Gå til sidens indhold

Information

Ankenævnets er lukket for telefoniske henvendelser i uge 23

Principielle spørgsmål

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 23-0250
Klageren rejste på et pendlerkort i en zone uden for kortets gyldighedsområde, men mente, at kontrolafgiften skulle nedsættes til 125 kr., da hans kort var gyldigt datomæssigt. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften på 750 kr., da reglen om nedsættelse til 125 kr. er beregnet til pendlere, der fx har glemt deres ellers gyldige kort på rejsen, eller hvis telefonen er løbet tør for strøm, så kortet ikke kan forevises til kontrolløren. Teksten kan ikke fortolkes således, at passagerer med et pendlerkort, der rejser uden for kortets gyldighedsområde, men inden for kortets gyldighedsperiode, kan få reduceret en kontrolafgift. En sådan fortolkning ville medføre, at passagerer kunne nøjes med at købe et pendlerkort til kun fx zone 01 og 02 og rejse i alle øvrige zoner uden at betale herfor. Og i tilfælde af en kontrolafgift ville passageren kunne få den reduceret, hvis blot selve perioden var gyldig. Da dette ikke har været meningen med reglen om at få reduceret en kontrolafgift, er det åbenbart, at gyldigheden skal være opfyldt, for så vidt angår både zoner og periode.
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 23-0155
Klageren blev pålagt en kontrolafgift, da hun på en rejse med Metroen ikke kunne forevise en børnebillet for den lille hund, som hun sad med i armene. Ifølge klageren havde hun til at starte med haft hunden i en taske, men havde taget den op i armene, da den blev urolig, og hun anførte, at det ikke havde været tydeligt for hendes, at der krævedes børnebillet for små hunde som hendes. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte, at det efter deres opfattelse fremgår tilstrækkelig tydeligt, at hunde som udgangspunkt rejser til børnepris, samt at det er en forudsætning for at medbringe en lille hund gratis, at den forbliver i tasken eller buret under hele rejsen. Ankenævnet anbefalede dog, at reglerne om medtagelse af hunde i de Fælles landsdækkende rejseregler formuleres endnu tydeligere således, at der ikke opstår usikkerhed hos passagerer om, hvorledes rejsereglerne skal eller kan fortolkes, når der medbringes hunde i Metroen. Ikke medhold
11. oktober 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kontrolafgifter 23-0209
Klagerne var på ferie i København og havde købt et Copenhagen Card Discovery, der i kortets gyldighedsperiode giver adgang til rejse i zonerne 01-99, herunder rejse til og fra lufthavnen "Airport transport". Klagerne regnede med, at formuleringen indebar, at de kunne rejse retur til lufthavnen, selv om kortets gyldighedsperiode var udløbet. De blev derfor hver pålagt en kontrolafgift på 750 kr., hvilket de indbragte for ankenævnet. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgifterne, fordi klagerne ikke uden at undersøge dette nærmere var berettiget til at regne med at kunne rejse på et kort, hvorpå der stod, at det var udløbet.
11. oktober 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Kontrolafgifter 23-0017
Klageren overførte beløbet for en ny periode på sit Ungdomskort og gik derefter ned for at rejse med Letbanen. Da beløbet endnu ikke var modtaget i Rejsekortsystemet, kunne klageren ikke checke ind og aktivere en ny periode, fordi der ikke var forløbet 5 timer siden overførslen. Klageren blev straks efter påstigning pålagt en kontrolafgift, og den efterfølgende dag aktiverede han perioden ved et check ind. Gyldighedsperioden ligger fast uanset, hvornår den aktiveres, og Fynbus godtgøres af staten for den fulde periode. Ankenævnet traf afgørelse om at kontrolafgiften skulle nedskrives til 125 kr. efter en analogi af reglerne om glemt gyldigt periodekort. Fynbus anmodede om genoptagelse, da der ville være risiko for omgåelse. Ankenævnet fastholdt afgørelsen med den ændring, at Fynbus ikke skulle betale sagsomkostninger til ankenævnet, da klageren havde siddet en for så vist tydelig regel overhørig om at vente 5 timer med check ind.
11. oktober 2023 FynBus Klager medhold
Kontrolafgifter 23-0123
Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på et lånt Skånetrafiken periodekort efter udløb af låneperioden kl. 14:46. Klageren gjorde gældende, at toget var 10 minutter forsinket i afgangen fra Malmø C, hvorfor han ikke nåede at afslutte Metrorejsen inden udløbet af låneperioden. Ankenævnet gav ham ikke medhold og udtalte: "På baggrund af klagerens oplysning om, at hans tog afgik omkring kl. 14:12 samt togets afgangstider på Rejseplanen.dk fra Malmø C mod København H, lægger ankenævnet til grund, at klagerens togs planmæssige afgang den 6. april 2023 rettelig var kl. 14:13. Af Rejseplanen.dk fremgår det, at dette tog ankommer til København H kl. 14:49 ved en planmæs-sig afvikling af trafikken. Det fremgår af Skånetrafikens Rejseregler pkt.3.8. gengivet overfor, at et udlånt periodekort skal være gyldigt på alle tidspunkter af rejsen, indtil passageren stiger af sidste gang. Allerede fordi låneperioden udløb kl. 14:46, hvilket var inden klagerens ankomst til København H – også med en planmæssig afvikling af trafikken - var pendlerkortet ikke længere gyldigt til den efterfølgende del af rejsen med Metro, der lå efter kl. 14:46. Herefter blev kontrolafgiften pålagt med rette, og ankenævnet finder, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften skal frafaldes."
16. august 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Bevisbyrderegler 23-0158
Klageren gjorde gældende, at de var 3 voksne på rejsen, men Metro Services steward mente, at der var 4 voksne, og udstedte en kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af rejsehjemmel. Ankenævnet fandt, at Metro Service ikke havde løftet bevisbyrden for deres påstand om antal rejsende, idet stewarden ikke på tilstrækkelig vis sikrede sig eller dokumenterede, hvor mange voksne rejsende, der var i selskabet ved at gå ned i togvognen og forhøre sig om, hvem der rejste sammen. Ankenævnet annullerede kontrolafgiften.
16. august 2023 Metro Klager medhold
Skiltning og information på stationer 2022-0251
Klagren steg ombord på Letbanen i Odense uden billet, da hun ikke kunne læse nogen steder om, hvordan hun købte en billet. Hun spurgte straks kontrolløren om hjælp, men han udstedte i stedet en kontrolafgift på 1.000 kr. og udspurgte hende om hendes mors navn. Under ankenævnssagen indsendte Fynbus fotodokumentation for, at det er skiltet på stoppestedet, hvorledes man køber billet. Ankenævnet hastholdt kontrolafgiften og udtalte: "Således som sagen foreligger oplyst med logs fra klagerens tidligere benyttelse af Fynbus’ bil-letapp, logs fra Letbanen afgang fra stoppestedet og informationen på stoppestederne om billet-køb, herunder at der ikke kan købes billetter om bord, hvilket er tydeliggjort med en gul advarsels-trekant, finder ankenævnet, at klageren var eller burde have været vidende om, hvorledes hun kunne købe en gyldig billet til Letbanen. Da mobilbilletter skal være modtaget på passageren telefon inden påstigning, og da dette ikke gjorde sig gældende for klagerens vedkommende, blev kontrolafgiften pålagt med rette. Det har i den relation ikke betydning, at passageren ved en efterfølgende kontrol rent faktisk kan vise en billet til kontrolløren. Når en passager bliver pålagt en kontrolafgift og ikke foreviser noget ID, er der hjemmel til at sikre den pågældendes identitet ved opslag i CPR og ved at spørge nærmere ind til fx familierelationer."
12. april 2023 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig sagsbehandling, herunder retsfortabende passivitet og forældelse. 2022-0274
Klageren, som var turist i København, ville købe billet hos chaufføren, men da hun ikke havde nogen kontanter, henviste chaufføren hende til at køre med til et stoppested, hvor hun kunne købe billet med betalingskort. Da bussen efter at have passeret Hovedbanegården ankom til stoppestedet, Værnedamsvej, steg kontrollører ombord, hvorefter klageren blev pålagt en kontrolafgift for at have rejst 6 stoppesteder uden billet. Klageren henvendte sig dagen efter til Movia og anførte, at hun havde talt med chaufføren om billet, at henvendelsen også drejede sig om hendes samtale med kontrolløren, samt at kontrolløren talte med chaufføren, og hun beskrev endvidere udførligt det passerede i forbindelse hermed. Da Movia undlod at sende sagen i høring hos kontrolløren og chaufføren, fandt ankenævnet, at Movia ikke havde tilvejebragt et tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte klagerens plausible forklaring, hvorfor klageren under disse omstændigheder ikke skulle bære ansvaret for manglende gyldig rejsehjemmel. Ankenævnet pålagde Movia at frafalde kontrolafgiften og at betale sagsomkostninger for sagens behandling i ankenævnet. Klageren medhold
12. april 2023 Movia Klager medhold
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 2022-0093
Klageren rejste med Metroen med en hund, som stewarden så ikke var i en taske. Da klageren fik øje på stewarden, tog han en stofpose op af lommen og begyndte at sætte hunden deri. Klageren blev pålagt en kontrolafgift til hunden for ikke at have købt billet til den, når den ikke var i en taske. ifølge klageren blev der diskuteret med stewarden om, hvad der skal til at kvalificere en taske, hvis det ikke var en stofpose med hank, som var beregnet til hunden. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften på baggrund af stewardens oplysninger, men Metro Service skulle godtgøre klagerens udgift til klagegebyr, da det ikke kunne afvises, at baggrunden for klagen var, at stewarden havde diskuteret med klageren om, hvilken tasketype, man skulle benytte, men når dette ikke var specificeret i rejsereglerne, var stewardens skønsudøvelse ikke nødvendigvis korrekt. Ankenævnet henstillede, at der kommer klarere regler.
1. november 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Sagsbehandlingsfejl 2022-0093
Klageren havde sin hund med i Metroen uden at have købt en børnebillet, og uden at have den i en dertil indrettet taske. Der blev derfor udstedt en kontrolafgift på 375 kr. til klageren for manglende billet til hunden, der ikke kunne rejse gratis, medmindre den var i en taske. Klageren gjorde gældende, at kontrolafgiften var ugyldig, da den led formalitetsmangler, fordi stewarden kun havde skrevet " %" på selve kontrolafgiften, som de havde drøftet i ca. 7 minutter, fordi stewarden mente, at klagerens stofnet ikke var en taske i rejsereglernes forstand. Stewarden havde noteret, at klageren havde taget stofposen op af lommen, da han fik øje på stewarden, og først derefter var begyndt at putte hunden i posen. Ankenævnet fandt, at kontrolafgiften ikke led af en formalitetsmangel, og at klageren ved sin klage til Metro Service havde modtaget en skriftlig begrundelse for kontrolafgiften. Men da klageren og stewarden havde diskuteret, hvad der udgjorde en taske, og da stewardens skøn i den henseende ikke nødvendigvis var korrekt, fandt ankenævnet, at Metro Service skulle godtgøre klagerens udgift til klagegebyr for at klage til ankenævnet, og ankenævnet henstillede til Metro Service om at det nærmere skulle defineres i rejsereglerne, hvad der udgør "en dertil indrettet taske".
12. september 2022 Metro Trafikvirksomhed overvejende medhold
Ansattes forpligtelser, opgaver, oplysningspligt 2021-0007
Klageren regnede med, at han som tidligere var tilmeldt automatisk fornyelse og betaling for sit Ungdomskort, og da kortet ikke dukkede op med posten, antog han, at det, som så ofte før, var forsinket. Han rejste uden rejsehjemmel to dage i træk og blev begge gange pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fastholdt begge kontrolafgifter, og udtalte: "Ungdomskort med posten leveres under normale omstændigheder til kunden nogle dage inden gyldighedsstart. Da klageren ikke, som han ellers plejede, modtog det bestilte Ungdomskort inden gyldighedsstarten den 1. oktober 2020, kontaktede han ikke DSB, men forholdt sig passivt indtil den 2. oktober 2020, hvor han ringede til DSB Ungdomskort uden at træffe nogen, der kunne hjælpe ham. Klageren undersøgte heller ikke sin bankkonto for at se, om der var trukket betaling for et pend-lerkort, og han har ikke som led i tilmeldingen indtastet sit kort- eller kontonummer, hvorfra beløbet skulle trækkes. Om end det var vildledende, at klageren stod som ”tilmeldt” i ”Glemt kortordningen” med et pendlerkort, som ikke længere var gyldigt, og klageren derfor ikke kunne benytte ordningen, bemærker ankenævnet, at ordningen er tænkt som en hjælp til de passagerer, der undervejs på rejsen finder ud af, at de har glemt rejsehjemmelen derhjemme, og ikke til passagerer, der, ligesom klageren, på forhånd besluttede sig for at ville bringe ordningen i anvendelse, fordi han ikke havde modtaget noget kort. Ankenævnet bemærker afslutningsvist, at ikke-dansktalende kunder er mere afhængige af den mundtlige vejledning fra Kundecenteret, når hjemmesiderne er på dansk. Ankenævnet finder derfor, at medarbejdernes vejledning bør indeholde omtale og guide til valg af betalingsmetode, fordi dette er særledes væsentligt, når manglende betaling fører til, at kortet ikke leveres.
5. maj 2021 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Frister 2020-0196
Movias anmodning om genoptagelse blev afvist, da 30-dages fristen i vedtægterne § 22 ikke blev anset for overholdt. Efter retsplejeloven § 163 er en forkyndelse gyldig, selv om meddelelsen ikke kommer til vedkommendes kundskab. Er det dokument, der skal forkyndes, kommet vedkommende i hænde, anses forkyndelse for sket, selv om forkyndelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med reglerne i §§ 155-157 a. Der er ikke noget krav om, at trafikvirksomheden kvitterer for modtagelsen af ankenævnets afgørelse, og ankenævnet havde sendt afgørelsen på de sædvanligt benyttede mail-adresse til sagsbehandleren uden at have fået autosvar om fravær, hvorfor afgørelsen ansås for forkyndt på dette tidspunkt eller kort derefter.
12. marts 2021 Movia Afslag på genoptagelse
Sagsbehandlingsfejl 2020-0144
DSB havde ikke godtgjort, at kontrollen skete om bord på toget, eller på perronen, efter at klageren var steget af toget. Ankenævnet lagde derfor klagerens forklaring til grund om, at hun var blevet kontrolleret allerede oppe for enden af trappen til perronen, og DSB skulle frafalde kontrolafgiften.
9. december 2020 DSB Fjern- og Regionaltog Klager medhold
Andet (principielle spørgsmål) 2020-0193

Klagen vedrørte Movias blokering i 3 år af klagerens mulighed for at kontakte dem telefonisk, som var hans eneste mulighed, da han er stærkt ordblind. Movia er en offentlig myndighed, som Ankestyrelsen fører tilsyn med, hvorfor ankenævnet afviste klagen grundet manglende kompetence.

9. december 2020 Movia Afvist af ankenævn
Ansattes forpligtelser, opgaver, oplysningspligt 2020-0054
Klagerens svigermor var faldet i forbindelse med kørsel med Flextrafik Handicap, fordi hun ikke havde fået hjælp til indstigningen. Chaufføren afviste dette og gjorde gældende, at hun havde nægtet at modtage hjælp, men at han havde hjulpet hende op, og hun var ikke faldet. Movia undskyldte det passerede og oplyste, at de havde givet chaufføren en påtale. Ankenævnet fandt, at det må forstås således, at der ligger en forpligtelse for chaufføren til at yde en service, og at Movia anerkendte, at klagerens svigermor ikke havde fået den optimale ydelse i henhold til denne forpligtelse. Herefter fandt ankenævnet, at Movia herefter havde gjort, hvad de kunne.
9. september 2020 Movia Flextrafik Trafikvirksomheden medhold
Principielle spørgsmål 2019-0292
Billetautomaten på perronen var ude af drift. Ifølge klageren sagde en medarbejder, at klageren kunne rejse gratis. Ved en efterfølgende kontrol blev klageren pålagt en kontrolafgift på 65 kr., svarende til billettens pris. Da han ikke betalte denne, blev der pålagt et rykkergebyr på 100 kr. Ankenævnet fandt, at klageren ikke kunne have en berettiget forventning om at kunne rejse gratis og fastholdt kontrolafgift og rykkergebyret, da der var givet klagevejledning på kontrolafgiften. Nævnet bemærkede, at det var uheldigt, at Arriva kaldte det en kontrolafgift, når der reelt var tale om en billet.
1. maj 2020 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Ansattes forpligtelser, opgaver, oplysningspligt 2019-0229
Ankenævnet fastholdt sekretariatets afvisning af klagen, idet bedømmelsen af de påklagede forhold om ulovlig parkering og chaufførernes toiletbesøg på privat ejendom, falder uden for ankenævnets kompetence.
19. februar 2020 Movia Afvist af ankenævn
Andet (principielle spørgsmål) 2019-0058

Kontrolafgift grundet rejse på ægtefælles personlige rejsekort.

