Afgørelser

Læs alle afgørelser fra ankenævnet.

Underkategori
Afgørelse
Dato
Selskab
Beskrivelse
 
Kontrolafgift
2022-0238
16. august 2023
Klagerens datter skulle rejse med bussen fra zone 01, hvor hendes pendlerkort var gyldigt, og for ikke at betale for denne zone igen, købte hun ikke mobilbillet til den videre rejse i zonerne 03 og 04, før hun steg på, men ville købe mobilbilletten ombord, når bussen kørte ind i zone 03. Imidlertid ventede hun med at købe billet i mere end 5 minutter efter, at bussen var kørt ind i zone 03, og hun bestilte først mobilbilletten efter, at kontrollører var steget på bussen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, men Movia skulle godtgøre klagerens udgift til klagegebyret, da Movia havde flere gange havde givet klageren fejlagtige oplysninger i Movias førsteinstansbehandling af klagen.
Rykkergebyrer
2022-0281
16. august 2023
Ankenævnet genoptog sagen og afgjorde, at Metro Service havde været berettiget til at pålægge to rykkerskrivelser et rykkegebyr på 100 kr. hver. Et mindretal fandt, at Metro Service ikke havde været berettiget til at opkræve det andet rykkergebyr. Der blev truffet afgørelse i henhold til stemmeflertallet og afgørelsen af 14. juni 2023 blev ophævet.
Rejsekort
23-0170
16. august 2023
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klageren for manglende check ind, fordi dette ikke fremgik af Rejsekorthistorikken
23-0100
16. august 2023
Klagerens forklaring om, at de havde bedt buschaufføren checke 2 rejsende ind, blev ikke lagt til grund, da kontrolløren havde spurgt chaufføren, der ikke kunne bekræfte dette.
Principielle spørgsmål
23-0102
16. august 2023
Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klageren for at rejse med Letbanen i Odense. Klageren gjorde gældende, at kontrolløren havde tvunget ham til at oplyse sit CPR-nummer. Flertallet udtalte: "Således som købsflow’et og den endelige billet er udformet, er det vores opfattelse, at kunden gøres tilstrækkeligt opmærksom på, at billetten ikke er gyldig til den del af rejsen, der foregår med Letbanen, og vi finder, at klageren ikke var berettiget til at kunne regne med at kunne fortsætte rejsen fra Odense Banegård efter kl. 07:07 på en billet, der var gyldig til Odense kl. 07:07. Herefter blev kontrolafgiften pålagt med rette. Da det ikke er en betingelse for at pålægge en kontrolafgift, at passageren har handlet bevidst, og som følge af ankenævnets hidtidige praksis, har der ikke foreligget sådanne særlige omstændighe-der, at Fynbus skal frafalde kontrolafgiften. For så vidt angår kontrollørens spørgsmål til klageren, fremgår det af lov om trafikselskaber § 29, stk. 2, at en passager skal fremvise legitimation med henblik på at fastslå identiteten og af de Fælles landsdækkende rejseregler pkt. 2.7.4, at der kan foretages opslag i CPR-registret til identifikation eller kontrol af kundens oplysninger. Det må ikke afkræves kunden at oplyse sit cpr-nummer mundtligt, så andre passagerer kan høre dette. På baggrund af de foreliggende oplysninger finder vi ikke grundlag for at udtale af kritik af kontrol-situationen, som Fynbus har beklaget, hvis klageren fandt ubehagelig. Vi konstaterer dog, at sager vedrørende rejse på Orangebilletter udgør en ikke-ubetydelig andel af sagsmængden i ankenævnet, og har derfor behov for at understrege nødvendigheden af, at der gives tydelige oplysninger til kunden om tungtvejende forhold, som gælder for det udbudte produkt, særligt når konsekvensen kan være en kontrolafgift på op til 1.000 kr. Vi har noteret os, at DSB har ændret appen, så billettens begrænsede anvendelsesområde er anført på selve mobilbilletten."
Kontrolafgift
23-0051
16. august 2023
Klageren gjorde gældende, at da hun var i tvivl om hvilket stoppested, hun skulle købe billetten fra, spurgte hun chaufføren stående uden for bussen, hvorefter han vinkede hende op, så han kunne se hendes telefon. Her trådte hun til side for at andre kunne komme forbi, og da hun havde fået hjælp af chaufføren og skulle swipe købet via Mobile Pay, blev hun stoppet af kontrolløren. Men under ankenævnssagen fremlagde Movia tiderne fra bussens GPS og log fra klagerens købshistorik i billetappen, og ankenævnet kunne ikke lægge til grund, at situationen var som beskrevet af klageren og fastholdt kontrolafgiften
Erstatningssager
23-0082
16. august 2023
Ankenævnet gav ikke klageren medhold i at Midttrafik skulle betale hans taxaregning på 274 kr., fordi Letbanetoget var aflyst grundet et trafikuheld på en anden Letbanestræking. Ankenævnet udtalte: "Det fremgår af Midttrafiks Rejsegaranti, at denne ikke gælder i tilfælde af trafikuheld. Det er ankenævnets opfattelse, at en kollision mellem en bil og et Letbanetog, der blev afsporet, og var årsag til aflysningerne og driftsforstyrrelserne den omhandlede dag, falder inden for denne betegnelse. Klageren er efter disse regler således ikke berettiget til at få godtgjort sine udgifter til taxa. Spørgsmålet er herefter, om Midttrafik på andet grundlag er forpligtet til at erstatte klagerens udgifter. Efter dansk rets almindelige erstatningsregler kræver det for at ifalde et erstatningsansvar, at ska-delidte (klageren) har lidt et tab, at skadevolderen (Midttrafik) har handlet ansvarspådragende, at der er årsagssammenhæng mellem tabet og hændelsen, samt at det var påregneligt for Midttrafik, at der ville opstå et tab for klageren. Egen skyld/accept af risiko hos skadelidte (klageren) kan medføre nedsættelse eller bortfald af erstatningen. Ankenævnet finder, at en aflysning kan udgøre et selvstændigt erstatningsgrundlag under særlige omstændigheder. Men i den konkrete situation, hvor baggrunden for aflysningen var et trafikuheld, og da der på til-strækkelig måde blev orienteret om aflysningen, samt om hvornår det næste Letbanetog ville afgå, nemlig kl. 14:50, har klageren ikke et berettiget erstatningskrav mod Midttrafik. Klageren har gjort gældende, at det ikke burde have påvirket driften af L1, at uheldet skete på en anden Letbanestrækning og 8 timer tidligere. Hertil bemærker ankenævnet, at det falder uden for ankenævnets virke at bedømme Midttrafiks oprydningsarbejde, hvorfor det af klageren anførte ikke kan føre til et andet resultat
Kontrolafgift
23-0123
16. august 2023
Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på et lånt Skånetrafiken periodekort efter udløb af låneperioden kl. 14:46. Klageren gjorde gældende, at toget var 10 minutter forsinket i afgangen fra Malmø C, hvorfor han ikke nåede at afslutte Metrorejsen inden udløbet af låneperioden. Ankenævnet gav ham ikke medhold og udtalte: "På baggrund af klagerens oplysning om, at hans tog afgik omkring kl. 14:12 samt togets afgangstider på Rejseplanen.dk fra Malmø C mod København H, lægger ankenævnet til grund, at klagerens togs planmæssige afgang den 6. april 2023 rettelig var kl. 14:13. Af Rejseplanen.dk fremgår det, at dette tog ankommer til København H kl. 14:49 ved en planmæs-sig afvikling af trafikken. Det fremgår af Skånetrafikens Rejseregler pkt.3.8. gengivet overfor, at et udlånt periodekort skal være gyldigt på alle tidspunkter af rejsen, indtil passageren stiger af sidste gang. Allerede fordi låneperioden udløb kl. 14:46, hvilket var inden klagerens ankomst til København H – også med en planmæssig afvikling af trafikken - var pendlerkortet ikke længere gyldigt til den efterfølgende del af rejsen med Metro, der lå efter kl. 14:46. Herefter blev kontrolafgiften pålagt med rette, og ankenævnet finder, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften skal frafaldes."
Rejst på forkert billet/kort
23-0187
16. august 2023
Klageren ønskede, at ankenævnet annullerede kontrolafgiften, og gjorde gældende, at han efter indtastning af Lufthavnen st. som startdestination i DSBs billetapp fik forelagt muligheden for at købe en Orangebillet, der lignede de andre billetter med undtagelse af prisen. Han overså den lille orange trekant i købsflow’et. Ugen inden købte han i samme DSB-app en billet, der var gyldig til en Metrostrækning. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte: "Klageren indtastede afgangs- og ankomstdestinationen, hvorunder han i det efterfølgende købs-flow ved valg af Orangebillet, fik oplyst, at billetten ikke var gyldig til den del af rejsen, der foregik med Metro, og ved en pop-upbesked fik oplyst, at de særlige vilkår for billetten blandt andet var, at den ikke gjaldt i Metroen. Klageren fik efter valg af Orangebilletten udstedt en billet gyldig fra Nørreport st. til Holbæk st. Her stod det anført på engelsk, at billetten kun var gyldig til DSB, NJ og Arriva. Ankenævnet har tidligere udtalt, at det giver god mening, at kunden tilbydes Orangebilletter, selv om disse ikke er gyldige til hele den rejse, der indtastes, fordi der kan være mange penge at spare på togrejsen ved denne billettype, selv om der skal købes en yderligere separat billet. Således som købsflow’et og den endelige billet er udformet, er det vores opfattelse, at kunden gø-res tilstrækkeligt opmærksom på, at Orangebilletten ikke er gyldig til den del af rejsen, der foregår med Metro. Vi finder derfor, at klageren ikke med rette kunne regne med, at han kunne rejse med Metroen til Nørreport st. på en billet, der var gyldig fra Nørreport st. til Holbæk st. Herefter blev kontrolafgiften pålagt med rette. Det er ikke en betingelse for at pålægge en kontrolafgift, at passageren har handlet bevidst, og vi finder, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften skal frafaldes. Vi konstaterer dog, at sager vedrørende rejse på Orangebilletter udgør en ikke-ubetydelig andel af sagsmængden, hvilket sandsynligvis beror på et stigende udbud af disse billetter, som ikke længere kræver, at rejsen krydser Storebælt. Vi har derfor behov for at understrege nødvendigheden af, at der gives tydelige oplysninger til kunden om tungtvejende forhold, der gælder for det udbudte produkt, særligt når konsekvensen kan være en kontrolafgift på 750 kr. Vi anbefaler derfor, at DSB overvejer, om billettens begrænsede anvendelsesområde kan gøres endnu tydeligere for kunden under hensyntagen til, at købet foregår på en mobiltelefonskærm."
