Afgørelser

Læs alle afgørelser fra ankenævnet.

Underkategori
Afgørelse
Dato
Selskab
Beskrivelse
 
Erstatningssager
2018-0252
03. juni 2019
Klageren valgte at tage et indenrigsfly, da hans tog var aflyst, og der var indsat togbusser. Han anmodede DSB om at godtgøre sine ekstraudgifter til taxa og flybillet. Ankenævnet fandt, at DSB skulle godtgøre 50 % af prisen for den ubenyttede togbillet efter DSB's Basisrejsetidsgaranti, men afviste klagerens øvrige krav som uforholdsmæssige. DSB anmodede efterfølgende om genoptagelse, da de efter Togpassagerrettighedsforordningen art. 16 allerede havde tilbagebetalt togbilletten. Ankenævnet omgjorde sagen, idet Togpassagerrettighedsforordningen artk. 17 om (yderligere) godtgørelse ikke finder anvendelse, når der er ydet kompensation efter art. 16, fordi togbilletten ikke er anvendt.
Personaleadfærd
2019-0012
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet manglende check ind af flere rejsende på rejsekort anonymt grundet for lav saldo.
Rejsekort
2018-0283
08. maj 2019
Kontrolafgift til tre voksne som var checket ind som børn på klagerens rejsekort.
2018-0281
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet manglende straksbillettering - klageren glemte at checke ind, men checkede ind, da han så kontrollørerne.
Kontrolafgift
2018-0269
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet rejse i en zone, hvortil hendes periodekort ikke var gyldigt. Klageren ønsker, at hun måtte omlægge den vanlige rejse grundet strejke hos DSB.
Erstatningssager
2018-0257
08. maj 2019
Forsinkelse hos Nordjyllands Trafikselskab, der betød, at de ikke nåede deres videre forbindelse med DSB, hvorfor de måtte købe nye DSB-billetter til 1.420 kr. Klageren gør gældende, at de ved planlægningen blot fulgte anbefalingerne på rejseplanen.
2018-0254
08. maj 2019
Erstatning på skønsmæssigt 19.200 kr. for mistet safarirejse grundet tognedbrud, der medførte, at klageren måtte opgive at nå sit fly i Københavns lufthavn.
Kontrolafgift
2019-0006
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet forevisning af 1 zones tilkøbsbillet til DSB Orange-billet. Klageren ønsker, at ankenævnet annullerer kontrolafgiften, da de ikke vidste om billetten gyldig og derfor spurgte en steward, inden toget satte i gang.
2018-0246
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet manglende modtagelse af mobilbillet på telefonen inden ombordstigning. Klageren ønsker, at ankenævnet annullerer kontrolafgiften, da han påstår, at sønnen havde betalt for billetten og fået den leveret inden kontrolafgiftens udstedelse.
2019-0037
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet manglende forevisning af rejsehjemmel. Klageren medtog en tidligere kundes kvittering fra billetautomaten.
Rejsekort
2019-0029
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort.
Erstatningssager
2019-0011
08. maj 2019
Erstatning for taxaregning på 689 kr. Klageren ønskede beløbet godtgjort, da han ikke kunne checke ind på sit rejsekort i bussen og ikke måtte downloade app'en til at købe billet af chaufføren, som satte ham af bussen.
Kontrolafgift
2019-0027
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet manglende zone på kontantbillet. Klageren faldt i søvn og kørte for langt.
2019-0015
08. maj 2019
Kontrolafgift grundet forevisning af mobilbillet, som var købt efter påstigning på dagens sidste tog, og som først var gyldig til den næste afgang ca. 6 timer senere.
Rejsekort
2018-0226
08. maj 2019
Spærring af rejsekort efter gentagne undladt check-ud på kortet. Klageren ønsker kompensation på 600 kr. for udgifter forbundet med spærringen af rejsekortet, da klageren påstår, at hun ikke har modtaget advarsler om manglende check-in.
Togpassagerrettigheds- forordningen
2018-0252
08. maj 2019
Genoptagelsessag. DSB havde allerede kompenseret klagerens udgift til den ubenyttede togbillet efter togpassagerrettighedsforordningen art. 16, hvorfor han ikke også skulle godtgøres efter art. 17.
Rykkergebyrer
2018-0190
08. maj 2019
Genoptagelsessag. Rykkergebyr godkendt.
Kontrolafgift
2018-0224
08. maj 2019
Ankenævnet genoptog sagen, da Metro Service gjorde gældende, at afgørelsen var truffet på et forkert grundlag, fordi det fremlagte foto ikke var taget af stewarden, men af klageren. Ankenævnet fastholdt afgørelsen med følgende præcisering:"Ankenævnet lagde i afgørelsen af 6. marts 2019 til grund, at klagerens Jojo-kort var blevet fotograferet af stewarden ved kontrollen. Det fremgår imidlertid af stewardens foto, at han kun fotograferede den side af plasticslippen, hvori der befandt sig en kvittering for betaling af den udløbne periode på Jojo-kortet. Stewarden skrev som begrundelse for kontrolafgiften ”PK Udløbet”, som betyder periodekort udløbet, og stewarden er ikke efterfølgende blevet spurgt om sin erindring om, hvad der blev forevist i kontrolsituationen. Det er efter ankenævnets opfattelse herefter ikke usandsynligt, at stewarden alene fandt det nødvendigt for at begrunde sin kontrolafgift, at han fotograferede den del af slippen, hvori den udløbne kvittering befandt sig. Det er Metro Service anførte om, at man ville have kunnet skimte en flig af Jojo-kortet, hvis det havde været i den anden slip, medfører efter ankenævnets opfattelse ikke, at det dermed kan konstateres som utvivlsomt, at klageren ikke medbragte kortet, eller at kortet ikke befandt sig i slippen. Det kan være, at kortet ikke kom med på billedet, fx fordi stewarden bøjede slippen lidt bagover, hvorved kortet ikke ville være synligt. Klageren har ikke kommenteret Metro Services anmodning om genoptagelse, men hun anførte i sine oprindelige bemærkninger i ankenævnssagen dateret den 5. december 2018 nederst side 1, at hun havde Jojo-kortet på sig tillige med kørekort og bankkort og dermed kunne have vist, at Jojo-kortet i den konkrete sag kunne anses for at være et personligt kort, fordi disse tre kort tilsammen med SMS om kortets aktivering ville vise, hvem hun var, og at kortet var aktivt. På den baggrund finder ankenævnet, at det ikke kan lægges til grund, at klageren ikke foreviste Jojo-kortet. Klageren var i situationen ikke herre over, hvad stewarden valgte at fotografere, og Metro Service er som professionel part nærmest til at dokumentere, hvad der er blevet forevist for stewarden." Da der var tale om en praksisændring skulle Metro Service ikke betale 10.000 kr. i sagsomkostninger.
2018-0268
08. maj 2019
Kontrolafgift for at have medtaget en anden passagers p-billet fra billetautomaten. Klageren ønsker, at ankenævnet annullerer kontrolafgiften, da han gør gældende, at han havde købt en billet i billetautomaten.
Rejsekort
2019-0045
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet manglende check ind.
Kontrolafgift
2018-0131
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning.
Rejst på forkert billet/kort
2018-0210
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet rejse på børnebillet som voksen. Klageren gjorde gældende, at børnebilletten lignede voksenbilletten, hvorved han foretog et fejlkøb. Trafikvirksomhed medhold.
Kontrolafgift
2018-0214
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet rejse uden for gyldig zone på periodekort. Trafikvirksomhed medhold.
2018-0125
06. marts 2019
Tre kontrolafgifter og 6 rykkergebyrer. Klageren påstår, at han ikke har modtaget svar fra Trafikselskabet. Trafikselskab medhold.
2018-0138
06. marts 2019
Nedsat kontrolafgift på 125 kr. pålagt af trafikvirksomhed. DSB leverede ikke et nyt ungdomskort til, da betalingen ikke kun trækkes fra betalingskortet og ikke gav meddelelse til klageren, men klagerens 16-årige søn. Trafikvirksomhed medhold.
Principielle spørgsmål
2018-0212
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort. Klageren påstår, at han ville checke ind efter han havde stilt sine ting. Trafikselskab medhold.
Kontrolafgift
2018-0204
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet manglende rejsehjemmel. Klageren glemte sin pung i butik og kørte tilbage efter pungen uden billet. Klageren viste et udløbet periodekort. Trafikselskab medhold.
Rejsekort
2018-0196
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet manglende rejsehjemmel. Kunne ikke checke ind, da saldoen var for lav. Fik lov af buschauffør at stige på bussen og købe billet efterfølgende.
Rejst på forkert billet/kort
2018-0159
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet rejse på børnebillet. Klageren troede, at denne var gyldig rejsehjemmel sammen med hans DSB ung kort. Flertalsafgørelse til fordel for trafikvirksomheden.
Rejsekort
2018-0225
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet klagerens udenlandske ven ved en fejl foretog et check ud i stedet for et skiftecheck ind. Trafikselskab medhold.
Forbikørsel, udgåede ture, for tidlig afgang
2018-0251
06. marts 2019
Bus med afgang før køreplanstidspunktet. Nordjyllands Trafikselskab pålægges at rette henvendelse direkte eller via Aalborg Kommune til operatøren af den pågældende buslinje med henblik på overholdelse af køreplanen inden for de opstillede rammer. For så vidt angår klagerens ønske om køreplansændring, falder denne del af klagen uden for ankenævnets kompetence, hvorfor denne del af klagen afvises, jf. ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 3). Nordjyllands Trafikselskab pålægges at betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet for tabt sag, jf. vedtægterne § 25, stk. 2. Da klageren har fået medhold i en del af klagen, og da den resterende del er blevet afvist, tilbagebetales klagegebyret, jf. ankenævnets vedtægter § 24, stk. 2.
Rejsekort
2018-0240
06. marts 2019
4 kontrolafgifter på samlet 1.625 kr. efter, at Metro Service nedsatte de oprindelige kontrolafgifter på 750 kr. grundet manglende check ind, da saldoen på rejsekortet var for lav.
2018-0247
06. marts 2019
To kontrolafgifter grundet manglende registrering af check ind på erstatningsrejsekort.
Kontrolafgift
2018-0229
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet manglende rejsehjemmel. Klageren købte to billetter i billetautomaten, men medtog kun den ene. Trafikselskab medhold.
Rejsekort
2018-0253
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet manglende straks-check-ind på rejsekort. Klageren gør gældende, at det var hans intention at checke ind. Trafikselskab medhold.
2018-0239
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet rejse på rejsekort pendler, hvor gyldighedsperioden ikke var blevet aktiveret med et check ind. Trafikvirksomhed medhold.
Refusion
2018-0243
06. marts 2019
Refusion af merudgifter til rejser i zone 301 af 4000 kr. Klageren fik ikke zonen med i sit pendlerområde ved oprettelsen af et Rejsekort Pendler Kombi og betalte derfor for rejserne via saldoen på kortet.
Kontrolafgift
2018-0228
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet, at klageren havde klippet 2*2 zoner på sit mobilklippekort til en rejse, som krævede 3 zoner. Klageren gjorde gældende, at der ikke er blevet tilstrækkeligt informeret om den ændrede regel om, at billetter kunne kombineres, hvis blot det samlede antal zoner passede. Trafikvirksomheden medhold.
Rejsekort
2018-0273
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort. Klageren var vant til at rejse på periodekort, men havde skiftet til rejsekort. Trafikvirksomhed medhold.
Kontrolafgift
2018-0259
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet modtagelse af mobilbillet efter påstigning. Trafikvirksomhed medhold.
Ingen billet
2018-0260
06. marts 2019
To kontrolafgifter, da klageren og dennes kæreste ikke kunne checke ind på rejsekort umiddelbart efter optankning, hvorfor de ved en fejl købte to billetter i Midttrafiks app i stedet for i Arrivas. Flertalsafgørelse til fordel for Trafikvirksomhed.
Kontrolafgift
2018-0276
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet, at klageren ikke havde billet, men ved en fejl havde medtaget en tidligere kundes kvittering. Trafikselskab medhold.
Manglende check-ind
2018-0277
06. marts 2019
Kontrolafgift grundet rejse på pensionistkort i spærretiden. Klageren gør gældende, at hun var i god tro, fordi hun ikke var klar over, at der er spærretid i Metroen.
Kontrolafgift
2018-0282
06. marts 2019
Kontrolafgifter til to turister, der ikke var dansktalende, da de ikke kunne finde billetautomaten og troede, at man kunne købe billetter ombord. De forblev på metroen i 6 stop.
2018-0280
06. marts 2019
Klageren rejste med sin søster fra Aarhus til København, og søsteren havde købt billetter til dem begge på sin mobiltelefon. Da søsteren steg af toget undervejs, videresendte hun klagerens billet til klagerens telefon. Klageren overførte derpå penge for billetten til søsteren via mobilepay. Efter omstigning til bus, blev klageren pålagt en kontrolafgift, da mobilbilletter ikke må videresendes. Ankenævnet besluttede, at Movia skulle frafalde kontrolafgiften og betale 10.000 kr. i sagsomkomkostninger til ankenævnet og udtalte følgende: "Udgangspunktet er, at når kunden køber en mobilbillet via DSB’s app, skal handelsbetingelserne accepteres. I disse står under leveringsbetingelser”, at kopiering, ændring eller videresendelse af appbilletter ikke er tilladt, samt at billetter ikke kan flyttes til en anden mobiltelefon, da billetter er knyttet til det mobilnummer, som de blev købt på. Forbuddet mod videresendelse fremgår også af de Fælles Landsdækkende Rejseregler pkt. 4.2.3. Det er ankenævnet bekendt, at indførelse af denne regel beroede på, at der tidligere var sket omfattende snyd med mobilbilletter, som var blevet videresendt til andre telefoner, hvorefter flere passagerer havde rejst på samme billet. Kontrolafgiften til klageren for manglende gyldig rejsehjemmel blev herefter i kontrolsituationen pålagt med rette. Under selve købsflow’er får kunden ikke nogen pop-up-besked om, at videresendelse ikke må ske, og dette fremgår heller ikke direkte af billetten. DSB har oplyst, at der i den kommende opdatering af app’en vil komme en advarselsbesked om videresendelse, hvis kunden tager et skærmdump på en ios-baseret enhed, og at det på android-baserede enheder slet ikke vil være muligt at tage et skærmdump. I den konkrete sag er der leveret to helt ens DSB standardbilletter på hver 388 kr. til søsterens telefon, og det savner mening, at én passager alene skulle anvende to billetter. Der er fremlagt dokumentation for overførsel af 388 kr. samme eftermiddag fra klageren til søsteren forud for kontrollen, og prisen for billetten er ikke tilbagebetalt af DSB. På den baggrund sammenholdt med sagens øvrige konkrete oplysninger lægger ankenævnet til grund, at klageren og søsteren har betalt for deres rejse fra Aarhus til København (A-F), og at der ikke er andre, som har rejst på de to pågældende billetter. Det er en hovedbetingelse i den kollektive transport, at passageren betaler for sin rejse, og da hovedhensynet bag forbuddet mod videresendelse (omgåelse af betalingspligten) således ikke anses for at være tilsidesat, er det ankenævnets opfattelse, at der i denne helt konkrete sag har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften skal frafaldes. Ankenævnet understreger, at det med denne afgørelse ikke er statueret, at passagerer under andre omstændigheder vil kunne anvende en videresendt mobilbillet som rejsehjemmel, og ankenævnet understreger videre, at det var berettiget i selve kontrolsituationen at udstede en kontrolafgift. Movia anmodede derefter om genoptagelse af sagen for så vidt angik sagsomkostningerne, idet der var tale om overtrædelse af en klar rejseregel. Ankenævnet frafaldt disse.
Rykkergebyrer
2018-0190
06. marts 2019
Kontrolafgift på 750 kr. da klageren ikke havde downloaded sit fornyede Ungdomskort til app’en samt et rykkergebyr på 100 kr., da klageren ikke overholdt 14-dagesfristen. Metro Service nedskrev under ankenævnssagen kontrolafgiften til 125 kr. og fastholdt rykkergebyret, hvilket ankenævnet statuerede skulle frafaldes. Metro Service anmodede efterfølgende om genoptagelse af sagen, hvilket ankenævnet imødekom og omgjorde afgørelsen, idet Metro Service ikke efter rejsereglerne var forpligtede til at nedsætte kontrolafgiften. Efter renteloven kan rykkergebyrer opkræves, når rykkerskrivelsen er fremsendt med rimelig grund.
Rejsekort
2018-0195
06. marts 2019
I genoptagelsessagen fastholdt ankenævnet den trufne afgørelse og præciserede: "Metro Service anfører, at deres billetterende personale ikke må foretage en nærmere sagsbehand-ling i forbindelse med kontrol af rejsehjemmeler. I afgørelsen af 12. december 2018 udtalte ankenævnet da også, at det i selve kontrolsituationen var berettiget, at stewarden pålagde kontrolafgiften efter at have konstateret, at sønnen efter ord-lyden i bestemmelserne om personlige rejsekort ikke havde gyldig rejsehjemmel. Metro Service har i genoptagelsesanmodningen henvist til udtalelsen fra DOT, hvori det gøres gældende, at der ikke kan skelnes mellem rejser med eller uden optjening af rabat, idet trafikvirksomhederne ønsker ensartede regler for passagererne, uanset om der rejses i Takst Vest eller i DOT’s område. Til dette bemærker ankenævnet, at der allerede er individuelle forskelle mellem de forskellige transportformer. Således må man fx medtage cykler gratis i S-tog, men ikke i metroen, som der-udover har spærretid for cykler. Spærretiden for passagerer med pensionistkort varierer også, alt efter om man rejser med bus/metro eller S-tog. Ankenævnet finder på den baggrund, at der ikke er tilstrækkeligt belæg for argumentationen om, at der til gavn for passagererne skal være ensartethed mellem landsdelene, og at der herefter ikke kan være forskel i reglerne for rejse på personligt rejsekort. Det er et forvaltningsretligt princip, at afgørelsesmyndigheden ikke må sætte skøn under regel. Dette betyder, at afgørelsesmyndigheden som udgangspunkt har pligt til at skønne konkret og individuelt, i tilfælde hvor den er tillagt en skønsmæssig beføjelse. Alle relevante omstændigheder skal inddrages i afvejningen, og forvaltningen kan som udgangspunkt ikke opstille en fast regel og følge den i alle tilfælde. En vejledende hovedregel må imidlertid gerne opstilles, men det er et krav, at denne hovedregel ikke må administreres således, at skønnet reelt afskæres. Forvaltningen skal derfor have for øje, at der kan være omstændigheder, der skal lede til et andet resultat end den opstillede hovedregels resultat. Uanset at Metro Service ikke er omfattet af forvaltningsloven direkte, finder ankenævnet, at de som afgørelsesorgan skal overholde de forvaltningsretlige principper for god sagsbehandlingsskik. Der kan argumenteres for, at der med de eksplicitte bestemmelser om forbud mod at rejse på en andens personlige rejsekort, ikke er tillagt afgørelsesmyndigheden en skønsmæssig beføjelse, men heroverfor står hensynet til, at afgørelsesmyndigheden udviser en vis saglighed og rimelighed, når det skal besluttes, om en kontrolafgift skal fastholdes, hvilket er ikke tilfældet, når der beviseligt er betalt den korrekte pris for den pågældende rejse. At træffe beslutning om, at kontrolafgiften skal frafaldes, indebærer således ikke en ignorering af rejsereglerne og kortbestemmelserne, som Metro Service gør gældende, men derimod en sagsbehandling, som er i overensstemmelse med de forvaltningsretlige forskrifter.Afgørelsen af 12. december 2018 fastholdes herefter med den ovennævnte præcisering. Kontrolafgiften skal frafaldes, men Metro Service skal ikke betale 10.000 kr. i omkostninger for tabt sag i ankenævnet, da der er tale om en praksisændring."
Billet/periodekort udløbet
2018-0224
06. marts 2019
Ankenævnet nedsatte kontrolafgiften til 125 kr. svarende til efterfølgende indsendelse af gyldig, personlig rejsehjemmel, idet klageren havde fornyet Jojo-kortet og betalt for rejsen, men glemt at bede buschaufføren i Sverige om at udskrive en kvittering, og da klageren medbragte Jojo-kortet i metroen, hvor stewarden fotograferede det i forbindelse med kontrollen, samt at der i det konkrete tilfælde ikke var mulighed for omgåelse af rejsereglerne, fx på den måde, at to passagerer kunne rejse på henholdsvis Jojo-kortet og kvitteringen, som ikke er en selvstændig billet, og derfor ikke kan anvendes som rejsehjemmel. Da der var tale om en praksisændring skulle Metro Service ikke betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet. Metro Service bad efterfølgende om genoptagelse, da det fremlagte foto af Jojo-kortet ikke var taget af stewarden, men var indsendt af klageren.
Principielle spørgsmål
2018-0161
17. december 2018
Indgivelse af politianmeldelse for bedrageri mod klageren ved rejse på sin ægtefælles rejsekort. Sydtrafik var ikke uden en egentlig sagsbehandling berettiget til at indgive politianmeldelse mod klageren.