Afgørelser

Læs alle afgørelser fra ankenævnet.

Underkategori
Afgørelse
Dato
Selskab
Beskrivelse
 
Rejsekort
2021-0072
10. november 2021
Kontrolafgift for manglende check-ind på rejsekort. Det kunne ikke lægges til grund, at der havde været fejl på rejsekortudstyret. Ikke medhold
2021-0061
10. november 2021
Kontrolafgift for manglende check-ind på rejsekort. Ifølge klageren var han stresset og glemte at checke ind. Ikke medhold
Kontrolafgift
2021-0045
10. november 2021
Opkrævning af to kontrolafgifter à 750 kr. var berettiget, da klageren i begge tilfælde ikke havde modtaget mobilbilletten på sin telefon, før han steg på bussen. Ikke medhold
Rejsekort
2021-0050
10. november 2021
Uanset at klageren ikke kunne checke ind på grund af for lav saldo på rejsekortet, forblev hun ombord på bussen. Det var pga. Covid-19-situationen ikke muligt at købe en kontantbillet hos chaufføren, men klageren kunne have oprettet en profil i DOT-appen og købt en billet i appen, hvilket der var informeret om på stoppestedsskiltet. Ikke medhold
2021-0055
10. november 2021
Klageren bar på to indkøbsposer, da hun steg på bussen, og checkede ind 32 sekunder efter bussens afgang fra stoppestedet, hvorefter hun blev derfor pålagt en kontrolafgift for ikke at have checket ind straks ved ombordstigningen. Et flertal i ankenævnet fandt, uanset at klageren skulle bruge tid til at stille indkøbsposerne fra sig og finde balancen, at hun i den konkrete situation ikke havde overholdt reglen i de fælles landsdækkende rejseregler om, at check-ind i busser skal ske straks efter påstigning. Et mindretal udtalte, at klageren efter deres opfattelse i den konkrete situation, hvor der kun var gået et halvt minut, efter bussen afgik fra stoppestedet, skulle have været givet muligheden for at checke ind under hensyn til, at hun stående ombord på en accelererende bus skulle stille indkøbsposerne fra sig, holde balancen og fremfinde rejsekortet fra sin taske, når hun inden for dette tidsrum havde fået rejsekortet i hånden. Der blev truffet afgørelse i henhold til stemmeflertallet. DISSENS
Kontrolafgift
2021-0057
10. november 2021
Klageren havde købt billet i Midttrafik-appen, som ikke er gyldig til rejse i Arrivas tog, og han blev derfor pålagt en kontrolafgift. Den lød på 1.000 kr., idet Arriva pr. 1. marts 2021 har forhøjet kontrolafgiftsbeløbet fra det tidligere gældende beløb på 750 kr. Ankenævnet fandt, at det var tilstrækkeligt oplyst i købsflowet og på selve billetter, at den ikke gjaldt i Arriva-toget. Et flertal fandt endvidere, at der ikke var grundlag for at nedsætte kontrolafgiften. Et mindretal udtalte, at kontrolafgiften burde nedsættes til 750 kr., da det er en helt urimelig forhøjelse af kontrolafgiftsbeløbet, som kan indebære, at kontrolafgiftens størrelse ikke står i et rimeligt forhold til den forseelse, som passageren har begået, og som i denne sag vedrørte et beløb på ca. 100 kr. DISSENS
2021-0073
10. november 2021
Klageren blev pålagt en kontrolafgift, da han i stedet for at stige af bussen, fortsatte sin rejse ind i en zone, hvortil hans billet ikke var gyldig. Ikke medhold
Rejsekort
2021-0084
10. november 2021
Klagerens oplysninger stemte ikke overens med de elektroniske logs fra bussens GPS og sønnens rejsekort. Kontrolafgiften for manglende straks check, der blev udstedt 27 sekunder efter bussen havde forladt stoppestedet, blev derfor fastholdt, idet klageren ikke udfoldede rimelige bestræbelser på at blive checket ind på sønnens rejsekort.
Kontrolafgift
2021-0049
10. november 2021
Ved at sammenholde log fra tidspunktet for bussens afgang fra stoppestedet, hvor klageren steg på bussen kl. 13:56, og for kontrollørernes påstigning ved et senere stoppested kl. 13:58:06 sammenholdt med log fra mobilbillettens modtagelse på klagerens telefon kl. 13:58:29, overholdt klageren ikke rejsereglerne om at have modtaget mobilbilletten inden sin påstigning på bussen.
Rejst på forkert billet/kort
2021-0078
10. november 2021
Klageren havde købt en DSB Orangebillet fra Odense til Kbh. H, men rejste videre på billetten i S-toget. Her blev han pålagt en kontrolafgift på 750 kr., som DSB senere nedsatte til 125 kr., fordi proisen for billetten med korrekt S-togsdestination ville have kostet det samme. Ankenævnet fastholdt, at DSB kunne kræve 125 kr., fordi den fejl, som klageren begik ved ikke at indtaste korrekt endestation, er et forhold, som DSB ikke kan gøres ansvarlig for.
Kontrolafgift
2021-0083
10. november 2021
Der var blevet udstedt en lang række kontrolafgifter til klagerens navn, men 11 af disse kunne han ikke vedkende sig, da han ikke erindrede at have rejst. Han ville dog ikke underskrive en tro- og loveerklæring på, at det ikke var ham, der var blevet pålagt kontrolafgifterne, og han redegjorde ikke for, hvor han i stedet havde befundet sig. Dertil kom, at han ikke indgivet politianmeldelse om misbrug af sin identitet. Ankenævnet fastholdt herefter kontrolafgifterne efter også at have sammenholdt skriften på kvitteringer på kontrolafgifter, som klageren havde accepteret, med de øvrige kontrolafgifter.
Rejst på forkert billet/kort
2021-0108
10. november 2021
Klageren indtastede start- og slutdestination (metrostation - DSB station) i DSB billet-appen, som derefter kom op med en række billetforslag. Klageren købte en Orange DSBbillet og overså, at der i købsflow'et blev oplyst, at billetten ikke var gyldig på den del af rejsen, der foregik med metroen, og hun læste heller ikke de særlige vilkår, der stod anført for billetten, inden hun godkendte handelsbetingelserne og købet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
Rejsekort
2021-0098
10. november 2021
Den 29. juli 2021 kl. 13:40 overførte klageren 489 kr. til sit rejsekort pendler i en rejsekortautomat. Han aktiverede imidlertid ikke perioden ved at foretage et check ind, inden han den 31. juli 2021 steg om bord i Metroen, hvor han blev pålagt en kontrolafgift. Senere samme aften den 31. juli 2021 foretog klageren et check, hvilket aktiverede den efterfølgende 30-dages gyldighedsperiode. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
Kontrolafgift
2021-0058
10. november 2021
Ankenævnet genoptog sagen og stadfæstede den tidligere afgørelse med den ændring, at Metro Service ikke skulle betale sagsomkostninger. Både klageren og Metro Service fremlagde fotos af, hvorledes appen så ud i oktober 2021. Versionerne var ikke identiske. Ankenævnet udtalte blandt andet følgende: Klageren kan ikke dokumentere, hvorledes appen så ud på tidspunktet for hans tilkøb den 2. juni 2021, men han gør gældende, at den ikke så ud, som Metro Service har påstået, og har til støtte herfor fremlagt teksten på den opdaterede app fra sin telefon den 6. oktober 2021, hvor der står, at tilkøbsbilletten kun er gyldig med anden billet. Heroverfor står Metro Services oplysning om, at appen blev ændret den 20. april 2021, og at de udelukkende kan genskabe købsforløb, hvor der står, at tilkøbsbilletten kun er gyldig med pendlerkort. Det er efter genoptagelsen fortsat ikke muligt for ankenævnet at se, hvorledes appen så ud den 2. juni 2021, hvor klageren købte sin billet, og denne tvivl må komme klageren til gode. Ankenævnet finder derfor fortsat, at det var undskyldeligt, at klageren på baggrund af teksten i sin version af appen om, at tilkøbsbillet kun er gyldig med anden billet, regnede med, at hans tilkøbs-billet på 1 zone til - en på tidspunktet gyldig Orangebillet - ville være gyldig til rejse i zone 03 i metroen. Kontrolafgiften på 750 kr. skal derfor frafaldes. Ankenævnet henviser til den tidligere begrundelse om, at der også kan ske tilkøb til et pendlerkort, der ikke er gyldig i metroen, hvorved tilkøbsbilletten på 1 zone vil gælde som metrotillæg. Ankenævnet har ved afgørelsen ikke statueret, at en Orangebillet i sig selv er gyldig i metroen, og Metro Services argumentation derom, har ikke tilført nye oplysninger til sagen. Ankenævnet bemærker, at klageren med sin nuværende viden ikke fremover vil kunne anvende tilkøbsbillet til 1 zone til en Orangebillet i metroen.
Rejsekort
2021-0097
10. november 2021
Klageren ankom forsinket med færgen fra Sverige til Frederikshavn, hvorfra han skulle videre med toget hjem. Ifølge klageren nåede han kun lige at springe på toget og nåede derfor ikke at checke ind. Men da der var en time til næste afgang, var hans intention at checke ind på næste station. Klagerens rejsekort blev kontrolleret en time senere, hvor han blev han pålagt en kontrolafgift, som ankenævnet fastholdt.
Kontrolafgift
2021-0092
10. november 2021
Klageren skulle med toget, men da han ankom til stationen, opdagede han, at han havde glemt sit rejsekort derhjemme. Ifølge klageren så han en bus med kontrollører i, som han steg på, og spurgte kontrollørerne, om han lige måtte køre med nogle stop hjem efter sit rejsekort, men de svarede ikke, og da bussen kørte, udskrev de en kontrolafgift til ham. Movia har gjort gældende, at kontrollørerne sad bag i bussen og så klageren stige om bord, uden at han foretog sig yderligere. Han tog hverken kontakt til chaufføren eller kontrollørerne. Bussen forlod stoppestedet kl. 09:49:08, og kontrollørerne begyndte kontrollen 20 sekunder senere, hvor klageren spurgte, om han lige måtte køre med et par stop. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
Rejsekort
2021-0089
10. november 2021
Klagerens rejsekort var blevet spærret grundet en række manglende check ud. For at tage klageren af spærrelisten, stillede DSB som betingelse, at han betalte prisen for tre af rejserne, hvorpå der ikke var checket ud. Klageren ville ikke betale hele dette beløb, fordi han ikke ikke havde rejst så langt med toget, som DSB antog, fordi han fx kørte i bil med venner på visse strækninger. Ankenævnet fastslog, at DSB var berettiget til at kræve, at klageren betalte for rejserne og utalte: Fordi det beroede på klagerens fejl, at han ikke huskede at checke ud på de omhandlede rejser, er det op til klageren at godtgøre, at han reelt ikke foretog rejser til de destinationer, der er registreret på hans rejsekort. Klageren har ikke fremlagt nogen dokumentation for at have rejst på anden måde end med toget, og ankenævnet finder efter en samlet bedømmelse af sagens omstændigheder, herunder at klageren vedrørende rejsen den 27. maj 2021 har anført, at han kun rejste til Slagelse, selv om hans rejsekort rent faktisk blev kontrolleret ved Hadsten i Jylland, at klageren ikke har godtgjort sit påståede rejsemønster.
Kontrolafgift
2021-0042
10. november 2021
Klageren blev pålagt en kontrolafgift i en Midttrafik bus, og gjorde efterfølgende gældende, at han havde downloadet Midttrafiks app til billetkøb, men hans telefon løb tør for strøm, og han kunne grundet Covid19 ikke få lov at betale kontant til chaufføren, hvilket måtte sidestilles med, at billetautomaten var ude af drift. Han ville gerne betale rejsens pris. Ankenævnet udtalte, at omstændighederne ikke kan sammenlignes med de tilfælde, hvor en billet-automat har et nedbrud, og det at på tilstrækkelig tydelig vis var kommunikeret til kunderne i Midttrafik, at det grundet Covid19 ikke var muligt i en periode at købe kontantbillet hos chaufføren, og hvis en kontrolafgift skal nedsættes i forbindelse med, at en telefon løber tør for strøm, skal pas-sageren inden påstigning have modtaget mobilbilletten på telefon, hvilket herefter kan undersøges i Back Office.
Rejsekort
2021-0036
15. september 2021
Der var ikke registreret et check-ind på rejsekortet. Klageren havde lige tanket op og mente at have hørt ok-lyden. Ikke medhold
2021-0075
15. september 2021
Der var ikke registreret et check-ind på klagerens rejsekort. Ikke medhold
2021-0068
15. september 2021
Klageren datter blev pålagt en kontrolafgift for at rejse på sin fars rejsekort personligt, hvilket ikke er tilladt i henhold til rejsereglerne, da der optjenes rabat på denne type rejsekort. Det var ikke godtgjort, at datteren havde fået oplyst af FynBus' Kundeservice, at hun gerne måtte rejse på sin fars rejsekort. Ikke medhold
Kontrolafgift
2021-0054
15. september 2021
Klageren havde købt billet i Midttrafik-appen, som ikke er gyldig til rejse i Arrivas tog, og han blev derfor pålagt en kontrolafgift. Den lød på 1.000 kr., idet Arriva pr. 1. marts 2021 har forhøjet kontrolafgiftsbeløbet fra det tidligere gældende beløb på 750 kr. Ankenævnet fandt, at det var tilstrækkeligt oplyst i købsflowet og på selve billetter, at den ikke gjaldt i Arriva-toget. Et flertal fandt endvidere, at der ikke var grundlag for at nedsætte kontrolafgiften. Et mindretal udtalte, at kontrolafgiften burde nedsættes til 750 kr., da det er en helt urimelig forhøjelse af kontrolafgiftsbeløbet, som kan indebære, at kontrolafgiftens størrelse ikke står i et rimeligt forhold til den forseelse, som passageren har begået, og som i denne sag vedrørte et beløb på ca. 100 kr. DISSENS
2021-0086
15. september 2021
Klageren, som er nordmand, var ankommet med fly til Københavns Lufthavn, hvorfra hun skulle rejse videre med metroen. Hun konstaterede, at hendes rejsekort var udløbet, og købte derfor billet i billetautomaten. Imidlertid havde hun fået den fejlagtige opfattelse, at der kun krævedes en 2-zoners billet til centrum, og hun blev derfor i metroen pålagt en kontrolafgift for manglende zone, idet der kræves 3-zoner fra lufthavnen til centrum. Ankenævnet fandt, at klageren havde haft tilstrækkelig tydelige muligheder for at vælge den korrekte billet. Ikke medhold
Rejsekort
2021-0064
15. september 2021
Klagerens datter glemte at checke ind, da hun steg om bord på bussen, og kom først i tanke om det 3 minutter senere. Hun opfyldte dermed ikke rejsereglerne om at checke ind straks efter påstigning, hvorfor kontrolafgiften var pålagt med rette. Den omstændighed, at klagerens datter var 16 år, kunne ikke føre til et andet resultat.
Rejst på forkert billet/kort
2021-0079
15. september 2021
Klageren havde købt en DSB Orangebillet mellem to DSB-stationer, selv om hun skulle med bussen noget af vejen. Ankenævnet udtalte, at hvis klageren ved købet i DSB-appen havde indtastet rejsens faktiske destinationsstoppested med bussen, ville hun have fået et andet købsflow, end hun gjorde ved indtastning af to de to DSB-stationer. Det ville blive vist med rød tekst at billetten ikke var gyldig til den del af ruten, der foregik med bus. Desuden oplyses kunden i købsflow’et om, at der gælder særlige vilkår/regler. Det var ankenævnets opfattelse, at klageren ikke med rette kunne gå ud fra, at hendes DSB Orange-billet var gyldig til rejse med bus. Ankenævnet kunne ikke lægge til grund, at klageren ved påstigningen spurgte chaufføren direkte, om hun kunne rejse med bussen på DSB Orangebilletten. Ankenævnet anser dette for et krav ifølge rejsereglerne punkt 2.4, hvis chaufføren skal vejlede kunden, og ansvaret for kundens gyldige rejsehjemmel skal overgå til chaufføren.Ankenævnet fandt derfor, at ansvaret for at vise gyldig rejsehjemmel fortsat påhvilede klageren, jf. selvbetjeningsprincippet i de Fælles landsdækkende Rejseregler og fastholdt kontrolafgiften.
2021-0037
15. september 2021
Klageren havde som DSB-ansat fået udstedt et Frikort, som kun gælder til tog. Klageren blev derfor pålagt en kontrolafgift ved rejse på kortet i bus. Klageren gjorde gældende, at kontrolløren først godkendte frikortet, men efter 2 stop skiftede mening og kom tilbage og pålagde ham en kontrolafgift. Kontrollørens forklaring underbyggede ikke denne forklaring. Ankenævnet udtalte, at DSB-ansatte anmodes om, at søge nærmere info på DSB’s intranet, når de får tilsendt et Frikort. "Hvis klageren havde undersøgt sit togkorts gyldighed ved at læse på DSB’s intranet, ville han tydeligt have kunnet læse, at kortet ikke kan benyttes til busrejser. Imidlertid undlod klageren dette, fordi han ifølge det oplyste regnede med, at formuleringen på togkortets forside om gyldighed til ”Alle DSB og Arriva strækninger” indbefattede busrejser med Arriva som busoperatør...... Parterne har givet divergerende forklaringer om det passerede, men efter en samlet bedømmelse af sagens omstændigheder, finder ankenævnet at måtte lægge kontrollørens forklaring til grund om, at han ikke først godkendte klagerens togkort, og efter to stop skiftede mening. Ankenævnet kan ikke afvise, at klageren muligvis har forstået kontrollørens ageren således, at klageren uden at risikere en kontrolafgift kunne afvente, at kontrolløren forhørte sig hos en kollega om togkortets gyldighed. Men uanset om en sådan misforståelse var tilfældet, finder ankenævnet i den konkrete sag, at ansvaret for, at klageren havde gyldig rejsehjemmel, ikke var overgået til Movia, og kontrolafgiften til klageren blev dermed pålagt med rette. Ankenævnet bemærker, at klageren selv valgte at stige ind ad bussens midterdør, frem for ad fordøren, hvor han med det samme kunne have spurgt chaufføren til råds om togkortets gyl-dighed, inden bussen forlod stoppestedet."
Rejsekort
2021-0069
15. september 2021
Klageren gjorde gældende, at hun havde checket to personer ind på + standeren. Ankenævnet kunne ikke lægge til grund, at klageren foretog den korrekte indtastning til check ind af to voksne på + standeren, fordi det ikke er tilstrækkeligt blot at taste på + knappen og holde kortet til det blå punkt. Brugeren skal derudover vælge den kundetype og antal, som ønskes med på rejsen ud over kortholderen. Hvis klageren havde foretaget de korrekte skridt, ville hun have fået advarsels-lyden og tekst om for lav saldo. Kontrolafgiften blev fastholdt.
2021-0053
15. september 2021
Klagerens rejsekort blev checket ud nede på perronen kort efter indcheckning på en etage ovenover. Ankenævnet kunne ikke lægge til grund, at det skyldtes tekniske fejl, men i stedet at klageren, mens hun ventede på toget, formentlig uden at vide det, har befundet sig så tilstrækkeligt tæt på check ud-standeren, at hendes Rejsekort er blevet checket ud. Kontrolafgiften blev fastholdt.
Kontrolafgift
2021-0062
15. september 2021
Klageren modtog først mobilbilletten på sin telefon mere end tre minutter efterpåstigning, og kontrolafgiften blev fastholdt. Det kunne ikke lægges til grund, at tiderne på de tekniske logs ikke passede. Kontrollørerne så klageren købe billet, efter de var steget om bord.
Ikke vist kort/billet
2021-0066
15. september 2021
Klageren havde et Erhvervskort, der til og med december 2020 blev leveret som sms til kundens telefon. Men alle Erhvervskortkunder på Sjælland fik i oktober 2020 en SMS om, at Erhvervskort som SMS ville udgå fra december 2020, og at produktet derefter ville overgå til DOT appen. Klageren hjemmearbejdede indtil juni 2021, hvor han rejste med Metroen. Han kunne ikke finde sit Erhvervskort i sms, som han plejede og blev pålagt en kontrolafgift. Denne blev efterfølgende nedsat til 125 kr., da kortet var gyldigt. Ankenævnet fastholdt nedsættelsen med den begrundelse, at det ikke kunne afvises, at klageren havde fået beskeden om DOT-appen, og at han burde have sikret sig at kunne forevise et gyldigt kort, når han efter flere måneders hjemmearbejde skulle rejse igen.
Kontrolafgift
2021-0004
15. september 2021
Klageren købte en 2-zoners sms-billet med startzone 01, men påbegyndte sin rejse i zone 02. Da sms-billetter skal købes til den startzone, hvor man faktisk påbegynder rejsen, blev han ved kontrol i bussen pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet udtalte, at kontrolafgiften i selve kontrolsituationen blev pålagt med rette, men ankenævnet fandt, at Movia skulle have frafaldet kontrolafgiften i sin efterfølgende behandling af sagen, da der i den konkrete situation ikke var nogen omgåelsesrisiko, og da billetten isoleret set var gyldig i den pågældende zone. KLAGEREN MEDHOLD
Rejst på forkert billet/kort
2021-0028
15. september 2021
Klageren og ægtefællen rejste med bussen på DSB Orange mobilbilletter, som ægtefællen viste til chaufføren ved påstigning, mens hun spurgte, om de kunne rejse på togbilletten. Når man køber en almindelig DSB standardbillet, er gyldigheden et døgn fra kl. 04.00, men der vil alligevel også stå tid og sted for togets afgang, selv om kunden kan anvende billetten til, med bus eller metro, at rejse hen til billettens afgangstid- og sted. Dette er ikke tilfældet med DSB Orangebilletter. Ved en efterfølgende kontrol i bussen blev de hver pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet udtalte: "Det fremgår af de fælles landsdækkende rejseregler, at chaufføren kan give vejledning om billet-ten på passagerens forespørgsel. Når passageren spørger chaufføren, overgår ansvaret for, at billetten er gyldig til rejsen, som udgangspunkt til chaufføren. Klagerens ægtefælle viste telefonen til chaufføren, mens hun spurgte, om de kunne rejse på tog-billetten. Det er uvist om hun kun foreviste QR-koden eller hele billetten, men chaufføren har udtalt, at han valgte, at ”lade tvivlen komme kunden til gode.” Ankenævnet lægger med den nævnte udtalelse til grund, at chaufføren gav tilladelse til, at kunden kunne rejse på den foreviste rejsehjemmel. Som følge af det anførte er det ankenævnets opfattelse, at Movia efter at have fået forelagt disse oplysninger, burde have frafaldet kontrolafgifterne. Efter sagens udfald skal Movia betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet, jf. vedtæg-terne § 25, stk. 2. Movia anmodede efterfølgende om genoptagelse af sagen, men overholdt ikke 30 dages fristen i vedtægterne § 22, stk.3, hvorfor dette blev afvist.
Kontrolafgift
2021-0058
15. september 2021
Klageren var blevet pålagt en kontrolafgift grundet rejse i metroen på tilkøbsbillet (1 zone) til DSB Orangebillet, og gjorde gældende over for ankenævnet, at ifølge reglerne skal tilkøbsbilletten købes, mens grundbilletten er gyldig, og det gjorde han om bord på DSB-toget, mens Orangebilletten var gyldig. Den 17. januar 2021 ændrede DOT reglerne, så det ikke længere var gyldigt at rejse på tilkøbsbillet til andet end pendlerkort ellers om metrotillæg. fremover skulle passageren købe en almindelig 2 zoners billet. Men i klagerens app stod anført, at tilkøbsbilletter kun er gyldige med sammen med anden billet. Blandt andet derfor annullerede ankenævnet kontrolafgiften og besluttede, at Metro Service skulle betale sagsomkostninger. Afgørelsen blev efterfølgende begæret genoptaget, og ankenævnet traf en fornyet afgørelse, som også kan læses her på siden.
Rejsekort
2021-0047
30. juni 2021
Klagerens rejsekort var ikke registreret checket ind. Det kunne ikke lægges til grund, at klageren havde hørt lyde for korrekt check ind, da hverken standerne eller selve rejsekortet var defekt.
Erstatningssager
2021-0029
30. juni 2021
Klageren havde inden klagen til ankenævnet fået udbetalt 300 kr. i rejsegaranti til en taxaregning på 408 kr. i anledning af en brandalarm i metroen, der indstillede driften. Klageren havde taget en taxa direkte til hospitalet, og ikke til den metrostation, hvor han skulle være steget om til S-tog. Klageren fik ikke medhold i kravet om at få erstatning for de resterende 108 kr. til taxaregningen, da en brandalarm ikke udgør et erstatningsgrundlag efter de almindelige erstatningsregler.
Rejsekort
2021-0038
30. juni 2021
Klagerens søn var steget på bussen ad midterdøren med en kammerat, der checkede sit rejsekort ind, mens han råbte op til chaufføren "Han rejser med mig på kortet". Check ind af flere rejsende kræver bistand fra buschaufføren , og da klagerens søn ved en efterfølgende kontrol ikke var checket ind på kammeratens rejsekort, blev han pålagt en kontrolafgift. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontroalfgiften, da drengene intet gjorde for at få checket flere ind, tværtimod checkede kammeraten sig selv ind, som når han rejser alene, i stedet for at gå op til chaufføren, der kunne checke dem ind. Drengene var de nærmeste til at kende deres alder og til at vide, om de var checket ind tidligere på rejsen, hvorfor chaufføren ikke havde grund til at reagere på, at de ikke kom op til hende. Et mindretal i ankenævnet udtalte: "Vi finder herefter, at chaufføren i den konkrete situation, hvor kortholderen henvendte sig direkte til hende nede fra opstigningsdøren med oplysning om, at klagernes søn rejste med ham på kortet, burde have reageret, idet et check ind af flere rejsende kun kan ske med hjælp fra chaufføren. Når chaufføren i stedet for gav en ”tommelfinger op”, finder vi, at det var undskyldeligt, at drengene herefter regnede med, at de ikke skulle foretage sig yderligere for at have gyldig rejsehjemmel. Uanset at chaufføren ikke måtte udføre en egentlig kontrol, kunne hun havde spurgt dem, om de allerede var checket ind begge to, fordi hun ellers skulle bistå dem hermed."