Principielle spørgsmål
23-0027
16. august 2023
Ankenævnet fastholdt en kontrolafgift på 1.000 kr. til klagerens søn grundet sønnens rejse med Rejsekort med kundetypen ”barn” efter, at han var fyldt 16 år, hvilket kræver kundetypen ”voksen”. Klageren gjorde gældende, at man på www.rejsekort.dk undervejs i bestillingen ikke får oplyst, at der skelnes ved alderen 16 år, og i mange andre henseende betragtes man som barn, når man er 16 år. De har købt et nyt Rejsekort voksen til sønnen og ønsker at få refunderet det Rejsekort til barn, som sønnen ikke kunne benytte. Ankenævnet udtalte blandt andet: "Indledningsvist bemærker ankenævnet, at udgangspunktet er, at det er kundens eget ansvar at have gyldigt kort eller billet, der kan forevises på forlangende. Kontrolafgiften til klagerens søn, der rejste med forkert kundetype, blev dermed pålagt med rette. Som følge af at der i den kollektive transport er et selvbetjeningsprincip, der pålægger passage-rerne ansvaret for at have gyldig rejsehjemmel, finder ankenævnet, at der påhviler trafikvirksomhederne et ansvar for at sikre fyldestgørende, tydelig, præcis og let tilgængelig information til de-res brugere. Ankenævnet har tidligere påpeget dette, især når målgruppen er de helt unge. Det fremgår af Rejsekort.dk, at fra man fra sit 15. år selv kan oprette sig som bruger af et Rejsekort. I denne sag var det dog klagerens ægtefælle, der oprettede et Rejsekort til sønnen som bruger, efter at sønnen var fyldt 16 år. Ankenævnet medgiver, at der ikke i selve købsflow’et gøres opmærksom på aldersgrænsen for ”Barn” er 16 år, og linket ”se flere detaljer”, som klagerens ægtefælle åbnede, var efter det oplyste tomt. Ankenævnet finder på den baggrund, at informationen i købsflow’et, hvor man vælger Rejsekortets kundetype, bør forbedres. Imidlertid kunne klagerens ægtefælle have søgt information om kundetyper på Rejsekort.dk ved at klikke på ”Børn”, hvor det oplyses, at kundetypen fra det fyldte 16. år skal være Voksen. Klagerens ægtefælle har som voksen en anden forudsætning for at finde og forstå de regler og handelsbetingelser, der gælder for produktet. Derfor finder ankenævnet, at der i den konkrete sag foreligger sådanne særlige omstændigheder, at Movia trods den manglende information på Rejsekort selvbetjening ved bestillingen om, at alderen for barn går til og med 15 år, kan fastholde kontrolafgiften." Vedrørende det nye Rejsekort til sønnen udtalte ankenævnet: "Klageren har oplyst, at de efter kontrolafgiften købte et nyt Rejsekort med kundetypen ”Voksen” til sønnen. Klageren har under ankenævnssagen anmodet Movia om refusion af udgiften hertil på 50 kr. Når et Rejsekort lukkes, overføres et eventuelt indestående til kundens Nemkonto. Det er ankenævnets opfattelse, at Movia som forvaltningsmyndighed burde have besvaret klagerens ægtefælles spørgsmål i hendes første henvendelse til Movia den 5. januar 2023 om overførsel af saldoen ”fra børnekort til voksenkort”. Og Movia burde desuden have vejledt om, at indstillingen af kundetypen ”Barn” permanent kunne ændres til kundetypen ”Voksen” på det Rejsekort Flex, som sønnen allerede benyttede. Herefter ville der ikke have været behov for at bestille et nyt Rejsekort til sønnen. På baggrund af disse to forhold finder ankenævnet, at Movia skal godtgøre klagerens udgifter på 160 kr. til at klage til ankenævnet samt udgiften på 50 kr. til et nyt Rejsekort til sønnen."
Kontrolafgift
23-0125
16. august 2023
Ankenævnet fastholdt kontrolafgift for at rejse uden for pendlerkortets zoneområde. Klageren var selv ansvarlig for at undersøge sit pendlerkorts gyldighedsområde.
23-0153
16. august 2023
Kontrolafgift for køb og modtagelse af mobilbillet efter påstigning fastholdt.
Rejsekort
23-0016
16. august 2023
Klagerens datter checkede først ind 25 sekunder efter, at bussen havde forladt stoppestedet. Der var ikke kø til kortlæseren, som anført af klageren. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
Kontrolafgift
23-0079
16. august 2023
Klageren steg på bussen uden billet og begyndte først at købe mobilbillet 16 sekunder efter, at bussen havde forladt stoppestedet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da mobilbilletter skal være modtaget på mobiltelefonen før påstigning.
Erstatningssager
23-0144
16. august 2023
Klageren kunne ikke få medhold i sit krav om at få erstattet en udgift på 1.600 kr. til taxakørsel, han havde haft i forbindelse med Arrivas aflysning af den togafgang, som han skulle have rejst med. Ankenævnet lagde vægt på, at Arriva havde indsat togbusser, hvilket der blev oplyst om over stationens højtaleranlæg.
Kontrolafgift
23-0019
16. august 2023
Klageren kunne ikke checke ind på sit Rejsekort pga. for lav saldo. Mere end 2 minutter efter det mislykkede forsøg på check ind - og efter kontrollører var steg på bussen - gik hun i gang med at bestille en mobilbillet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
Rejsekort
23-0159
16. august 2023
Klageren var selv ansvarlig for, at hans cykel ikke var checket med ind på Rejsekortet, da det vises på kortlæserens display, hvilke kundetyper, der er blevet checket ind, samt antallet af hver kundetype, når flere checkes ind på samme Rejsekort. Cykelkontrolafgiften på 250 kr. blev fastholdt.
Rykkergebyrer
2022-0281
16. august 2023
Ankenævnet genoptog sagen og afgjorde, at Metro Service havde været berettiget til at pålægge to rykkerskrivelser et rykkegebyr på 100 kr. hver. Et mindretal fandt, at Metro Service ikke havde været berettiget til at opkræve det andet rykkergebyr. Der blev truffet afgørelse i henhold til stemmeflertallet og afgørelsen af 14. juni 2023 blev ophævet.
2022-0281
14. juni 2023
Ankenævnet genoptog sagen og afgjorde, at Metro Service havde været berettiget til at pålægge to rykkerskrivelser et rykkegebyr på 100 kr. hver. Et mindretal fandt, at Metro Service ikke havde været berettiget til at opkræve det andet rykkergebyr. Der blev truffet afgørelse i henhold til stemmeflertallet og afgørelsen af 14. juni 2023 blev ophævet.
Rejsekort
23-0078
14. juni 2023
Klageren havde været til eksamen og var glad, hvorfor hun glemte at checke ind.
Principielle spørgsmål
2022-0269
14. juni 2023
Klagerens mobiltelefon løb tør for strøm, så han kunne ikke forevise den billet, han havde købt til kr. Stewarden rådgav ham om at købe en ny billet, fordi han skulle rejse videre med tog efter Metrorejsen. Metro Service nedsatte efter følgende kontrolafgiften til på 125 kr., da de kunne se i loggen, at der var købt en billet, men de ville ikke godtgøre klagerens udgift til køb af den yderligere billet. Ankenævnet fastslog, at Metro Service kunne fastholde den nedsatte kontrolafgift og at vejledningen fra stewarden havde været korrekt, da klagerens kontrolafgift ikke kunne bruges som billet til rejse med DSB.
Rejsekort
2022-0243
14. juni 2023
Klagerens Rejsekort var ikke checket ind ved kontrol, og kontrolafgiften blev fastholdt.
Principielle spørgsmål
2022-0300
14. juni 2023
Klageren havde flere Rejsekort og spærrede et forkert, og det kort, hun havde mistet blev automatisk tanket op 11 gange, uden at klageren reagerede. Da det beroede på hendes eget forhold, at hun spærrede det forkerte kort og ikke checkede sine mails og Rejsekorthistorik, hvoraf hun kunne se optankningerne, kunne hun ikke få pengene retur af DSB med hvem hun havde tank-op-aftalen.
Rejst på forkert billet/kort
23-0088
14. juni 2023
Klageren købte en Orange-billet til en rejse på strækningen Holbæk - Frederiksberg st., der er en Metrostation. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da Orangebilletter ikke er gyldige i Metroen.
Rejsekort
2022-0292
14. juni 2023
Klageren gjorde gældende, at hun forsøgte at checke ind på en stander i bussen, men da dette ikke kunne lade sig gøre, benyttede hun den anden check ind-stander, som gav hende "ok-lyden". Ved en efterfølgende kontrol var der ikke checket ind på hendes Rejsekort, og hun blev pålagt en kontrolafgift. Denne fastholdt ankenævnet med den begrundelse, at det fremgår af Rejsekorthistorikken, at klageren anvendte sit Rejsekort på en tidligere rejse samme dag som kontrolafgiftens udstedelse, og løbende i perioden optil, hvorfor klagerens Rejsekort ikke var fejlbehæftet. Den eller de kortholdere, der forsøgte at checke ind på den ene stander i de angivne 23 sekunder lykkedes ikke dermed, og fik i samme forbindelse besked på displayet om at holde Rejsekortet hen til Det Blå Punkt. Men herudover checkede standerne i alt 19 Rejsekort ind ved det stoppested, hvor klageren steg på bussen, hvorfor ankenævnet lagde til grund, at det har været muligt at checke ind, og at standerne ikke var fejlbehæftede.
