Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Kontrolafgift

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Bankkvittering ikke nok 2018-0276
Kontrolafgift grundet, at klageren ikke havde billet, men ved en fejl havde medtaget en tidligere kundes kvittering. Trafikselskab medhold.
6. marts 2019 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Hvilken telefon blev billetten købt fra 2018-0280
Klageren rejste med sin søster fra Aarhus til København, og søsteren havde købt billetter til dem begge på sin mobiltelefon. Da søsteren steg af toget undervejs, videresendte hun klagerens billet til klagerens telefon. Klageren overførte derpå penge for billetten til søsteren via mobilepay. Efter omstigning til bus, blev klageren pålagt en kontrolafgift, da mobilbilletter ikke må videresendes. Ankenævnet besluttede, at Movia skulle frafalde kontrolafgiften og betale 10.000 kr. i sagsomkomkostninger til ankenævnet og udtalte følgende: "Udgangspunktet er, at når kunden køber en mobilbillet via DSB’s app, skal handelsbetingelserne accepteres. I disse står under leveringsbetingelser”, at kopiering, ændring eller videresendelse af appbilletter ikke er tilladt, samt at billetter ikke kan flyttes til en anden mobiltelefon, da billetter er knyttet til det mobilnummer, som de blev købt på. Forbuddet mod videresendelse fremgår også af de Fælles Landsdækkende Rejseregler pkt. 4.2.3. Det er ankenævnet bekendt, at indførelse af denne regel beroede på, at der tidligere var sket omfattende snyd med mobilbilletter, som var blevet videresendt til andre telefoner, hvorefter flere passagerer havde rejst på samme billet. Kontrolafgiften til klageren for manglende gyldig rejsehjemmel blev herefter i kontrolsituationen pålagt med rette. Under selve købsflow’er får kunden ikke nogen pop-up-besked om, at videresendelse ikke må ske, og dette fremgår heller ikke direkte af billetten. DSB har oplyst, at der i den kommende opdatering af app’en vil komme en advarselsbesked om videresendelse, hvis kunden tager et skærmdump på en ios-baseret enhed, og at det på android-baserede enheder slet ikke vil være muligt at tage et skærmdump. I den konkrete sag er der leveret to helt ens DSB standardbilletter på hver 388 kr. til søsterens telefon, og det savner mening, at én passager alene skulle anvende to billetter. Der er fremlagt dokumentation for overførsel af 388 kr. samme eftermiddag fra klageren til søsteren forud for kontrollen, og prisen for billetten er ikke tilbagebetalt af DSB. På den baggrund sammenholdt med sagens øvrige konkrete oplysninger lægger ankenævnet til grund, at klageren og søsteren har betalt for deres rejse fra Aarhus til København (A-F), og at der ikke er andre, som har rejst på de to pågældende billetter. Det er en hovedbetingelse i den kollektive transport, at passageren betaler for sin rejse, og da hovedhensynet bag forbuddet mod videresendelse (omgåelse af betalingspligten) således ikke anses for at være tilsidesat, er det ankenævnets opfattelse, at der i denne helt konkrete sag har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften skal frafaldes. Ankenævnet understreger, at det med denne afgørelse ikke er statueret, at passagerer under andre omstændigheder vil kunne anvende en videresendt mobilbillet som rejsehjemmel, og ankenævnet understreger videre, at det var berettiget i selve kontrolsituationen at udstede en kontrolafgift. Movia anmodede derefter om genoptagelse af sagen for så vidt angik sagsomkostningerne, idet der var tale om overtrædelse af en klar rejseregel. Ankenævnet frafaldt disse.
6. marts 2019 Movia Klager medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2018-0282
Kontrolafgifter til to turister, der ikke var dansktalende, da de ikke kunne finde billetautomaten og troede, at man kunne købe billetter ombord. De forblev på metroen i 6 stop.
6. marts 2019 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Kvittering for køb af klippekort / billet 2018-0044
Nævnet afslog at genoptage sagens behandling med den begrundelse, at det udtrykkeligt stod anført i de interne retningslinjer for selskaberne, at billetter var gyldige uanset rejseretning i metro.
1. februar 2019 Metro Service Afslag på genoptagelse
Ingen rejsehjemmel 2018-0112
Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende forevisning af billet. Indsendt efterfølgende. Klageren ønskede kontrolafgiften annulleret. Ankenævnet fandt, at klageren ikke ved kontrollen den 5. maj 2018 foreviste nogen rejsehjemmel, og kontrolafgiften dermed blev pålagt med rette. Den omstændighed, at klageren efterfølgende indsendte en kopi af en upersonlig billet, kan ikke føre til et andet resultat, da billetten kun er gyldig for ihændehaveren på billetteringstidspunktet.
12. december 2018 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Kontrolafgift 2018-0136
Kontrolafgift grundet manglende billet. Klageren købte en billet til sig selv og en billet til sin cykel i en billetautomat på stationen men medtog kun cykelbilletten fra automaten. Klageren ønskede kontrolafgiften annulleret. Ankenævnet fandt, at klageren ved kontrollen den 28. juni 2018 kun kunne forevise en cykelbillet, men ikke nogen rejsehjemmel til sig selv, hvorfor kontrolafgiften på 750 kr. blev pålagt med rette.
12. december 2018 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2018-0145
To kontrolafgifter på hver 750 kr. grundet manglende billet. Ægteparret kunne ikke finde en billetautomat men steg alligevel ombord på metroen, da de troede, at de kunne købe billet ombord. Ægteparret kunne ved kontrollen den 9. juni 2018 ikke forevise nogen rejsehjemmel, og kontrolafgifterne blev dermed pålagt med rette. Det er passagerers eget ansvar at sikre sig gyldig rejsehjemmel inden ombordstigning på metroen, hvilket også er skiltet på engelsk ved perrondørene og på tavlen på selve perronen. Selv efter at klagerne konstaterede, at der ikke var billetautomater i selve metroen, forblev de om bord yderligere 6 stop uden billet.
12. december 2018 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2018-0179
Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobilbillet. Klagerens teleudbyder understøttede muligvis ikke købet. Klageren kunne ved kontrollen den 9. august 2018 ikke forevise nogen SMS-billet, enten fordi hans egen teleudbyder TDC eller Unwire, der leverer mobilbilletter, eller en helt tredje ukendt faktor gjorde, at transaktionen med betaling for billetten ikke kunne gennemføres. Det følger af de fælles landsdækkende rejseregler, at mobilprodukter skal være endeligt modtaget på enheden inden påstigning, og at gyldig rejsehjemmel skal kunne forevises på forlangende. Det fremgår desuden af bekræftelsesbeskeden, som man modtager, efter man har bestilt mobilbillet, at man ikke må stige ombord, inden man har modtaget billetten. Herefter blev kontrolafgiften for manglende mobilbillet pålagt med rette
12. december 2018 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Chauffør nikkede 2018-0181
Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af tillægsbillet til 1 zone. Klageren ønskede kontrolafgiften annulleret, da det ikke var tydeligt at se på billetten, at den kun var gyldig sammen med anden rejsehjemmel. Klageren købte en billet i zone 02, som kun var gyldig i 1 zone i tillæg til anden rejsehjemmel. Han blev kontrolleret i zone 01, og allerede fordi han rejste i 2 zoner på en billet til 1 zone, blev kontrolafgiften pålagt med rette. Hertil kommer, at en tillægsbillet kun gyldig med anden billet eller kort, idet man som minimum skal købe billet til 2 zoner i den kollektive trafik.
12. december 2018 Movia Trafikvirksomheden medhold
Medtog ikke alle billetter fra automaten 2018-0187
Kontrolafgift grundet manglende billet. Klageren og dennes medrejsende købte to billetter i billetautomaten, men medtog kun den ene. Klageren ønsker kontrolafgiften annulleret, da bankudskrift bekræfter købet, og de tidligere har rejst samlet på én DSB-billet. Ankenævnets flertal fandt, at klageren ikke ved kontrollen i metroen den 20. juli 2018 kunne forevise gyldig rejsehjemmel, og kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette. Ifølge selvbetjeningsprincippet er det passagerens eget ansvar under hele rejsen at kunne forevise gyldig rejsehjemmel og ved modtagelsen af rejsehjemmelen at sikre sig, at det udleverede svarer til et ønskede. Mindretallet fandt ligeledes, at kontrolafgiften blev pålagt med rette, men fandt imidlertid, at Metro Service burde imødekomme klager anmodning om annullering af afgiften, bl.a. fordi det af klagers kontoudskrift fremgår, at klager har købt to biletter i automaten.
12. december 2018 Metro Service Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Betaling med kreditkort i automat ikke muligt 2018-0191
Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende billet. Ifølge klageren købte hun billet i en billetautomat, men modtog ingen billet. Klageren ønskede kontrolafgiften annulleret. ankenævnets udtalte: Klageren kunne ved kontrollen den 10. august 2018 ikke forevise nogen billet, og kontrolafgiften blev derfor pålagt med rette. Klageren har gjort gældende, at der i forbindelse med billetkøbet i automaten på Hinderup st. blev trukket penge fra hendes konto, men klageren har ikke har godtgjort dette med fremlæggelse af en kontoudskrift fra sin bank.
12. december 2018 Arriva Tog (nu GoCollective) Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2018-0200
Kontrolafgift grundet manglende zoner på periodekort. Periodekortet var gyldigt i zone 01 og 02, men ikke i zone 03, hvor klagerens søn befandt sig ved kontrollen. Kontrolafgiften for manglende zone blev dermed pålagt med rette. Mobiltillægsbilletter skal være modtaget på telefonen, inden passageren forlader periodekortets gyldighedsområde.
12. december 2018 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2018-0203
Kontrolafgift grundet manglende zoner på periodekort. Klageren misforstod zonesystemet. Klageren foreviste ved kontrollen et periodekort gældende til zone 01, 02, 30, 41, 51, 61 og 71, men ikke zone 04, hvor kontrollen foregik. Ved køb af periodekortkort opnås en rabat, som er betinget af, at kortet har begrænset gyldighed til de specifikke zoner, der er påført på selve kortet, og som passageren har oplyst ved køb af kortet. Det er derfor hverken antallet af zoner eller størrelsen på selve zonenummeret, der er afgørende for, hvortil periodekortet er gyldigt, hvis kortets zoner ikke dækker den aktuelle rejserute, men derimod de specifikke zoner. Kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette.
12. december 2018 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Foreviste ikke billet 2018-0213
To kontrolafgifter på hver 750 kr. grundet manglende billet. Ægteparret troede, at de havde købt et Citypass Online, men købet blev ikke effektueret. Klageren og dennes ægtefælle kunne ved kontrollen ikke forevise billet, da de ikke havde modtaget nogen SMS med Citypass’et, inden de i strid med rejsereglerne steg om bord på bussen uden nogen form for gyldig rejsehjemmel. Kontrolafgifterne blev dermed pålagt med rette.
12. december 2018 Movia Trafikvirksomheden medhold
Systemfejl? 2017-0063

App'en til fornyelse af periodekort var fejlbehæftet. Kontrolafgiften var blevet nedsat til 125 kr., men ankenævnet annullerede den helt.

29. november 2018 Metro Service Klager medhold
Systemfejl? 2018-0042
Kontrolafgift grundet manglende mobilbillet. Klageren gjorde gældende at NETS var ude af drift, Movia bestred dette.
31. oktober 2018 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2018-0115
Kontrolafgift grundet mobilbillet ikke modtaget inden påstigning.
31. oktober 2018 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Ingen rejsehjemmel 2018-0133
Klageren købte ved en fejl 1 billet til 2 zoner i stedet for 2 billetter til 1 zone. Det er dog ikke muligt at købe 2 billetter til 1 zone. Klageren blev pålagt en kontrolafgift fordi kun den ene af de to passagerer havde gyldig rejsehjemmel.
31. oktober 2018 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Kontrolafgift 2018-0141
Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tillægsbillet til Ungdomskort. Klagerens Ungdomskort var ikke gyldigt til den påbegyndte rejse. Ankenævnet fandt, at Klagerens Ungdomskort ikke var gyldigt til den påbegyndte rejse, og da hun ikke havde købt en supplerende Ungdomsbillet til rejsen, blev kontrolafgiften i kontrolsituationen pålagt med rette.
31. oktober 2018 Arriva Tog (nu GoCollective) Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2018-0151
Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet. Klageren gør gældende, at kontrolafgiften er ugyldig, da Movia ved sin afgørelse har tilsidesat det forvaltningsretlige grundprincip om ikke at sætte skøn under regel samt lighedsgrundsætning og officialprincippet. Ankenævnet fandt, at i en sag som den foreliggende, hvor det er uomtvistet, at klagerens datter i strid med rejsereglerne steg om bord på bussen uden forinden af have modtaget en gyldig mobilbillet på sin telefon, var det berettiget at pålægge datteren en kontrolafgift. Movia var bekendt med klagerens oplysning om, at datteren ved en fejl ikke havde fået gennemført billetkøbet, da de traf afgørelse i sagen, og dette burde være fremgået af afgørelsen.Som følge af den ukorrekte benævnelse af kontrolblanketten som ”kontrolafgift”, og da det er uklart, hvornår kontrolafgiften blev udstedt – muligvis ved fremsendelsen til eboks af en ”salgsfaktura” - og da Movia ikke besvarede klagerens spørgsmål i henvendelsen af 20. april 2018, er det ankenævnets opfattelse, at den indledende sagsbehandling i Movia har været så fejlbehæftet, at Movia skal godtgøre klagerens udgift til klagegebyret på 160 kr. Ankenævnets fandt dermed, at Movia var berettiget til at fastholde kravet på kontrolafgiften, men at Movia på grund af sagsbehandlingsfejl skulle betale klagers gebyr til Ankenævnet.
31. oktober 2018 Movia Trafikvirksomhed overvejende medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2018-0031
Kontrolafgift grundet mobilbillet købt og modtaget efter påstigning. Klageren gik med krykker og skulle derfor sidde ned for at kunne købe billet.
3. oktober 2018 Movia Trafikvirksomheden medhold
Billet/periodekort udløbet 2018-0041
Sagen vedrørte to kontrolafgifter til samme person. Første kontrolafgift blev udstedt, fordi klageren havde glemt sit gyldig Ungdomskort derhjemme. Kontrolafgiften blev efterfølgende nedskrevet til et administrationsgebyr på 125 kr. Den anden kontrolafgift blev udstedt, da Ungdomskortet var udløbet. Klageren havde bestilt en fornyelse inden det udløb, men den blev annulleret grundet manglende betaling.
3. oktober 2018 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Manglende straksbillettering 2018-0061
Kontrolafgift grundet manglende straksbillettering. Klageren rejste sig først fra sit sæde og købte en billet i billetautomaten da kontrolløren steg på bussen.
3. oktober 2018 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Indsættelse af betalingskort efter billetbestilling 2018-0086
3 passagerer fik hver en kontrolafgift grundet manglende billet. Billetautomaten ville ikke tage imod klagerens kreditkort.
3. oktober 2018 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Medtog ikke alle billetter fra automaten 2018-0093
Kontrolafgift grundet manglende billet til et barn. Klageren købte en børnebillet og en voksenbillet med medtog kun voksenbilletten fra billetautomaten.
3. oktober 2018 Metro Service Trafikvirksomheden medhold