Gå til sidens indhold

Efter afgørelsen

Når der er truffet afgørelse i en sag af Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, er afgørelsen endelig og kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed. 

Begge parter kan dog anlægge sag ved domstolene om den tvist, som sagen har vedrørt.

Sagen vil muligvis kunne anlægges med økonomisk bistand i form af fri process, offentlig retshjælp eller forsikringsretshjælp.

Yderligere oplysninger om disse dækningsformer kan søges på www.domstol.dk, www.advokatsamfundet.dk eller i klagerens eget forsikringsselskab.

Hvis klageren har fået medhold i sagen ved ankenævnet, og trafikvirksomheden ikke efterlever afgørelsen, kan klageren med bistand fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Nævnenes Hus anlægge sag ved domstolene.

Brochure om den nærmere fremgangsmåde kan fås ved henvendelse til ankenævnets sekretariat.