Gå til sidens indhold

Vilkår og betingelser

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Vilkår og betingelser 23-0017
Fynbus begærede genoptagelse af den genoptagede og afgjorte sag, hvori ankenævnet havde fastholdt, at kontrolafgiften skulle nedsættes til 125 kr., men hvor Fynbus ikke skulle betale sagsomkostninger. Ankenævnet fastholdt denne afgørelse med yderligere kommentarer blandt andet om det forvaltningsretlige princip om forbud mod at sætte skøn under regel.
6. december 2023 FynBus Genoptagelse - afgørelse fastholdt
Vilkår og betingelser 23-0017

Fynbus begærede genoptagelse af den genoptagede og afgjorte sag, hvori ankenævnet havde fastholdt, at kontrolafgiften skulle nedsættes til 125 kr., men hvor Fynbus ikke skulle betale sagsomkostninger. Ankenævnet fastholdt denne afgørelse med yderligere kommentarer blandt andet om det forvaltningsretlige princip om forbud mod at sætte skøn under regel.

18. oktober 2023 FynBus Genoptagelse - afgørelse fastholdt
Vilkår og betingelser 2022-0300
Klageren havde flere Rejsekort og spærrede et forkert, og det kort, hun havde mistet blev automatisk tanket op 11 gange, uden at klageren reagerede. Da det beroede på hendes eget forhold, at hun spærrede det forkerte kort og ikke checkede sine mails og Rejsekorthistorik, hvoraf hun kunne se optankningerne, kunne hun ikke få pengene retur af DSB med hvem hun havde tank-op-aftalen.
14. juni 2023 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Vilkår og betingelser 23-0013
Klageren havde både sin ægtefælles og sit eget Rejsekort på sig, og han kom i kontrolsituationen til at bytte rundt på dem. Han blev derfor pålagt en kontrolafgift, da ægtefællens Rejsekort ikk var checket ind. Dette klagede han over, og Metro Service nedsatte kontrolafgiften til 125 kr., da de kunne se, at klagerens eget Rejsekort havde været checket ind. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften på 125 kr., men statuerede, at Metro Service skulle godtgøre klageren hans udgift til at klage på 80 kr.: "Stewarden begrundede kontrolafgiften på den elektroniske indtastning som ”Mgl. check ind” på billettypen Rejsekort, idet klageren foreviste et Rejsekort, der ikke var checket ind. Det er ankenævnets opfattelse, at stewarden ikke var forpligtet til at kommentere over for klageren, at Rejsekortet ikke bar samme navn som hans kørekort, eller til at spørge, om klageren havde en anden rejsehjemmel. Det beroede på klagerens eget forhold, at han tog fejl af Rejsekortene og foreviste det forkerte kort ved kontrollen. Ankenævnet betragter nedskrivningen til 125 kr. som en analog anvendelse af reglen om, at en passager med et gyldigt pendlerkort, der ikke forevises i kontrolsituationen, kan få nedskrevet kontrolafgiften til 125 kr. Metro Service er derfor berettiget til at fastholde den nedsatte kontrolafgift på 125 kr. Imidlertid kan ankenævnet ikke afvise, at sagsbehandlerens ordvalg om misbrug af Rejsekort var en medvirkende årsag til, at klageren indbragte sagen for ankenævnet, hvilket kostede ham et klagegebyr på 80 kr. Reglen om misbrug af Rejsekort bør ikke finde anvendelse, når passageren deler husstand med kortindehaveren og har taget fejl af Rejsekortene. Som følge af det anførte skal Metro Service godtgøre klagerens udgift på 80 kr., der kan modregnes i kontrolafgiften.
12. april 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Vilkår og betingelser 2022-0182
Klageren havde flere gange foretaget busrejser, hvor han havde checket ud meget få sekunder efter check ind, hvorved rejserne blev beregnet til 0 kr. Da klagerens Rejsekort efter orientering om at vente med at checke ud, til bussen var ved stoppestedet, hvor han skulle af, og klageren fortsatte med de såkaldte "nul-rejser", sendte Rejsekort Kundecenter ham en advarsel om, at hans Rejsekort kunne blive spærret. Dette skete, og klageren ville ikke betale 50 kr. for et nyt Rejsekort. Ankenævnet fastslog, at det skulle han, da det beroede på hans eget forhold, at kortet var blevet spærret og var blevet spærret med rette.
8. februar 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Vilkår og betingelser 2022-0034
Midttrafik anmodede om, at sagen blev genoptaget, men ankenævnet fandt ikke grundlag for at ændre den allerede trufne afgørelse.
8. februar 2023 Midttrafik Klager medhold
Vilkår og betingelser 2022-0140
Klagerens søn havde et Rejsekort Pendler til kundetypen "Barn", men efter han fyldte 16 år, fornyede klagerens far pendlerperioden stadig med kundetypen "Barn" i stedet for voksen, som det kræves, og sønnen blev pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fastholdt denne, men udtalte at informationen til kunderne kan forbedres, og særligt med henblik på, at den er målrettet de helt unge, der ikke har samme forudsætninger som voksne for at forstå det oplyste.
15. december 2022 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Vilkår og betingelser 2022-0237
Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende aktivering af fornyelse af perioden på Rejsekort Pendlerkort efter udløb af den forrige gyldighedsperiode. Klageren opfattede sms'en med udløbsdatoen, som den dato han skulle tanke Rejsekortet op og begynde en ny periode med check ind, hvilket han gjorde. Men da aktivering af en ny periode først kan ske, når den forrige periode er udløbet, hvilket først var den følgende dag, havde klageren mod forventning ikke gyldig rejsehjemmel ved en kontrol dagen efter udløbsdatoen. Ankenævnet besluttede, at Metro Service skulle nedsætte kontrolafgiften til 125 kr. og betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet. grundet manglende tydelig information til kunden. Ankenævnet udtalte bl.a.: "Kort efter klageren var blevet pålagt kontrolafgiften den 27. oktober 2022, foretog han check ind på sit Rejsekort, hvorefter den nye pendlerperiode blev aktiveret pr. 27. oktober 2022. Efter en samlet bedømmelse af sagens omstændigheder, herunder at klageren kun har været uden gyldigt periodekort den 26. oktober 2022, finder ankenævnet, at Metro Service skal nedsætte kontrolafgiften til 125 kr. efter en analogi af reglen om nedsættelse af kontrolafgiften ved efterfølgende fornyelse af et i en hverdag udløbet periodekort. En eventuel risiko for omgåelse kan ikke føre til en anden vurdering, og da der er lagt vægt på, at informationen har været for dårlig, er det ankenævnets opfattelse, at en bedre information kan rette op på dette. Det anbefales, at teksten til kunden i sms’en og i Rejsekortautomaten ændres til fx: ”Udløb 25. oktober kl. 23:59, hvorefter en ny periode kan aktiveres.” Ankenævnet finder også, at informationen og vejledningen i sms’en til kunderne kan være klarere, fx med en formulering som ”til og med” vedrørende datoen for kortets udløb, eller med angivelse af klokkeslæt: ”udløb dato kl. 23:59:59”.
15. december 2022 Metro Klager medhold
Vilkår og betingelser 2022-0034
På en rejse mellem Vejle st. i Sydjylland og Aarhus i Midtjylland checkede klageren ind på Vejle st. med et Rejsekort Anonymt, som var indstillet til lokale rejser med en forudbetaling på 70 kr. Da det er en betingelse for at benytte Rejsekort Anonymt til rejser mellem landsdelene, at kortet indstilles til en høj forudbetaling på 600 kr., foretog rejsekortsystemet et automatisk check ud af Rejsekortet, da det kom i kontakt med en kortlæser i en bus i Aarhus. Ved en efterfølgende kontrol i bussen blev klageren pålagt en kontrolafgift for ikke at være checket ind. Ankenævnet fandt, at der i den konkrete sag havde foreligget sådanne helt særlige omstændigheder, at Midttrafik i sin behandling af sagen i 1. instans skulle have frafaldet kontrolafgiften. Ankenævnet lagde vægt på, at klageren forsøgte at lave et korrekt skifte check ind, hvorved hun blev automatisk checket ud af rejsekortsystemet, og at hun ved dette check ud betalte den fulde pris på 118 kr. for rejsen, idet prisen for at rejse det sidste stykke til stoppestedet nærmest hendes bopæl var den samme, samt at det kunne lægges til grund, at klageren ikke skulle rejse længere end til sin bopæl i Åbyhøj, at hun dermed isoleret set havde betalt den fulde pris for rejsen. Endvidere fandt ankenævnet, at der ikke var risiko for omgåelse af reglen om at omstille Rejsekortet med en højere forudbetaling. Klageren medhold
1. november 2022 Midttrafik Klager medhold
Vilkår og betingelser 2021-0089
Klagerens rejsekort var blevet spærret grundet en række manglende check ud. For at tage klageren af spærrelisten, stillede DSB som betingelse, at han betalte prisen for tre af rejserne, hvorpå der ikke var checket ud. Klageren ville ikke betale hele dette beløb, fordi han ikke ikke havde rejst så langt med toget, som DSB antog, fordi han fx kørte i bil med venner på visse strækninger. Ankenævnet fastslog, at DSB var berettiget til at kræve, at klageren betalte for rejserne og utalte: Fordi det beroede på klagerens fejl, at han ikke huskede at checke ud på de omhandlede rejser, er det op til klageren at godtgøre, at han reelt ikke foretog rejser til de destinationer, der er registreret på hans rejsekort. Klageren har ikke fremlagt nogen dokumentation for at have rejst på anden måde end med toget, og ankenævnet finder efter en samlet bedømmelse af sagens omstændigheder, herunder at klageren vedrørende rejsen den 27. maj 2021 har anført, at han kun rejste til Slagelse, selv om hans rejsekort rent faktisk blev kontrolleret ved Hadsten i Jylland, at klageren ikke har godtgjort sit påståede rejsemønster.
10. november 2021 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Vilkår og betingelser 2021-0026
Klageren ville omstille sit Rejsekort Flex til Pensionist, hvilket ikke kan lade sig gøre. Dette kan kun ske ved Rejsekort Personligt. Klageren benyttede en anden email, end den hun havde indtastet i Rejsekortsystemet og modtog ikke oplysningen herom. Da sagsbehandleren i første omgang havde lukket sagen ved en fejl, blev klageren tilbudt at opnå pensionistrabatten for rejser i perioden frem til beskeden om at købe et Rejsekort Personligt. Dette ville klageren ikke acceptere og ønskede at få rabatten på alle rejser indtil ankenævnet havde truffet afgørelse i sagen. Ankenævnet frifandt Metro Service for klagen og udtalte blandt andet følgende: "Om end det kan virke forvirrende for kunden, at man indtaster en e-mailadresse i henvendelsesformularen og modtager autosvar på denne adresse, men får tilsendt det endelige svar til den (anden) e-mail, man oprindeligt har oplyst til Rejsekortsystemet, finder ankenævnet, at Rejsekort Kundecenter, der foretager sin sagsbehandling via kundedatabasen og et tilknyttet journalsystem, og hvorfra kundernes e-mails hentes pr. automatik, ikke har begået fejl ved at sende beskeden til klagerens @hotmail-adresse, som hun selv var forpligtet til at ændre, men ikke havde gjort. Ankenævnet har ikke grundlag for at afgøre, om klageren modtog mailen eller ej. Ankenævnet finder det dog misvisende, at det er muligt i formularen til Rejsekort Kundecenter at up-loade dokumenter om tilkendelse af førtidspension, når det andre steder på www.rejsekort.dk står anført, at førtidspensionister skal ringe til Rejsekort Kundecenter for at ændre kundetype."
30. juni 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Vilkår og betingelser 2020-0107
Klagerens søn fyldte 16 år, og hans rejsekort skulle derfor omstilles fra kundetypen barn til voksen, hvilket der blev sendt 2 mails om til hans mailadresse. Da han ikke læste disse og derfor ikke fik foretaget omstillingen, blev han pålagt en kontrolafgift ved en efterfølgende kontrol. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, men bemærkede at det vil være hensigtsmæssigt, hvis også værgen modtager en mail, når kundetypen skal omstilles.
28. oktober 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Vilkår og betingelser 2020-0159
Klageren var selv ansvarlig for, at hun ikke havde fået tilkøbt zone 301 til sit rejsekort med pendler kombi, og hun kunne derfor ikke kræve at få kompenseret det beløb, som hun havde betalt via rejsekortets saldo for rejser i denne zone
28. oktober 2020 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Vilkår og betingelser 2020-0097
Rejsekortet var ikke blevet omstillet fra kundetypen "barn" til "voksen", efter at klageren var fyldt 16 år. Hun havde ikke læst de mails, som rejsekortsystemet havde sendt til hende om at huske at ændre kundetypen, da hun var på udvekslingsophold i udlandet. Kontrolafgiften blev fastholdt.
9. september 2020 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Vilkår og betingelser 2019-0242
Klagerens spærrede rejsekort var på grund af en systemmæssig omstændighed faldet af Rejsekorts spærreliste. Klageren opdagede, at rejsekortet kunne checkes ind, hvorefter hun i en periode rejste på kortet, som i henhold til den oprindelige tank-op-aftale blev tanket op, men de optankede beløb blev imidlertid ikke trukket på klagerens betalingskort. Efter en gennemgang af rejsekorthistorikken, som viste et rejsemønster, der ifølge klageren godt kunne ligne hendes, lagde ankenævnet til grund, at de foretagne rejser på kortet var klagerens rejser, hvorfor indklagede var berettiget til at kræve betaling herfor.
19. februar 2020 Nordjyllands Trafikselskab Trafikvirksomheden medhold
Vilkår og betingelser 2019-0273
Ankenævnet fandt, at klagerens forklaring om, at de var 4 rejsende, og at der blev forevist en mobilbillet i kontrolsituationen, ikke var tilstrækkeligt godtgjort. Stewarden havde forklaret, at der var 3 rejsende inkl. klageren, som havde troet, at han kunne medtage et barn under 12 år og en ung på 15 år på sit rejsekort. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til den unge på 15 år, som ikke kunne medtages under klagerens indcheckning.
19. februar 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Vilkår og betingelser 2019-0062
Kontrolafgift nedsat til et administrationsgebyr på 125 kr. grundet manglende omstilling af rejsekort anonymt til høj forudbetaling i forbindelse med rejse fra Fyn til Sjælland.
19. juni 2019 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Vilkår og betingelser 2018-0062
Klageren ønskede delvis refusion af rejsens pris, da rejsekortsystemet registrerede klagerens rejse som to separate rejser. Klageren medtog en cykel på sit rejsekort undervejs på rejsen og måtte derfor checke ud for herefter at checke ind igen sammen med cyklen.
18. juni 2018 Rejsekort A/S Klager medhold
Vilkår og betingelser 2015-0121
Spørgsmål om hvorledes passageren skulle forholde sig ved pap-periodekort kombineret med rejsekort blev henvist til Trafikstyrelsen
15. december 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold