Gå til sidens indhold

Information

Ankenævnets er lukket for telefoniske henvendelser i uge 23

Afgørelser

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
For lav saldo 23-0338

Rejsekort kunne ikke checkes ind grundet for lav saldo, og klageren havde ikke tanket op efter at have fået besked om dette ved det foregående check ud.

16. maj 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Rejsekort (rejst på forkert kort) 23-0264

Rejsekort Flex var ikke omstillet til den korrekte kundetype.

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 23-0216

Klageren havde fået stjålet sin pung med sit Rejsekort flere dage inden rejsen, men steg alligevel om bord på bussen at købe billet hos chaufføren

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0276

Check ind 22 sekunder efter, at bussen havde forladt stoppestedet

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0221

Klageren havde et Pendler20, der skal swipes i appen inden hver påstigning, men klageren swipede først efter, at bussen havde forladt stoppestedet

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0302

Klagerens gravide datter ville finde sig et sæde først, inden hun checkede ind, men ved kontrollen flere minutter senere var der ikke noget check ind på Rejsekortet, og check ind skal ske, inden kunden sætter sig.

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse 23-0345

Klageren havde glemt sit City-pass på hotellet og havde heller ikke sørget for at købe et Travel-pass, som konferencen, han deltog i, udbød.

17. april 2024 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ingen rejsehjemmel 23-0348

Klageren oplyste at være mentalt udfordret og tog bussen i den forkerte retning, men havde ikke nogen billet eller Rejsekort

17. april 2024 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 23-0351

Klageren havde ikke fuldført check ind af flere rejsende på den korrekte måde, således som standeren vejleder om

17. april 2024 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
For få zoner 23-0356

Klageren gjorde gældende at en fejl i appen var årsag til, at han først kunne vise billetten i den næste zone. Dette blev ikke lagt til grund

17. april 2024 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 23-0360

Klageren sagde, at han havde hørt lyden for korrekt check ind. Dette blev ikke lagt til grund.

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
For få zoner 23-0361

Klageren købte en billet til for få zoner hos buschaufføren

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Rejste før kortets gyldighed 23-0368

Klageren havde modtaget sms og mail om, at der ikke kunne trækkes penge på hans kort til levering af Ungdomskort. Da han fik bestilt et nyt kort, rejste han dagen inden, at dette kort var gyldigt

17. april 2024 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Pensionistkort i spærretiden 23-0371

Rejst på pensionistkort i kortets spærretid inden kl. 9:00

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 23-0381

Klageren havde ikke checket ind for flere rejsende. Ingen fejl på standeren.

17. april 2024 Metro Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 24-0004

Klageren rejste med Metroen på DSB Orangebillet, der ikke er gyldig til Metro. Et mindretal fandt, at der kunne have været informeret tydeligere

17. april 2024 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Ikke vist kort/billet 23-0258

Klageren var på sin egen telefon kommet til at købe et pendlerkort via sin onkels profil i Midttrafiks app, og da onklen åbnede pendlerkortet på sin telefon, låste pendlerkortet på klagerens telefon og kunne ikke vises ved kontrol i bussen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klageren men pålagde Midttrafik at godtgøre klageren resten af perioden på pendlerkortet, da hun ikke kunne benytte dette til at rejse på med onklens profil

17. april 2024 Midttrafik Trafikvirksomhed overvejende medhold
Fortolkning af regler 23-0176

Klagen vedrørte spørgsmålet om Flixbus' vouchers er omfattet af Betalingsloven om ikke-elektroniske penge. Ankenævnet afviste sagen som henhørende under Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med Betalingsloven. Ankenævnet udtalte: "Det er ankenævnets opfattelse, at sagens hovedspørgsmål er, om klageren har et retskrav på at få udbetalt kontanter i stedet for voucheren i medfør af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (betalingsloven) § 96, stk. 2, i en situation, hvor kunden selv har afbestilt busrejsen.

Det afledte spørgsmål er herefter, om der er et krav på renter efter renteloven ved forsinket kontant udbetaling af værdien af den pågældende voucher.

Det er ankenævnets opfattelse, at det kræver en nærmere fortolkning af betalingslovens § 1 stk. 5, om en voucher fra Flixbus er en ikke-vederlagsfri elektronisk tjeneste, hvilket igen er afgørende for, om betalingslovens § 96, stk. 2, finder anvendelse, hvorefter der er et krav på at få udbetalt kontanter i stedet for en voucher. Ankenævnet bemærker, at Forbrugerklagenævnets flertalsafgørelse af 1. juli 2021 (gengivet nedenfor på side 14) i sagen om, at man som passager har krav på udbetaling af værdien af en voucher fra et flyselskab, ikke er direkte sammenlignelig med nærværende sag, idet sagen for Forbrugerklagenævnet angik en voucher udstedt i anledning af flyselskabets aflysning af flyrejsen.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med overholdelse af betalingslovens kapitel 6 og dermed betalingslovens § 96, jf. § 144. Forbrugerombudsmanden skal således bedømme, om et forhold falder inden for dette kapitel, hvilket kræver en fortolkning af loven, der falder uden for ankenævnets kompetence.

Allerede fordi ankenævnet ikke kan tage stilling til hovedspørgsmålet, om klageren har et retskrav på at få udbetalt kontanter for voucheren, tager ankenævnet ikke stilling til spørgsmålet om et eventuelt krav på renter efter rentelovens bestemmelser.

Selv om Forbrugerombudsmanden tidligere har afvist at behandle klagerens sag med henvisning til manglende ressourcer, falder sagen uden for ankenævnets kompetence.

Til orientering kan ankenævnet oplyse, at en afgørelse fra Forbrugerombudsmanden ikke afskærer parterne fra efterfølgende at anlægge sag ved domstolene om de forhold, som sagen har vedrørt.

I et sådant tilfælde henvises klageren til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg fx på www.domstol.dk, www.advokatnoeglen.dk og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp."

17. april 2024 Flixbus Afvist af ankenævn
Missede fly som følge af forsinkelser (driftsforstyrrelser) 23-0318

Klageren mistede sit fly i Kastrup grundet 61 minutters forsinkelse i ankomst med toget fra Struer via Vejle. Da klageren kun havde beregnet 46 minutter mellem planmæssig ankomst og afslutning på check ind i lufthavnen, fandt ankenævnet, at han ikke havde beregnet tilstrækkelig margin til uforudsete hændelser på en togrejse af 7 timers varighed.

17. april 2024 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Ungdomskort blev ikke modtaget 23-0350

Klagerens datter havde betalt for Ungdomskort, der imidlertid ikke kunne leveres med posten, og derfor fik hun udstedt et Nødkort. Da hun rejste på kortet dagen efter dets udløb, blev hun pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fandt, at Metro Service skulle nedsætte kontrolafgiften til 125 kr. efter en analogi af reglen om glemt pendlerkort, da hun havde betalt for rejsen den pågældende dag, men blot ikke havde modtaget det fysiske kort.

17. april 2024 Metro Klager medhold
Ingen rejsehjemmel 23-0380

Klageren havde ikke tanket sit Rejsekort op i tide, hun havde kun en 500-kroneseddel, som chaufføren ikke kunne give tilbage på, og hun var grundet snyd blokeret fra at kunne købe mobilbilletter i DOT-appen. Klageren blev ikke afvist i bussen, men blev bedt om at købe en mobilbillet. Dette undlod hun via DSB-app eller sms, og ankenævnet fastholdt den kontrolafgift, hun blev pålagt 14 busstop senere.

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ikke vist kort/billet 23-0386

Klageren mistede sit Rejsekort Personligt efter at have checket det ind. Hun ringede ind og fik spærret kortet, og kunne ikke vise kortet ved den efterfølgende kontrol. DSB nedsatte kontrolafgiften først til 150 kr., svarende til et ekspeditionsgebyr på 125 kr. og restbetaling for rejsen, hvilket de dog ikke forklarede klageren. DSB nedsatte efterfølgende kravet til 125 kr., og klageren forstod derfor ikke, hvorfor de ikke kunne fjerne kravet helt. Ankenævnet fastholdt, at DSB var berettiget til et ekspeditionsgebyr, da klageren ikke havde forevist rejsehjemmel ved kontrollen, men DSB skulle godtgøre klagerens udgift til at klage til ankenævnet på 80 kr., da de ikke havde begrundet deres afgørelser godt nok.

17. april 2024 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomhed overvejende medhold
Refusion som følge af forsinkelser 23-0321

Et flertal i ankenævnet fandt ikke grundlag for, at Sydtrafik Flextrafik skulle godtgøre klagerens udgifter til togbilletter, som følge af at han ikke nåede sin færge med den taxa, han havde bestilt. Ankenævnet udtalte blandt andet: "Men som følge af at færgen havde planmæssig afgang kl. 20:05, og seneste mødetid for passageren var 15 minutter før, kl. 19:50, ville klageren selv med flexbilens rettidige ankomst til færgelejet 20:05 være forsinket både i forhold til færgens afgang og i hvert fald i forhold til mødetiden kl. 19:50. Herefter finder vi, at der foreligger en sådan grad af egen skyld hos klageren, der selv havde fastsat tidspunktet kl. 20:05 for Flexbilens ”seneste ankomst” til færgelejet, at Sydtrafik Flextrafik ikke er forpligtet til at godtgøre klagerens merudgift på 212 kr. til DSB-Ungbilletter fra Sønderborg til Odense. Vi kan ikke lægge til grund, at klageren i strid med de interne instrukser i Sydtrafik skulle have fået oplyst, at han ville kunne komme gratis til Odense, hvis han ikke nåede færgen."

7. februar 2024 Sydtrafik Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende straks-check-ind 23-0135

Klagerens påstand om, at hun slet ikke rejste med bussen, fordi hun havde for lav saldo til check ind, og derfor steg af med det samme, blev ikke taget til følge af ankenævnet. Saldoen på hendes kort var tilstrækkelig.

7. februar 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død 23-0205

Klageren gjorde gældende, at hans telefon var løbet tør for strøm, men loggen viste, at han slet ikke havde gennemført billetkøbet, der i øvrigt skete 2 timer inden hans rejse.

7. februar 2024 Nordjyllands Trafikselskab Trafikvirksomheden medhold