Gå til sidens indhold

Information

Ankenævnets er lukket for telefoniske henvendelser i uge 23

Principielle spørgsmål

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 2016-0202
Klagerens mor rejste på klagerens personlige rejsekort, mens klageren anvendte sit periodekort på samme rejse. Klageren medhold, da de dagældende rejsekort kortbestemmelser og rejseregler ikke var ens.
7. marts 2017 Metro Klager medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2016-0177
Klagerens datter, som er islænding, var på besøg i København og kørte for langt med metroen. Klagerens oplysning om datterens alder, manglende danskkundskaber og psykiske sygdom ændrede ikke ved kontrolafgiften.
6. december 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2016-0055
I den konkrete sag har Metro Service frafaldet kontrolafgiften, hvorfor ankenævnet herefter ikke foretager sig yderligere. Udstedelsen af en voksenkontrolafgift i stedet for en børnekontrolafgift var en åbenlys fejl, som Metro Service har beklaget. Klageren ønskede endvidere en undskyldning fra Metro Service. Ankenævnet kan ikke pålægge en trafikvirksomhed at give en undskyldning til en part og er derfor ikke gået videre ind i behandlingen af dette klagepunkt.
7. november 2016 Metro Klager delvist medhold
Sagsbehandlingsfejl 2015-254
Klageren, som var ikke-dansktalende, modtog en på dansk, hvori en kontrolafgift med et andet nummer end klagerens blev annulleret, idet selskabet ikke kunne godtgøre, at pågældende passager havde kørt med metroen. Efterfølgende sendte selskabet en på engelsk til klagerens adresse, hvori hendes kontrolafgift blev fastholdt grundet manglende check-ind på rejsekort. Klageren betalte ikke kontrolafgiften og en rykker blev sendt til klagerens adresse. Klageren gjorde gældende, at hun regnede med, at kontrolafgiften var blevet annulleret, samt at hun ikke havde modtaget selskabets brev med afgørelsen i hendes sag. Ankenævnet udtalte følgende: Metro Services sagsbehandling er ikke omfattet af forvaltningsloven, da Metro Service ikke er en forvaltningsmyndighed.Det er ankenævnets opfattelse, at spørgsmålet om, hvorvidt Metro Service er bundet af afgørelsen sendt til klageren den 20. august 2015 om annullering af kontrolafgiften vedrørende en anden person, dog skal afgøres efter principperne i de forvaltningsretlige regler om tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakter.Tilbagekaldelse af en forvaltningsakt til ugunst for adressaten sker ud fra en afvejning af særligt to hovedhensyn - nemlig hensynet til adressatens berettigede forventninger og hensynet til de mod-stående offentlige interesser i en ophævelse af den oprindelige forvaltningsafgørelse.Således som sagen foreligger oplyst, blev klageren pålagt en kontrolafgift for manglende zone på sit periodekort, som hun udleverede til stewarden, der tog et foto heraf. Klageren anførte sit kon-trolafgiftsnummer i sin klage til Metro Service og beskrev de faktiske forhold som gengivet ovenfor under sagens omstændigheder. Imidlertid modtog hun en vedrørende et andet kontrol-afgiftsnummer, og i afgørelsen statuerede Metro Service, at klageren efter en sammenligning af underskriften ikke ansås for at have rejst med metroen den pågældende dag. Klageren havde dog ikke underskrevet sin klage til Metro Service, hvorfor der ikke var flere underskrifter at sammenlig-ne.På den baggrund og henset til, at spørgsmålet om underskriftens ægthed ikke havde været pro-blematiseret under den hidtidige sagsbehandling, er det ankenævnets opfattelse, at det måtte have været åbenbart for klageren, at Metro Service havde begået en sagsbehandlingsfejl, hvorfor hun ikke berettiget kunne forvente, at afgørelsen vedrørte hende.Metro Service er herefter ikke bundet af afgørelsen i brev af 20. august 2015, som ved en fejl blev sendt til klageren om annullering af en kontrolafgift med et andet nummer end klagerens, og som vedrørte en passager, som påstod ikke at have rejst med metroen.
14. juni 2016 Metro
Ansattes forpligtelser, opgaver, oplysningspligt 2016-0032
Klageren, som er ikke-dansktalende, ankom til Danmark og købte på et rejsekort anonymt hos en salgsmedarbejder i en 7/eleven på Københavns Hovedbanegård. Klageren talte engelsk under ekspeditionen. Da saldoen på rejsekortet efter nogle dage nåede ned på 69 kr., kunne hun ikke checke kortet ind, da rejsekort anonymt kræver en saldo på 70 kr. Hun steg herefter ombord på metroen uden gyldig rejsehjemmel, idet hun ikke forstod den danske tekst på displayet om for lav saldo. Nævnet fastholdt kontrolafgiften men henstillede til, at salgsmedarbejderne instrueres i at oplyse alle engelsktalende kunder om, at rejsekort kan indstilles til at vise al tekst på standeren på engelsk.
14. juni 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2015-0203
Klagerens datter på 13 år havde købt mobilbillet, men telefonen var gået ud ved kontrollen. Metro Service havde annulleret kontrolafgiften på 375 kr. mod et ekspeditionsgebyr på 125 kr., som klagesagen omhandlede. Parterne gav divergerende oplysninger om det passerede i forbindelse med kontrollen.Således gjorde klageren gældende, at datterens telefon var gået ud, da hun skulle forevise bil-letten, men at hun fik genstartet telefonen, mens kontrolafgiften blev udskrevet. Hun fik dog at vide af stewarden, at de ikke havde tid til at vente. De to stewards stod dog blot på perronen efter kontrollen og ventede på det næste tog, hvorfor de nemt havde kunnet se billetten, hvis de øn-skede det.Stewarden anførte derimod, at klagerens datter ikke kunne tænde sin mobil igen og derved ikke kunne fremvise gyldig rejsehjemmel.Nævnet udtalte, at således som sagen forelå oplyst, var det uomtvistet, at klagerens datter på forlangende ikke kunne forevise gyldig billet, således som rejsereglerne foreskriver.Det er ankenævnets opfattelse, at kontrol af passagerers rejsehjemmel i almindelighed - og i en situation som den foreliggende, hvor der er tale om en passager på 13 år - i særdeleshed skal ske med hensynsfuldhed. Heri ligger også, at passageren skal gives tilstrækkelig tid til at fremfinde rej-sehjemmelen.Metro Service skal godtgøre, at kontrolafgifter udstedes på berettiget grundlag.Ankenævnet fandt efter en samlet vurdering af sagens konkrete omstændigheder sammenholdt med, at ankenævnet ikke kunne afvise, at klagerens datter genstartede telefonen, mens kontrolafgiften blev udskrevet, men at stewarden ikke ville afvente, at hun kunne forevise billetten, at der forelå sådanne særlige forhold, at kontrolafgiften skulle annulleres uden ekspeditionsgebyr.
19. april 2016 Metro Klager medhold
Ansattes forpligtelser, opgaver, oplysningspligt 2015-0272
Klageren rejste under et praktikforløb mellem Odense og København. Disse rejser foretog han på pendlerkort, selvom han kunne have været berettiget til ungdomskort. Ankenævnet fandt, at passageren selv bærer ansvaret for at købe korrekt billet. Yderligere fandt ankenævnet ikke, at DSB havde pådraget sig et erstatningsansvar for forkert vejledning, da klagen først blev fremsat 15 måneder efter den af klageren påståede fejlagtige vejledning, og det var derfor ikke muligt at undersøge, hvilken rådgivning, der var givet.
19. april 2016 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Krav til stamkort og kontrolafgift. 2015-0172
Klagerens stamkort slidt og zonenumrene herpå var ikke læselige, hvorfor klageren blev pålagt en kontrolafgift. Henset til, at kontrolløren ved kontrollen indrog kortet, og det herefter blev destrueret, samt at klageren i en længere periode og på talrige busrejser havde anvendt det slidte kort, uden at buschaufførene havde kommenteret dette, skulle Movia frafalde kontrolafgiften.
5. december 2015 Movia Klager medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2014-0300
Metro Services sendte deres afgørelse til klagerens datter, selv om klageren havde klaget på datterens vegne. Kritisabelt
5. maj 2015 Metro Klager delvist medhold
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 2014-0157
Upersonligt flexcard forevist efter kontrolafgiften blev udstedt. Ikke grundlag for at tolke rejsereglerne således, at rejsehjemmelen kan forevises under rejsen, i forbindelse med udstigning eller på metrostationens område, når der ER udstedt en kontrolafgift.
21. november 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Sagsbehandlingsfejl 2014-0055
Klageren og dennes mor troede, at det var gratis at rejse fra i samme zone. De blev begge pålagt en kontrolafgift hver. Den omstændighed, at Metro Service begik en sådan åbenbar sagsbehandlingsfejl ved efterfølgende at annullere klagerens mors kontrolafgift, medførte efter ankenævnets opfattelse ikke, at Metro Service derved var forpligtet til også at annullere klagerens kontrolafgift.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Stewarden noteret forkert på sin PDA (håndholdte computer) 2014-0100
Klageren skulle fra Lufthavnen til Kgs. Nytorv og klippede 1 gang med et 2-zoners klippekort. Der er divergerende oplysninger om hvor klageren blev kontrolleret. Det fremgår af Metroens rejseregler, at alle passagerer skal have gyldig billet eller kort inden påstigning. Billetten skal opbevares under hele rejsen, og indtil Metroens område forlades. Billetter og kort skal fremvises på forlangende. (..). Det står således ikke anført i forretningsbetingelserne, at passageren skal sikre sig gyldig rejsehjemmel til hele rejsen, inden rejsen påbegyndes. Dette ville efter ankenævnet opfattelse i øvrigt heller ikke stemme overens med de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet om tilkøbsbilletter, hvorefter det er muligt at foretage tilkøb af ekstra zoner under rejsen, så længe dette sker inden for grundbillettens gyldighedsområde. Det er imidlertid ankenævnets opfattelse at Metro Services svar både til klageren og til ankenævnet kunne forstås således, at passageren inden påstigning skal have gyldig billet til hele rejsen, hvilket ikke er korrekt. Ankenævnet henviser i den forbindelse til reglerne om tilkøbsbilletter i de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet, hvorefter der inden for grundbillettens gyldighedsområde kan tilkøbes billet til flere tilstødende zoneringe. To medlemmer med i alt 3 stemmer lagde efter en samlet vurdering til grund at kontrollen skete efter Øresund st., hvor zonen skifter fra 03 til 01, hvorfor kontrolafgiften blev pålagt med rette. To nævnsmedlemmer med 2 stemmer udtalte at Vi bemærker os, at stewarden ikke har noteret From To??station korrekt, idet klageren skulle til Kgs. Nytorv og ikke Nørreport. Når stewarden kan notere forkert i ”to- feltet”, kan vi ikke afvise, at han også har noteret forkert i ”from-feltet”. De dissentierende medlemmer lagde således til grund, at kontrollen blev foretaget inden for de zoner, hvortil klageren havde stemplet, men at kontrolafgiften blev udstedt som følge, af at klageren oplyste, at hun skulle til Kgs. Nytorv st., hvortil hun ikke havde gyldig rejsehjemmel.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Hvornår er man passager 2014-0003
Det fremgår af Metro Services rejseregler, at passageren skal have gyldig billet eller kort inden påstigning samt i forbindelse med udstigning på Metrostationens område efter at have afsluttet rejsen, idet der ellers kan udstedes en kontrolafgift. Ankenævnet finder, at denne formulering naturligt må forstås således, at i hvert fald når man har passeret trinbrættet og er trådt om bord på metroen, kan man med rette antages at have til hensigt at modtage en transportydelse, hvorfor man er at betragte som passager, også selv om man af den ene eller anden grund efterfølgende måtte beslutte at forlade metroen igen uden at have modtaget denne ydelse. Klageren blev pålagt en kontrolafgift, efter at han havde været om bord på metroen uden billet. Det af klageren anførte om, at han alene var inde i metroen for at kysse sin kæreste farvel, kan ikke føre til et andet resultat. Ankenævnet har ved afgørelsen herom lagt vægt på stewardens notat, hvorefter klageren hoppede af metroen, da han fik øje på stewarden, samt oplysningen om, at klagerens kæreste hoppede med klageren af på Forum st. Efter en samlet vurdering af sagens oplysninger finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at klageren skal fritages for kontrolafgiften.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 2014-0104
Klagerens søn skulle tage bussen hjem fra sin skole langt fra hjemmet. Bussen standsede imidlertid ikke for at medtage sønnen. Chaufføren oplyste, at der ikke stod nogen ved stoppestedet. Klagerens søn kunne imidlertid beskrive chaufførens tøj, og at det var en kvindelig chauffør. Ankenævnet udtalte, at når man befinder sig på landet, og der er et stoppested, hvor der står en person, må udgangspunktet være, at bussen skal standse eller sætte farten ned for at få kontakt med personen. Det er derfor kritisabelt, at chaufføren under de foreliggende omstændigheder ikke holdt ind. Da sønnen imidlertid befandt sig 4,70 m. fra stoppestedsskiltet, blev sagsomkostningerne ophævet grundet begåede fejl hos begge parter.
22. september 2014 Sydtrafik Klager delvist medhold
Frister 2014-0126
Det fremgår af forsiden på kontrolafgiften, som klageren fik udleveret ved kontrollen den 10. januar 2014, at ankefristen er 14 dage. Klageren klagede først til Metro Service den 11. marts 2014 efter at have modtaget en rykkerskrivelse. Herefter var indsigelsesfristen, som ikke findes urimelig, for længst overskredet. Metro Service var derfor berettiget til at fastholde kontrolafgiften med henvisning til fristoverskridelsen uden at behandle realiteten i klagen.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Skiltning og information på stationer 2013-0478
Klage over utilstrækkelig skiltning og information vedr. indsættelsen af metrobusser. Klageren finder ikke, at Metro Service har overholdt de gældende rejseregler og har indsendt dokumentation for, at korrekt skiltning mangler. Metro Service finder derimod, at reglerne er overholdt og gør gældende, at driftsafdelingen har opsat korrekt skiltning. Ankenævnet afgør, at sagens kræver en bevisførelse, der ligger uden for nævnets kompetence, hvorfor sagen afvises som uegnet til behandling i ankenævnet. Det bemærkes, at Metro Service hargodtgjort klagerens udgift til billet og har tilkendegivet at ville præcisereordlyden i rejsereglerne om stoppestederne.
17. juni 2014 Metro Afvist af ankenævn
Købt for dyr billet 2013-0161
Klageren havde krav på at få oplyst af medarbejderen i billetsalget, hvor hun kunne søge informationer om billigste billetter. Arriva skulle refundere differencen mellem prisen på den solgte billet og den billigere sms-billet, som klageren kunne have købt.
16. december 2013 Arriva Tog Klager medhold
Ansattes forpligtelser, opgaver, oplysningspligt 2013-0161
Klageren havde krav på at få oplyst af medarbejderen i billetsalget, hvor hun kunne søge informationer om billigste billetter. Arriva skulle refundere differencen mellem prisen på den solgte billet og den billigere sms-billet, som klageren kunne have købt.
16. december 2013 Arriva Tog Klager medhold
Kontrolafgifter 2013-0169
Nedsættelse af kontrolafgift afvist, idet Metro med hjemmel i loven har fastsat kontrolafgift til 750 kr. for passagerover 16 år, som i kontrolsituation ikke kan forevise gyldig rejsehjemmel.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Sagsbehandlingsfejl 2013-0182
Klageren og kæreste stemplede ikke klippekort. Ved anke til selskabet fik kæresten men ikke klageren grundet en åbenbar sagsbehandlingsfejl eftergivet kontrolafgift. Klageren ikke medhold.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ansattes forpligtelser, opgaver, oplysningspligt 2013-0217
Metro medarbejderens arbejdsbeskrivelse forpligter ikke stewarden til at være opmærksom på og orientere samtligepassagerer om rejseruter, tider, billetter og rejseregler, idet der er tale om et kontraktuelt dokument mellem Metro Selskabet I/S og Metroservice A/S, og er ikke gældende i forholdet mellem passagerer og Metroservice A/S.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Principielt om rykkergebyrer 3013-0104
Kontrolafgift nedskrevet til 100 kr. men ikke betalt inden for fristen. Rykkergebyr på 100 kr. kunne opkræves, men kontrolafgiftens fulde beløb kunne ikke.
23. september 2013 Metro
Skiltning og information på stationer 2013-0096
Tilstrækkelig info til passagerer på engelsk om at der skal købes billet til mindst 2 zoner pr. passager.
23. september 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig sagsbehandling, herunder retsfortabende passivitet og forældelse. 2013-0151
Kontrolafgift for manglende zone. Ikke indtrådt forældelse eller retsfortabende passivitet ved en sagsbehandlingstid på 5 måneder trods besked til klageren om at denne ville modtage besked inden for 3-5 uger.
23. september 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2013-0059
10-årig foreviste værdidelen af skolekort. Kontrollør burde have noteret ***glemt kort***, således at Midttrafiks procedure ville blive iværksat, hvorefter passageren oplyses om at forevise kortet inden 14 dage. Klageren medhold.
27. juni 2013 Midttrafik Klager medhold