Gå til sidens indhold

Sagsbehandling

Sagsbehandling/sagsbehandlingstider.

Inden sekretariatet forelægger sagen til afgørelse for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, sikrer sekretariatet sig, at de oplysninger, som er relevante for nævnets afgørelse, er indhentet til sagen (officialmaksimen).

Under sagens forberedelse vil parterne modtage kopi af oplysningerne og udtalelserne fra den anden part og blive bedt om at kommentere disse (partshøring).

Sekretariatet afslutter sagen, hvis trafikvirksomheden under sagens forberedelse opfylder klagerens krav, eller hvis klageren frafalder klagen.

Sekretariatet kan afvise sagen, hvis det er åbenbart, at den ikke kan behandles af ankenævnet. Klageren kan forlange, at afvisningen herefter forelægges for ankenævnet.

Ankenævnet kan afvise en sag blandt andet, hvis klagen ikke skønnes egnet til behandling ved ankenævnet, eller hvis behandlingen af klagen i alvorlig grad vil hindre ankenævnet i at fungere effektivt.

Ifølge EU-direktivet om alternative tvistløsningsorganer, som ankenævnet er underlagt, skal parterne underrettes, hvis der går mere end 90 dage fra en sag er fuldt oplyst, til den afgøres, og det skal oplyses til parterne, hvornår de kan forvente en afgørelse.

Ankenævnet kan udsætte en sag på indhentelse af yderligere oplysninger. Parterne underrettes i givet fald derom.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved ankenævnet er ca. 6 måneder.