Gå til sidens indhold

Afgørelse

Når sekretariatet vurderer, at sagen er oplyst tilstrækkeligt, bliver den forelagt for ankenævnet, der træffer afgørelse på et møde. Ankenævnet holder 6 møder årligt.

Ankenævnets afgørelse er skriftlig og på dansk og bliver sendt til både klageren og trafikvirksomheden. Det vil fremgå af afgørelsen, om klageren skal have sit klagegebyr refunderet, eller om trafikvirksomheden skal betale sagsomkostninger, hvis sagen tabes. Der fastsættes en frist på normalt 30 dage til parternes opfyldelse af afgørelsen.

Trafikvirksomheden er bundet af afgørelsen, med mindre virksomheden inden 30 dage efter, at afgørelsen er sendt til parterne, skriftligt har meddelt ankenævnet, at virksomheden ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. Sker dette, sender sekretariatet efter anmodning fra forbrugeren sagen videre til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der på klagerens vegne kan anlægge sag ved domstolene mod trafikvirksomheden.

Ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen er endelig med mindre der anlægges sag ved domstolene inden 30 dage, eller der rent undtagelsesvist er grundlag for at genoptage sagen på begæring fra en af parterne. En sag kan kun genoptages, hvis helt særlige omstændigheder gør sig gældende.

Er man uenig i nævnets afgørelse og vil forsøge at få den ændret, må man anlægge sag ved domstolene. Om der kan bevilges fri proces eller retshjælp hertil, afhænger af om visse betingelser er opfyldt. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til eget forsikringsselskab og www.domstol.dk.