Gå til sidens indhold

Tilkøbsbilletter

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Tilkøbsbilletter 2021-0177
Klageren blev pålagt en kontrolafgift, fordi hun rejste med Metroen uden for sit pendlerkorts gyldighedsområde. Klagen gjorde gældende, at hun sad i Metroen på vej mod lufthavnen og forgæves forsøgte at købe billet via sin DOT Mobilbilletter-app og troede, at beskeden på telefonen om ”manglende server med værts-navnet” skyldtes manglende dækning, og ikke at appen var udfaset i 2019 og erstattet med en ny. Metro Service fremlagde logs fra Metroen, hvoraf det fremgik, at Metroen var i retning væk fra lufthaven, da klageren blev kontrolleret, og at der kun havde været forsøg på køb af mobilbillet fra klagerens telefon to dage inden kontrolafgiften, men at denne adgang var spærret, fordi det var en arbejdstelefon. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og lagde vægt på, at klageren ikke over for ankenævnet havde godtgjort sin rejserute, at den mobilapp, som klageren anvendte til sit forsøg på at købe en billet, blev udfaset i november 2019, hvorefter der i de seks følgende måneder via back-end blev givet besked om at benytte den nye DOT-app. Efter dette tidspunkt var det ikke længere teknisk muligt at tilgå back-end, og brugere fik en pop-up-besked om, at der ikke kunne findes en server med ”det pågældende værts-navn”. Om end denne besked ikke er gennemskuelig for personer uden særlig it-indsigt, måtte det have stået klart for klageren, at der ikke var forbindelse til serveren, og at hun ikke havde gennemført noget billetkøb og dermed heller ikke havde betalt for rejsen i zone 04, hvor kontrollen fandt sted. Den omstændighed, at klageren to dage inden kontrolafgiften forgæves havde forsøgt at købe en sms-billet med sin arbejdstelefon, der ikke tillod dette, ændrer ikke ved, at det beroede på klagerens eget forhold og ikke forhold, som Metro Service var ansvarlig for, at hun ikke havde gyldig billet.
6. april 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Tilkøbsbilletter 2016-0194
Klageren købte to billetter med 15 minutters mellemrum. Da hun kun foreviste den sidst købte billet ved kontrollen, blev hun pålagt en kontrolafgift. Ved den efterfølgende klagesagsbehandling inddrog Metro Service begge billetter i deres beslutning, hvor de nedskrev kontrolafgiften til 125 kr. som ved efterfølgende indsendelse af gyldigt personligt periodekort. Ankenævnet fandt, at kontrolafgiften helt skulle frafaldes på baggrund af reglerne om tilkøbsbilletter, hvorefter klageren havde gyldig billet ved kontrollen. Metro Service skulle betalte 10.000 kr. for tabt sag til ankenævnet.
6. december 2016 Metro Klager medhold
Tilkøbsbilletter 2014-0065
Klagerens periodekort var gyldigt til zonerne 02 og 01 hvorfor klageren for at have gyldig rejsehjemmel til den planlagte rejse skulle købe en tilkøbsbillet til zonerne 03 og 04 da rejsen fortsatte ind i dette område. Det blev, som oplyst af klageren, lagt til grund, at hun opgav sine indledende forsøg på køb af tilkøbsbillet, inden påstigning på metroen. Klageren oplyste, at dette skete på baggrund af manglende mulighed for at vælge anden start-zone, end den applikationen foreslog, og som var den zone hun befandt i og allerede havde periodekort til (zone 02). Klageren besluttede herefter at forsøge at købe billet, når hun kom ind i zone 03 som hun ikke havde på sit periodekort. Dette forsøg på køb af billet blev aldrig effektueret formentlig som følgende af manglende dækning grundet kørsel i tunnel.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Tilkøbsbilletter 2013-0138
SMS-tillægsbillet købt uden for grundbillettens gyldighedsområde 13 minutter og 8 stoppesteder ind i ny zone. Klagerens påstand om fejl i SMS-systemet kunne ikke tages til følge, idet hun ikke tog kontakt til chaufføren.
28. november 2013 Movia Trafikvirksomheden medhold
Tilkøbsbilletter 2013-0006
Købte ikke tillægsbillet, selv om rejseruten blev forlænget, Metro blev pålagt at godtgøre klagerens udgift til klagegebyr, eftersom de ikke havde besvaret samtlige klagepunkter i den indledende sagsbehandling.
23. april 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold