Gå til sidens indhold

Erstatningssager

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Refusion af udgift til billet, telefonregning, frimærker 2022-0058
Klageren skiftede adresse, der indebar, at hans Ungdomskort skulle overgå fra blive leveret af DSB til at blive produceret og leveret af Midttrafik. Dette fik klageren ikke meddelt til Ungdomskort på den korrekte måde, fordi han forstod oplysningerne på hjemmesiden således, at han kunne vente med at bestille et nyt til det gamle udløb. Imidlertid betød dette, at Midttrafik ikke fik meddelelse om at skulle levere et Ungdomskort til klageren, der derfor i en periode på 12 dage, måtte købe dagsbilletter for at komme til sin uddannelse. Udgifterne til disse billetter anmodede klageren DSB om at godtgøre sig, hvilket de afviste med en besvarelse, der ikke tog stilling til klagerens anbringender i relevant omfang. Et flertal i ankenævnet fandt herefter, at DSB skulle godtgøre klagerens udgift til at klage til ankenævnet. DSB skulle ikke godtgøre klagerens udgifter til billetter, da han havde begået en fejl i bestillingen af Ungdomskortet. Et mindretal fandt, at oplysningerne på Ungdomskorts hjemmeside var misvisende i en sådan grad, at DSB skulle godtgøre klagerens udgifter til billetter og betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet. Der blev afsagt kendelse efter stemmeflertallet.
1. november 2022 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Fortolkning af regler 2022-0098
Klagerens rejse skulle under planmæssig afvikling have taget 43 minutter, men tog 73 minutter. Han havde fået 5,50 kr. i godtgørelse af DSB efter reglerne om rejsetidsgaranti, hvor 25 % af rejsens pris refunderes ved forsinkelser på mellem 30-60 minutter. Ankenævnet fandt ikke grundlag for at tilkende klageren yderligere 300 kr. i erstatning, som han krævede.
15. juni 2022 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Ekstraordinære vejrmæssige forhold 2021-0017
Grundet voldsomt uvejr annoncerede Neptunbus på deres hjemmeside, at afgangen kl. 18 var flyttet til kl. 16. Desuden blev der sendt en sms på polsk til kunderne om dette. Klagerens børn ventede ved stoppestedet omkring det oprindelige afgangstidspunkt, hvorefter de gik ind på hjemmesiden og så beskeden om, at afgangen var flyttet. De forlod herefter stoppestedet. Imidlertid gennemførte Neptunbus den pågældende tur alligevel, hvorfor de afviste at betale klagerens udgift til de billetter, som børnene ikke havde kunnet benytte. Ankenævnet fandt, at Neptunbus skulle refundere beløbet til klageren, da beskeden om den ændrede afgangstid blev sendt på polsk, at oplysningen på Neptunbus’ hjemmeside ikke blev fjernet efter kl. 16, selv om afgangen kl. 18 blev gennemført, at chaufføren kunne have sendt en sms, da han ikke lykkedes med at fange klagerens datter på telefonen, og endeligt at klagerens børn handlede i overensstemmelse med deres tabsbegrænsningspligt ved at sørge for at nå deres fly til Polen.
30. juni 2021 Neptunbus APS Klager medhold
Taxaregninger og hotel 2020-0269
Klageren var ikke berettiget til at få sine udgifter til taxakørsel og en ny togbillet godtgjort af Movia, da han selv var ansvarlig for at planlægge sin rejse med en margin på mere end 3 minutter til at skifte fra bussen til toget.
5. maj 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Refusion af udgift til billet, telefonregning, frimærker 2020-0109
Driftsforstyrrelser i Metroen gjorde, at klageren og dennes mor ikke nåede deres Intercitytog, hvortil de havde Orange DSB-billetter, og de måtte købe nye standardbilletter. Metro Service skulle godtgøre klageren denne udgift, idet ankenævnet lagde vægt på de meddelelser, som passagererne blev givet undervejs: "Det er ankenævnets opfattelse, at passagererne i udkaldene burde have fået særskilt besked om, hvorledes man kunne komme til Kbh. H, der er et trafikknudepunkt, via Nørreport st. og tog videre derfra. Dette gør sig også gældende for den medarbejder, der fysisk befandt sig i Metroen med en megafon, som burde have orienteret derom. Når de ovennævnte omstændigheder sammenholdes med, at det løbende blev meddelt passagererne, at problemerne forventedes løst inden for henholdsvis 14, 11 og 9 minutter, hvorefter passagererne kl. 19:30 blev henvist til Rejseplanen for alternativ transport, på trods af at der ikke var mobildækning på perronerne under jorden, finder ankenævnet, at der var et tilstrækkeligt grundlag for klageren og hans mor for at forblive om bord på Metroen indtil kl. 19:45, fordi de håbede på, at Metroen ville køre igen inden længe."
28. oktober 2020 Metro Klager medhold
Stjålne ting 2019-0238
Klagerens bagage var væk fra bussens bagagerum, da klageren ankom til Holland, og han anmodede Flixbus om at erstatte det mistede, hvilket de afviste, men tilbød at betale 300 euro. Ankenævnet udtalte: Det lægges til grund, at klageren under sin rejse med FlixBus mellem Hamborg og Groningen mistede sin bagage, som han havde anbragt i bussens bagagerum. Ankenævnet bemærker hertil, at ankenævnet har kompetence til at behandle klagen, selv om hændelsen ikke skete i Danmark, idet ankenævnet kan behandle en sag, hvis begge parter er enige om det, jf. vedtægterne § 2, stk. 2. For at få betalt erstatning for bagagen skal klageren godtgøre, at FlixBus har handlet ansvarspå-dragende. FlixBus’ rejsekoncept forudsætter, at passagererne skal placere større bagage i bagagerummet og ikke medbringe det oppe i bussen, hvor de ellers selv kan holde øje med det. Samtidig lægges der op til, at passagererne normalt skal stige ind i bussen før afgang og derfor ofte før bagagerummet lukkes. Dette fratager passagererne muligheden for selv at holde øje med deres ejendele i bagage-rummet, ligesom der er stop undervejs på ruten, hvor passagererne heller ikke kan holde øje med deres bagage, medmindre de alle sammen stiger af bussen. Under disse omstændigheder finder ankenævnet, at det må påhvile busselskabet at sørge for til-strækkeligt opsyn med bagagen, fx ved bemanding ved lugerne i det omfang, chaufføren ikke kan holde øje med, at passagererne kun udtager deres egen bagage, idet varetægten efter ankenævnets opfattelse overgår til busselskabet ved passagerens læsning af bagagen i bussen. Ved at have undladt dette finder ankenævnet, at FlixBus har handlet erstatningspådragende, og derfor er erstatningsansvarlig for klagerens mistede bagage. FlixBus’ generelle ansvarsfraskrivelse i befordringsbetingelserne sætter efter ankenævnets opfattelse ikke pligten til at føre opsyn med bagagen ud af kraft. Klageren anmeldte ikke tyveriet til politiet i Tyskland og har kun fremlagt én kvittering for et køb på 299 kr. Han har derudover udarbejdet en liste med nypriser over de mistede genstande. Anke-nævnet har gennemgået listen, som i overvejende grad omfatter helt almindelige, flere år gamle beklædningsdele og sportstøj. Ankenævnet finder efter de foreliggende oplysninger ikke grundlag for at tilkende klageren mere i erstatning end det beløb på 300 Euro, som Flixbus har tilbudt ham. Et mindretal i ankenævnet fandt, at Flixbus skulle betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet, da de havde tilbudt de 300 euro "pr. kulance".
23. juni 2020 Flixbus Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Missede fly som følge af forsinkelser (driftsforstyrrelser) 2018-0254
Erstatning på skønsmæssigt 19.200 kr. for mistet safarirejse grundet tognedbrud, der medførte, at klageren måtte opgive at nå sit fly i Københavns lufthavn.
8. maj 2019 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Aflysninger, busser som udgår, tekniske fejl, driftsforstyrrelser mv. 2018-0257
Forsinkelse hos Nordjyllands Trafikselskab, der betød, at klagerne ikke nåede deres videre forbindelse med DSB, hvorfor de måtte købe nye DSB-billetter til 1.420 kr. Klagerne gjorde gældende, at de ved planlægningen blot fulgte anbefalingerne på rejseplanen. Klagerne fik ikke medhold. Dissens
8. maj 2019 Nordjyllands Trafikselskab Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Mistet bagage 2018-0106
Sagen vedrørte erstatning for mistet bagage – klagerens bagage var bortkommet fra bussens bagagerum ved ankomsten til København. Klageren ønskede en erstatning på 6.420 kr. Indklagede tilbød pr. kulance at godtgøre klageren 400 €. Ankenævnet bemærkede, at FlixBus’ rejsekoncept forudsætter, at passagererne skal placere større bagage i bagagerummet og ikke medbringe den oppe i bussen, hvor de ellers selv kan holde øje med det. Samtidig lægges der op til, at passagererne normalt skal stige ind i bussen før afgang og derfor ofte før bagagerummet lukkes. Dette fratager passagererne muligheden for selv at holde øje med deres ejendele i bagagerummet, ligesom der er stop undervejs på ruten, hvor passagererne heller ikke kan holde øje med deres bagage. Under disse omstændigheder fandt ankenævnet, at det måtte påhvile busselskabet at sørge for tilstrækkeligt opsyn med bagagen, fx ved bemanding ved lugerne i det omfang, chaufføren ikke kan holde øje med bagagen, idet varetægten efter ankenævnets opfattelse overgår til busselskabet ved passagerens læsning af bagagen i bussen. Ved at have undladt dette fandt ankenævnet, at FlixBus havde handlet erstatningspådragende, og derfor var erstatningsansvarlig for klagerens mistede bagage. Klageren anmeldte tyveriet til politiet den 9. februar 2018 og havde udarbejdet en liste med nypriser over de mistede genstande, som hun har indsendt til ankenævnet. Ankenævnet gennemgik listen, som omfatter helt almindelig bagage til en weekendtur, og fastsatte herefter erstatningen for klagerens tab skønsmæssigt til 3.500 kr.
31. oktober 2018 Flixbus Klager delvist medhold
Mistet bagage 2017-0193
Klageren fik medhold i sit krav om erstatning for mistet bagage. Det påhvilede busselskabet at sørge for tilstrækkeligt opsyn med bagagen.
21. december 2017 Rødbillet.dk Klager medhold
Tingsskade ved kraftig opbremsning mv. 2017-0036
Krav om erstatning for reparation af en mobiltelefon – klageren blev ramt af en automatisk dør til venterummet på Danshøj st. og tabte herved sin mobiltelefon, hvis skærm gik i stykker
9. november 2017 DSB S-tog Afvist af ankenævn
Taxaregninger og hotel 2017-0013
Erstatning for koncertbilletter som følge af, at klageren og hendes ægtefælle ikke kunne nå rettidigt frem til koncerten grundet omlægning af bussens rute.
15. juni 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Personskade 2011-0146
Krav om erstatning for personskade kan ikke behandles af nævnet. Krav om erstatning på grund af forsinkelse som følge af ekstraordinære vejr- og vej forfold (skybrud) afvist.
25. april 2017 Abildskou Trafikvirksomheden medhold
Mistet bagage 2016-0129
Klageren havde ikke gjort buschaufføren opmærksom på, at han medbragte en særligt kostbar cykel, hvorfor han ikke kunne kræve erstatning ud over det beløb, som han allerede havde fået fra sit forsikringsselskab.
7. marts 2017 Rødbillet.dk Trafikvirksomheden medhold
Stjålne ting 2015-0099
Uspecificeret erstatningskrav for ejendele bortkommet under klagerens ildebefindende på metrostation. Kravet var forældet.
15. december 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Taxaregninger og hotel 2015-0126
Klager fik ikke refusion for taxaregning, da toget afgik planmæssigt. Der var informationer om togets afgang på perronen, og klageren kunne ikke uden godkendelse fra DSB tage en taxa på DSB´s regning.
15. december 2015 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Ikke undersøgt billets gyldighed 2014-0239
Klageren skulle have sin cykel med i toget fra Århus til Kbh., hvorfra han skulle nå et fly. Klageren havde ikke beregnet nok tid til at sikre sig korrekt cykelbillet. Og køen i billetsalget på banegården gjorde, at han ikke nåede det planlagte tog, men måtte tage et senere tog. Dette var forsinket ved ankomsten til Kbh., hvilket bevirkede, at han ikke nåede sit fly. Klageren ville have DSB til at erstatte den nye flybillet, som han købte for at komme afsted med flyet. Klageren fik ikke medhold.
14. januar 2015 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Fortolkning af regler 2014-0230
Chaufføren burde ikke have afvist klageren, som havde en berettiget forventning ud fra foto på www.Ungdomskort.dk om at kunne rejse på barnebillet med bussen i Odense. Klageren havde dog ikke et erstatningsberettiget krav på 1.500 kr., hvorfor sagsomkostningerne for ankenævnet blev ophævet.
21. november 2014 FynBus Klager delvist medhold
Glemte sager 2013-0298
Klageren glemte sin pung i bussen. Sagen blev behandlet som erstatningssag udenfor kontrakt, idet kravet ikke relaterede sig til den ydede transport. Movia havde ikke handlet ansvarspådragende, idet det beroede på klagerens egne forhold, at han glemte sin pung i bussen.
27. januar 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Erstatning for svie og smerte 2013-0140
Nåede ikke lokalbanetoget og tog en taxa for at komme til pinsefrokost. Ikke grundlag for at erstatte taxaregningen eller klagerens krav på 5.000 kr. for svie og smerte.
28. november 2013 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Tingsskade ved kraftig opbremsning mv. 2012-0408
Indklagede kunne ikke efter færdselsloven eller andre erstatningsretlige regler anses for rette indklagede vedrørende tingsskade i forbindelse med en kraftig opbremsning, hvorfor sagen blev afvist. Dissens.
27. juni 2013 Movia Afvist af ankenævn
Missede fly som følge af forsinkelser (driftsforstyrrelser) 2012-0332
Klageren havde ikke beregnet nok tid mellem ankomst til lufthavnen og check ind (18 minutter), og kunne derfor ikke få erstattet den nye flybillet, som han måtte købe.
18. februar 2013 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Glemte sager 2012-0339
Klageren glemte nyindkøbte sko til 800 kr. i metroen grundet driftsforstyrrelser. Manglende påregnelighed.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Aflysninger, busser som udgår, tekniske fejl, driftsforstyrrelser mv. 2012-0339
Klageren glemte nyindkøbte sko til 800 kr. i metroen grundet driftsforstyrrelser. Han gjorde gældende, at Metro Service skulle erstatte skoene. Klageren fik ikke medhold.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mistet bagage 2012-0277
Klageren fik erstattet bagage for 6.000 kr., ikke tilstrækkeligt opsyn med bagagen og generel ansvarsfraskrivelsesklausul kunne ikke gøres gældende.
23. januar 2013 Gråhundbus/ Bornholmerbussen Klager delvist medhold