Rejst på forkert billet/kort
2021-0034
30. juni 2021
Klageren troede, at hendes Orange DSB Print Selvbillet gjaldt til den specifikke Metro, som var nævnt på side 2 i hendes billet, benævnt Din Rejseplan". Hun blev pålagt en kontrolafgift, da Orange DSBbillet ikke er gyldig i Metroen. Et flertalt i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da det fremgik i købsflowet og på selve billetten, at den ikke kunne anvendes. Et mindretal fandt, at det ud fra de anvendte formuleringer var undskyldeligt, at klageren regnede med, at billetten kunne anvendes.
Kontrolafgift
2021-0027
30. juni 2021
Klagen vedrørte kontrolafgift for rejse på et Ungdomskort, der ikke var gyldigt til den rejserute, klageren foretog. Ankenævnet besluttede, at kontrolafgiften skulle frafaldes, da det ikke var gjort tilstrækkeligt tydeligt for klageren, at det nye Ungdomskort ikke havde samme gyldighed, som det kort, der var udløbet 4 dage tidligere.
Rejsekort
2021-0046
30. juni 2021
Klageren gjorde gældende, at alle 3 standere var i uorden, og at hun ikke havde tid til at løbe ned i den anden ende af perronen. Ingen standere var fejlmeldte og klagerens Rejsekort virkede senere på rejsen, hvorfor dette heller ikke kunne være fejlbehæftet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
Rykkergebyrer
2021-0021
30. juni 2021
Klageren havde glemt at indtaste sit nye betalingskort i Rejsekortsystemet, hvorfor der var tanket 300 kr. op på hans rejsekort i henhold den indgåede optankningsaftale. Klageren betalte ikke beløbet til at begynde med, og sagen blev oversendt et inkassobureau. Betalingen udeblev fortsat og fordringen blev overdraget til udenretlig inkasso. Klageren betalte de 300 kr., men der udestod et beløb på ca. 600 kr., som klageren indbragte for ankenævnet. Da ankenævnet ikke har kompetence til at tage stilling til inkassofirmaets inkassoomkostninger, blev klagen afvist, idet ankenævnet udtalte, at det havde været berettiget at sende sagen til inkassobureauet.
Erstatningssager
2021-0017
30. juni 2021
Grundet voldsomt uvejr annoncerede Neptunbus på deres hjemmeside, at afgangen kl. 18 var flyttet til kl. 16. Desuden blev der sendt en sms på polsk til kunderne om dette. Klagerens børn ventede ved stoppestedet omkring det oprindelige afgangstidspunkt, hvorefter de gik ind på hjemmesiden og så beskeden om, at afgangen var flyttet. De forlod herefter stoppestedet. Imidlertid gennemførte Neptunbus den pågældende tur alligevel, hvorfor de afviste at betale klagerens udgift til de billetter, som børnene ikke havde kunnet benytte. Ankenævnet fandt, at Neptunbus skulle refundere beløbet til klageren, da beskeden om den ændrede afgangstid blev sendt på polsk, at oplysningen på Neptunbus’ hjemmeside ikke blev fjernet efter kl. 16, selv om afgangen kl. 18 blev gennemført, at chaufføren kunne have sendt en sms, da han ikke lykkedes med at fange klagerens datter på telefonen, og endeligt at klagerens børn handlede i overensstemmelse med deres tabsbegrænsningspligt ved at sørge for at nå deres fly til Polen.
Rejsekort
2021-0026
30. juni 2021
Klageren ville omstille sit Rejsekort Flex til Pensionist, hvilket ikke kan lade sig gøre. Dette kan kun ske ved Rejsekort Personligt. Klageren benyttede en anden email, end den hun havde indtastet i Rejsekortsystemet og modtog ikke oplysningen herom. Da sagsbehandleren i første omgang havde lukket sagen ved en fejl, blev klageren tilbudt at opnå pensionistrabatten for rejser i perioden frem til beskeden om at købe et Rejsekort Personligt. Dette ville klageren ikke acceptere og ønskede at få rabatten på alle rejser indtil ankenævnet havde truffet afgørelse i sagen. Ankenævnet frifandt Metro Service for klagen og udtalte blandt andet følgende: "Om end det kan virke forvirrende for kunden, at man indtaster en e-mailadresse i henvendelsesformularen og modtager autosvar på denne adresse, men får tilsendt det endelige svar til den (anden) e-mail, man oprindeligt har oplyst til Rejsekortsystemet, finder ankenævnet, at Rejsekort Kundecenter, der foretager sin sagsbehandling via kundedatabasen og et tilknyttet journalsystem, og hvorfra kundernes e-mails hentes pr. automatik, ikke har begået fejl ved at sende beskeden til klagerens @hotmail-adresse, som hun selv var forpligtet til at ændre, men ikke havde gjort. Ankenævnet har ikke grundlag for at afgøre, om klageren modtog mailen eller ej. Ankenævnet finder det dog misvisende, at det er muligt i formularen til Rejsekort Kundecenter at up-loade dokumenter om tilkendelse af førtidspension, når det andre steder på www.rejsekort.dk står anført, at førtidspensionister skal ringe til Rejsekort Kundecenter for at ændre kundetype."
2020-0248
05. maj 2021
Klageren, som var voksen, rejste på et rejsekort flex, der var indstillet til kundetypen "barn". Ikke medhold
2020-0184
05. maj 2021
Kontrolafgift for manglende check-ind på rejsekort. Ikke medhold
Ikke vist kort/billet
2021-0005
05. maj 2021
Kontrolafgift nedsat til 125 kr., fordi klageren ikke kunne forevise sit mobilpendlerkort ved kontrollen. Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at dette skyldtes forhold, som Movia og DSB bar ansvaret for. Ikke medhold
Rejsekort
2021-0012
05. maj 2021
Klageren var ikke checket ind på sit rejsekort anonymt, fordi det var udløbet og dermed ugyldigt. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften på 750 kr. og bemærkede, at klageren på check-ind standeren fik beskeden: "Ugyldigt kort - brug et andet rejsekort", men på trods heraf steg hun på metroen. Et mindretal fandt, at kontrolafgiften skulle frafaldes, da der efter deres opfattelse ikke var givet tilstrækkelig tydelig information om kortets udløbsdato. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet. DISSENS
2021-0011
05. maj 2021
Kontrolafgift for manglende check-ind på rejsekort, da kortets saldo var for lav til at checke ind. Ikke medhold
Erstatningssager
2020-0269
05. maj 2021
Klageren var ikke berettiget til at få sine udgifter til taxakørsel og en ny togbillet godtgjort af Movia, da han selv var ansvarlig for at planlægge sin rejse med en margin på mere end 3 minutter til at skifte fra bussen til toget.
Principielle spørgsmål
2020-0255
05. maj 2021
Klageren glemte at checke ind ved påstigning på bussen, men ville ikke gå til standeren grundet Covid19-restriktioner, da han opdagede det. Ved hans afstigning stod der kontrollører på fortovet, som bad om at se billetter. Klageren gjorde gældende, at kontrolafgiften var ugyldig, fordi han ikke havde fået udleveret kontrolblanketten i kontrolsituationen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, som var blevet sendt til klagerens E-boks dagen efter kontrollen.
Kontrolafgift
2021-0007
05. maj 2021
Klageren regnede med, at han som tidligere var tilmeldt automatisk fornyelse og betaling for sit Ungdomskort, og da kortet ikke dukkede op med posten, antog han, at det, som så ofte før, var forsinket. Han rejste uden rejsehjemmel to dage i træk og blev begge gange pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fastholdt begge kontrolafgifter, og udtalte: "Ungdomskort med posten leveres under normale omstændigheder til kunden nogle dage inden gyldighedsstart. Da klageren ikke, som han ellers plejede, modtog det bestilte Ungdomskort inden gyldighedsstarten den 1. oktober 2020, kontaktede han ikke DSB, men forholdt sig passivt indtil den 2. oktober 2020, hvor han ringede til DSB Ungdomskort uden at træffe nogen, der kunne hjælpe ham. Klageren undersøgte heller ikke sin bankkonto for at se, om der var trukket betaling for et pend-lerkort, og han har ikke som led i tilmeldingen indtastet sit kort- eller kontonummer, hvorfra beløbet skulle trækkes. Om end det var vildledende, at klageren stod som ”tilmeldt” i ”Glemt kortordningen” med et pendlerkort, som ikke længere var gyldigt, og klageren derfor ikke kunne benytte ordningen, bemærker ankenævnet, at ordningen er tænkt som en hjælp til de passagerer, der undervejs på rejsen finder ud af, at de har glemt rejsehjemmelen derhjemme, og ikke til passagerer, der, ligesom klageren, på forhånd besluttede sig for at ville bringe ordningen i anvendelse, fordi han ikke havde modtaget noget kort. Ankenævnet bemærker afslutningsvist, at ikke-dansktalende kunder er mere afhængige af den mundtlige vejledning fra Kundecenteret, når hjemmesiderne er på dansk. Ankenævnet finder derfor, at medarbejdernes vejledning bør indeholde omtale og guide til valg af betalingsmetode, fordi dette er særledes væsentligt, når manglende betaling fører til, at kortet ikke leveres.