Kontrolafgift
23-0084
14. juni 2023
Klageren havde købt et pendlerkort i Skånetrafikens app med en Metrostation og Malmø C som destinationer. Det pendlerkort, som klageren fik tilbudt i appen, var imidlertid ikke med Metrotillæg, hvorfor klageren blev pålagt en kontrolafgift i Metroen. Ankenævnet annullerede kontrolafgiften med den følgende begrundelse: "Ankenævnet bemærker indledningsvis, at der med Metrotillægget er sket en fravigelse af princip-pet om, at billetter og kort i København som udgangspunkt er gyldige til den købte periode, de valgte zoner og kan benyttes i bus, tog og Metro. Trafikvirksomheder i et billetsamarbejde har efter ankenævnets opfattelse derfor en særlig forpligtelse til tydeligt at oplyse kunden herom, når billetter og kort er begrænsede til specifikke transportformer. Ankenævnet har i to tidligere afgørelser (sag 2020-0017 og sag 2021-0144) udtalt henholdsvis, at det ville være god kundeservice, hvis det fremgik af det endelige pendlerkort, når der ikke er til-valgt metrotillæg, og at uanset, at billetter sædvanligvis ikke oplyser, hvad de ikke er gyldige til, kan man ikke udelade en så vigtig oplysning om manglende Metrotillæg på pendlerkort. Selv om afgørelserne vedrørte DOT’s pendlerkort, er det ankenævnets opfattelse, at den særlige oplysningsforpligtelse i forbrugerforhold også gælder for pendlerkort udbudt af Skånetrafiken til transport i Danmark, når hændelsen finder sted i Danmark. Det er videre ankenævnets opfattelse, at det som udgangspunkt ikke kan lægges passageren til last, at den pågældende ikke er op-mærksom på, at pendlerkortet ikke er gyldig til rejser med Metroen i de zoner, som pendlerkortet omfatter, når det ikke fremgår af selve pendlerkortet, at det er uden Metrotillæg. Uanset at udeladelsen af denne ”ikke-oplysning” kan være valgt ud fra specifikke kommunikationsmæssige overvejelser, fremstår det efter ankenævnets opfattelse ikke tilstrækkeligt tydeligt, at klagerens pendlerkort ikke kunne anvendes i Metroen. En billets gyldighed bør fremgå af billetten. Hertil kommer, at selv om kunden vælger en Metrostation som destination i bestillingsflow’et i ap-pen, kommer ”30 dagar +Metro” ikke frem som default valgmulighed, hvilket er særdeles vildledende og uhensigtsmæssigt, når det manglende tillæg har den konsekvens, at kunden risikerer en kontrolafgift på 750 kr. Den omstændighed, at kunden for at oprette sig i appen skal godkende handelsbetingelserne, kan under disse omstændigheder ikke føre til en anden vurdering. Ankenævnet har herved lagt vægt på udseendet på klagerens pendlerkort med startdestinationen ”Trianglen st. Blegdamsvej”, der er en station for Metrotog på Metrocityringen, vejer tungere end generelle handelsbetingelser uden særlige fremhævninger. Ankenævnet har i afgørelsen 2022-0207 statueret, at kontrolafgiften skulle frafaldes i en sag, hvor kunden havde indtastet en Metrostation, som startdestination i Skånetrafikens app. Efter en samlet bedømmelse af nærværende sags omstændigheder finder ankenævnet, at der har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften skal frafaldes. Det kan ikke føre til et andet resultat, at klagerens første periodekort var købt den 11. januar 2023, hvor han ikke valgte Metrotillæg. Ankenævnet har ved denne bedømmelse lagt vægt på, at det tidsmæssige aspekt ikke er tungtvejende, når klageren berettiget opfattede oplysningen om +Metrotillæg som et spørgsmål, om han ud over at rejse på den indtastede pendlerstrækning med destination Trianglen st. (Blegdamsvej) havde behov for i øvrigt at kunne rejse rundt med Metro-ens linjer, hvilket klageren ikke havde, fordi han til sådanne rejser benytter sit almindelige Rejsekort, der automatisk opkræver Metrotillæg ved hans indcheckninger. Ankenævnet bemærker, at der ikke er risiko for konkret omgåelse, da det var berettiget i kontrol-situationen at udstede en kontrolafgift til klageren, som nu er vidende om, at det er nødvendigt at tilkøbe Metrotillæg, og at en generel omgåelsesrisiko kan afværges ved en tydeligere information til kunderne. Metro Service skal betale sagsomkostninger på 10.000 kr. til ankenævnet for sagens behandling og må selv gøre eventuel regres over for Skånetrafiken."
2022-0267
14. juni 2023
Klageren checkede ikke ind på sit Pendlerkort, da han steg på bussen, og derved blev den nye pendlerperiode, som han havde bestilt, ikke aktiveret. Ankenævnet fastholdt den kontrolafgift, klageren blev pålagt, da nye pendlerperioder altid skal aktiveres med et check ind, og da der endvidere altid skal checkes ind på Pendlerkort i busser. Ikke medhold
23-0030
14. juni 2023
Klageren blev pålagt en kontrolafgift for ikke at have købt nogen billet inden påstigning. klageren gjorde gældende, at han ikke kunne få Langå frem som destination i Arrivas app, og at Arriva må have erkendt problemet, for de har efterfølgende ændret appens funktionalitet, så søgefeltet nu aktiveres automatisk. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften med den begrundelse, at klageren steg ombord på toget uden billet, fordi han regnede med at nå at købe en billet inden afgang. Dermed overholdt han ikke rejsereglerne, og kontrolafgiften blev pålagt med rette. Ankenævnet bemærkede, at selv om klageren måtte have lykkedes med at købe en billet i appen efter påstigning, ville Arriva stadigvæk have været berettiget til at pålægge ham en kontrolafgift for ikke at have modtaget billetten på telefonen inden påstigning. Det er ikke en betingelse for at pålægge en kontrolafgift, at passageren bevidst har søgt at und-drage sig at betale for rejsen, og da en efterfølgende ændring af Arrivas app til et mere bruger-venligt design, ikke indebærer, at der på kontroltidspunktet forelå sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften skal annulleres, fastholdes denne.
Rejsekort
23-0052
14. juni 2023
Klageren gjorde gældende, at hans Rejsekort var checket ind og indsendte et foto af indcheckningen. Det fremgik imidlertid af fotoet, at det var taget efter, at kontrolafgiften var blevet pålagt klageren. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
Kontrolafgift
23-0049
14. juni 2023
Mobilbilletten blev først modtaget på klagerens telefon efter hans påstigning om ankenævnet fastholdt kontrolafgiften med denne begrundelse: "Ifølge de Fælles landsdækkende rejseregler pkt. 4.2.2. skal mobilbilletter være modtaget på mobiltelefonen, inden passageren stiger ombord på transportmidlet. Det har i den relation ikke betydning, om billetten på tidspunktet for en efterfølgende kontrol måtte kunne fremvises på telefonen. Bussen forlod stoppestedet kl. 15:29:14, hvor klageren steg ombord, og han modtog billetten på sin telefon kl. 15:31:20 efter at have påbegyndt bestillingen kl. 15:30:54. Klageren havde derfor i relation til rejsereglerne ikke gyldig billet ved den efterfølgende kontrol, selv om han kunne foreviste billetten til kontrollørerne, fordi han ikke havde modtaget billetten, inden han steg ombord, og kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette."
23-0067
14. juni 2023
Klageren tog grundet et betydeligt synshandicap den forrige kundes kvittering i automaten, fordi han troede, det var hans billet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften med følgende begrundelse: "Klageren har ifølge det oplyste et betydeligt synshandicap, der gjorde det umuligt for ham at læse, hvad der stod på den lap papir, han tog i automaten. Det ankenævnets opfattelse, at klageren er den nærmeste til at tage de hjælpemidler i anven-delse, det måtte kræve for, at han kunne sikre sig en gyldig billet, hvorfor ansvaret for, at klage-ren kunne forevise en gyldig billet i kontrolsituationen, ikke var overgået til Metro Service, men påhvilede klageren. Herefter, og da en upersonlig kontantbillet kun er gyldig for ihændehaveren, der foreviser billetten ved kontrol, kan kvittering for køb af billet efter ankenævnets faste praksis ikke kan træde i stedet for en forevisning af billetten. På den baggrund blev kontrolafgiften pålagt med rette. Det kan ikke føre til et andet resultat, at klageren har en særlig ordning med Skånetrafiken som følge af sit synshandicap."
Rejsekort
23-0063
14. juni 2023
Klageren fik en kontrolafgift for manglende check ind på Rejsekort. Hun regnede med, at hun havde checket ind, da hun så ikonet 1 voksen på check ind ekstra standeren. Imidlertid fremgik det af optagelser fra en sådan check ind-stander, at der ikke gives lyden for korrekt check ind eller teksten ”OK- god rejse” ved en ekspedition som den, klageren foretog, hvorfor ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
2022-0304
14. juni 2023
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klagerens søn for at have checket ind i hvert fald 23 sekunder efter påstigning, idet ankenævnet udtalte: "Ankenævnet lægger til grund, at klagerens søn steg på bussen ved stoppestedet Elverhøjen, der ligger tættest på bopælen, og finder det på baggrund af kontrollørens notat i umiddelbar forbindelse med kontrollen tilstrækkeligt godtgjort, at der ikke var usikkerhed om, hvor sønnen var steget om bord. På baggrund af de elektroniske logs, der er til rådighed i sagen, fremgår det, at bussen ankom til stoppestedet Elverhøjen kl. 15:57:13 og forlod dette kl. 15:57:45, efter at kontrollørerne var steget om bord. Kontrollørerne har logget dette til at være sket kl. 15:57:24. Movia har oplyst, at kontrollører stiger på bussen som de sidste, og det må derfor lægges til grund, at klagerens søn var steget på bussen inden dette tidspunkt. Klagerens søns Rejsekort blev checket ind kl. 15:57:47, og kontrolløren satte et kontrolmærke 2 sekunder derefter, kl. 15:57:49. Ankenævnet lægger derfor til grund, at klagerens søn var ombord på bussen i i hvert fald 23 se-kunder, inden han checkede ind. Et tidsrum på 23 sekunder er i den henseende for lang tid, jf. de Fælles landsdækkende rejseregler pkt. 2.4.3., hvorefter det gælder, at når check ind foregår inde i transportmidlet, skal kunden uden unødigt ophold checke ind straks efter påstigning, og inden kunden finder sin plads. Ankenævnet har tidligere defineret, at udgangspunktet må være, at ”uden unødigt ophold” forstås som ved førstgivne lejlighed og den første stander, som kunden passerer ved påstigning. Kunden skal have Rejsekortet klar i hånden."
23-0017
14. juni 2023
Klageren havde overført penge til Rejsekort Ungdomskort, men ventede ikke de krævede 5 timer, inden han forsøgte at checke ind for at rejse med Letbanen i Odense. Ankenævnet nedsatte den kontrolafgift, han blev pålagt for manglende gyldigt periodekort, til 125 kr. efter en analogi om reglen om nedsættelse af kontrolafgift på baggrund af efterfølgende indsendelse af gyldigt periodekort på kontroltidspunktet. Fynbus blev pålagt 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet. Ankenævnet udtalte følgende: "Således som sagen foreligger oplyst, kan ankenævnet, trods klagerens oplysning om det modsatte, ikke lægge til grund, at klageren hørte lyden for korrekt check ind den 30. december 2022 kl. 14:40 ved stoppestedet Cortex Park, idet loggen fra standeren viser, at kortet var ”disabled”. Dette indebærer, at displayet oplyser til brugeren, at Rejsekortet ikke er aktivt, og Rejsekortet bliver dermed ikke checket ind. Dette skyldes, at der i tog og Letbane kan gå op til 5 timer, før en kundes online-betaling overføres til Rejsekortsystemet, hvorefter Rejsekortet ved check ind aktiverer en pendlerperiode. Dette oplyses til kunden i bestillingsflow’et, som vist ovenfor. Klageren havde 30 minutter inden rejsen betalt for en ny periode, hvilken betaling endnu ikke var overført til Rejsekortsystemet, og han steg på Letbanen, selv om han ikke kan have hørt lyden for korrekt check ind, eller kan have set teksten ”OK, god rejse”. Det fremgår af loggen ovenfor, at klagerens Ungdomskort den 30. december 2022 stod anført som ”under produktion”, hvilket betyder, at perioden endnu ikke er aktiv. Kontrolafgiften til klageren den 30. december 2022 blev dermed i selve kontrolsituationen pålagt med rette, idet perioden endnu ikke var aktiveret ved et check ind. Imidlertid aktiverede klageren pendlerperioden ved check ind den 31. december 2022, og perio-dens længde forblev uændret til den 27. januar 2023. Fynbus har oplyst, at ifølge handelsbetingelserne for Ungdomskort er der ingen fortrydelsesret, når man har overført beløbet, og Fynbus bliver kompenseret af staten for den fulde periode, uanset hvornår i perioden kunden aktiverer kortet. Ankenævnet lægger derfor til grund, at klageren betalte beløbet på 395 kr. for en gyldighedsperiode fra den 29. december 2022 – 27. januar 2023, selv om perioden først blev aktiveret fra hans check ind den 31. december 2022. På den baggrund finder ankenævnet, at Fynbus skal nedsætte kontrolafgiften til 125 kr. efter en analog anvendelse af reglen om efterfølgende forevisning af et gyldigt pendlerkort. Ankenævnet bemærker, at der ikke er risiko for omgåelse, fordi det var berettiget i kontrolsituationen at udstede en kontrolafgift. Ankenævnet understreger, at kunder med et almindeligt pendlerkortprodukt på Rejsekort, der aktiveres i fortløbende i 30 dage, ikke vil være omfattet af den ovenstående betragtning."
Kontrolafgift
23-0086
14. juni 2023
Klageren hævdede at have været udsat for identitetstyveri, og at det ikke var hende, som havde rejst med Metroen begge gange, hvor der var udstedt kontrolafgifter til hendes navn. Ankenævnet lagde vægt på, at sundhedskortet, som klageren indsendte en kopi af og hævdede, at det var et nyt sundhedskort, faktisk var det samme sundhedskort, som blev forevist ved kontrollen i Metroen. Ved den anden kontrol var der blevet forevist en række udløbne billetter i DSB-appen, som kunne spores til klageren konto i appen. Ankenævnet fandt det derfor godtgjort, at det var klageren, som havde rejst i begge tilfælde, hvorfor de fastholdt kontrolafgifterne. Ikke medhold
2022-0271
14. juni 2023
Klagerens søn blev pålagt en børnekontrolafgift for at rejse uden billet. Ikke medhold
23-0074
14. juni 2023
Klageren datter købte først mobilbillet efter, hun var steget på Letbanen. Ikke medhold
Rejst på forkert billet/kort
23-0037
14. juni 2023
På en rejse med Metroen foreviste klageren et pendlerkort, hvortil der ikke var købt metrotillæg. Ankenævnet vurderede, at klageren var bevidst om, at han ikke kunne benytte sit pendlerkort til rejse med Metroen uden at betale tillæg, og fastholdt kontrolafgiften. Ikke medhold
Rejsekort
23-0061
14. juni 2023
På grund af travlhed checkede klageren ikke sit Rejsekort med Pendler Kombi ind, før han steg på Metroen, hvorved hans nye pendlerperiode ikke blev aktiveret. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og bemærkede, at klageren havde modtaget en sms-påmindelse om at aktivere sin nye pendlerperiode næste gang han rejste, og da det endvidere er et krav, at der altid checkes ind på Rejsekort med Pendler Kombi. Ikke medhold
Kontrolafgift
23-0045
14. juni 2023
Klageren troede fejlagtigt, at det "med Metro" betød, at han kunne rejse på sit pendlerkort i hele Metroens område (zone 1 - 4) uanset, at han kun havde zone 1 og 2 på sit pendlerkort. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften for manglende zone på pendlerkortet, da det var oplyst tilstrækkelig tydeligt i købsflowet, at "Med Metro" betød "Adgang til alle metrolinjer indenfor kortets gyldighedsområde" ligesom det stod oplyst på selve pendlerkortet, hvilket zoner det var gyldigt til. Ikke medhold
Rejsekort
23-0039
14. juni 2023
Klageren var ikke checket ind på sit Rejsekort. Ankenævnet fandt, at klagerens anbringende om, at hun er neurodivergent, ikke kunne ændre på, at hun selv bar ansvaret for at være korrekt checket ind på Rejsekortet, før hun steg ombord på Metroen. Ikke medhold
Kontrolafgift
2022-0262
14. juni 2023
Klageren tastede ved en fejl startzonen på en 2-zoners mobilbillet som 3 i stedet for 2, som var den zone, hun rejste fra. Et flertal i ankenævnet fastholdt den kontrolafgift på 750 kr., klageren var blevet pålagt, da det beroede på hendes egen fejl, at hun godkendte en forkert startzone i bestillings-flowet, og da den fejlagtige indtastning gav klageren mulighed for at rejse i zone 4, hvilket hun ikke havde kunnet med en 2-zoners billet fra zone 2. Et mindretal fandt, at det var uproblematisk at lægge til grund, at der var tale om en tastefejl, da klageren skulle rejse til DR-Byen st. i zone 1, og derfor havde betalt den rette pris for det antal zoner, hun rejste i.
Rejsekort
23-0010
14. juni 2023
Klagerens Rejsekort havde for lav saldo til check ind. Klageren var om bord på bussen i mere end 30 sekunder uden at stige af bussen. Selv om kontrol inden busafgang kunne kontrolafgiften fastholdes.
23-0002
14. juni 2023
Klagerens Rejsekort havde for lav saldo til check ind. Klageren var om bord på bussen mellem 30-35 sekunder uden at gøre noget. Selv om kontrol inden busafgang kunne kontrolafgiften fastholdes.
Kontrolafgift
2022-0289
14. juni 2023
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klageren og udtalte: I sine henvendelser til Movia har klageren oplyst, at hun købte en billet, mens hun steg ombord, fordi hun ikke vidste, at det må man ikke, og fordi billetten ikke var nået at komme på hendes te-lefon, udstedte kontrolløren en kontrolafgift. Klageren har først i klagen til ankenævnet oplyst, at hun forgæves forsøgte at benytte sit Rejse-kort i bussen, men at saldoen var for lav til check ind, hvorefter hun gik i gang med at købe en sms-billet. Til dette bemærker ankenævnet, at saldoen ikke er for lav til check ind, da den er på 37,40 kr., jf. den fremlagt Rejsekorthistorik. Ankenævnet har ikke fundet grundlag for at se loggen fra check ind-standeren, og som følge af at der forløb i hvert fald 41 sekunder fra klagerens påstigning, der skete inden kontrollørernes, og 30 sekunder fra bussen forlod stoppestedet, til klageren begyndte at købe en sms-billet, , finder ankenævnet, at det var berettiget, at Movia pålagde klageren en kontrolafgift for ikke at have gyldig rejsehjemmel, idet mobilbilletter skal være modtaget på telefonen, inden passageren stiger om bord.
Rejsekort
2022-0261
12. april 2023
Kontrolafgift for manglende straks check ind. Kontrollørerne observerede, at klageren sad i bussen og checkede ind, da han så dem. Ikke medhold
Kontrolafgift
2022-0279
12. april 2023
Kontrolafgift for at rejse uden billet. Det kunne ikke godtgøres, at klageren fik lov af togpersonalet til at købe en mobilbillet ombord på toget, eller at den manglende modtagelse af mobilbilletten på klagerens mobiltelefon skyldtes fejl i billetappen. Ikke medhold
Rejsekort
2022-0299
12. april 2023
Netop som Metroens døre lukkede, kom klageren i tanke om, at han havde glemt at checke ind. Ankenævnet fastholdt den pålagte kontrolafgift
Kontrolafgift
2022-0245
12. april 2023
Kontrolafgift for at rejse fra zone 30 på pendlerkort, som kun var gyldigt til zonerne 01 og 02. Ikke medhold
Refusion
2022-0268
12. april 2023
Klageren kunne ikke få refusion af sin udgift til kørsel i privat bil, da han havde planlagt med en for lille tidsmargin til at nå sin videre busforbindelse. Ikke medhold