Gå til sidens indhold

Refusion af pendlerkort, klippekort og billetter

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Refusion af pendlerkort, klippekort og billetter 23-0192
Klageren havde købt en pladsbillet med DSB i Stillezone på en rejse fra København til Vejle. Da toget var fyldt med passagerer, og der derfor ikke var stille i Stillezonen, anmodede klageren DSB om at refundere de 393 kr. for billetten og 30 kr. for pladsbilletten. Klageren mente desuden at det udgjorde en sikkerhedsmæssig fare, at der havde været så mange passagerer om bord. Ankenævnets flertal fandt ikke grundlag for, at DSB skulle godtgøre klagerens rejseudgifter, idet klageren havde modtaget hovedydelsen: transport fra A-B på et sæde, og ikke havde betalt en merpris for at sidde i Stillezone. Et mindretal fandt, at DSB skulle refundere pladsbillettens pris, da DSB ikke havde levet op til det annoncerede om, at der er et roligt miljø i Stillezonen. Der træffes afgørelse efter flertallets votum. Det henhører under Trafikstyrelsen at føre tilsyn med sikkerheden om bord, hvorfor dette falder uden for ankenævnets kompetence.
11. oktober 2023 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Refusion af pendlerkort, klippekort og billetter 2022-0269
Klagerens mobiltelefon løb tør for strøm, så han kunne ikke forevise den billet, han havde købt til kr. Stewarden rådgav ham om at købe en ny billet, fordi han skulle rejse videre med tog efter Metrorejsen. Metro Service nedsatte efter følgende kontrolafgiften til på 125 kr., da de kunne se i loggen, at der var købt en billet, men de ville ikke godtgøre klagerens udgift til køb af den yderligere billet. Ankenævnet fastslog, at Metro Service kunne fastholde den nedsatte kontrolafgift og at vejledningen fra stewarden havde været korrekt, da klagerens kontrolafgift ikke kunne bruges som billet til rejse med DSB.
14. juni 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Refusion af pendlerkort, klippekort og billetter 2022-0165
Klageren havde købt DSB 1' billetter til sig selv og sin datter, da de efter at have overværet en fodboldkamp i Parken skulle rejse med DSB tog fra København til Horsens. På grund af ekstra mange passagerer på den pågældende togafgang valgte togpersonalet at åbne 1. klasses kupeen for rejsende med standardbillet, og efter klagerens opfattelse fik de derfor ikke den ydelse, de havde betalt for, hvorfor han krævede at få refunderet den fulde pris for billetterne. Dette afviste DSB, men tilbød at godtgøre DSB 1’ tillægget. Et flertal i ankenævnet fandt, at det ikke udgjorde en væsentlig mangel ved selve transportydelse, som klageren og hans datter modtog, og at klageren derfor ikke var berettiget til et yderligere afslag i billetprisen. Et mindretal fandt derimod, at DSB skulle refundere den fulde billetpris til klageren. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet.
15. december 2022 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Refusion af pendlerkort, klippekort og billetter 2020-0180
Et flertal i ankenævnet fandt, at klagerens 18-årige datter selv måtte bære ansvaret for, at hun på selvbetjeningssiden mitungdomskort.dk var kommet til at købe ungdomskort til 16 - 19 årige i stedet for det billigere ungdomskort til ungdomsuddannelser, som hun var godkendt til, og at hun derfor ikke var berettiget til at få refunderet prisdifferencen mellem de to korttyper. Et mindretal fandt, at unge, som er godkendt til det billigere ungdomskort til ungdomsuddannelser, kun i teorien ville ønske at købe det dyrere ungdomskort til 16 - 19 årige, hvorfor det er vildledende, at begge korttyper vises for den unge på bestillingssiden. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet. DISSENS
12. marts 2021 Midttrafik Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Refusion af pendlerkort, klippekort og billetter 2020-0211
Movia kunne ikke pålægges at erstatte klagerens mistede pensionistkort.
9. december 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Refusion af pendlerkort, klippekort og billetter 2020-0111
DSB var ikke forpligtet til at lade Erhvervskort være omfattet af de midlertidige refusionsregler for pendlerkort i forbindelse COVID-19, da der gælder helt særlige vilkår for Erhvervskort.
28. oktober 2020 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Refusion af pendlerkort, klippekort og billetter 2020-0079
Klageren opfyldte ikke de betingelser som DSB havde opstillet for at kompensere pendlere på Ringstedbanen i anledning længerevarende af sporarbejder.
9. september 2020 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Refusion af pendlerkort, klippekort og billetter 2020-0056
Klageren gjorde gældende, at 3 års forældelsesfristen for tilbagebetaling af ubrugte zoneklippekort ikke var sprunget, fordi DSB 10-turs kort kunne refunderes til januar 2020. Da der var tale om to forskellige produkter, som ikke kunne sidestilles, gav ankenævnet hende ikke medhold, da fristen var sprunget i 2018 vedrørende zoneklippekort.
23. juni 2020 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Refusion af pendlerkort, klippekort og billetter 2018-0243
Refusion af merudgifter til rejser i zone 301 af 4000 kr. Klageren fik ikke zonen med i sit pendlerområde ved oprettelsen af et Rejsekort Pendler Kombi og betalte derfor for rejserne via saldoen på kortet.
6. marts 2019 Rejsekort A/S Trafikvirksomheden medhold
Refusion af pendlerkort, klippekort og billetter 2018-0167
Køb af to DSB Orangebilletter i DSB’s mobilapp – billetterne kunne ikke overføres til klagerens nye mobiltelefon, hvorfor han måtte købe nye billetter. Klageren ønskede erstatning på i alt 618 kr. for udgiften til nye billetter. DSB afviste at betale erstatning, men tilbød at refundere 248 kr. for de mistede DSB Orangebilletter. Klageren mistede Orangebilletterne, fordi hans mobil gik i stykker, og billetterne kunne ikke overføres til en anden mobiltelefon, hvilket fremgår af handelsbetingelserne. Ankenævnets flertal fandt, at klageren ved købet krydsede af i feltet ”Accept terms & conditions” og derved accepterede handelsbetingelserne. Handelsbetingelserne er sagligt begrundet i risikoen for omgåelse og indeholder en refusionsordning, således at passageren kan få prisen for de oprindelige billetter retur, men ikke beholde billetterne. Flertallet fandt, at klageren, uanset at han undlod at læse disse handelsbetingelser, selv må bære ansvaret for, at han på grund af, at hans telefon gik i stykker, måtte købe nye togbilletter. Klageren fik derfor ikke medhold i sit krav. Mindretallet lagde derimod vægt på, at det er almindeligt at en mobiltelefon går i stykker, må udskiftes eller repareres, hvorfor det er vigtigt, at man kan få sin billet på en anden mobil.
12. december 2018 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Refusion af pendlerkort, klippekort og billetter 2016-0184
Klageren ønsker hel eller delvis tilbagebetaling af differencen mellem den pris der er betalt for et ungdomskort til 16 – 19 årige og prisen for et ungdomskort til ungdomsuddannelser. Delvist medhold.
6. december 2016 FynBus Klager delvist medhold
Refusion af pendlerkort, klippekort og billetter 2016-0149
Klageren ønskede refusion af 2.700 kr. for et 10-turskort som hun havde sendt med almindelig post til Abildskou. Kortet var bortkommet i posten hvorfor hun ikke kunne få det refunderet. Klager fik ikke medhold.
7. november 2016 Abildskou Trafikvirksomheden medhold
Refusion af pendlerkort, klippekort og billetter 2015-0209
Klageren købte cykelbillet på strækning hvor det var gratis at medtage sin cykel. Ikke grundlag for refusion af prisen på cykelbilletten.
23. februar 2016 Movia Trafikvirksomheden medhold
Refusion af pendlerkort, klippekort og billetter 2013-0280
Krav om refusion af to klip klippet men ikke stemplet. Ikke grundlag for at statuere at klageren har lidt et tab idet det er uafklaret hvorvidt han anvendte disse som rejsehjemmel uden at blive kontrolleret. Metro Service har først ved behandling i ankenævnet taget stilling til klagerens krav. Idet klageren burde have haft en gratis bedømmelse af denne del af klage først skal Metro godtgøre klageren klagegebyret.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Refusion af pendlerkort, klippekort og billetter 2013-0161
Klageren havde krav på godtgørelse af differencen mellem prisen på den solgte billet og en billigere SMS-billet da medarbejderen i billetsalget burde have oplyst klageren om hvor der kunne findes information om andre billettyper. Passagerrettighedsforordningen.
16. december 2013 Arriva Tog Klager medhold