19. juni 2019 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 2018-0161
Indgivelse af politianmeldelse for bedrageri mod klageren ved rejse på sin ægtefælles rejsekort. Klageren gør gældende, at Sydtrafik ikke uden nærmere undersøgelse af sagen var berettiget til at indgive politianmeldelse mod hende. Klageren fik medhold.
12. december 2018 Sydtrafik Klager medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2018-0186
Kontrolafgift på 375 kr. til barn på 1 år og 9 mdr. grundet manglende rejsehjemmel. Klageren medhold, da der ifølge rejsereglerne ikke er hjemmel til, at kunne ophæve en kontrolafgift hos den voksne.
12. december 2018 Metro Klager medhold
Andet (principielle spørgsmål) 2018-0201

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forevisning af kvittering for afvist billetkøb. Klageren gør gældende, at kontrolafgiften skal nedsættes til 125 kr., således som det er sket for den medrejsende ægtefælle, idet der ellers er tale om forskelsbehandling Indklagede fastholder kontrolafgiften, idet de ikke er bundet af, at de pr. konduite har nedsat ægtefællens kontrolafgift Indledningsvist bemærker ankenævnet, at begge kontrolafgifter på 750 kr. blev pålagt med rette i metroen, da klageren og hans ægtefælle ikke havde billetter til rejsen, fordi købet med betalingskortet var blevet afvist. Ankenævnet har tidligere udtalt, at Metro Services afgørelser ikke er omfattet af forvaltningsloven direkte, men at deres sagsbehandling skal overholde god forvaltningsskik. Metro Service har en administrativ praksis i denne type sager, hvorefter de nedskriver kontrolafgiften, når to eller flere rejsende med familiemæssig tilknytning rejser sammen, og hvis der er tale om to passagerer, fastholdes kontrolafgiften altid fuldtud over for den ene af de rejsende. Om end omstændighederne ved klagerens og ægtefælles rejse var ens, ville en isoleret betragtning af hver enkelt kontrolafgift ikke føre til, at kontrolafgiften skulle nedskrives til 125 kr., idet den administrative afgørelsespraksis med nedsættelse til 125 kr. kun finder anvendelse, når de identiske sager betragtes samlet. Kontrolafgifterne blev begge pålagt med rette, hvorfor Metro Service er berettiget til at fastholde den fulde kontrolafgift til klageren, uanset at de har nedsat ægtefællens kontrolafgift.

12. december 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ansattes forpligtelser, opgaver, oplysningspligt 2017-0301
2 kontrolafgifter, en til klageren som er voksen og en til dennes søn, for at mangle en zone på mobilbillet. Sagen har været genoptaget vedrørende spørgsmålet om man kan dele zoner således at zonerne på de to billetter lægges sammen så den ene har tilstrækkeligt antal zoner og derfor ikke kan pålægges en kontrolafgift eller om begge skal pålægges en kontrolafgift.
18. juni 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2018-0058
Klageren anmodede om at der blev taget stilling til hvorvidt der for unge mellem 16 og 18 år kan kræves voksenkontrolafgift og om der er tilstrækkelig information om dette.
18. juni 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 2018-0076
Kontrolafgift for manglende zone på periodekort. Klageren misforstod ringzonesystemet. På Metro Services hjemmeside stod at man pga. ringzonesystemet maksimalt skulle betale for 3 zoner i metroens system. Klageren havde periodekort til zone 01, 02 og 03 og troede derfor ikke at han skulle købe billet for at rejse i zone 04.
18. juni 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Sagsbehandlingsfejl 2017-0166
Klagerens datter havde modtaget 2 kontrolafgifter samt en rykker for en tredje kontrolafgift. Klageren gjorde gældende, at der ikke kunne udskrives kontrolafgifter til personer under 18 år, samt at hun ikke var tilpligtet at betale kontrolafgifterne men i stedet datterens far, hvor datteren havde bopæl på tidspunktet for kontrollen.
20. april 2018 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold