Gå til sidens indhold

Afgørelser

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2022-0289
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klageren og udtalte: I sine henvendelser til Movia har klageren oplyst, at hun købte en billet, mens hun steg ombord, fordi hun ikke vidste, at det må man ikke, og fordi billetten ikke var nået at komme på hendes te-lefon, udstedte kontrolløren en kontrolafgift. Klageren har først i klagen til ankenævnet oplyst, at hun forgæves forsøgte at benytte sit Rejse-kort i bussen, men at saldoen var for lav til check ind, hvorefter hun gik i gang med at købe en sms-billet. Til dette bemærker ankenævnet, at saldoen ikke er for lav til check ind, da den er på 37,40 kr., jf. den fremlagt Rejsekorthistorik. Ankenævnet har ikke fundet grundlag for at se loggen fra check ind-standeren, og som følge af at der forløb i hvert fald 41 sekunder fra klagerens påstigning, der skete inden kontrollørernes, og 30 sekunder fra bussen forlod stoppestedet, til klageren begyndte at købe en sms-billet, , finder ankenævnet, at det var berettiget, at Movia pålagde klageren en kontrolafgift for ikke at have gyldig rejsehjemmel, idet mobilbilletter skal være modtaget på telefonen, inden passageren stiger om bord.
14. juni 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende Metrotillæg (rejsekort) 2022-0168
Ankenævnet genoptog sagens behandling og ophævede sagsomkostningerne til Metro Service, da den oprindelige afgørelse byggede på en fejlagtig antagelse om, at klageren ved aktivering af 30-dages perioden for Rejsekort Pendler Kombi, dermed også havde forudbetalt for Metrorejser, hvilket ikke er tilfældet.
12. april 2023 Metro Genoptagelse - afgørelse omgjort
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2022-0181
Klagerens pendlerkort var udløbet, og hun troede, at hun havde købt en fornyelse af perioden, og at der måtte være noget i vejen med appen, når hun ikke havde modtaget noget pendlerkort. Sagens logs viste, at klageren ikke havde forsøgt at købe noget pendlerkort, og de fotos hun havde indsendt, vedrørte en helt anden dag. Kontrolafgiften blev fastholdt.
12. april 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Refusion af taxaregning 2022-0199
Klageren rejste med Flextransport men var ikke bekendt med reglen om omvejskørsel, fordi bilen kan tage andre passagerer med ombord. Da klageren så, at chaufføren ikke kørte den direkte vej, bad han flere gange om at blive sat af, hvilket chaufføren nægtede, før de havde hentet den næste kunde på Skejby Sygehus. Efter at være blevet sat af tog klageren tage en taxa til 599 kr. for at køre til sin aftale i Odder Midttrafik har under ankenævnssagen tilbudt at tilbagebetale de 90 kr., som klageren betalte for Flextransporten og herudover tilbudt at betale 46 kr. af taxaregningen, der udgør prisdifferencen mellem en taxa fra Skejby Sygehus til Odder og fra klagerens hjemadresse til Odder, der er 2 km kortere. Ankenævnet gav Midttrafik medhold
12. april 2023 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 2022-0202
Movia anmodede om at sagen blev genoptaget for så vidt angik pålæggelse af sagsomkostninger på 10.000 kr. Ankenævnet fandt ikke grundlag for at ændre den allerede trufne afgørelse.
12. april 2023 Movia Genoptagelse - afgørelse fastholdt
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2022-0211
Klageren tastede ved en fejl startzonen på mobilbilletten som 3 i stedet for 31, og blev pålagt en kontrolafgift på 750 kr., der blev fastholdt af et flertal i ankenævnet, da det beroede på klagerens egen fejl, at hun godkendte en forkert startzone i bestillingsflow'et, og grundet omgåelsesrisikoen. Et mindretal fandt, at det var uproblematisk at lægge til grund, at der var tale om en tastefejl, da klageren ikke havde kunnet nå fra zone 3 til zone 31 i det pågældende tidsrum, og ikke havde betalt for færre zoner, end hun rejste i.
12. april 2023 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 2022-0229
Klageren rejste med bussen på Orangebillet og blev pålagt en kontrolafgift på 1.000 kr., som et flertal i ankenævnet fastholdt.
12. april 2023 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 2022-0230
Klagren blev pålagt en kontrolafgift i Metroen på 750 kr. grundet rejse med DSB Orange Fribillet og efterfølgende en kontrolafgift i DSB-tog, da hun grundet kontrolafgiften i Metroen ikke nåede togafgangen fra Kbh. H, men måtte tage et senere tog, hvortil billetten ikke var gyldig. Ankenævnets flertal fastholdt kontrolafgiften pålagt i Metroen og alle medlemmer fastholdt kontrolafgiften pålagt af DSB, da de fandt, at klageren ikke have beregnet tilstrækkelig tid til skiftet mellem Metroen og DSB-toget.
12. april 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende straks-check-ind 2022-0233
Klageren rejste med bus 250S, hvor han steg ind ad midterdøren, fordi han ikke vidste, at der kun kunne checkes ind oppe ved fordøren. Han blev pålagt en kontrolafgift, som ankenævnet fastholdt med denne begrundelse: "Klageren havde rejst med buslinje 250S flere gange inden kontrolafgiftens udstedelse, hvorfor ankenævnet lægger til grund, at klageren var eller burde være vidende om, at der ikke befinder sig check ind-standere ved andre døre end bussens fordør, fordi der i ikke er frit flow i S-busser. Passagererne skal stige ind ad fordøren og ud af de andre døre. Ifølge kontrollørens notat fra kontrolsituationen, befandt klageren sig siddende i bussen, da kon-trollørerne steg om bord. Når dette sammenholdes med, at kontrollørerne steg om bord som de sidste kl. 14:54:05, og klagerens Rejsekort blev checket ind kl. 14:54:14, lægger ankenævnet til grund, at klageren, trods hans oplysning om det modsatte, enten var steget på bussen tidligere end Hovedbanegården uden at checke ind, eller at han efter påstigning via bussens midterdør fandt en plads, men fik øje på kontrollørerne og derpå rejste sig og checkede ind."
12. april 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2022-0235
Klageren havde købt et pendlerkort til 6 i stedet for 7 zoner, og dette var ikke gyldigt i zone 01, hvor han blev kontrolleret. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften med følgende begrundelse: "Ankenævnet lægger til grund, at klageren ved indtastning af til- og fradestinationerne fik vist tre forskellige rute- og zonemuligheder, idet rejsen kan foretages ad forskellige ruter, der ikke kræver det samme antal zoner eller zonenumre. Der blev allerede på det første billede efter indtastning af destinationerne vist pendlerkort på hen-holdsvis 6 og 7 zoner og med angivelse af de specifikke zonenumre, som det respektive produkt omfattede. Her valgte klageren det billigste pendlerområde med det færreste antal zoner, hvor zone 01 ikke var inkluderet. Ankenævnet bemærker, at de specifikke zoner igen blev vist, når kunden gik videre i bestillings-flow’et ved at klikke på ”Vælg rute”, hvilket var påkrævet for at gå videre i købsprocessen. Her kunne klageren se, at zone 01 ikke var nævnt som en af de 6 zoner, pendlerkortet omfattede. Hvis klageren havde tastet på ”Se ruteforslag”, ville han have kunnet se, at turen til Høje Taastrup i tilfældet med de 6 zoner foregik via Tårnby st., hvorfra toget til Høje Tastrup afgik. Efter ankenævnets opfattelse fremgik zoneforskellen på de tre pendlerkort med tilstrækkelig tydelighed. Herefter beroede den begåede fejl ved valg af pendlerkort på klagerens eget forhold, og Movia er ikke ansvarlig for klagerens manglende gyldige rejsehjemmel til zone 01. Kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette. Da der er stor omgåelsesrisiko ved at skulle acceptere kundens rejse på et periodekort uden de korrekte zoner, finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften skal frafaldes. Ankenævnet noterer sig, at klageren efter kontrolafgiftens udstedelse købte det korrekte pendler-kort, og ankenævnet går derfor ud fra, at klageren i muligt omfang har fået refunderet det tidligere korts ubenyttede datoer."
12. april 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 2022-0236
Klagerens søn rejste med bussen på en DSB Orange billet og blev pålagt en kontrolafgift på 1.000 kr., som hun anmodede ankenævnet om at annullere, da købsprocessen i DSB's app er vildledende, når kunden undervejs 3-4 gange præsenteres for en hel rejseplan, der inkluderer bus- og togrejsen, uden af billetten gælder dertil. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
12. april 2023 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 2022-0241
Klageren rejste med Orangebillet i Metroen, og blev pålagt en kontrolafgift, som et flertal i ankenævnet fastholdt.
12. april 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende straks-check-ind 2022-0244
Divergerende forklaringer om, hvor og hvorvidt klageren checkede ind straks efter påstigning. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte følgende: Således som sagen foreligger oplyst med de tekniske logs blandt andet fra klagerens Rejsekorthistorik, lægger ankenævnet til grund, at klagerens Rejsekort blev checket ind kl. 18:41 ved bussens bagdør. Ankenævnet kan ikke lægge til grund, at klageren checkede sit Rejsekort ind straks efter påstigning, der enten skete via bussens fordøre eller midterdøre, når hendes Rejsekort først blev checket ind ved bagdøren. Hun passerede således enten en eller to check ind-standere efter påstigning uden at checke ind." Og videre: "Den omstændighed, at klagerens Rejsekort var checket ind på tidspunktet for kontrollen, der skete omkring kl. 18:42, indebærer ikke, at klageren dermed havde gyldig rejsehjemmel i relation til rejsereglernes krav om straks-check ind." Movia skulle imidlertid godtgøre klagerens godtgøre klagerens udgift til at klage til ankenævnet, fordi Movia havde skrevet til klageren, at hendes Rejsekort slet ikke var checket ind, og selv om klageren svarede, at dette ikke passede, fastholdt Movia, at Rejsekortdata viste dette, og hvis klageren ikke var enig, måtte hun klage til ankenævnet.
12. april 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2022-0245
Kontrolafgift for at rejse fra zone 30 på pendlerkort, som kun var gyldigt til zonerne 01 og 02. Ikke medhold
12. april 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2022-0248
Passageren er flygtning fra Ukraine og kendte ikke til det danske billetsystem, og dengang hun kom til Danmark, var transporten gratis. Derfor steg hun på toget uden først at købe en billet, da hun regnede med at kunne købe hos kontrolløren. Ankenævnet fastholdt den kontrolafgift, der blev udstedt til passageren 5 måneder efter hendes ankomst til Danmark.
12. april 2023 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 2022-0250
Kontrolafgift for manglende straks check ind. Klagerens udsagn om, at der var kø til check ind kortlæseren, stred imod den tekniske log fra kortlæseren, som viste, at det seneste check ind før klagerens var sket 25 sekunder tidligere. Ikke medhold
12. april 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Skiltning og information på stationer 2022-0251
Klagren steg ombord på Letbanen i Odense uden billet, da hun ikke kunne læse nogen steder om, hvordan hun købte en billet. Hun spurgte straks kontrolløren om hjælp, men han udstedte i stedet en kontrolafgift på 1.000 kr. og udspurgte hende om hendes mors navn. Under ankenævnssagen indsendte Fynbus fotodokumentation for, at det er skiltet på stoppestedet, hvorledes man køber billet. Ankenævnet hastholdt kontrolafgiften og udtalte: "Således som sagen foreligger oplyst med logs fra klagerens tidligere benyttelse af Fynbus’ bil-letapp, logs fra Letbanen afgang fra stoppestedet og informationen på stoppestederne om billet-køb, herunder at der ikke kan købes billetter om bord, hvilket er tydeliggjort med en gul advarsels-trekant, finder ankenævnet, at klageren var eller burde have været vidende om, hvorledes hun kunne købe en gyldig billet til Letbanen. Da mobilbilletter skal være modtaget på passageren telefon inden påstigning, og da dette ikke gjorde sig gældende for klagerens vedkommende, blev kontrolafgiften pålagt med rette. Det har i den relation ikke betydning, at passageren ved en efterfølgende kontrol rent faktisk kan vise en billet til kontrolløren. Når en passager bliver pålagt en kontrolafgift og ikke foreviser noget ID, er der hjemmel til at sikre den pågældendes identitet ved opslag i CPR og ved at spørge nærmere ind til fx familierelationer."
12. april 2023 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 2022-0261
Kontrolafgift for manglende straks check ind. Kontrollørerne observerede, at klageren sad i bussen og checkede ind, da han så dem. Ikke medhold
12. april 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Beløb overført til rejsekortkontoen men ikke trukket fra den tilknyttede bankkonto 2022-0264
Da klageren fik nyt betalingskort, opdaterede han ikke betalingsoplysningerne på Rejsekorts selvbetjeningsside, hvorfor betaling af en automatisk optankning på 300 kr. til klagerens Rejsekort ikke kunne trækkes på klagerens konto. Da klageren efter fremsendelse af flere rykkere ikke betalte beløbet, var det berettiget at sende kravet til inkasso. Ikke medhold
12. april 2023 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Refusion af taxaregning 2022-0268
Klageren kunne ikke få refusion af sin udgift til kørsel i privat bil, da han havde planlagt med en for lille tidsmargin til at nå sin videre busforbindelse. Ikke medhold
12. april 2023 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Manglende Metrotillæg (rejst på forkert billet/kort) 2022-0273
Ankenævnet fastholdt kontrolafgift for rejse med Metroen på pendlerkort, hvortil der ikke var tilkøbt metrotillæg, da der var blevet oplyst om metrotillægget i DSB-automaten, da klageren fornyede pendlerkortet.
12. april 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig sagsbehandling, herunder retsfortabende passivitet og forældelse. 2022-0274
Klageren, som var turist i København, ville købe billet hos chaufføren, men da hun ikke havde nogen kontanter, henviste chaufføren hende til at køre med til et stoppested, hvor hun kunne købe billet med betalingskort. Da bussen efter at have passeret Hovedbanegården ankom til stoppestedet, Værnedamsvej, steg kontrollører ombord, hvorefter klageren blev pålagt en kontrolafgift for at have rejst 6 stoppesteder uden billet. Klageren henvendte sig dagen efter til Movia og anførte, at hun havde talt med chaufføren om billet, at henvendelsen også drejede sig om hendes samtale med kontrolløren, samt at kontrolløren talte med chaufføren, og hun beskrev endvidere udførligt det passerede i forbindelse hermed. Da Movia undlod at sende sagen i høring hos kontrolløren og chaufføren, fandt ankenævnet, at Movia ikke havde tilvejebragt et tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte klagerens plausible forklaring, hvorfor klageren under disse omstændigheder ikke skulle bære ansvaret for manglende gyldig rejsehjemmel. Ankenævnet pålagde Movia at frafalde kontrolafgiften og at betale sagsomkostninger for sagens behandling i ankenævnet. Klageren medhold
12. april 2023 Movia Klager medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2022-0279
Kontrolafgift for at rejse uden billet. Det kunne ikke godtgøres, at klageren fik lov af togpersonalet til at købe en mobilbillet ombord på toget, eller at den manglende modtagelse af mobilbilletten på klagerens mobiltelefon skyldtes fejl i billetappen. Ikke medhold
12. april 2023 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 2022-0287
Klageren tankede 200 kr. op på Rejsekortet, checkede ind og -ud igen, og startede forfra på ekstra check ind-standeren, da de var flere med på rejsen, hvorfor der må være en fejl ved systemet, når Rejsekortet ikke var checket ind ved kontrollen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte: "Ankenævnet har fra Metro Service modtaget oplysninger fra Rejsekorthistorikken i back office om denne sags konkrete rejse, som bekræfter oplysningerne på klagerens Rejsekort om, at der ikke var checket ind på kortet på tidspunktet for stewardens kontrol.Ankenævnet har desuden indhentet bagloggen fra den stander, som klageren ifølge det oplyste vendte tilbage til for at checke to voksne ind, efter at hun havde checket ud, fordi hun i første omgang kun havde checket én voksen ind på ekstra check ind-standeren. Ifølge bagloggen opstod der en Error 25, der indebærer, at der på standerens display vises tek-sten: ”Læsefejl – prøv igen”.
12. april 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Refusion af taxaregning 2022-0298
Klageren ønskede refundering af de 26 kr., han havde betalt for en kørsel med Handicap Flextrafik, og tildeling af en ny tur uden beregning på baggrund af chaufførens opførsel over for klageren. Ankenævnet afviste klagerens krav og udtalte: "Ankenævnet skal afgøre, om klageren skal have refunderet 26 kr. for den kørte tur, og om han derudover skal have tildelt en ny tur uden beregning som følge af chaufførens opførsel. Ankenævnet konstaterer, at turen blev udført i henhold til bestillingen i Flextrafikordningen og blev beregnet derefter. Movia har beklaget klagerens oplevelse af chaufførens opførsel. De eventuelle konsekvenser heraf, er et internt kontraktuelt og ansættelsesretligt anliggende mellem Movia Flextrafik, vognmanden og dennes ansatte chauffør, som det falder uden for ankenævnets virke at bedømme. Som følge af det anførte, er der ikke grundlag for at klageren skal have refunderet sin betaling af 26 kr. for turen. Movia har oplyst, at det ikke er teknisk muligt at udelukke chaufføren fra at køre turen med klageren fremover, og ankenævnet kan ikke pålægge Movia at iværksætte tekniske foranstaltninger til at imødekomme dette ønske fra klageren. De herudover stillede spørgsmål fra klageren til Movia Flextrafik anser ankenævnet for at være besvaret i relevant omfang i forbindelse med nærværende sags partsindlæg, og ankenævnet finder ikke belæg for at klageren skal tildeles en ny tur uden beregning."
12. april 2023 Movia Flextrafik Trafikvirksomheden medhold