Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Kontrolafgift

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2020-0031
Oplysningerne i forbindelse med optankning af pendlerkort i Rejsekortautomaten fandt ankenævnet misvisende og vildledende og annullerede kontrolafgiften med denne begrundelse: "Det fremgår af skærmbillederne fra flow’et, at efter man har bestilt en fornyelse og tanket op samt godkendt købet får en besked om, at perioden er gyldig fra det første check ”fra [datoen for peri-odens udløb]. Men først hvis man på ny lægger rejsekortet i RVM’en, får man oplyst, at check ind skal ske i den nye periode: ”Periode udløb den [sidste dag i perioden]. Bestilt periode kan aktive-res fra den [følgende dag]”. Den første besked er efter ankenævnets opfattelse stærkt vildledende, da datoangivelsen er den sidste dato i den gyldige periode, og først hvis man på ny lægger kortet i RVM, får man at vide, at man først kan aktivere den nye periode dagen efter udløb af den forrige periode. Der er en uoverensstemmelse mellem formuleringerne, hvortil kommer at det savner mening, at man efter at have afsluttet og godkendt optankningen og fjernet sit rejsekort fra automaten igen skulle lægge kortet ind i automaten for at få den klare information om fornyelsen, som er særdeles vigtigt for passagerens mulighed for at sikre sig gyldig rejsehjemmel. På den baggrund var det undskyldeligt, at klagerens forlovede regnede med, at hun havde fornyet perioden ved at checke ind på sidste dato i den gyldige periode – den 11. december 2019 - ved påstigning på bussen. Metro Service skal derfor efter en analogi af reglerne om nedsættelse af kontrolafgiften ved efterfølgende visning af gyldigt periodekort nedsætte kontrolafgiften til 125 kr., da kortet blev aktiveret i forbindelse med rejsen, som således er betalt. Som følge af det anførte skal Metro Service betale sagsomkostninger på 10.000 kr. for tabt sag i ankenævnet, jf. ankenævnets vedtægter § 25, stk. 2….”
23. juni 2020 Metro Service Klager medhold
Ungdomskort på mobiltelefon 2020-0046
Klageren kunne ikke forevise sit Ungdomskort, fordi han mobiltelefon var gået i stykker. Movia nedsatte kontrolafgiften til 125 kr. efter reglen om glemt pendlerkort. Klageren kunne ikke få medhold i, at kontrolafgiften skulle frafaldes helt.
23. juni 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Kvittering er ikke billet 2020-0051
Kontrolafgift grundet manglende forevisning af billet. Ifølge klageren havde han tabt sin billet. Ikke medhold
23. juni 2020 Arriva Tog (nu GoCollective) Trafikvirksomheden medhold
Ungdomskort udløbet 2020-0052
Kontrolafgift grundet udløbet Ungdomskort. Den bestilte automatiske fornyelse blev annulleret, fordi klagerens betalingskort var blevet spærret. Klageren modtog både en sms og en e-mail herom.
23. juni 2020 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Ingen rejsehjemmel 2020-0059
Kontrolafgift grundet rejse uden billet. Ifølge klageren havde han mistet sin pung. Ikke medhold
23. juni 2020 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Ungdomskort på mobiltelefon 2020-0071
Klageren kunne ikke forevise sit gyldige Ungdomskort, fordi han ikke havde downloadet det til Ungdomskortappen på sin mobiltelefon, før han steg på metroen. Metro Service nedsatte kontrolafgiften til 125 kr. efter reglen om glemt pendlerkort. Klageren kunne ikke få medhold i, at Metro Service skulle frafalde kontrolafgiften helt.
23. juni 2020 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2020-0075
Klagerens søn var turist i Danmark og talte eller forstod ikke dansk eller engelsk, og han regnede med at kunne købe billet efter påstigning.
23. juni 2020 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2020-0076
Kontrolafgift grundet køb og modtagelse af mobilbillet efter påstigning. Ankenævnet pålagde Movia at godtgøre klageren klagegebyret.
23. juni 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2019-0260
Genoptagelsessag. Ankenævnet genoptog sagen og et flertal fastholdt kontrolafgiften til alle 4 passagerer, idet der på 4 mobilbilletter på klagerens telefon var købt 2 zoner til dem hver, selv om rejsen foregik i 3 zoner. Et mindretal fandt på baggrund af regeluklarhed om forbuddet mod sammenlægning af zoner på upersonlige billetter, at kontrolafgiften skulle frafaldes for 2 af passagererne. Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.
1. maj 2020 Metro Service Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2019-0269
Det fremgik af kontrollørens notat på kontrolafgiften, at chaufføren ikke havde kunnet bekræfte klagerens oplysning om, at han fik tilladelse af chaufføren til at købe mobilbilletten efter påstigning. Ikke medhold
1. maj 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Engelsk information tilstrækkelig? 2019-0274
Klageren og hans kollegaer, der alle var på forretningsrejse til DK, skulle med metroen til lufthavnen fra Nørreport st., men kunne ikke finde nogen billetautomater eller personale og forsøgte at downloade en billet-app. Men da der i det samme kom en metro og da de var i tidsnød for at nå deres fly, steg de om bord uden billetter. De blev kontrolleret straks derefter og blev alle pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fastholdt kontrolafgifterne og bemærkede, at der var tydelig skiltning på engelsk på glasdørene om, at man ikke måtte stige om bord uden billetter, men anbefalede at det overvejes, om det kan skiltes tydeligere, hvor man kan købe billetter.
1. maj 2020 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Underskrifter identiske 2019-0276
Klageren gjorde gældende, at hun ikke havde rejst med bussen de to gange, hvor der var udskrevet kontrolafgifter i hendes navn. Ankenævnet fandt, at eftersom der var flere sammenfald i underskrifterne, at Midttrafik havde godtgjort, at det var klageren som havde rejst. Hun havde ikke reageret på rykkerskrivelserne sendt til hendes e-boks, hvorfor Midttrafik havde været berettiget til at oversende sagen til inddrivelse i Aarhus Kommune. Deres rykkergebyrer, kan ankenævnet ikke behandle.
1. maj 2020 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2019-0278
Da klagerens mobiltelefon brød sammen, blev hun vejledt af DOT's Kundeservice til at annullere sit gyldige pendlerkort og derefter købe et nyt i DOT-appen på den nye mobiltelefon, hvilket imidlertid ikke lykkedes for hende. Hun steg derfor på bussen uden at have gyldig rejsehjemmel. Ankenævnet fandt på baggrund af en udtalelse fra DOT's kundeservicemedarbejder, at vejledningen til klageren i den konkrete situation var forkert, fordi den betød, at klageren mistede 8 dage på sit pendlerkort samt resten af dagen, den 7. november 2019, i forhold til en overførsel/gendannelse af pendlerkortet i appen på den nye telefon. Ankenævnet bemærkede, at hvis klageren ikke havde kontaktet DOT Kundeservice den pågældende morgen og efter vejledning fået annulleret pendlerkortet, men i stedet for var steget på bussen uden at kunne forevise pendlerkortet, ville klageren i henhold de fælles landsdækkende rejseregler have været berettiget til at få nedsat kontrolafgiften til 125 kr., når det blev konstateret, at klageren havde haft et gyldigt pendlerkort på kontroltidspunktet. Ankenævnet bemærkede endvidere, at uanset at pendlerkortet efter DOT’s regler blev ugyldigt straks efter refunderingen kl. 08:16:56, havde klageren faktisk betalt for den pågældende dag, idet det gebyr, som efter det oplyste skal betales for at få refunderet resten af kortets periode, efter ankenævnets opfattelse må anses for at være de 8 dage, som ikke refunderes. Ankenævnet fandt herefter på ovenstående baggrund, uanset at klageren, da hun steg på bussen, var klar over, at hun ikke havde gyldig rejsehjemmel, at der i denne konkrete sag havde foreligget sådanne helt særlige omstændigheder, at Movia i sin efterfølgende behandling af sagen, skulle have nedsat kontrolafgiften til 125 kr. KLAGEREN MEDHOLD
1. maj 2020 Movia Klageren overvejende medhold
Troede billetterne ville blive udskrevet samlet 2019-0288
To passagerer medtog kun én billet fra billetautomaten, som de troede gjaldt for dem begge. Det indsendte kontoudtog, som viste, at der var købt to billetter, kunne ikke medtages i bedømmelsen af, om klageren havde gyldig rejsehjemmel ved kontrollen, da zonebilletter er upersonlige og kun gyldige for ihændehaveren på kontroltidspunktet. Ikke medhold
1. maj 2020 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2019-0297
Klagerens 16-årige søn troede at købet af Ungdomskortet var gennemført, men det var kun selve bestillingen. Midttrafik skulle nedsætte kontrolafgiften til 125 kr., da informationen til kunden i købsflow'et var misvisende og mangelfuld.
1. maj 2020 Midttrafik Klageren overvejende medhold
Utilstrækkelig information 2019-0300
Klageren havde købt pendlerkort uden Metrotillæg, fordi hun troede, at dette kun gjaldt rejse med den nye Metro-cityring. Ankenævnet fandt informationen på pendlerkortet utilstrækkelig og annullerede kontrolafgiften. Metro Service begærede genoptagelse af sagen.
1. maj 2020 Metro Service Klager medhold
Bankkvittering ikke nok 2020-0004
Klageren kunne ikke finde sin kontantbillet ved kontrollen, hvorfor hun blev pålagt en kontrolafgift. Den efterfølgende indsendelse af en bankkvittering ændrede ikke herved, og ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
1. maj 2020 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2020-0026
Klagerens periode var udløbet 2 måneder tidligere, før han rejste med bussen og ved kontrol blev pålagt en kontrolafgift. Klageren gjorde over for ankenævnet gældende, at han var på stærk psykofarmaka, der gør, at han glemmer. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften
1. maj 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Bankkvittering ikke nok 2020-0027
Klageren troede, at deres billetter blev udskrevet på det samme stykke papir, hvorfor han ikke undersøgte dette, inden han og ægtefællen steg på Metroen. De havde imidlertid kun rejsehjemmel til een person, hvorfor klageren ved kontrol blev pålagt en kontrolafgift. Selv om klageren kunne forevise en bankkvittering for køb af 2 billetter, fastholdt Metro Service kontrolafgiften. Denne afgørelse fastholdt ankenævnet efter den faste praksis.
1. maj 2020 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Ingen rejsehjemmel 2019-0153
Klageren blev pålagt en kontrolafgift for ikke at have billet. Hun gjorde gældende, at hun henset til sine helbredsmæssige problemer efter en blodprop ikke havde haft adgang til at købe rejsehjemmel på rimelige vilkår. Ankenævnet udtalte, at klageren selv måtte bære ansvaret for ikke at have gyldig rejsehjemmel, og at det ligger uden for ankenævnets kompetence at tage stilling til, hvilke billetprodukter der tilbydes af trafikselskaberne. Ankenævnet henstiller dog til, at der udbydes produkter til alle passagertyper, og at der også er et produktudbud til handicappede.
19. februar 2020 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2019-0163
Ankenævnet fadt på baggrund af de tekniske logs, at klageren ikke havde modtaget mobilbilletten inden påstigning på bussen.
19. februar 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2019-0233
Klageren gjorde i første omgang gældende, at de 11 kontrolafgifter ikke var udstedt til ham, da han havde været udsat for identitetstyveri. Under ankenævnssagen accepterede han 4 kontrolafgifter og Movia frafaldt 2. De resterende 5 kontrolafgifter fandt ankenævnet var udstedt til klageren under henvisning til de konkrete omstændigheder ved kontrollerne.
19. februar 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 2019-0235
Klageren havde opdateret sin DOT-app med sit nye betalingskort, men glemte på grund af angst og depression at købe billet. Klageren ikke medhold.
19. februar 2020 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2019-0243
Klageren købte og modtog sms-billetten efter påstigning, hvorfor billetten ikke var gyldig.
19. februar 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Billet/periodekort udløbet 2019-0245
Klageren foreviste en billet, som var udløbet den forrige dag, da hun var i gang med at bestille en mobilbillet, da Metroen ankom til perronen, og hun steg på for at nå sit fly.
19. februar 2020 Metro Service Trafikvirksomheden medhold