Gå til sidens indhold

Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 23-0123
Klagerens planlagte tog fra Malmø blev aflyst, og han ankom derfor for sent til København i forhold til tidspunktet for udløb af låneperioden på Skånetrafiken periodekort. Klageren burde ikke have forholdt sig passiv og rejse videre med Metroen 20 minutter efter låneperiodens udløb. Selv hvis han havde rejst med den oprindelige togafgang, var der ingen tid til uforudsete hændelser, da låneperioden udløb samme minut, som Metroen ville være ankommet til hans destination. Ankenævnet fastholdt derfor den trufne afgørelse, hvor kontrolafgiften var pålagt med rette.
11. oktober 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2022-0181
Klagerens pendlerkort var udløbet, og hun troede, at hun havde købt en fornyelse af perioden, og at der måtte være noget i vejen med appen, når hun ikke havde modtaget noget pendlerkort. Sagens logs viste, at klageren ikke havde forsøgt at købe noget pendlerkort, og de fotos hun havde indsendt, vedrørte en helt anden dag. Kontrolafgiften blev fastholdt.
12. april 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2022-0176
Klageren glemte at forny sit pendlerkort efter sommerferien. Ikke medhold
15. december 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2021-0176
Klagerens pendlerkort var udløbet 3 dage før kontrollen, hvilket han ikke var opmærksom på, da han troede, at det blev automatisk fornyet. Ikke medhold
8. februar 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2020-0219
Uanset at klageren fornyede sit pendlerkort kort tid efter kontrollen, var det ikke gyldigt, da kontrollen fandt sted. Ankenævnet fastholdt derfor kontrolafgiften for rejse uden gyldigt pendlerkort.
9. december 2020 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2020-0031
Metro Service havde anmodet om genoptagelse af afgørelsen fra 23. juni 2020. Et flertal i ankenævnet fastholdt den trufne afgørelse med denne begrundelse: "Selv om der ved check ind i bussen den 11. december 2019 om morgenen stod anført på display-et: ”Gyldigt til 11.12.19” eller ”Expire date 11.12.19”, som Metro Service nu har oplyst, finder an-kenævnet, at dette heller ikke kan begrunde en ændret afgørelse. Vi bemærker herved, at sagen ikke har vedrørt usikkerhed om, hvornår pendlerkortet udløb, hvil-ket også var baggrunden for, at klagerens forlovede overførte 605 kr. den 10. december 2019. Sagen vedrører efter vores opfattelse den misinformation, som blev givet ved fornyelsen, om at kortet var ”Gyldigt fra: første check ind inden for sit pendlerområde den 11. december 2019.” På trods af at Metro Service nu har fremlagt en oversigt, der viser, at klagerens forlovedes pend-lerkort stort set hver gang er fornyet 1-2 dage efter udløb, finder vi, at denne oversigt i sig selv ikke indebærer, at klagerens forlovede måtte have været vidende om, at kortet ikke var blevet fornyet ved check ind den 11. december 2019, og at hun så at sige satsede på at rejse gratis, ind-til hun blev kontrolleret. Det bygger vi stadig først og fremmest på, at informationen ”Gyldig fra: første check ind indenfor dit pendlerområde fra 11-12-2019”, som klagerens forlovede har fået, efter hun gennemførte sit køb i rejsekortautomaten, er forkert og vildledende, og at hun har handlet i overensstemmelse med denne information."
28. oktober 2020 Metro Klager medhold (dissens)
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2020-0031
Oplysningerne i forbindelse med optankning af pendlerkort i Rejsekortautomaten fandt ankenævnet misvisende og vildledende og annullerede kontrolafgiften med denne begrundelse: "Det fremgår af skærmbillederne fra flow’et, at efter man har bestilt en fornyelse og tanket op samt godkendt købet får en besked om, at perioden er gyldig fra det første check ”fra [datoen for peri-odens udløb]. Men først hvis man på ny lægger rejsekortet i RVM’en, får man oplyst, at check ind skal ske i den nye periode: ”Periode udløb den [sidste dag i perioden]. Bestilt periode kan aktive-res fra den [følgende dag]”. Den første besked er efter ankenævnets opfattelse stærkt vildledende, da datoangivelsen er den sidste dato i den gyldige periode, og først hvis man på ny lægger kortet i RVM, får man at vide, at man først kan aktivere den nye periode dagen efter udløb af den forrige periode. Der er en uoverensstemmelse mellem formuleringerne, hvortil kommer at det savner mening, at man efter at have afsluttet og godkendt optankningen og fjernet sit rejsekort fra automaten igen skulle lægge kortet ind i automaten for at få den klare information om fornyelsen, som er særdeles vigtigt for passagerens mulighed for at sikre sig gyldig rejsehjemmel. På den baggrund var det undskyldeligt, at klagerens forlovede regnede med, at hun havde fornyet perioden ved at checke ind på sidste dato i den gyldige periode – den 11. december 2019 - ved påstigning på bussen. Metro Service skal derfor efter en analogi af reglerne om nedsættelse af kontrolafgiften ved efterfølgende visning af gyldigt periodekort nedsætte kontrolafgiften til 125 kr., da kortet blev aktiveret i forbindelse med rejsen, som således er betalt. Som følge af det anførte skal Metro Service betale sagsomkostninger på 10.000 kr. for tabt sag i ankenævnet, jf. ankenævnets vedtægter § 25, stk. 2….”
23. juni 2020 Metro Klager medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2019-0052
Kontrolafgift grundet udløbet mobilpendlerkort ved kontrollen. Klagerens fornyede kortet lige efter kontrollen.
19. juni 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2019-0066
Klageren fik beskeden: "Ordre behandles", men der var ikke penge nok på betalingskortet til at forny periodekortet. Klageren havde den foregående dag fået en kontrolafgift af samme årsag.
19. juni 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2018-0224
Ankenævnet genoptog sagen, da Metro Service gjorde gældende, at afgørelsen var truffet på et forkert grundlag, fordi det fremlagte foto ikke var taget af stewarden, men af klageren. Ankenævnet fastholdt afgørelsen med følgende præcisering:"Ankenævnet lagde i afgørelsen af 6. marts 2019 til grund, at klagerens Jojo-kort var blevet fotograferet af stewarden ved kontrollen. Det fremgår imidlertid af stewardens foto, at han kun fotograferede den side af plasticslippen, hvori der befandt sig en kvittering for betaling af den udløbne periode på Jojo-kortet. Stewarden skrev som begrundelse for kontrolafgiften ”PK Udløbet”, som betyder periodekort udløbet, og stewarden er ikke efterfølgende blevet spurgt om sin erindring om, hvad der blev forevist i kontrolsituationen. Det er efter ankenævnets opfattelse herefter ikke usandsynligt, at stewarden alene fandt det nødvendigt for at begrunde sin kontrolafgift, at han fotograferede den del af slippen, hvori den udløbne kvittering befandt sig. Det er Metro Service anførte om, at man ville have kunnet skimte en flig af Jojo-kortet, hvis det havde været i den anden slip, medfører efter ankenævnets opfattelse ikke, at det dermed kan konstateres som utvivlsomt, at klageren ikke medbragte kortet, eller at kortet ikke befandt sig i slippen. Det kan være, at kortet ikke kom med på billedet, fx fordi stewarden bøjede slippen lidt bagover, hvorved kortet ikke ville være synligt. Klageren har ikke kommenteret Metro Services anmodning om genoptagelse, men hun anførte i sine oprindelige bemærkninger i ankenævnssagen dateret den 5. december 2018 nederst side 1, at hun havde Jojo-kortet på sig tillige med kørekort og bankkort og dermed kunne have vist, at Jojo-kortet i den konkrete sag kunne anses for at være et personligt kort, fordi disse tre kort tilsammen med SMS om kortets aktivering ville vise, hvem hun var, og at kortet var aktivt. På den baggrund finder ankenævnet, at det ikke kan lægges til grund, at klageren ikke foreviste Jojo-kortet. Klageren var i situationen ikke herre over, hvad stewarden valgte at fotografere, og Metro Service er som professionel part nærmest til at dokumentere, hvad der er blevet forevist for stewarden." Da der var tale om en praksisændring skulle Metro Service ikke betale 10.000 kr. i sagsomkostninger.
8. maj 2019 Metro Klager medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2018-0138
Nedsat kontrolafgift på 125 kr. pålagt DSB, der ikke leverede et nyt ungdomskort, da betalingen ikke kun trækkes fra betalingskortet. DSB gav ikke meddelelse til klageren, men til klagerens 16-årige søn, hvis e-mail man anmodes om at oplyse ved oprettelsen af aftalen. DSB kunne fastholde den nedsatte kontrolafgift, og ABTM anbefaler, at der gives mulighed for også at sende oplysningerne om manglende betaling til værgen/forælderen.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2018-0204
Kontrolafgift grundet manglende rejsehjemmel. Klageren glemte sin pung i butik og kørte tilbage efter pungen uden billet. Klageren viste et udløbet periodekort. Trafikselskab medhold.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2018-0051
Kontrolafgift grundet AB kort udløbet samt manglende billet. Klageren havde inden ombordstigning opdaget at hans AB kort var udløbet og forsøgte derfor at købe en billet af chaufføren men chaufføren havde ikke nok penge til at veksle for klageren. Chauffører er kun forpligtet til at veksle op til nærmeste hundrede. Klageren ville forny sit AB kort i bussen, men nåede det ikke inden kontrollen. Klageren anførte senere at chaufføren ikke ville lukke ham ud efter han fandt ud af at han ikke kunne veksle og at han skulle have grinet ad ham ved modtagelsen af kontrolafgiften.
18. juni 2018 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2017-0016
Klagerens periodekort var udløbet dagen før.
19. september 2017 Metro Klager medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2016-0267
Klageren glemte at fornye sit periodekort. Allerede fordi klagerens periodekort var udløbet 4 dage inden kontrolafgiften blev udstedt, opfyldte klageren ikke første betingelse for at få kontrolafgiften nedskrevet til et ekspeditionsgebyr på 125 kr. Metro skal betale klagegebyret, da begrundelsen for deres afgørelse i første omgang, var vildledende og misvisende. Klageren ikke medhold.
2. maj 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2011-0072
Periodekort udløbet. Ikke muligt at nedsætte kontrolafgiften.
25. april 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2016-0087
DISSENS. Klageren gjorde gældende, at applikationen selv havde slået ***autofornyelse*** af periodekort fra. Et flertalt i ankenævnet udtalte: ***Klageren kunne ved kontrollen i metroen den 29. marts 2016 ikke forevise gyldig rejsehjemmel, da hans periodekort var udløbet den 26. marts 2016. Kontrolafgiften blev hermed pålagt med rette.Ifølge det oplyste får kunden ved autofornyelse en notifikation 6 dage før kortets udløb, og kunden vil få en ny notifikation hver dag, indtil dagen før sidste gyldighedsdato, med en påmindelse om at fortage et download af det nye periodekort. Først når der er foretaget download og hermed et køb, vil kunden modtage en kvitteringsmail på den e-mail-adresse, som kunden har oplyst.Klageren har 16 gange foretaget køb af periodekort i applikation, og 6 af disse er sket med auto-fornyelse på forskellige tidspunkter afhængigt af, om der ville være en fordel ved at undlade at betale for nogle dage. Ankenævnet lægger derfor til grund, at klageren er en rutineret og aktiv bruger af applikationen, som i 10 perioder har været uden autofornyelse og har et indgående kendskab til proceduren ved at slå autofornyelse til og fra.Det er videre oplyst, at når kunden enten slår autofornyelse til eller fra, sendes en e-mail til den e-mail-adresse, som kunden har oplyst.Op til periodekortets udløb den 26. marts 2016 modtog klageren ikke notifikationer om, at han skulle huske at downloade sit periodekort, idet autofornyelse var frameldt den 13. marts 2016. Derfor foretog han heller ikke den aktive handling, som påkræves ved at åbne applikationen og foretage download af periodekortet. Ydermere modtog han heller ikke den kvitteringsmail, som i de foregående tre måneder, når han havde foretaget download af periodekortet, hvilket han burde have undret sig over og have reageret på.De tre forrige autofornyelser var i øvrigt alle sket den 25. eller 26. i måneden, hvorfor klageren efter ankenævnets opfattelse burde have været særlig opmærksom på, om periodekortet var ud-løbet en af disse datoer i marts 2016.På baggrund af det anførte er det vores opfattelse, at klageren selv og ikke Metro Service bærer ansvaret for, at hans periodekort ikke var blevet fornyet, inden han steg ombord på metroen den 29. marts 2016.Det bemærkes, at pligten til at betale kontrolafgift ikke er betinget af, om passageren har forsøgt at unddrage sig betaling. Dette er et område med stor mulighed for omgåelse af reglerne om at kunne forevise gyldigt periodekort ved kontrollen, hvorfor ankenævnet finder, at der ikke er grund-lag for at fravige reglerne om, at passageren selv bærer ansvaret for korrekt billettering.Vi finder det dog kritisabelt, at Metro Service under den indledende sagsbehandling ikke anmodede om de logs fra Nets, som kunne have dokumenteret, om der var sendt mail til klageren den 13. marts 2016 i forbindelse med, at autofornyelse fra slået fra.
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2016-0049
Klagerens periodekort var udløbet dagen forinden. Vildledende information til hende om, hvor hun kunne forny kortet. Efter sagens konkrete omstændigheder fandt ankenævnet, at Metro Service skulle have nedsat klagerens kontrolafgift til 125 kr. svarende til efterfølgende indsendelse af korrekt fornyet periodekort. Metro Service tilpligtet at betale 10.000 kr. for tabt sag.
7. november 2016 Metro Klager medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2016-0042
Klagerens periodekort udløb den 13. november 2015. Klageren rejste den 15. november på kortet og fik en kontrolafgift, hvorefter han fornyede dette med virkning fra den 16. november 2016.
13. september 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2015-0053
Klagerens periodekort var udløbet fredag, hans manglende fornyelse af periodekortet mandag kunne ikke føre til, at kontrolafgiften kunne nedsættes efter Metros administrative regel, hvorefter en kontrolafgift for manglende fornyelse af periodekort nedsættes til et ekspeditionsgebyr, såfremt en række betingelser er opfyldt herunder, at kontrolafgiften udstedes senest et døgn efter, at periodekortet er udløbet, og at det fornyes den dag, hvor kontrolafgiften udstedes.
15. december 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2015-0063
Periodekort var udløbet, og der var ikke fremsendt dokumentation for, at klageren havde haft et gyldig periodekort på kontrolafgiftens tidspunkt. Ydermere blev rykkergebyr pålagt.
15. december 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2014-0333
Kontrolafgift for at rejse med ugyldigt Ungdomskort, idet dette ikke var betalt.
4. maj 2015 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2014-0350
Ungdomskort udløbet. Klageren, der var fyldt 16 år, forsøgte at købe en børnebillet i stedet.
4. maj 2015 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2014-0156
To kontrolafgifter for glemt ungdomskort hhv. udløbet ungdomskort.
21. november 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2013-0393
Manglende fornyelse af mobilt periodekort. Manglende påmindelse på mobilen, skyldtes ikke fejl på applikation, men derimod at klageren ikke havde åbnet applikationen.
17. juni 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold