Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Kontrolafgift

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Billet udløbet 2019-0263
To tyske turister troede, at de kunne købe zonebilletter på forhånd og validere dem senere, når de skulle rejse. Da de senere rejste med Metroen, var billetterne udløbet, hvorfor de hver blev pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fandt, at de ikke uden at have undersøgt dette nærmere med rette kunne gå ud fra, at reglerne om billetters gyldighed i den kollektive trafik i Danmark svarede til reglerne i deres hjemland.
19. februar 2020 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Bankkvittering ikke nok 2019-0277
Tog den forrige kundes kvittering for billetkøb fremfor sin egen billet.
19. februar 2020 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Fortolkning af rejseregler (cykler, hunde mv.) 2019-0187
Klageren havde ikke løst cykelbillet til sit el-løbehjul, således som reglerne foreskriver. Ankenævnet fandt, at DOT's information om den på daværende tidspunkt nye regel kunne misforstås, hvorfor Metro Service skulle frafalde kontrolafgiften på 100 kr. DOT har efterfølgende tydeliggjort informationen om reglen. Klageren medhold
11. december 2019 Metro Service Klager medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2019-0199
Klageren havde købt en sms-billet fra en forkert startzone, men gjorde gældende, at den var gyldig til det antal zoner, hun havde rejst på tidspunktet for kontrollen. Nævnet fastholdt kontrolafgiften, da billetten var udstedt fra zone 01 og ikke var gyldig til zone 04, hvor kontrollen foregik.
11. december 2019 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2019-0231
Klageren købte billet på sin mobiltelefon, efter hun var steget ombord på toget. Ikke medhold
11. december 2019 Arriva Tog (nu GoCollective) Trafikvirksomheden medhold
Billet udløbet 2019-0142
Metro Service begærede sagen genoptaget, hvilket ankenævnet gjorde og udtalte følgende: "Ved afgørelsen af 11. september 2019 fandt nævnet, at formuleringen i reglerne om brug af rejse-kort i forbindelse med skiftecheck ind, sammenholdt med formuleringen i Vejledningsdokumentet pkt. 3.2., hvor der gives eksempel på skifte til et andet transportmiddel, fx skift fra tog til bus - se nedenfor, indebar, at tidspunktet for klagernes sidste påstigning skulle beregnes til kl. 7:04, hvor de steg på den første metro. 4 1.3 Sådan anvendes et rejsekort Et rejsekort (herunder med pendler kombi) skal checkes ind ved rejsens start, check-es ind ved ethvert skift af transportmiddel undervejs og checkes ud ved rejsens af-slutning. Det er nødvendigt at checke ind undervejs ved skift af transportmiddel, da skift kan have indflydelse på rejsens pris alt efter rejserute og transportmiddel. Ved returrejser (samme strækning fra A til B og retur) skal kunden checke ind i A og checke ud i B, og ved returrejsen skal kunden checke ind i B og checke ud i A.” …….. ”Hvis du skifter transportmiddel undervejs (fx fra bus til tog, fra tog til metro eller fra et tog til et andet), skal du checke ind, hver gang du skifter. Checker du ud og deref-ter ind igen i samme zone inden for 30 minutter, registrerer rejsekort det som en fortsat rejse. De to rejser kædes derfor sammen til én.” Og ved enkeltbilletter til mere end 9 zoner i Vejledningsdokumentet pkt. 3.2. ”Det er tilladt at skifte til et andet transportmiddel, blot den samlede rejse ikke bliver dyrere end den oprindelige enkeltbillet, f.eks. skift fra tog til bus [vores fremhævning] i samme re-lation. Ved skift af transportmiddel skal den fortsatte rejse påbegyndes ved første mulige lej-lighed efter skift.” Ankenævnet medgiver ved en fornyet gennemgang af sagen, at der med de ovennævnte regler menes, at enkeltbilletter skal være gyldige ved enhver omstigning også fra én metrolinje til en anden. Ankenævnet finder dog fortsat, at formuleringerne kan give anledning til tvivl hos passagererne om, hvilke regler de skal iagttage ved beregningen af billettens gyldighed ved omstigning til samme transportmiddel/transportform. I den konkrete sag omsteg klagerne fra en Metro til en anden, som forlod Christianshavn st. kl. 07:16. Passagerernes påstigning er derfor sket før dette tidspunkt. Når dette sammenholdes med, at det på billetterne stod, at de var gyldige til kl. 7:15, hvilket efter ankenævnets opfattelse indebærer, at de er gyldige til kl. 7:15:59, finder ankenævnet, at Metro Service ikke har godtgjort, at klagerne foretog sidste påstigning, efter billetterne udløb. Herefter skal Metro Service frafalde kontrolafgifterne. Med denne præcisering fastholdes afgørelsen, og Metro Service pålægges at betale omkostninger for sagens behandling (10.000 kr. inkl. moms) til ankenævnet, jf. vedtægterne § 25, stk. 2."
11. december 2019 Metro Service Klager medhold
Systemfejl? 2019-0094
Klagerens køb af mobilbillet gik grundet en teknisk fejl ikke igennem. Klageren gjorde gældende, at købsforsøget var gjort inden påstigning, men dette blev ikke understøttet af de tekniske logs fra togafgangen. Ankenævnet udtalte videre: "Ankenævnet har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at heller ikke selv om det måtte bero på en teknisk fejl, der lå uden for klagerens ansvarsområde, at betalingen for mobilbilletten ikke gik igennem, foretog hun først købet 6 minutter efter ombordstigning og 1 minut inden kontrollen. Hun kunne derfor end ikke uden en teknisk fejl havde overholdt de fælles landsdækkende rejseregler om mobilbilletter som gyldig rejsehjemmel."
11. november 2019 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2019-0051
Kontrolafgift for at rejse uden billet. Klageren havde glemt sit rejsekort og forsøgte at købe en mobilbillet efter påstigning. Klageren ikke medhold
30. oktober 2019 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Fortolkning af regler og andet 2019-0142
2 turister havde købt billet allerede dagen før de skulle med toget til lufthavnen, men sov over sig og var nødt til at tage metroen istedet. Sidste omstigning/påstigning på Metroen, der lukkede dørene kl. 7:16. Klagernes billet udløb kl. 07:15. De blev ved kontrol begge pålagt kontrolafgifter for udløbet rejsehjemmel. Ankenævnet udtalte: "Indledningsvist bemærker ankenævnet, at ifølge ”ringzonesystemet” i DOT’s område har passagerer, der køber en billet med startzone i zone 03, mulighed for at rejse ubegrænset inden for den røde og den turkise farves zonenumre, svarende til zonerne 01, 02, 03 og 04. Hermed er det ankenævnets opfattelse, i modsætning til hvad Metro Service gør gældende, at den foreviste billet zonemæssigt var gyldig til den foretagne rejse med metroen gennem zone 01, 03 og 04. Ankenævnet lægger til grund, at klagerne steg på metroen på Ørestad st. kl. 07:04, imens billet-terne var gyldige. De skiftede derpå metrolinje mod Lufthavnen, som ifølge Metro Service afgik fra Christianshavn st. kl. 07:16 – 1 minut efter billettens udløb kl. 07:15. Det følger af Vejledningsdokumentet for DOTs område, at efter mobilbillettens udløb er fortsat rejse tilladt inden for gyldighedsområdet, så længe der ikke skiftes transportmiddel undervejs. Det er ankenævnets opfattelse, at dette må forstås som et forbud mod at skifte mellem transport-formerne bus, tog og metro, men ikke til samme transportform, når dette foregår i fremadskriden-de retning. Der er ikke grundlag for at stille passagerer med enkeltbilletter købt i automat eller billetsalg anderledes end passagerer med mobilbilletter. Herefter finder ankenævnet, at det afgørende tidspunkt i relation til bedømmelsen af, om billetterne var gyldige ved kontrollen, er, hvornår klagerne steg på metroen på Ørestad st. Efter Metro Services egne oplysninger skete dette kl. 07:04 – altså mens billetterne var gyldige. Herefter var det ikke berettiget at pålægge de to kontrolafgifter til klagerne, og Metro Service skal frafalde disse. Herudover skal Metro Service som tilsluttet selskab betale 10.000 kr. inkl. moms i sagsomkostninger til ankenævnet." Afgørelsen blev efterfølgende genoptaget og kan læses på siden her
30. oktober 2019 Metro Service Klager medhold
Ingen rejsehjemmel 2019-0149
Klagerne kunne ikke finde ud af at købe en billet i billetautomaten og troede, at den var i stykker. Da der var kø ved en anden automat valgte de at sige om bord uden billetter, da deres datter skulle tilbage til hotellet og sove. Da der var 29 andre billetautomater i afgangshallen, og da klagerne ikke havde tastet korrekt på automaten, fik de ikke medhold.
30. oktober 2019 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2019-0160
Klageren måtte på grund af strejke omlægge sin sædvanlige rejserute. Hun kunne ikke med rette forvente, at hendes periodekort gjaldt til den væsentligt ændrede rejserute. DISSENS
30. oktober 2019 Metro Service Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende straksbillettering 2019-0161
Passageren gjorde gældende, at hun først skulle spænde sin barnevogn fast, før hun kunne gå til chaufføren for at købe billet. Kontrolløren noterede, at han stod uden for bussen og så klageren sætte sig, efter at hun havde spændt barnevognen fast og først rejste sig 2 minutter efter, da hun så at kontrolløren steg om bord. Klageren ikke medhold.
30. oktober 2019 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Systemfejl? 2019-0162
Klageren havde ikke modtaget tillægsbilletten på mobilen og gjorde gældende, at der var en fejl i NETS, som gjorde det umuligt at gennemføre betalingen. Movia fremlagde dokumentation for, at andre havde kunnet købe billetter på det omhandlede tidspunkt og at klageren i mere end 400 tilfælde havde bestilt billetter, som ikke var blevet købt. Klageren ikke medhold.
