Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Kontrolafgift

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Forkert bestilling af billet, som systemet ikke kunne forstå 2020-0220
Kontrolafgift for rejse uden billet. Klageren havde flere gange forsøgt at købe en sms-billet ved at indtaste stoppestedsnavnet og antal zoner, men systemet forstod ikke hans bestilling, fordi der manglede et komma. Selv om det var forståeligt, at klageren indtastede stoppestedsnavnet uden komma, fastholdt ankenævnet kontrolafgiften, fordi han ikke havde udfoldet bestræbelser på at skaffe gyldig rejsehjemmel på anden vis.
12. marts 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig information / fejlagtige oplysninger? 2020-0232
Kontrolafgift på 100 kr. for manglende cykelbillet. Klageren er vant til at rejse med S-toget, hvor det er gratis at tage sin cykel med i toget, og han troede, at de samme regler gjaldt i metroen. Ankenævnet fandt det tilstrækkelig oplyst, at der kræves cykelbillet for at medtage en cykel i metroen. Ikke medhold
12. marts 2021 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Ungdomskort udløbet 2020-0244
Beløbet til klagerens Ungdomskort kunne ikke trækkes fra hans konto, selv om der efter klagerens udsagn var dækning på kontoen. Ankenævnet bad klageren om at kontakte sin bank om årsagen til dette, men klageren vendte ikke tilbage.
12. marts 2021 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig / fejlagtig vejledning 2020-0259
Klageren gjorde gældende, at hun havde søgt vejledning i 7/Eleven om zoner til rejsen, hvorefter sælgeren havde udstedt en billet til hende. Ved efterfølgende kontrol i bussen, manglede der en zone, og klageren blev pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet udtalte, at det følger af officialprincippet, som er en forvaltningsretlig grundsætning, at myndigheden, der træffer afgørelse, skal tilvejebringe oplysninger, så der kan træffes en materielt korrekt afgørelse. Ved blot at skrive til klageren, at det ikke var muligt at "få bekræftet en eventuel fejl", har Movia ikke godtgjort at have søgt at tilvejebringe sådanne oplysninger fra klageren. Movia baserer desuden deres fastholdelse af kontrolafgiften i ankenævnet på, at klageren ikke har skaffet en erklæring fra DSB om fejl. Ankenævnet fandt, at Movia aldrig havde anmodet klageren om dette. Ankenævnet bemærkede, at Officialprincippet hører til de såkaldte garantiforskrifter, der indebærer, at hvis sagen er utilstrækkeligt oplyst, kan afgørelsen tilsidesættes som ugyldig, eller sagen må genoptages, så de manglende undersøgelser kan blive foretaget. Men grundet den forløbne tid fra billetudstedelsen til klagen, fandt ankenævnet, at det var vanskeligt at antage, at Movia ville have fået et brugbart svar, hvis de havde undersøgt sagen. Ankenævnet bemærkede derudover, at ved en hjemvisning af sagen til fornyet behandling i Movia, ville det være usandsynligt, at Movia ville kunne oplyse sagen, og ankenævnet fandt, at Movia skulle frafalde kontrolafgiften, men ikke skulle betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet.
12. marts 2021 Movia Klager medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2020-0260
Klageren modtog mobilbilletten på telefonen flere minutter før bussens planmæssige afgang, men efter sin egen og kontrollørernes påstigning. Hans historik viste, at han annullerede 34% af sine billetter i DSB's billetapp og 84% af sine billetbestillinger i DOT billetapp.
12. marts 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2020-0268
Skånetrafiksens pendlerkort kan udlånes, men var ikke gyldigt i den zone, hvor klageren rejste. Klagerens oplysning om, at hun var blevet fejlagtigt vejledt om kortets gyldighed, var udokumenteret og kunne ikke føre til, at hun ikke skulle pålægges en kontrolafgift.
12. marts 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2021-0001
Kontrolafgift for manglende zone på pendlerkort. Ifølge klageren vidste hun ikke, at hun var rejst uden for pendlerkortets zoneområde. Ikke medhold
12. marts 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2020-0139
Klageren havde ikke købt og modtaget sin mobillet, før han steg ombord på bussen. Mobilbilletten var derfor ikke gyldig, uanset at han i kontrolsituationen kunne forevise mobilbilletten til kontrollørerne.
9. december 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2020-0146
Ifølge klageren var hun i gang med at købe en mobilbillet, da hun blev bedt om at stige ombord på bussen af kontrolløren, som herefter pålagde hende en kontrolafgift på 750 kr. Ankenævnet kunne ikke lægge klagerens forklaring til grund, da den stred imod kontrollørens oplysninger, og da det endvidere fremgik af data fra DOT, at klageren først oprettede sin kundeprofil i DOT-appen, efter at bussen havde forladt stoppestedet.
9. december 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 2020-0187
Klageren kunne ikke få nedsat kontrolafgiften efter reglerne om glemt pendlerkort, da hans mobilklippekort, som han havde glemt at klippe, ikke kunne sidestilles med et personligt pendlerkort.
9. december 2020 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2020-0212
Klagerens pendlerkort var ikke gyldigt til zonerne 03 og 04, og han havde endvidere ikke metrotillæg til pendlerkortet, da han rejste med metroen fra Nørreport st. til Lufthavnen st., som ligger i zone 04. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften for rejse i zone 04 uden billet.
9. december 2020 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2020-0219
Uanset at klageren fornyede sit pendlerkort kort tid efter kontrollen, var det ikke gyldigt, da kontrollen fandt sted. Ankenævnet fastholdt derfor kontrolafgiften for rejse uden gyldigt pendlerkort.
9. december 2020 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2020-0031
Metro Service havde anmodet om genoptagelse af afgørelsen fra 23. juni 2020. Et flertal i ankenævnet fastholdt den trufne afgørelse med denne begrundelse: "Selv om der ved check ind i bussen den 11. december 2019 om morgenen stod anført på display-et: ”Gyldigt til 11.12.19” eller ”Expire date 11.12.19”, som Metro Service nu har oplyst, finder an-kenævnet, at dette heller ikke kan begrunde en ændret afgørelse. Vi bemærker herved, at sagen ikke har vedrørt usikkerhed om, hvornår pendlerkortet udløb, hvil-ket også var baggrunden for, at klagerens forlovede overførte 605 kr. den 10. december 2019. Sagen vedrører efter vores opfattelse den misinformation, som blev givet ved fornyelsen, om at kortet var ”Gyldigt fra: første check ind inden for sit pendlerområde den 11. december 2019.” På trods af at Metro Service nu har fremlagt en oversigt, der viser, at klagerens forlovedes pend-lerkort stort set hver gang er fornyet 1-2 dage efter udløb, finder vi, at denne oversigt i sig selv ikke indebærer, at klagerens forlovede måtte have været vidende om, at kortet ikke var blevet fornyet ved check ind den 11. december 2019, og at hun så at sige satsede på at rejse gratis, ind-til hun blev kontrolleret. Det bygger vi stadig først og fremmest på, at informationen ”Gyldig fra: første check ind indenfor dit pendlerområde fra 11-12-2019”, som klagerens forlovede har fået, efter hun gennemførte sit køb i rejsekortautomaten, er forkert og vildledende, og at hun har handlet i overensstemmelse med denne information."
28. oktober 2020 Metro Service Klager medhold (dissens)
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2020-0102
Klageren gjorde gældende, at sønnen havde modtaget mobilbilletten 15 minutter før kontrolafgiften blev udstedt. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da billetten ikke var købt inden påstigning på bussen, og at tidsrummet på 15 minutter skyldtes, at kontrolafgiftens udstedelse blev forsinket af, at politiet skulle tilkaldes til identifikation af sønnen.
28. oktober 2020 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2020-0116
Klageren hævdede at han havde været udsat for identitetstyveri og at det ikke var ham, som havde rejst med bussen de 5 gange, hvor der var udstedt kontrolafgifter til hans navn. Ankenævnet fandt på baggrund af en sammenligning af skriften på kontrolafgiftskvitteringerne , og forevisningen af identitetspapirer, at det var klageren, som havde rejst.
28. oktober 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 2020-0121
Klageren har normalt pendlerkort, men havde annulleret dette grundet hjemsendelse som følge af Covid-19udbruddet. Han glemte derfor at købe en billet inden påstigning på Letbanen, da en enkelt dag havde været til møde på sin arbejdsplads.
28. oktober 2020 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2020-0127
Klageren hævede, at han var blevet udsat for identitetstyveri, og at det ikke var ham, som havde rejst med hans rejsekort og fået en kontrolafgift den pågældende dag. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da klageren ikke havde spærret rejsekortet og havde tanket det op 7 gange efter kontrolafgiftens udstedelse.
28. oktober 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Billet/periodekort udløbet 2020-0136
Klageren havde glemt at forny sit pendlerkort. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
28. oktober 2020 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Mobilprodukter 2020-0137
Et flertal af ankenævnets medlemmer fandt, at det fremgik tilstrækkelig tydeligt, at klageren kun havde købt en pladsbillet i DSB's billetapp, hvorfor de fastholdt kontrolafgiften for at rejse uden billet. DISSENS
28. oktober 2020 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Ingen billet 2020-0138
Selv om klageren havde sin pung fremme samtidig med, at han foreviste sit ledsagerkort, var dette ikke tilstrækkeligt, da det var klagerens eget ansvar at sige til chaufføren, hvilken billet han ønskede at købe. Ankenævnet fastholdt derfor kontrolafgiften for ikke at kunne forevise en børnebillet sammen med ledsagerkortet.
28. oktober 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Tilstrækkelig information 2020-0157
Klageren og to medrejsende, som var turister i København, havde købt for få zoner til deres rejse til lufthavnen. Et flertal i ankenævnet fastholdt alle 3 kontrolafgifter, da de fandt, at informationen på billetautomaten var tilstrækkelig tydelig, og da de 3 turister endvidere ved deres ankomst havde købt det korrekte antal zoner til rejsen fra lufthavnen til Københavns centrum. DISSENS
28. oktober 2020 Metro Service Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Systemfejl? 2020-0078
Klageren downloadede ny DOT-app og steg om bord på toget. Derpå forsøgte hun forgæves at købe billet 5 gange, men fik fejlmeddelelser hver gang. Kontrolafgiften blev fastholdt af nævnet
9. september 2020 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2020-0105
Fynbus hævede pr. 18. maj 2020 kontrolafgiften fra 750 kr. til 1.200 kr., efter af dette var blevet vedtaget af FynBus' bestyrelse den 15. maj 2020. Forøgelsen blev annonceret via en pressemeddelelse, på informationsskærmene i busserne og i Odense Banegårdscenter samt ved opslag på FynBus’ hjemmeside under punktet ”Nyheder”. Herudover havde FynBus efter anvisning fra transportministeren indført forbud mod kontant betaling. Klageren rejste den 29. maj 2020 med bussen og skulle betale kontant. Han blev pålagt en kontrolafgift på 1.200 kr. ved en efterfølgende kontrol, fordi han ikke havde nogen rejsehjemmel. Et flertal i ankenævnet fandt, at FynBus på baggrund af Corona-situationen og transportministerens anbefaling havde FynBus, et berettiget grundlag for at ophøre med at modtage kontant betaling, og at klageren, der i 7 minutter efter påstigningen havde forholdt sig passiv og ikke forsøgt at kontakte chaufføren, hvor han kunne være blevet vejledt i at købe en mobilbillet, skulle betale en kontolafgift. Flertallet fandt videre, at kontrolafgiften skulle nedsættes til 750 kr., da stigningen til 1.200 kr. ikke var annonceret minimum 1 måned inden ikrafttrædelsen, som det fremgår af de Fælles Landsdækkende Rejseregler. Et mindretal fandt, at kontrolafgiften skulle frafaldes blandt andet fordi Fynbus ikke annoncerede suspenderingen af det kontante billetsalg uden på bussen, hvorfor brugere, der ikke jævnligt besøger Fynbus’ hjemmeside eller sociale medier, har haft vanskelig adgang til den relevante information, inden de træder ind i bussen. Der blev afsagt kendelse efter stemmeflertallet, og FynBus blev pålagt at betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet. Der henvises til selve afgørelsen for den nærmere begrundelse og ordlyd.
9. september 2020 FynBus Klager delvist medhold
Utilstrækkelig information 2019-0300
Genoptagelsessag. Ankenævnet fastholdt afgørelsen med disse præciseringer: Ankenævnet fastholder den trufne afgørelse af 1. maj 2020. Ankenævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at ansvaret for at være i besiddelse af korrekt rej-sehjemmel som udgangspunkt påhviler passageren (forbrugeren), men ansvaret for at kommuni-kere til forbrugeren, hvilken rejsehjemmel pågældende har købt, påhviler den erhvervsdrivende, som udbyder produktet (trafikvirksomhederne). I hvert fald i startfasen må så væsentlig en ændring – at billetten ikke kan anvendes til alle trans-portmidler i de zoner, den er købt til - kommunikeres meget tydeligt til forbrugeren. Da det på det endelige produkt på klagerens telefon ikke fremgik, at Metrotillæg var fravalgt, således som det fremgår, når metrotillæg er tilvalgt, og når dette fravalg har den vidtrækkende konsekvens, at man bliver pålagt en kontrolafgift ved rejse i Metroen, finder ankenævnet, at ansvaret for den korrekte rejsehjemmel ikke påhvilede klageren i denne situation. Dette gælder også, selvom klageren i købssituationen overså information herom. Ankenævnet bemærker, at det vil være god kundeservice, hvis det fremgår af det endelige pendlerkort, når der ikke er valgt Metrotillæg, i stedet for kun når der er valgt Metrotillæg, hvilket kan gøres med formuleringen ”uden Metrotillæg”. I den afgørelse som Metro Service nævner (2020-0014), hvor kontrolafgiften blev fastholdt, , så passagerens pendlerkort således ud med et tydeligt ”nej” til om kortet var gyldigt i Metroen. Ankenævnet finder derfor, at afgørelsen 2020-0014 ikke strider mod afgørelsen i nærværende sag 2019-0300, da det tydeligt fremgik på selve pendlerkortet, at kortet ikke var gyldigt til Metroen (hvide pil). Derfor kunne den sag afgøres med en ”allerede-fordi”- begrundelse. Vedrørende ankenævnets undladelse af at pålægge Metro Service at betale sagsomkostninger i nærværende sag 2019-0300, bemærkes det, at selve reglen om Metrotillæg var tydelig, men at kommunikationen til kunden (klageren) ikke var det, hvilket bevirkede, at kontrolafgiften i kontrol-situationen var berettiget, men efterfølgende skulle være frafaldet.
23. juni 2020 Metro Service Klager medhold
Underskrifter identiske 2020-0010
Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at klageren ikke havde rejst med bussen med pågældende dag, og fastholdt kontrolafgiften.
23. juni 2020 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold