, hvorfor hun ved kontrol blev pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fastholdt denne og bemærkede, at kortlæserne er markeret tilstrækkeligt tydeligt.