30. oktober 2019 Movia Trafikvirksomheden medhold
Den foreviste legitimation tilhørte klageren 2019-0167
Klageren gjorde gældende, at kontrolafgiften ikke var udstedt til rette passager. Men ankenævnet udtalte, at da pågældende ikke havde haft mistet sit sundhedskort, og da sundhedskortet beviseligt var blevet scannet ved kontrollen, kunne klageren ikke få medhold.
30. oktober 2019 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Ungdomskort på mobiltelefon 2019-0172
Klageren kunne ikke forevise sit gyldige Ungdomskort, fordi hendes mobiltelefon var løbet tør for strøm. Da hun fik hun strøm på telefonen, var kontrollørerne klar til at stige af bussen, og der kunne ikke stilles krav om, at de skulle genoptage kontrollen. Klageren fik ikke medhold
30. oktober 2019 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 2019-0177
Kontrolafgift for at rejse uden billet - klageren indsendte efterfølgende et upersonligt City Pass. Klageren ikke medhold
30. oktober 2019 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2019-0085
Klageren, som var turist, ankom med fly til København og købte en kontantbillet i en automat for at rejse med metroen ind til centrum. Da hun fik kørelejlighed med bil, besluttede hun sig for at gemme billetten, som hun regnede med ville være gyldig, når hun ikke havde anvendt den. Den følgende dag rejste hun med metroen, hvor hun blev pålagt en kontrolafgift for udløbet rejsehjemmel. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da klageren på baggrund af billettens påtrykte udløbstidspunkt ikke med rette kunne tro, at hun kunne rejse på billetten og uden at undersøge reglerne nærmere kunne regne med, at andre landes regler fandt anvendelse i Danmark.
11. september 2019 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2019-0121
Klageren fik en kontrolafgift for at have rejst på en Orange DSB-billet med bussen, hvilket billetten ikke er gyldig til. Klageren gjorde gældende, at han ikke var med den bus, som kontrolløren hævdede, og at hans mobilbillet derfor var modtaget inden ombordstigning. Dette stemte imidlertid ikke med de tekniske logs eller kontrolafgiftens tidspunkt. Politiet var tilkaldt og havde identificeret klageren, inden kontrolafgiften blev logget. Ankenævnet fandt ikke klagerens oplysninger for godtgjorte og fastholdt kontrolafgiften.
11. september 2019 Movia Trafikvirksomheden medhold
Betalingsautomat ude af drift 2019-0124
Klageren rejste først med S-tog fra Nordhavn st., inden hun skiftede til metroen på Nørreport st. Billetautomaten på Nordhavn st. var ifølge klageren ude af drift, og hun regnede med at købe billet, når rejsen var slut, som man kan i London, hvor hun bor. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da klageren ikke havde købt billet, inden påstigning på metroen.
11. september 2019 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet hang i systemet 2019-0130
Klageren forsøgte at købe en mobilbillet, som imidlertid aldrig blev udstedt eller modtaget på telefonen. Klageren sikrede sig ikke at være i besiddelse af gyldig billet i de 10 minutter, der gik, inden bussen kom, eller i de 7 minutter hun befandt sig om bord på bussen, inden kontrollen. Hvad der teknisk gik galt, var det ikke muligt for ankenævnet at sige. Et flertal fandt, at klageren ikke skulle være steget på bussen, da dette var i strid med rejsereglerne, og et mindretal fandt, at Movia skulle frafalde kontrolafgiften grundet de modsatrettede oplysninger, som blev givet på telefonen om "Betaler. Vent Venligst", selv om billetkøbet ikke blev gennemført. Der blev afsagt kendelse efter stemmeflertallet.
11. september 2019 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2019-0022
Kontrolafgift grundet manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning.
19. juni 2019 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2019-0024
Kontrolafgift grundet manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning.
19. juni 2019 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2019-0035
Kontrolafgift grundet manglende billet. Klageren troede, at billetter kunne købes ombord.
19. juni 2019 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Ungdomskort udløbet 2019-0040
Klagerens Ungdomskort skulle have været automatisk fornyet og leveret til hans Ungdomskortapp, men dette ikke skete, fordi han ikke accepterede en prisstigning til kortet, som han modtog oplysning om i en e-mail fra DSB. Ankenævnet fandt, at overskriften til e-mailen, som var ”Opdatering af kortpriser”, ikke indikerede, at den krævede klagerens øjeblikkelige opmærksomhed, og endvidere fremgik det ikke tilstrækkelig tydeligt af selve beskeden, at bestillingen ville blive annulleret, hvis prisændringen ikke blev accepteret. Ankenævnet udtalte, at det ville have været naturligt at orientere om prisstigningen i en push-besked i appen, når Ungdomskortet skulle leveres til denne. Klageren medhold.
19. juni 2019 Metro Service Klager medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2019-0041
Kontrolafgift for ikke at have modtaget sms-billet på mobiltelefonen før påstigning.
19. juni 2019 Movia Trafikvirksomheden medhold