Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Kontrolafgift

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Kvittering for køb af klippekort / billet 2021-0172
Klageren havde tabt sin billet ud af lommen og kunne alene forevise en kreditkortkvittering for et køb i billetautomaten på Ørestad st. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da en billet købt i en billetautomat er upersonlig og kun gyldig for ihændehaveren, der foreviser billetten ved kontrollen. Ikke medhold
6. april 2022 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Tilkøbsbilletter 2021-0177
Klageren blev pålagt en kontrolafgift, fordi hun rejste med Metroen uden for sit pendlerkorts gyldighedsområde. Klagen gjorde gældende, at hun sad i Metroen på vej mod lufthavnen og forgæves forsøgte at købe billet via sin DOT Mobilbilletter-app og troede, at beskeden på telefonen om ”manglende server med værts-navnet” skyldtes manglende dækning, og ikke at appen var udfaset i 2019 og erstattet med en ny. Metro Service fremlagde logs fra Metroen, hvoraf det fremgik, at Metroen var i retning væk fra lufthaven, da klageren blev kontrolleret, og at der kun havde været forsøg på køb af mobilbillet fra klagerens telefon to dage inden kontrolafgiften, men at denne adgang var spærret, fordi det var en arbejdstelefon. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og lagde vægt på, at klageren ikke over for ankenævnet havde godtgjort sin rejserute, at den mobilapp, som klageren anvendte til sit forsøg på at købe en billet, blev udfaset i november 2019, hvorefter der i de seks følgende måneder via back-end blev givet besked om at benytte den nye DOT-app. Efter dette tidspunkt var det ikke længere teknisk muligt at tilgå back-end, og brugere fik en pop-up-besked om, at der ikke kunne findes en server med ”det pågældende værts-navn”. Om end denne besked ikke er gennemskuelig for personer uden særlig it-indsigt, måtte det have stået klart for klageren, at der ikke var forbindelse til serveren, og at hun ikke havde gennemført noget billetkøb og dermed heller ikke havde betalt for rejsen i zone 04, hvor kontrollen fandt sted. Den omstændighed, at klageren to dage inden kontrolafgiften forgæves havde forsøgt at købe en sms-billet med sin arbejdstelefon, der ikke tillod dette, ændrer ikke ved, at det beroede på klagerens eget forhold og ikke forhold, som Metro Service var ansvarlig for, at hun ikke havde gyldig billet.
6. april 2022 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2022-0001
Mobilbilletten blev først modtaget på klagerens mobiltelefon, efter togets afgang fra stationen, hvorfor den i henhold til rejsereglerne ikke var gyldig. To ankenævnsmedlemmer afgav dissens vedrørende kontrolafgiftsbeløbet, som Arriva har hævet fra 750 kr. til 1.000 kr. Der blev truffet afgørelse i henhold til stemmeflertallet. Ikke medhold
6. april 2022 Arriva Tog (nu GoCollective) Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2022-0043
Klageren modtog mobilbilletten efter påstigning på Metroen, hvilket fremgik ved at sammenholde logs fra billetkøbet og metroens reelle afgangstider.
6. april 2022 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 2021-0121
DSB havde over en periode på ca. 18 måneder udstedt i alt 57 kontrolafgifter og sendt 108 rykkerskrivelser til klagerens søns navn. DSB havde overdraget kontrolafgifterne til inddrivelse via Gældsstyrelsen på nær 13, som ankenævnet kunne behandle. Klageren gjorde gældende over for ankenævnet, at hendes søn ikke havde rejst på de 13 ture, idet han havde været derhjemme eller i skole. Ankenævnet udtalte blandt andet: "...der er sendt 20 rykkerskrivelser til klagerens søn, og samlet er sendt i alt 108 rykkerskrivelser til sønnens adresse, uden at DSB har fået nogen af forsendelserne retur. DSB skal godtgøre, at en kontrolafgift er udstedt til rette vedkommende. DSB har oplyst til ankenævnet, at når passageren i forbindelse med en kontrol ikke samtidigt foreviser ID, vil der blive stillet kontrolspørgsmål til passagerens identitet via opslag i CPR-registret. Ankenævnet gengiver af forretningsmæssige årsager ikke, hvilke kontrolspørgsmål, der kan være tale om, men lægger til grund, at dette er sket i de 13 kontroller. Samtlige kontrolblanketter er udfyldt af passageren med det fulde cpr-nr. ..... Klageren har ud for kontrolafgiftsdatoerne den 27. april, 2. maj og 18. maj 2021 anført, at sønnen var i skole. Hertil bemærker ankenævnet, at den 2. maj 2021 var en søndag, hvorfor det har formodningen imod sig uden yderligere dokumentation, at sønnen var i skole denne dag. Klageren har videre gjort gældende, at tidspunkterne for kontrolafgifterne kl. 13:44 og 14:26 er i sønnens skoletid, men hun har ikke kunnet genskabe sønnens skoleskema. Til de øvrige kontrolafgifter, bemærker ankenævnet, at der er tale om tidspunkter mellem kl. 15:09 og kl. 01:50, hvilket må betegnes som værende uden for almindelig skoletid. De snapchats, som klageren har indsendt, er dateret før den 5. april 2021 og er derfor ikke relevante for ankenævnets bedømmelse af de 13 kontrolafgifter, der ligger efter denne dato. Klageren har oplyst, at sønnen altid underskriver sig med både for- mellem- og efternavn. Hertil bemærker ankenævnet, at på begge de underskrevne tro- og loveerklæringer har sønnen kun underskrevet sig med for- og efternavn og altså udeladt mellemnavn. Det af klageren anførte er dermed ikke korrekt eller et validt argument for, at det ikke var sønnen, der udfyldte kontrolblanketterne i toget. Klageren har videre gjort gældende, at de kun har modtaget ét rykkerbrev fra DSB, hvilket var den 10. juni 2021, hvilket er baggrunden for at de først klagede til DSB den 16. juni 2021. DSB har derimod oplyst, at der i alt er fremsendt 108 rykkerbreve til sønnen, uden at de har modtaget nogen forsendelse retur med posten. Ankenævnet finder det usandsynligt, at 107 breve skulle være gået tabt i posten og ikke er kommet frem til klagerens søn. Hertil kommer, at efter klagen til DSB den 16. juni 2021, er der ikke udstedt nogen kontrolafgifter til sønnens navn, på trods af at der i den foregående periode fra den 31. januar 2020 frem til den 11. juni 2021 har været udstedt i alt 57 kontrolafgifter til sønnens navn. Ankenævnet finder dette pludselige ophør i kontrolafgifter, der er næsten sammenfaldende med klagen til DSB, påfaldende. Som følge af det anførte og efter en samlet bedømmelse af sagens omstændigheder, finder ankenævnet, at DSB på tilstrækkelig vis har godtgjort, at klagerens søn rejste med toget på de pågældende tidspunkter, hvor der blev udstedt kontrolafgifter. Dette understøttes endvidere af, at klagerens cpr-nr. blev oplyst ved kontrollerne. Ankenævnet tillægger det i den forbindelse afgørende betydning, at der blev stillet kontrolspørgsmål til passagerens identitet. Da kontrolafgifterne blev pålagt på baggrund af manglende forevisning af rejsehjemmel, blev kontrolafgifterne dermed pålagt med rette. Ankenævnet lægger således til grund, at klagerens søn modtog kontrolafgifterne, som han ikke gjorde indsigelse mod, inden DSB i medfør af lov om renter § 9 b sendte rykkerbreve til ham."
8. februar 2022 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Ikke fejl på maskinen 2021-0124
Klageren gjorde gældende, at billetautomaten i bussen ikke havde virket, hvilket han fortalte chaufføren, der sagde, at klageren bare kunne tage plads i bussen. Dette kunne chaufføren ikke bekræfte over for kontrollørerne, og da de bad klageren vise, at automaten ikke virkede, noterede kontrolløren, at klageren forsøgte at holde mønten tilbage, men til sidst købte en billet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, men bad Midttrafik fraregne de 22 kr., som klageren på kontrollørens anmodning havde brugt på køb af billet, selv om en kontrolafgift også er billet til bussens endestation.
8. februar 2022 Midttrafik Trafikvirksomhed overvejende medhold
Rejste før kortets gyldighed 2021-0145
Klageren rejste på et Ungdomskort, som først var gyldigt 3 dage senere. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da det var klagerens eget ansvar at sikre sig, at Ungdomskortet var gyldigt og klar til brug, før hun steg på toget, og da gyldighedsdatoen stod angivet på selve Ungdomskortet. Ikke medhold
8. februar 2022 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2021-0155
Klageren gjorde gældende, at den mobilbillet, han viste til kontrollørerne, var gyldig på dette tidspunkt. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, fordi det fremgik af de tekniske data i sagen, at der ikke var steget passagerer på bussen ved det stoppested, som klageren anførte, men at klagerens billet uanset dette var købt efter bussens afgang fra dette stoppested, hvorfor den ikke var modtaget inden klagerens påstigning, og dermed i relation til rejsereglerne ikke var gyldig, selv om kontrollen skete på et tidspunkt, der lå efter, at klageren havde modtaget billetten.
8. februar 2022 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2021-0176
Klagerens pendlerkort var udløbet 3 dage før kontrollen, hvilket han ikke var opmærksom på, da han troede, at det blev automatisk fornyet. Ikke medhold
8. februar 2022 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2022-0005
Klageren havde valgt at købe et pendlerkort til kun 7 zoner, der ikke omfattede zone 01, hvori hun rejste, i stedet for det dyrere pendlerkort til 8 zoner inkl. zone 01. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da det var vist tilstrækkeligt tydeligt i købsflow'et, hvilke zoner, kunden køber, men da Metro Service havde begrundet deres kontrolafgift med, at klageren manglede zone 03 på sit peridekort, skulle de godtgøre klagerens udgift til ankenævnets klagegebyr på 160 kr., da det ikke kunne afvises, at den fejlagtige begrundelse var årsag til, at klageren havde anket sagen.
8. februar 2022 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2021-0076
Kontrolafgift for køb af sms-billet efter påstigning. Ikke medhold
15. december 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Systemfejl? 2021-0152
Kontrolafgift for at rejse uden billet. Klagerens billetkøb i DOT-appen var ikke gennemført, og hun fik beskeden "We received your order but we are waiting for the payment to be approved by the payment provider". Ankenævnet fasthold kontrolafgiften, da det mislykkede købsforsøg skyldtes, at der ikke var dækning for købet på klagerens betalingskort. Ikke medhold
15. december 2021 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død 2021-0042
Klageren blev pålagt en kontrolafgift i en Midttrafik bus, og gjorde efterfølgende gældende, at han havde downloadet Midttrafiks app til billetkøb, men hans telefon løb tør for strøm, og han kunne grundet Covid19 ikke få lov at betale kontant til chaufføren, hvilket måtte sidestilles med, at billetautomaten var ude af drift. Han ville gerne betale rejsens pris. Ankenævnet udtalte, at omstændighederne ikke kan sammenlignes med de tilfælde, hvor en billet-automat har et nedbrud, og det at på tilstrækkelig tydelig vis var kommunikeret til kunderne i Midttrafik, at det grundet Covid19 ikke var muligt i en periode at købe kontantbillet hos chaufføren, og hvis en kontrolafgift skal nedsættes i forbindelse med, at en telefon løber tør for strøm, skal pas-sageren inden påstigning have modtaget mobilbilletten på telefon, hvilket herefter kan undersøges i Back Office.
10. november 2021 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2021-0045
Opkrævning af to kontrolafgifter à 750 kr. var berettiget, da klageren i begge tilfælde ikke havde modtaget mobilbilletten på sin telefon, før han steg på bussen. Ikke medhold
10. november 2021 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2021-0049
Ved at sammenholde log fra tidspunktet for bussens afgang fra stoppestedet, hvor klageren steg på bussen kl. 13:56, og for kontrollørernes påstigning ved et senere stoppested kl. 13:58:06 sammenholdt med log fra mobilbillettens modtagelse på klagerens telefon kl. 13:58:29, overholdt klageren ikke rejsereglerne om at have modtaget mobilbilletten inden sin påstigning på bussen.
10. november 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ikke beregnet korrekt antal zoner 2021-0073
Klageren blev pålagt en kontrolafgift, da han i stedet for at stige af bussen, fortsatte sin rejse ind i en zone, hvortil hans billet ikke var gyldig. Ikke medhold
10. november 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Underskrifter identiske 2021-0083
Der var blevet udstedt en lang række kontrolafgifter til klagerens navn, men 11 af disse kunne han ikke vedkende sig, da han ikke erindrede at have rejst. Han ville dog ikke underskrive en tro- og loveerklæring på, at det ikke var ham, der var blevet pålagt kontrolafgifterne, og han redegjorde ikke for, hvor han i stedet havde befundet sig. Dertil kom, at han ikke indgivet politianmeldelse om misbrug af sin identitet. Ankenævnet fastholdt herefter kontrolafgifterne efter også at have sammenholdt skriften på kvitteringer på kontrolafgifter, som klageren havde accepteret, med de øvrige kontrolafgifter.
10. november 2021 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Divergerende oplysninger 2021-0092
Klageren skulle med toget, men da han ankom til stationen, opdagede han, at han havde glemt sit rejsekort derhjemme. Ifølge klageren så han en bus med kontrollører i, som han steg på, og spurgte kontrollørerne, om han lige måtte køre med nogle stop hjem efter sit rejsekort, men de svarede ikke, og da bussen kørte, udskrev de en kontrolafgift til ham. Movia har gjort gældende, at kontrollørerne sad bag i bussen og så klageren stige om bord, uden at han foretog sig yderligere. Han tog hverken kontakt til chaufføren eller kontrollørerne. Bussen forlod stoppestedet kl. 09:49:08, og kontrollørerne begyndte kontrollen 20 sekunder senere, hvor klageren spurgte, om han lige måtte køre med et par stop. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
10. november 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2021-0004
Klageren købte en 2-zoners sms-billet med startzone 01, men påbegyndte sin rejse i zone 02. Da sms-billetter skal købes til den startzone, hvor man faktisk påbegynder rejsen, blev han ved kontrol i bussen pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet udtalte, at kontrolafgiften i selve kontrolsituationen blev pålagt med rette, men ankenævnet fandt, at Movia skulle have frafaldet kontrolafgiften i sin efterfølgende behandling af sagen, da der i den konkrete situation ikke var nogen omgåelsesrisiko, og da billetten isoleret set var gyldig i den pågældende zone. KLAGEREN MEDHOLD
15. september 2021 Movia Klager medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2021-0062
Klageren modtog først mobilbilletten på sin telefon mere end tre minutter efterpåstigning, og kontrolafgiften blev fastholdt. Det kunne ikke lægges til grund, at tiderne på de tekniske logs ikke passede. Kontrollørerne så klageren købe billet, efter de var steget om bord.
15. september 2021 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2021-0086
Klageren, som er nordmand, var ankommet med fly til Københavns Lufthavn, hvorfra hun skulle rejse videre med metroen. Hun konstaterede, at hendes rejsekort var udløbet, og købte derfor billet i billetautomaten. Imidlertid havde hun fået den fejlagtige opfattelse, at der kun krævedes en 2-zoners billet til centrum, og hun blev derfor i metroen pålagt en kontrolafgift for manglende zone, idet der kræves 3-zoner fra lufthavnen til centrum. Ankenævnet fandt, at klageren havde haft tilstrækkelig tydelige muligheder for at vælge den korrekte billet. Ikke medhold
15. september 2021 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig information 2021-0027
Klagen vedrørte kontrolafgift for rejse på et Ungdomskort, der ikke var gyldigt til den rejserute, klageren foretog. Ankenævnet besluttede, at kontrolafgiften skulle frafaldes, da det ikke var gjort tilstrækkeligt tydeligt for klageren, at det nye Ungdomskort ikke havde samme gyldighed, som det kort, der var udløbet 4 dage tidligere.
30. juni 2021 Lokaltog A/S Klager medhold
Mobilbilletter applikation 2020-0240
Klageren havde købt et mobilpendlerkort, og regnede med, at fordi han i sin telefons indstillinger havde trykket "Tillad notifikationer" under Midttrafiks app, at han ville modtage en notifikation, når pendlerkortet skulle fornyes. Imidlertid kræver det, at brugeren inde i selve Midttrafiks egen app trykker "Tillad meddelelser", for at være tilmeldt denne service. Klageren rejste på et pendlerkort, der var udløbet 8 dage forinden, og ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
5. maj 2021 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Telefonskærmen var smadret 2020-0176
Telefonskærmen var så smadret, at mobilbilletten ikke kunne kontrolscannes. Heller ikke ved den efterfølgende indsendelse til Movia, kunne de scanne billetten. Movias nedsatte kontrolafgift på 125 kr. blev fastholdt af ankenævnet.
12. marts 2021 Movia Klageren overvejende medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2020-0209
Mobilbilletten blev bestilt, men først godkendt 4 minutter efter klagerens påstigning, da kontrollørerne steg om bord på bussen.
12. marts 2021 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold