Gå til sidens indhold

Information

Ankenævnets er lukket for telefoniske henvendelser i uge 23

Principielle spørgsmål

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Skiltning og information på stationer 2017-0274
Ingen billet da han ikke kunne finde billetautomaten. Blev om bord selv om han konstaterede, at der ikke kunne købes billet dér
19. februar 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Principielt om zoner 2017-0179
Klageren og dennes ægtefælle havde hver en billet til 2 zoner til en rejse i 3 zoner. De manglede derfor hver 1 zone og blev ved kontrol pålagt kontrolafgift. Ankenævnet udtalte, at zonerne skulle lægges sammen, således at den ene kontrolafgift skulle frafaldes.
21. december 2017 Metro Klager delvist medhold
Andet (principielle spørgsmål) 2017-0218

Klageren søgte indsigt i alle registrerede oplysninger om ham i forbindelse med hans brug af rejsekort. DSB besvarede hans anmodning, men klageren fandt ikke svaret fyldestgørende.

21. december 2017 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Krav til stamkort og kontrolafgift. 2016-0217
Foto i periodekort sad på strå og bagsiden af nitten var faldet af. Kortet blev inddraget og kontrolafgift pålagt. Den blev senere nedsat til 125 kr., hvilke klageren indbragte for ankenævnet. Nævnet fandt, at kontrolafgiften skulle frafaldes bl.a forde den ikke var begrundet med en konkret mistanke om misbrug, men alene i det forhold, at billedet ikke er fastgjort med nitte på begge sider. Endvidere fandt ankenævnet, at Metro Service ikke havde været berettiget til at inddrage periodekortet, når det er så indgribende en foranstaltning for en person, som i udgangspunktet rejser med gyldig rejsehjemmel, og som ikke er under mistanke for at misbruge denne rejsehjemmel i den forstand, som ordet "misbrug" sædvanligvis opfattes. Metro service skulle godtgøre dokumenterede rejseomkostninger i perioden, hvor kortet var inddraget.
4. oktober 2017 Metro Klager medhold
Principielle spørgsmål 2017-0120
Midttrafiks udfasning af 10-tursklippekort af pap, når mobile klippekort kun kan købes via app til smartphones men ikke windowsbaserede telefoner. Klagen over overtrædelse eller tilsidesættelse af lov om trafikselskaber afvises, idet den ikke findes egnet til ankenævnsbehandling.
19. september 2017 Midttrafik Afvist af ankenævn
NEMKonto 2010-0163
DSBFirsts krav om udbetaling til NEMKONTO var ikke berettiget.
25. april 2017 DSB Fjern- og Regionaltog Klager medhold
Hvornår er man passager 2010-0164
Anset for at være rejsende selv om klageren befandt sig på perronen for at stemple.
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Ikke pligt til at oplyse om cpr.-nummer, 2010-0190
Hvor foregik kontrollen?
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Ikke pligt til at oplyse om cpr.-nummer, 2010-0273
DSB's krav om cpr.-nr. ved udbetaling på NEMKonto berettiget.
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Videooptagelser 2010-0337
Spørgsmål om udlevering af videooptagelser
25. april 2017 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Ikke pligt til at oplyse om cpr.-nummer, 2011-0108
Manglende straksbillettering. Klageren fik delvist medhold, da Midttrafik ikke var berettiget til at videresende inddrivelse af krav til Aarhus kommune.
25. april 2017 Midttrafik Klager delvist medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2010-0034

Manglende stempling af klippekort. Var 13 år.

25. april 2017 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Politi 2009-0047
Anvendelse af politi til identifikation af passageren var berettiget i et tilfælde, hvor passageren ikke kunne forevise gyldig rejsehjemmel.
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Kontrolafgift kræver en egentlig kontol 2009-0104
ikke hjemmel til flere kontrolafgifter på baggrund af elektroniske logs med oplysninger om rejser.
25. april 2017 FynBus Klager medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2009-0198
Rejst på børnebillet selv om fyldt 16 år.
25. april 2017 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2009-0201
manglede zone mellem 2 stationer.
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2009-0264
Rejst på børnebillet selv om fyldt 17 år.
25. april 2017 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2009-0290
Glemt at stemple -slog sin tå
25. april 2017 Sydtrafik Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2009-0308
Rejst på børneklippekort selv om fyldt 16 år.
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2010-0089
Ikke billetteret ved indstigning i Århus bybus
25. april 2017 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2010-0184
ikke pligt til underretning af forældre/værge
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig sagsbehandling, herunder retsfortabende passivitet og forældelse. 2010-0248
Selvom sagsbehandlingstiden var på 7 måneder, var klageren ikke berettiget at anse kontrolafgiften for bortfaldet.
25. april 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Principielt om rykkergebyrer 2010-0264
Fornyelse af udløbet kort og betaling af ekspeditionsgebyr forannullering af kontrolafgift skal ske samtidigt. Rykkerbreve blevanset for at være kommet frem til klageren.
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Fornyelse af kort og betaling af ekspeditionsgebyr skal ske samtidigt 2010-0264
Fornyelse af udløbet kort og betaling af ekspeditionsgebyr for at annullere kontrolafgift skal ske samtidigt. Rykkerbreve blev anset for at være kommet frem til klageren.
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Sagsbehandlingsfejl 2016-0153
Klagerens 12-årige datter var sammen med moderen blevet pålagt en kontrolafgift, som ikke var blevet udleveret til dem af uafklarede årsager. I et brev stilet til moderen, og som også havde nægtet at forevist sin rejsehjemmel, anførte Metro Service: ”Vi skriver til dig, da din datter, i forbindelse med billetkontrol i Metroen, har modtaget en kontrolafgift, der endnu ikke er blevet betalt, til trods for at betalings- og ankefristen nu er overskredet. Da [din datter] er mindreårig, kan vi imidlertid ikke vide, om [hun] har fortalt dig om billetteringssituationen og vist dig kontrolafgiften. Med dette brev vil vi derfor, som en ekstra service og uden ekstra omkostninger for jer, henlede opmærksomheden på ovenstående kontrolafgift, inden vi igangsætter vor rykkerproce-dure.Ankenævnet udtalte vedrørende denne del af klagen: Imidlertid finder ankenævnet det kritisabelt, at Metro Service i en situation som den foreliggende, hvor kontrollen blandt andet vedrørte en 12-årig passager, ikke straks efter kontrolafgifternes oprettelse i den elektroniske database sendte en udtrykkelig kontrolafgift - i det mindste til klagerens datter med kopi til forældrene/værgerne, således at det stod dem klart, at stewarden havde udfærdiget en kontrolafgift til en umyndig.Den manglende fremsendelse af en udtrykkelig kontrolafgift har i den konkrete sag ikke haft no-gen skadevirkning, da Metro Service den 19. maj 2016 orienterede [moderen] om, at datteren var blevet pålagt en kontrolafgift.. Herefter foretager ankenævnet sig ikke videre men henstiller til Metro Service om at indføre forretningsgange til sikring af, at en sådan automatisk underretning om udstedelse af kontrolafgifter til umyndige finder sted i fremtidige lignende sager.
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold