Afgørelser

Læs alle afgørelser fra ankenævnet.

Underkategori
Afgørelse
Dato
Selskab
Beskrivelse
 
Kontrolafgift
2018-0136
12. december 2018
Kontrolafgift grundet manglende billet. Klageren købte en billet til sig selv og en billet til sin cykel i en billetautomat på stationen men medtog kun cykelbilletten fra automaten. Klageren ønskede kontrolafgiften annulleret. Ankenævnet fandt, at klageren ved kontrollen den 28. juni 2018 kun kunne forevise en cykelbillet, men ikke nogen rejsehjemmel til sig selv, hvorfor kontrolafgiften på 750 kr. blev pålagt med rette.
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet
2018-0112
12. december 2018
Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende forevisning af billet. Indsendt efterfølgende. Klageren ønskede kontrolafgiften annulleret. Ankenævnet fandt, at klageren ikke ved kontrollen den 5. maj 2018 foreviste nogen rejsehjemmel, og kontrolafgiften dermed blev pålagt med rette. Den omstændighed, at klageren efterfølgende indsendte en kopi af en upersonlig billet, kan ikke føre til et andet resultat, da billetten kun er gyldig for ihændehaveren på billetteringstidspunktet.
Kontrolafgift
2018-0145
12. december 2018
To kontrolafgifter på hver 750 kr. grundet manglende billet. Ægteparret kunne ikke finde en billetautomat men steg alligevel ombord på metroen, da de troede, at de kunne købe billet ombord. Ægteparret kunne ved kontrollen den 9. juni 2018 ikke forevise nogen rejsehjemmel, og kontrolafgifterne blev dermed pålagt med rette. Det er passagerers eget ansvar at sikre sig gyldig rejsehjemmel inden ombordstigning på metroen, hvilket også er skiltet på engelsk ved perrondørene og på tavlen på selve perronen. Selv efter at klagerne konstaterede, at der ikke var billetautomater i selve metroen, forblev de om bord yderligere 6 stop uden billet.
Rejst på forkert billet/kort
2018-0217
12. december 2018
Kontrolafgift på 750 kr. for køb af børnebillet til 12 kr. frem for tillægsbillet til 12 kr. Klageren foreviste i kontrolsituationen en børnebillet til 2 zoner, som ikke er gyldig som rejsehjemmel til voksne. Herefter blev kontrolafgiften pålagt med rette. Om end ankenævnet kan have en vis forståelse for klagerens ræsonnement om, at han havde betalt korrekt pris for rejsen, når prisen for både tilkøbsbilletten og barnebilletten var 12 kr., , finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at klageren skal fritages for kontrolafgiften.
2018-0120
12. december 2018
Kontrolafgift grundet manglende korrekt billettering, idet kørsel med natbus kræver 2 enkeltbilletter. Klageren foreviste ved kontrollen den 27. maj 2018 en enkeltbillet i natbussen, hvor der var dobbelttakst. Kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette. Ankenævnet lægger til grund som oplyst og vist i den fremsendte video af Midttrafik, at der i tidsrummet mellem kl. 23:45 – 04:30 på Iphones altid ved initiering af købet popper en besked op med information om, at der til natbusser kræves dobbelttakst og derfor skal købes to billetter pr. person. Ankenævnet lægger derfor til grund, at klageren fik denne besked på sin telefon, inden billetkøbet kl. 03:59, idet klageren ikke har givet ankenævnet grundlag for at antage, at beskeden ikke også fremkom på hans Iphone 8. Ankenævnet bemærker, at pligten til at betale natbustakst desuden står anført i handelsbetingelserne, som kunden accepterer både ved download af app’en og ved hvert billetkøb, samt at information om særlig natbustakst også er anført på selve køreplanstavlen for den konkrete natbus. Ankenævnet medgiver klageren, at det er forvirrende, at Midttrafiks prisberegner ikke angiver prisen for en billet til natbus korrekt, men angiver denne som prisen på en almindelig enkeltbillet. Midttrafik bør derfor i muligt omfang informere med tekst i prisberegneren om, at der skal købes dobbelt billet til natbus. Det anførte medfører dog ikke, at kontrolafgiften skal frafaldes.
Erstatningssager
2018-0149
12. december 2018
Annulleret Ungdomskortbestilling – betaling kunne ikke hæves på det tilknyttede betalingskort, som var blevet spærret. Klageren ønskede erstatning af 53,50 kr. for ekstraomkostninger til sønnens rejser. DSB annullerede den 10. maj 2018 bestillingen af et Ungdomskort til klagerens søn, fordi der ikke kunne hæves betaling på sønnens betalingskort, som var blevet spærret. Som følge heraf sammenholdt med, at der var 14-dages leveringsfrist på en ny Ungdomskortbestilling, måtte klagerens søn i to dage betale for sine rejser med sit rejsekort, hvilket medførte, at han havde en merudgift til transport på 53,50 kr. For at få erstatning for merudgiften til sønnens rejser, skal klageren godtgøre, at DSB har handlet ansvarspådragende. Ankenævnet fandt ikke, at DSB havde handlet ansvarspådragende ved at annullerer Ungdomskortbestillingen, og klageren fik derfor ikke medhold i sit krav om erstatning.
Refusion af togbillet og telefonregning samt frimærker
2018-0167
12. december 2018
Køb af to DSB Orangebilletter i DSB’s mobilapp – billetterne kunne ikke overføres til klagerens nye mobiltelefon, hvorfor han måtte købe nye billetter. Klageren ønskede erstatning på i alt 618 kr. for udgiften til nye billetter. DSB afviste at betale erstatning, men tilbød at refundere 248 kr. for de mistede DSB Orangebilletter. Klageren mistede Orangebilletterne, fordi hans mobil gik i stykker, og billetterne kunne ikke overføres til en anden mobiltelefon, hvilket fremgår af handelsbetingelserne. Ankenævnets flertal fandt, at klageren ved købet krydsede af i feltet ”Accept terms & conditions” og accepterede derved handelsbetingelser. Handelsbetingelserne er sagligt begrundet i risikoen for omgåelse og indeholder en refusionsordning, således at passageren kan få prisen for de oprindelige billetter retur, men ikke beholde billetterne. Flertallet fandt, at klageren, uanset at han undlod at læse disse handelsbetingelser, selv må bære ansvaret for, at han på grund af, at hans telefon gik i stykker, måtte købe nye togbilletter. Klageren fik derfor ikke medhold i sit krav. Mindretallet lagde derimod vægt på, at det er almindeligt at en mobiltelefon går i stykker, må udskiftes eller repareres, hvorfor det er vigtigt, at man kan få sin billet på en anden mobil.
Kontrolafgift
2018-0172
12. december 2018
Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check ind af klageren på rejsekort FLEX, som var omstillet til Cykel. Metro Service har fremlagt hele rejsekorthistorikken fra det anvendte rejsekort flex, hvoraf fremgår, at kortet oprindeligt ved købet i 2016 var forudindstillet til kundetypen ”voksen”. Rejsekorthistorikken dokumenterer videre, at der kun var checket en cykel ind på rejsekortet den 6. august 2018, hvor klageren blev kontrolleret i metroen, fordi klageren havde ændret kortets kundetype fra ”voksen” til ”cykel”. Af de fælles landsdækkende rejseregler fremgår det, at passagerer, som ikke viser et rejsekort, der er checket korrekt ind, skal betale en kontrolafgift, og at passagerer, der rejser med en anden kundetype, end passageren er berettiget til, rejser uden gyldig rejsehjemmel. Rejsekortet skal checkes ind ved rejsens begyndelse, og det er passagerens eget ansvar at være checket korrekt ind. Herefter blev kontrolafgiften pålagt med rette.
Børneklippekort /børnebillet
2018-0173
12. december 2018
Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på børnebillet. Klageren ønskede kontrolafgiften annulleret. Klageren rejste den 22. juli 2018 fra Nørreport st. til Vestamager st. på en børnebillet, som hun havde købt i DOT mobilbilletapp, og som hun ved kontrollen foreviste sammen med sit studiekort. Da klagerens studiekort ikke gav adgang til at rejse på børnebillet, var den 24-årige klager ikke i besiddelse af gyldig rejsehjemmel. Kontrolafgiften blev derfor pålagt med rette.
Togpassagerrettigheds- forordningen
2018-0117
12. december 2018
Spørgsmålet om DSB overholder togpassagerrettighedsforordningen vedr. handicappedes adgang til assistance til at medtage cykler, idet der kan være hindringer ved tog med høj indstigning. Nævnet gav ikke klageren medhold, idet DSB's lifte overholder EU's krav og har 39 ugentlige togafgange med lav indstigning mellem landsdelene, hvor cyklen kan køres om bord.
Kontrolafgift
2018-0179
12. december 2018
Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobilbillet. Klagerens teleudbyder understøttede muligvis ikke købet. Klageren kunne ved kontrollen den 9. august 2018 ikke forevise nogen SMS-billet, enten fordi hans egen teleudbyder TDC eller Unwire, der leverer mobilbilletter, eller en helt tredje ukendt faktor gjorde, at transaktionen med betaling for billetten ikke kunne gennemføres. Det følger af de fælles landsdækkende rejseregler, at mobilprodukter skal være endeligt modtaget på enheden inden påstigning, og at gyldig rejsehjemmel skal kunne forevises på forlangende. Det fremgår desuden af bekræftelsesbeskeden, som man modtager, efter man har bestilt mobilbillet, at man ikke må stige ombord, inden man har modtaget billetten. Herefter blev kontrolafgiften for manglende mobilbillet pålagt med rette
Betalingsautomat ude af drift
2018-0191
12. december 2018
Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende billet. Ifølge klageren købte hun billet i en billetautomat, men modtog ingen billet. Klageren ønskede kontrolafgiften annulleret. ankenævnets udtalte: Klageren kunne ved kontrollen den 10. august 2018 ikke forevise nogen billet, og kontrolafgiften blev derfor pålagt med rette. Klageren har gjort gældende, at der i forbindelse med billetkøbet i automaten på Hinderup st. blev trukket penge fra hendes konto, men klageren har ikke har godtgjort dette med fremlæggelse af en kontoudskrift fra sin bank.
Refusion
2018-0178
12. december 2018
Fuld refusion af togbillet i anledning af forsinkelse på ca. 80 minutter og afbrudt rejse samt refusion af pladsbillet grundet overfyldt togsæt. Klageren købte togbilletter til 2 voksne med DSB ’1. klasse samt 2 pladsbilletter til København - Aalborg til i alt 1.295 kr. inkl. pladsbilletter til 60 kr. Planmæssig afgang var kl. 12:10 fra København H. med skift i Roskilde til intercitytog. På strækningen Langå – Aalborg var der planlagte sporarbejder og derfor indsat togbusser. Ankomst til Langå var ifølge Rejseplanen kl. 16:14. Klageren og den medrejsende steg af regionaltoget på Roskilde st., men ifølge klageren blev det flere gange meddelt over højttaleren, at intercitytoget var forsinket, og til sidst, at det var aflyst grundet manglende klargjorte tog. Der ville afgå et tog 20 minutter senere, men dette viste sig at være yderligere 10-15 minutter forsinket. Toget var propfyldt af passagerer og bagage i 28 graders varme, hvorfor deres billet til 1. klasse ikke kunne anvendes. DSB ville tilbagebetale DSB 1’ tillægget og pladsbilletterne, i alt 420 kroner samt kompensere efter basisrejsetidsgarantien for forsinkelsen, som efter trafikinformationen var på 73 minutter, svarende til 50% af billettens pris fratrukket DSB 1’ tillægget på i alt 438 kroner. Samlet udbetalte de 858 kr. til klageren. Klageren ønskede i alt 1.296 kr. i godtgørelse. Ankenævnets flertal fandt, klageren og dennes medrejsende modtog den primære ydelse - at blive transporteret fra København H. til Langå st., hvor de af egen drift valgte at afbryde rejsen. En pladsreservation må i den sammenhæng betegnes som en biydelse. Flertallet fandt derfor, at DSB, som allerede har tilbagebetalt tillægget for DSB ’1. og pladsbilletterne til klageren, ikke også er forpligtet til at kompensere for, at klageren og den medrejsende først fik en siddeplads fra Langeskov st., idet dette forhold ikke indebærer en så væsentlig mangel, at der er grundlag for en reduktion i restbeløbet på 402 kr. Mindretallet fandt, at der forelå en væsentlig mangel, hvorfor DSB skulle tilpligtes at betale 50% af restbeløbet.
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort
2018-0185
12. december 2018
Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende forevisning af Ungdomskort på telefonen. Kontrolafgiften blev efterfølgende nedskrevet til et ekspeditionsgebyr på 125 kr., da kortet var gyldigt på kontroltidspunktet. Klageren ønskede ekspeditionsgebyret annulleret. Ankenævnets udtalte; Klageren kunne ved kontrollen den 21. august 2018 ikke forevise sit Ungdomskort, idet han havde glemt sin private mobiltelefon, hvorpå kortet var. Kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette, ligesom kontrolafgiften blev nedskrevet med rette til 125 kr. i henhold til de fælles landsdækkende rejseregler, da klageren havde gyldigt Ungdomskort på tidspunktet for kontrollen. Ankenævnet bemærker, at ”Glemt kort” ordningen kun gælder i DSB-tog, hvilket fremgår, når passageren tilmelder sig ordningen på www.DSB.dk. Da kontrollen foregik i metroen, som ikke er omfattet af reglerne, har klageren ikke krav på yderligere nedskrivelse.
Kontrolafgift
2018-0182
12. december 2018
Kontrolafgift på 375 kr. grundet manglende check ind af hans hund samt stewardens adfærd. Ankenævnet har fra indklagede selskab modtaget oplysninger fra Back Office om denne sags konkrete rejse, som bekræfter oplysningerne på klagerens rejsekort om, at der ikke var checket en hund ind på klagerens rejsekort. På baggrund af det anførte, har ankenævnet ikke grundlag for at konstatere, at klageren havde checket sin hund korrekt ind på sit rejsekort på den pågældende rejse, hvor kontrollen foregik, idet check-ind ikke var noteret på rejsekortet eller fremgår af oplysningerne i Back Office. Det fremgår af rejsekort rejseregler, at rejsekort skal checkes ind ved rejsens begyndelse, og at det er passagerens eget ansvar at der er checket korrekt ind. Kontrolafgiften for manglende check-ind af klagerens hund blev derfor pålagt med rette. Hvis klageren havde checket korrekt ind på check ind ekstrastanderen ville det have fremgået af displayet med et 1-tal ud for ikonet med en voksen og et 1-tal ud for ikonet for en hund. Desuden ville standeren vise teksten ”1 voksen, 1 hund, ok – god rejse”. Ankenævnet bemærker videre, at Metro Service har beklaget klagerens dårlige oplevelse i forbindelse med kontrollen. Da kontrolafgiften ikke blev betalt inden 14-dages fristens udløb, var Metro Service berettiget til at sende en rykkerskrivelse den 18. juli 2018 med et rykkergebyr på 100 kr.
2018-0187
12. december 2018
Kontrolafgift grundet manglende billet. Klageren og dennes medrejsende købte to billetter i billetautomaten, men medtog kun den ene. Klageren ønsker kontrolafgiften annulleret, da bankudskrift bekræfter købet, og de tidligere har rejst samlet på én DSB-billet. Ankenævnets flertal fandt, at klageren ikke ved kontrollen i metroen den 20. juli 2018 kunne forevise gyldig rejsehjemmel, og kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette. Ifølge selvbetjeningsprincippet er det passagerens eget ansvar under hele rejsen at kunne forevise gyldig rejsehjemmel og ved modtagelsen af rejsehjemmelen at sikre sig, at det udleverede svarer til et ønskede. Mindretallet fandt ligeledes, at kontrolafgiften blev pålagt med rette, men fandt imidlertid, at Metro Service burde imødekomme klager anmodning om annullering af afgiften, bl.a. fordi det af klagers kontoudskrift fremgår, at klager har købt to biletter i automaten.
2018-0181
12. december 2018
Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af tillægsbillet til 1 zone. Klageren ønskede kontrolafgiften annulleret, da det ikke var tydeligt at se på billetten, at den kun var gyldig sammen med anden rejsehjemmel. Klageren købte en billet i zone 02, som kun var gyldig i 1 zone i tillæg til anden rejsehjemmel. Han blev kontrolleret i zone 01, og allerede fordi han rejste i 2 zoner på en billet til 1 zone, blev kontrolafgiften pålagt med rette. Hertil kommer, at en tillægsbillet kun gyldig med anden billet eller kort, idet man som minimum skal købe billet til 2 zoner i den kollektive trafik.
Rejst på forkert billet/kort
2018-0199
12. december 2018
Kontrolafgift på 750 kr. – klageren havde købt billet i Midttrafiks mobilapplikation, som ikke er gyldig i Arrivas tog. Ankenævnets fandt, at Midttrafiks mobilbilletter ikke er gyldige til rejser med Arrivas tog, hvorfor klageren i kontrolsituationen den 1. august 2018 ikke kunne forevise gyldig rejsehjemmel. Kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette.
Rejsekort
2018-0174
12. december 2018
Rejsekort tank-op-aftale – seks optankninger à 500 kr. til klagerens rejsekort i perioden maj-oktober 2015, som ikke kunne hæves på det tilknyttede betalingskort. Klageren ønskede fritagelse for betaling af 3.000 kr. samt rykkergebyr, inkassogebyr, inkassoomkostninger og renter. Ifølge oplysningerne fra Arriva Tog A/S, som administrerede klagerens rejsekortaftale, kunne der i perioden 30. maj – 7. oktober 2015 ikke hæves betaling for i alt 6 optankninger à 500 kr. på det betalingskort, som klageren havde tilknyttet til tank-op-aftalen. Det er uoplyst, hvad den faktiske årsag hertil er, men det kan skyldes, at klagerens betalingskort var udløbet eller var blevet spærret. Rejsekortsystemet (i dette tilfælde Arriva Tog A/S) overførte automatisk det beløb, som klageren havde valgt til rejsekortet, når saldoen kom under 50 kr., og når beløbet ikke kunne hæves på betalingskortet, sendte Arriva Tog A/S en faktura til klageren. Det følger af kortbestemmelser for Rejsekort, at det er kundens ansvar at oplyse om ændringer i adresse, e-mailadresse, betalingskort mv. Arriva Tog A/S var berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af 3.000 kr. samt et rykkergebyr på 100 kr.
Tank-op-aftale
2018-0198
12. december 2018
Opkrævning på 300 kr. vedrørende tank-op-aftale samt rykkergebyrer, renter og inkassoomkostninger, i alt 905,82 kr. Klageren krævede fritagelse for betaling af det fulde beløb. Der kunne ikke hæves 300 kr. for optankningsaftale, da klager havde fået nyt betalingskort, som ikke var blevet tilknyttet tank-op-aftalen. Klageren modtog en e-mail fra Rejsekort Kundecenter den 4. maj 2018, hvoraf det fremgik, at beløbet ikke kunne hæves, og at klageren derfor ville modtage en faktura på det pågældende beløb. Endvidere blev det oplyst, at klageren skulle ændre sine betalingskortoplysninger i Rejsekorts selvbetjening, hvilket klageren gjorde dagen efter. Det er ankenævnet opfattelse, at klageren på baggrund af den e-mail, som hun modtog fra Rejsekort Kundecenter den 4. maj 2018 om, at hun skyldte 300 kr. for en optankning, som ikke kunne trækkes på hendes betalingskort, burde have reageret, hvis hun ikke, således som hun har gjort gældende, modtog en opkrævning herfor, idet det var klagerens ansvar at sørge for at betale det skyldige beløb til DSB. DSB var derfor berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af optankningen på 300 kr. Ankenævnet har ikke kompetence til at tage stilling til inkassofirmaets opkrævning af rykkergebyrer, inkassoomkostninger og renter.
Kontrolafgift
2018-0200
12. december 2018
Kontrolafgift grundet manglende zoner på periodekort. Periodekortet var gyldigt i zone 01 og 02, men ikke i zone 03, hvor klagerens søn befandt sig ved kontrollen. Kontrolafgiften for manglende zone blev dermed pålagt med rette. Mobiltillægsbilletter skal være modtaget på telefonen, inden passageren forlader periodekortets gyldighedsområde.
Principielle spørgsmål
2018-0201
12. december 2018
Kontrolafgift på 750 kr. grundet forevisning af kvittering for afvist billetkøb. Klageren gør gældende, at kontrolafgiften skal nedsættes til 125 kr., således som det er sket for den medrejsende ægtefælle, idet der ellers er tale om forskelsbehandling Indklagede fastholder kontrolafgiften, idet de ikke er bundet af, at de pr. konduite har nedsat ægtefællens kontrolafgift Indledningsvist bemærker ankenævnet, at begge kontrolafgifter på 750 kr. blev pålagt med rette i metroen, da klageren og hans ægtefælle ikke havde billetter til rejsen, fordi købet med betalingskortet var blevet afvist. Ankenævnet har tidligere udtalt, at Metro Services afgørelser ikke er omfattet af forvaltningsloven direkte, men at deres sagsbehandling skal overholde god forvaltningsskik. Metro Service har en administrativ praksis i denne type sager, hvorefter de nedskriver kontrolafgiften, når to eller flere rejsende med familiemæssig tilknytning rejser sammen, og hvis der er tale om to passagerer, fastholdes kontrolafgiften altid fuldtud over for den ene af de rejsende. Om end omstændighederne ved klagerens og ægtefælles rejse var ens, ville en isoleret betragtning af hver enkelt kontrolafgift ikke føre til, at kontrolafgiften skulle nedskrives til 125 kr., idet den administrative afgørelsespraksis med nedsættelse til 125 kr. kun finder anvendelse, når de identiske sager betragtes samlet. Kontrolafgifterne blev begge pålagt med rette, hvorfor Metro Service er berettiget til at fastholde den fulde kontrolafgift til klageren, uanset at de har nedsat ægtefællens kontrolafgift.
Kontrolafgift
2018-0203
12. december 2018
Kontrolafgift grundet manglende zoner på periodekort. Klageren misforstod zonesystemet. Klageren foreviste ved kontrollen et periodekort gældende til zone 01, 02, 30, 41, 51, 61 og 71, men ikke zone 04, hvor kontrollen foregik. Ved køb af periodekortkort opnås en rabat, som er betinget af, at kortet har begrænset gyldighed til de specifikke zoner, der er påført på selve kortet, og som passageren har oplyst ved køb af kortet. Det er derfor hverken antallet af zoner eller størrelsen på selve zonenummeret, der er afgørende for, hvortil periodekortet er gyldigt, hvis kortets zoner ikke dækker den aktuelle rejserute, men derimod de specifikke zoner. Kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette.
Mobilprodukter
2018-0213
12. december 2018
To kontrolafgifter på hver 750 kr. grundet manglende billet. Ægteparret troede, at de havde købt et Citypass Online, men købet blev ikke effektueret. Klageren og dennes ægtefælle kunne ved kontrollen ikke forevise billet, da de ikke havde modtaget nogen SMS med Citypass’et, inden de i strid med rejsereglerne steg om bord på bussen uden nogen form for gyldig rejsehjemmel. Kontrolafgifterne blev dermed pålagt med rette.
Kontrolafgift
2018-0197
12. december 2018
Sagen vedrører 2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende check ind af flere rejsende i bus. Klageren ønsker kontrolafgifterne annulleret, da chaufføren bad hende om at checke ud, og klageren ikke ville forstyrre chaufføren for at checke dem ind, før bussen holdt stille næste gang. I mellemtiden steg kontrollører på bussen. Et flertal i ankenævnet udtalte, at når der skal checkes flere ind på rejsekort i bus, kræver dette, at chaufføren indstiller sit rejsekortudstyr dertil. I den konkrete sag lægger vi til grund, at chaufføren fejlindstillede rejsekortudstyret, idet der alene blev checket én rejsende ind. Flertallet fandt dermed under hensyntagen til, at det således beroede på chaufførens forhold, at klageren og sønnen i første omgang ikke var blevet checket korrekt ind, sammenholdt med klagerens forklaring, om at der steg mange mennesker på ved Ryparken station, og at det var forståeligt, at klageren, som var synlig og tilgængelig oppe ved chaufføren, ved stationen og under kørslen til næste stoppested ventede på tegn fra chaufføren, der skulle indstille sit rejsekortudstyr for at gennemføre korrekt check ind, finder vi, at ansvaret for manglende check ind af rejsekortet inden kontrollen, i den konkrete sag ikke skal påhvile klageren og sønnen. Flertallet fandt derfor, at Movia skulle frafalde kontrolafgifterne. Et mindretal fandt, at kontrolafgifterne burde opretholdes, da klager havde udvist passivitet i over 4 min. og derfor ikke havde udvist tilstrækkelige bestræbelser på at blive korrekt checket ind.
Rejsekort
2018-0206
12. december 2018
Klagen vedrørte en kontrolafgift på 750 kr. for rejse på ægtefællens personlige rejsekort pendler samt inddragelse og spærring (konfiskering) af kortet. Klager ønskede kontrolafgiften annulleret. Ankenævnet lagde vægt på, at det af Rejsekort Kortbestemmer og Kortbestemmelser for Pendlerkort fremgår, at et rejsekort pendler kun kan anvendes som rejsehjemmel for kortets ejer. Andre kan ikke checkes ind på kortet. Dette vilkår accepterer indehaveren af rejsekortet ved køb af rejsekort pendler. Klageren foreviste ved kontrollen den 11. september 2018 sin ægtefælles rejsekort pendler, hvorfor klageren ifølge rejsekortsbestemmelser pkt. 1.6 og de fælles landsdækkende rejseregler pkt. 2.7.1 ikke havde gyldig rejsehjemmel. Ankenævnet fandt derfor, at Fynbus var berettiget til at opretholde kravet om betaling af kontrolafgiften på 750 kr. Fynbus skulle dog godtgøre udgifterne til et nyt rejsekort pendler til klagerens ægtefælle.
2018-0156
31. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende check ind af flere rejsende. Klagerens medpassager var ved en fejl ikke blevet checket ind på klagerens rejsekort.
2018-0177
31. oktober 2018
Kontrolafgift for manglende check ind af voksen på rejsekort. Klageren kom ved en fejl til at checke sit rejsekort flex til cykel ind i stedet for sit almindelige rejsekort.
Kontrolafgift
2018-0133
31. oktober 2018
Klageren købte ved en fejl 1 billet til 2 zoner i stedet for 2 billetter til 1 zone. Det er dog ikke muligt at købe 2 billetter til 1 zone. Klageren blev pålagt en kontrolafgift fordi kun den ene af de to passagerer havde gyldig rejsehjemmel.
Refusion
2018-0122
31. oktober 2018
Klageren ønskede refusion af beløb til periodekort. Klageren havde mistet sit periodekort og købte derfor et nyt. Hun ønskede refusion for de 11 dage hun havde betalt dobbeltpris fordi kortene overlappede hinanden, samt refusion af en returbillet.
Kontrolafgift
2018-0115
31. oktober 2018
Kontrolafgift grundet mobilbillet ikke modtaget inden påstigning.
Rejsekort
2018-0140
31. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende straksbillettering. Klageren checkede ikke ssit rejsekort ind straks efter påstigning. Ifølge klageren skulle han først stille sine kufferter og desuden betalte han for rejsen. Han var blevet pålagt rykkergebyrer men disse lå uden for ankenævnets kompetenceområde.
2018-0132
31. oktober 2018
Kontrolafgift for ikke at være checket ind på rejsekort. Klageren kom ved en fejl til at foretage et check-ud i stedet for et skifte-check-ind.
Buspassagerretighedsforordningen
2018-0180
31. oktober 2018
Klageren ønskede refusion for forsinkelse på 2 timer. Forsinkelsen opstod undervejs på rejsen. Busselskaber er ikke forpligtet til at godtgøre forsinkelse der er opstået undervejs.
Kontrolafgift
2018-0042
31. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende mobilbillet. Klageren gjorde gældende at NETS var ude af drift, Movia bestred dette.
Erstatningssager
2018-0119
31. oktober 2018
Spærring af rejsekort efter gentagne gange at have undladt check ud på kortet. Klageren krævede gratis oprettelse af nyt rejsekort samt kompensation for ekstraudgifter til transport som følge af spærringen.
Ikke vist kort/billet
2018-0134
31. oktober 2018
Kontrolafgift på 750 kr. for glemt rejsekort personligt. Klageren ønsker kontrolafgiften nedskrevet til 125 kr., som ved andre personlige glemte kort. Klageren kunne ved kontrol i bussen ikke forevise gyldig rejsehjemmel, da hun havde glemt sit rejsekort personligt og ikke havde billetteret på anden vis. Ankenævnet fandt derfor, at kontrolafgiften var pålagt med rette. Den omstændighed, at klageren efterfølgende fandt rejsekortet og indsendte et foto af det, kan ikke føre til et andet resultat. Ankenævnet bemærker herved, at det tydeligt fremgår af såvel Rejsekort Kortbestemmelser og De fælles landsdækkende rejseregler, at et rejsekort som klagerens kun er gyldig rejsehjemmel, hvis det er checket korrekt ind. Klagerens kort var ikke checket ind og dermed ikke gyldigt på kontrol-tidspunktet. Det har ingen betydning, at klagerens rejsekort var personligt.
Rejsekort
2018-0169
31. oktober 2018
Klager blev pålagt kontrolafgift for manglende straksbillettering i form af indcheckning på rejsekort. Klageren fik medhold. Efter ankenævnets opfattelse må der levnes passagerer i den kollektive trafik et vist tidsrum til at få rejsehjemmelsen i orden, når man har bagage med sig, som skal stilles. I den konkrete sag forlod bussen stoppestedet kl. 14:33:31, og kontrolafgiften blev udstedt kl. 14:35:17, men dette tidsrum på ca. 2 minutter kan bero på, at en anden passager blandede sig i kontrollen - som anført af klageren. Kontrolløren anførte på kontrolafgiften, at årsagen til kontrolafgiften var manglende check ind på rejsekort. Herefter lægger ankenævnet til grund som oplyst af klageren, at hun havde rejsekortet klar i hånden, da hun på vej mod standeren blev adspurgt om rejsehjemmelen.
Ikke vist kort/billet
2018-0121
31. oktober 2018
Afslag på anmodning om aktindsigt (meroffentlighed) samt kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af rejsekort anonymt i kontrolsituationen. Klager kunne ikke finde sit rejsekort. Ankenævnet fandt, at Metroselskabet var berettiget til at fastholde kontrolafgiften på 750 kr., da klager ikke kunne forevise nogen gyldig rejsehjemmel. Afslag på aktindsigt fandtes endvidere berettiget, da Metro Service A/S som et privatretligt selskab ikke kan anses for direkte omfattet af forvaltningslovens regler, hvorfor reglerne om aktindsigt ikke fandt anvendelse.
Refusion
2018-0102
31. oktober 2018
Klager fik ikke godtgørelse for taxaregning på 188,00kr. grundet forsinket togbus, da forsinkelsen ikke var over 30 min. såfremt klager havde ventet på næste togbus. Klager havde ikke mulighed for at tage næste togbus, da klager i så fald ikke havde nået sin videre busforbindelse. Klager anførte, at han havde fået tilladelse af DSB's busdriftsleder til at tage en taxa videre på DSB's regning. DSB har undersøgt sagen, og kan ikke bekræfte, at nogle af deres medarbejdere har givet tilsagn til dette. Der var dissens, og kun 3 ud af ankenævnets 5 medlemmer var enige i sagens udfald. Flertallet i Ankenævnet har givet DSB medhold i, at selskabet var berettiget til at afvise at betale godtgørelse på 188 kr. for taxaregningen.
Kontrolafgift
2018-0151
31. oktober 2018
Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet. Klageren gør gældende, at kontrolafgiften er ugyldig, da Movia ved sin afgørelse har tilsidesat det forvaltningsretlige grundprincip om ikke at sætte skøn under regel samt lighedsgrundsætning og officialprincippet. Ankenævnet fandt, at i en sag som den foreliggende, hvor det er uomtvistet, at klagerens datter i strid med rejsereglerne steg om bord på bussen uden forinden af have modtaget en gyldig mobilbillet på sin telefon, var det berettiget at pålægge datteren en kontrolafgift. Movia var bekendt med klagerens oplysning om, at datteren ved en fejl ikke havde fået gennemført billetkøbet, da de traf afgørelse i sagen, og dette burde være fremgået af afgørelsen.Som følge af den ukorrekte benævnelse af kontrolblanketten som ”kontrolafgift”, og da det er uklart, hvornår kontrolafgiften blev udstedt – muligvis ved fremsendelsen til eboks af en ”salgsfaktura” - og da Movia ikke besvarede klagerens spørgsmål i henvendelsen af 20. april 2018, er det ankenævnets opfattelse, at den indledende sagsbehandling i Movia har været så fejlbehæftet, at Movia skal godtgøre klagerens udgift til klagegebyret på 160 kr. Ankenævnets fandt dermed, at Movia var berettiget til at fastholde kravet på kontrolafgiften, men at Movia på grund af sagsbehandlingsfejl skulle betale klagers gebyr til Ankenævnet.
Ikke vist kort/billet
2018-0141
31. oktober 2018
Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tillægsbillet til Ungdomskort. Klagerens Ungdomskort var ikke gyldigt til den påbegyndte rejse. Ankenævnet fandt, at Klagerens Ungdomskort ikke var gyldigt til den påbegyndte rejse, og da hun ikke havde købt en supplerende Ungdomsbillet til rejsen, blev kontrolafgiften i kontrolsituationen pålagt med rette.
Kontrolafgift
2018-0116
31. oktober 2018
Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet Rejsekort Pendler Kombi – den automatiske fornyelse af kortet blev ikke aktiveret, fordi klageren ikke checkede ind på den første rejse efter fornyelsen. Klageren kunne ved kontrollen den 15. maj 2018 ikke forevise gyldig rejsehjemmel, fordi pendler-perioden på hans Rejsekort Pendler Kombi var udløbet, og samtidig havde han ikke inden påstigning checket rejsekortet ind, hvorved den automatisk fornyede periode ikke blev aktiveret. Ankenævnet fandt derfor, at kontrolafgiften var pålagt med rette. Ankenævnet bemærkede, at klageren, uanset om hans pendlerperiode var udløbet eller ej, skulle have checket sit Rejsekort Pendler Kombi ind ved rejsens begyndelse for at have gyldig rejsehjemmel. Da Metro Service ikke tog stilling til alle klagers oplysninger ved deres behandling af sagen, skal Metro Service betale klagers gebyr til Ankenævnet.
Erstatningssager
2018-0106
31. oktober 2018
Sagen vedrører erstatning for mistet bagage – klagerens bagage var bortkommet fra bussens bagagerum ved ankomsten til København. Klageren ønsker erstatning på 6.420 kr. Indklagede har under sagens behandling pr. kulance tilbudt at godtgøre klageren 400 €. Ankenævnet bemærkede, at FlixBus’ rejsekoncept forudsætter, at passagererne skal placere større bagage i bagagerummet og ikke medbringe den oppe i bussen, hvor de ellers selv kan holde øje med det. Samtidig lægges der op til, at passagererne normalt skal stige ind i bussen før afgang og derfor ofte før bagagerummet lukkes. Dette fratager passagererne muligheden for selv at holde øje med deres ejendele i bagagerummet, ligesom der er stop undervejs på ruten, hvor passagererne heller ikke kan holde øje med deres bagage. Under disse omstændigheder fandt ankenævnet, at det måtte påhvile busselskabet at sørge for tilstrækkeligt opsyn med bagagen, fx ved bemanding ved lugerne i det omfang, chaufføren ikke kan holde øje med bagagen, idet varetægten efter ankenævnets opfattelse overgår til busselskabet ved passagerens læsning af bagagen i bussen. Ved at have undladt dette fandt ankenævnet, at FlixBus havde handlet erstatningspådragende, og derfor var erstatningsansvarlig for klagerens mistede bagage. Klageren anmeldte tyveriet til politiet den 9. februar 2018 og havde udarbejdet en liste med nypriser over de mistede genstande, som hun har indsendt til ankenævnet. Ankenævnet gennemgik listen, som omfatter helt almindelig bagage til en weekendtur, og fastsatte herefter erstatningen for klagerens tab skønsmæssigt til 3.500 kr.
Kontrolafgift
2018-0095
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende mobilbillet. Ægtefællen steg af metroen med mobilbilletten.
2018-0096
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet udløbet pensionistkort. Pensionistkortet havde været ugyldigt i to dage og klageren fornyede først kortet efter kontrollen.
Rejsekort
2018-0082
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort. Klageren kom ved en fejl til at checke ud lige efter at have checket ind.
Kontrolafgift
2018-0109
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet SMS-billet modtaget efter påstigning. Billetten var modtaget inden kontrollen men efter påstigning.
2018-0093
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende billet til et barn. Klageren købte en børnebillet og en voksenbillet med medtog kun voksenbilletten fra billetautomaten.
Rejsekort
2018-0103
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort. Klageren havde kort inden han forsøgte at checke ind tanket sit kort op, men da pengene ikke var registreret i systemet endnu kunne han ikke checke ind. Klageren var i tvivl om det var på grund af den sene optankning eller standeren at hans rejsekort ikke ville checke ind. Ifølge klageren steg han på S-toget med intention om at forsøge at checke ind på næste station.