Gå til sidens indhold

Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 23-0174
Det var i selve kontrolsituationen korrekt at pålægge en kontrolafgift til klageren for at forevise et Rejsekort, der ikke var checket ind. Imidlertid fandt ankenævnet, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften i den konkrete sag skulle frafaldes. Ankenævnet udtalte: "Ankenævnet har ved afgørelsen heraf særligt lagt vægt på, at kontrolafgiften blev udstedt til Nørrebro st., hvor klageren oplyste at skulle rejse til. Nørrebro st. ligger i zone 02, hvorfor klagerens rejse alene foregik i zonerne 01 og 02. Prisen for rejse inden for disse 2 zoner er 15,60 kr., og prisen blev betalt ved klagerens check ind inden den første påstigning. Ved klagerens check ind på Skjolds plads st. (Metro) og check ud på Østerport st. blev rejsens pris beregnet til 15,60 kr. Der var betalt Metrotillæg, og der blev ved klagerens fortsatte rejse ikke rejst prismæssigt videre, end der allerede var betalt for den første del af hans metrorejse fra Skjolds Plads – Østerport st. Metro Service har dermed ikke en manglende billetindtægt for klagerens sidste del af metrorejsen. Det er et forvaltningsretligt princip, at afgørelsesmyndigheden ikke må sætte skøn under regel. Dette betyder, at afgørelsesmyndigheden som udgangspunkt har pligt til at skønne konkret og in-dividuelt, i tilfælde hvor den er tillagt en skønsmæssig beføjelse. Alle relevante omstændigheder skal inddrages i afvejningen, og afgørelsesmyndigheden kan som udgangspunkt ikke opstille en fast regel og følge den i alle tilfælde. En vejledende hovedregel må imidlertid gerne opstilles, men det er et krav, at denne hovedregel ikke må administreres således, at skønnet reelt afskæres. Afgørelsesmyndigheden skal derfor have for øje, at der kan være omstændigheder, der skal lede til et andet resultat end den opstillede ho-vedregels resultat. Uanset at Metro Service ikke er omfattet af forvaltningsloven direkte, finder ankenævnet, at de som afgørelsesorgan skal overholde de forvaltningsretlige principper for god sagsbehandlingsskik. Der kan argumenteres for, at der med de eksplicitte bestemmelser om, at Rejsekort skal være checket ind ved kontrol, ikke er tillagt afgørelsesmyndigheden en skønsmæssig beføjelse, men heroverfor står hensynet til, at afgørelsesmyndigheden udviser en vis saglighed og rimelighed, når det skal besluttes, om en kontrolafgift skal fastholdes. Det er således ankenævnets opfattelse, at det skal inddrages, når der de facto er betalt den korrekte pris for den pågældende rejse."
11. oktober 2023 Metro Klager medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind Kopi af 2020-0227
Klageren steg om bord på bussen ad midterdøren og anvendte en check ud-stander fremfor en check ind-stander ved påstigningen, og hun havde derfor ikke et gyldigt rejsekort, da hun blev kontrolleret lidt senere.
12. marts 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2019-0270
Ankenævnet fastholdt Metro Services kontrolafgift til klageren.
1. maj 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2019-0285
Klageren kom til at checke ud i stedet for at foretage et check ind, hvorfor hun ved kontrol blev pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fastholdt denne og bemærkede, at kortlæserne er markeret tilstrækkeligt tydeligt.
1. maj 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2019-0299
Klageren foretog et check-ud ved togskifte i stedet for et skifte-check-ind. Ikke medhold
1. maj 2020 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2019-0213
Klageren havde sin opmærksomhed rettet mod Metroen som ankom til perronen og se ikke, at hun checkede ud i stedet for at foretage et skiftecheck ind
11. december 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2019-0063
Klageren checkede ind på sit rejsekort i bus i zone 02 og checkede ud i zone 01. Hun steg derefter straks på metroen i zone 01 uden at have foretaget korrekt skiftecheck ind (og uden at have foretaget almindeligt check ind). Efter kontrol i zone 01, hvori destinationen lå (ved hendes bopæl), blev hun pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fastslog, at kontrolafgiften i selve kontrolsituationen var berettiget, men at Metro Service skulle nedsætte kontrolafgiften til 10 kr. for manglende skiftecheck ind, idet nævnet udtalte: Ankenævnet har ved afgørelsen heraf lagt vægt på, at Metro Service Back Office ved klagens behandling kunne se af rejsekorthistorikken, at klageren checkede ind i zone 02 og checkede ud i bussen i zone 01, få minutter inden hun i zone 01 fortsatte rejsen med metroen. Hvis klageren havde husket at checke ind, ville rejsen ifølge ”transittidsreglen” være blevet beregnet som en ”fortsat rejse” til samme pris, som den reelt blev beregnet til, og som den ville være beregnet til ved korrekt skiftecheck ind. Ankenævnet har derudover lagt afgørende vægt på, at klageren påbegyndte sin rejse i zone 02 og checkede ud i zone 01, hvor hendes rejsehjemmel blev kontrolleret, samt at det kan lægges til grund, at hun skulle til Lergravsparken st. i zone 01, hvor hendes bopæl er. Klageren har derfor isoleret set betalt korrekt pris for rejsen, nemlig for zonerne 01 og 02. Ankenævnet har endvidere tillagt det vægt, at der ikke umiddelbart ses risiko for omgåelse, efter-som klageren påtog sig en risiko ved at checke ud, når rejsen skulle fortsættes, og dette i kontrol-situationen blev korrekt sanktioneret med en kontrolafgift på 750 kr. Ankenævnet bemærker, at trafikvirksomhederne blandt andet i de tilfælde, hvor passageren efter check ud fortsætter rejsen ud over den pris, som er trukket på rejsekortet, kan fastholde kontrolafgiften på 750 kr. Efter omstændighederne skal Metro Service ikke betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet for tabt sag.
11. september 2019 Metro Klager medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2018-0225
Kontrolafgift grundet klagerens udenlandske ven ved en fejl foretog et check ud i stedet for et skiftecheck ind. Trafikselskab medhold.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2018-0132
Kontrolafgift for ikke at være checket ind på rejsekort. Klageren kom ved en fejl til at foretage et check-ud i stedet for et skifte-check-ind.
31. oktober 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2018-0034
Kontrolafgift grundet check ud i stedet for skifte check ind. Klageren kom ved en fejl til at anvende check ud standeren i stedet for check ind standeren da han skulle foretage sit skifte check ind.
18. juni 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2018-0036
Kontrolafgift grundet check ud i stedet for skifte check ind. Klageren kom ved en fejl til at anvende en check ud stander i stedet for en check ind stander, da han skulle foretage sit skifte check ind.
18. juni 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2018-0005
Manglende check ind på rejsekort. Klageren foretog et check ud i stedet for et skiftecheck ind. Klageren modtog godtgørelse for udgifterne til klagegebyret da det ikke kunne afvises at klageren havde følt sig nødsaget til at klage til ankenævnet fordi hun troede at der var fejl ved rejsekortsystemet.
20. april 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2017-0210
Klageren foretog ved en fejl et check ud i stedet for et skifte check ind.
9. november 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2017-0025
Klageren foretog et check-ud i stedet for et check ind ved rejsens begyndelse og desuden ikke foretog et skifte-check-ind ved omstigning.
19. september 2017 Lokaltog A/S Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2016-0116
Ægtepar foretog et check-ud i stedet for et skifte-check-ind.
7. november 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2016-0118
Klageren foretog et check-ud i stedet for et skifte-check-ind.
7. november 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2016-0003
Klageren foretog et check-ud istedet for et skifte-check-ind.
14. juni 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2016-0008
nævnet kunne ikke afvise, at klageren havde taget fejl af standerne nede på tog-perronen, hvor han anvendte standeren ved trappen for at tage videre med metroen.
14. juni 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2015-0104
Klageren foretog et check-ud i stedet for et skifte-check-ind. Klageren ville ved kontrollen forlade metroen for at checke-ind, men en politibetjent i civil var på stedet.
19. april 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2015-0304
Klageren foretog et check-ud i stedet for et skifte-check-ind.
19. april 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2015-0122
Klageren foretog et check-ud i stedet for skifte-check-ind.
23. februar 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2015-0057
Klageren checkede ud i stedet for ind.
29. september 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2015-0143
Kontrolafgift på 750 kr. grundet check-ud istedet for skifte-check-ind. Ikke lagt til grund, at stewarden checkede klagerens søn ud ved kontrol, da det fremgik af sønnens rejsekorthistorik, at han havde checket ud på en check-ud-stander.
29. september 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2015-0013
Klageren checkede ud i stedet for ind. Klageren forlod Perronen, mens stewarden stod med klagerens rejsekort i hånden. Kritisabelt at Metro Service ikke udleverede klagerens rejsekort senest, da de havde behandlet sagen.
23. juni 2015 Metro Klager delvist medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 2014-0248
To kontrolafgifter grundet check-ud på rejsekort i stedet for skiftecheck-ind.
15. januar 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold