Afgørelser

Læs alle afgørelser fra ankenævnet.

Underkategori
Afgørelse
Dato
Selskab
Beskrivelse
 
Kontrolafgift
2017-0112
09. november 2017
Manglende forevisning af mobilbillet.
Rejsekort
2017-0113
09. november 2017
Klageren foretog ikke check ind straks efter påstigning på bussen.
Kontrolafgift
2017-0163
09. november 2017
Klageren kunne ved kontrollen i metroen den 28. maj 2017 efter kl. 21 ikke forevise gyldig rejse-hjemmel, da hans 72-timers billet købt i en DSB-automat var udløbet kl. 17:00, og han ikke havde anden gyldig rejsehjemmel. Kontrolafgiften blev hermed pålagt med rette.
2017-0171
09. november 2017
Havde periodekort til zone 01 + 03, men rejste i zone 02.
Rejsekort
2017-0156
09. november 2017
Manglende check ind på rejsekort anonymt grundet for lav saldo til forudbetalingen for to rej-sende. Af informationen på www.rejsekort.dk vedrørende forudbetaling på rejsekort anonymt fremgår det ikke tilstrækkeligt tydeligt, at der kræves en forudbetaling på 70 kr. per voksne rejsende. Parterne bag rejsekort anbefales at tydeliggøre dette.
2017-0172
09. november 2017
Fik kontrolafgift pga. manglende registrering af check-ind. Klageren var sikker på, at der blev foretaget check ind.
Kontrolafgift
2017-0173
09. november 2017
Manglede zone på sit periodekort. Hun havde zone 01, 02, 08, 32, 43, 54, 66 og 76, men rejste og blev kontrolleret i zone 03 og 04, hvor hendes periodekort ikke gjaldt.
Rejsekort
2017-0192
09. november 2017
Klageren havde ikke foretaget korrekt check ind på rejsekort. Herudover vedrører klageren stewardens manglende forevisning af ID samt sagsbehandling i Metro Service.
Kontrolafgift
2017-0208
09. november 2017
Klageren kunne ved kontrollen ikke finde sin billet. Hun fik tilstrækkelig tid til at lede efter denne, men opgav at lede, da hun ikke kunne finde den. Efterfølgende fandt hun billetten i sin bog og indsendte denne. Klagerens efterfølgende indsendelse af en kopi af en upersonlig billet kan efter ankenævnets faste praksis ikke medtages i bedømmelsen af, om hun foreviste gyldig rejsehjemmel ved kontrollen og kan derfor ikke føre til et andet resultat. Klageren ikke medhold.
Rejst på forkert billet/kort
2017-0229
09. november 2017
Rejste på sin mors personlige rejsekort.
Rejsekort
2017-0210
09. november 2017
Klageren foretog ved en fejl et check ud i stedet for et skifte check ind.
Kontrolafgift
2017-0196
09. november 2017
To ægtepar rejste sammen på ferie i København. På deres vej ud til lufthavnen, købte de 4 billetter, men med tog én billet som gældende for fire rejsende fra automaten. Ankenævnet lægger blandt andet til grund, at klagerne ikke undersøgte billetten nøjere og derfor ikke sikrede sig, at det købte svarede til det udleverede, således som det fremgår af de landsdækkende rejseregler.
2017-0143
09. november 2017
Kontrolafgift for manglende zone på tillægsbillet til periodekort.
2017-0098
09. november 2017
Klagerens datter fik en kontrolafgift der var pålagt med rette, da hun ikke kunne forevise rejsehjemmel. Metro skal frafalde de to rykkergebyrgere, da de blev sendt til klagerens datter som var mindreårig og ikke klageren.
Rejsekort
2017-0133
09. november 2017
Rejst på rejsekort anonymt indstillet til kundetypen "barn" samt to rykkergebyrer på i alt 200 kr.
2017-0177
09. november 2017
Klageren troede, at der automatisk skete check ind, når hun tankede sit rejsekort op. Der skete ikke check-ind, hvorfor klageren fik en kontrolafgift.
Kontrolafgift
2017-0151
09. november 2017
Klageren havde ikke modtaget sin mobilbillet ved påstigning på bussen, da han var i tvivl om den rette zone. Dissens.
Rejsekort
2017-0185
09. november 2017
Forsøgte at foretage check-ind af to personer og troede, at beskeden på displayet om for lav saldo og dermed manglende check-ind kun gjaldt passager nr. 2.
Ingen billet
2017-0150
09. november 2017
Klageren medtog kun sin cykelbillet fra automaten og ikke billetten til sig selv.
Rejsekort
2017-0146
09. november 2017
Der blev kun tjekket 1 person ind på rejsekort anonymt, men da de var 2 rejsende modtog de en kontrolafgift. Ifølge klageren blev kontrolafgiften ikke udstedt til den rette passager.
Kontrolafgift
2017-0169
09. november 2017
Det Ungdomskort klageren fremviste var udløbet, hvorfor han modtog en kontrolafgift.
Rejst i spærretiden
2017-0158
09. november 2017
Rejste i spærretiden på pensionistkort. Ægtefællen oplyste at fejlen fra hans side skyldtes hans demens.
Ikke vist kort/billet
2017-0161
09. november 2017
Klagerens søn tjekkede ind, men kom ved en fejl til at tjekke ud igen med det samme uden at opdage det, hvorfor han senere modtog en kontrolafgift, da kortet ikke var tjekket ind. Klageren anmodede den 2. marts 2017 DSB om at annullere kontrolafgiften og anførte til støtte herfor, at der havde været foretaget et check ind, hvorfor kontrolafgiften måtte bero på en fejl. Den 13. marts 2017 nedskrev DSB kontrolafgiften til et ekspeditionsgebyr på 125 kr. samt billet-tens pris på 25 kr., i alt 150 kr. De anførte, at klagerens søn ikke havde haft gyldig rejsehjemmel, idet der var foretaget et check ud umiddelbart efter check ind.
Kontrolafgift
2017-0162
09. november 2017
Ankenævnet fandt ikke grundlag for at betvivle, at det var klagerens søn, som rejste med metroen den pågældende dag, hvor han blev pålagt en kontrolafgift for rejse på en udløbet 24-timers billet. Den omstændighed, at der ved en fejl blev opkrævet et forkert beløb på 750 kr. fremfor 375 kr., medfører ikke, at selve grundlaget for kontrolafgiftens udstedelse er bortfaldet.
Rejst på forkert billet/kort
2017-0165
09. november 2017
Rejste på klagerens brors personlige rejsekort.
Erstatningssager
2017-0036
09. november 2017
Krav om erstatning for reparation af en mobiltelefon – klageren blev ramt af en automatisk dør til venterummet på Danshøj st. og tabte her-ved sin mobiltelefon, hvis skærm gik i stykker
Kontrolafgift
2017-0130
09. november 2017
Klageren som var over 16 år og derfor skulle rejse på voksenbillet, købte en børnebillet, som hun foreviste ved kontrol på toget. Kontrolafgiften blev pålagt med rette. Ankenævnet bemærker, at det oplyste om YY’s mentale tilstand ikke kan føre til, at kontrolafgiften skal frafaldes. Ankenævnet henleder i den forbindelse klagerens opmærksomhed på, at Arriva har oplyst, at hvis man har fysisk eller psykisk handicap i en grad som gør, at man ikke selv er i stand til at købe billet og rejse på egen hånd, har man mulighed for i sin kommune at søge at blive visiteret til handicaphjælp med ledsagerordning, som bl.a. giver mulighed for at have en ledsager med på rejsen på en billigere billet.
2017-0157
09. november 2017
Klageren havde for lav saldo på sit rejsekort til at kunne foretage et check-ind, dette var han tidligere blevet gjort opmærksom på, da han havde foretaget et check ud samme dag. Han ville købe en mobilbillet, men denne var ikke købt inden han steg ombord på bussen.
2017-0226
09. november 2017
Klagerens søn manglede en mobilbilet og gjorde gældende, at appen ikke virkede. Således som sagen foreligger oplyst, lægger ankenævnet til grund, at der natten mellem den 3. og 4. august 2017 ikke var tekniske fejl på systemet, som leverer mobilbilletter via applikationen fra DOT. Ankenævnet lægger videre til grund, at det skyldtes en forglemmelse, at klagerens søn ikke havde købt billet, inden han steg om bord på metroen på den sidste del af sin rejse, således som han også forklarede i sin henvendelse til Metro Service dagen efter kontrolafgiftens udstedelse. Klage-ren har desuden oplyst, at sønnen ikke var opmærksom på tiden inden ombordstigning.
2017-0118
09. november 2017
Klagerens søn foreviste ved kontrollen et Ungdomskort, som var udløbet 5 dage tidligere. Da han derfor ikke havde gyldig rejsehjemmel, blev kontrolafgiften på 750 kr. pålagt med rette. Uanset at klageren ikke var bekendt med, at sønnens Ungdomskort skulle fornys, finder ankenævnet, at klagerens 16-årige søn burde have været opmærksom herpå, idet gyldighedsdatoen er trykt på selve kortet. Der foreligger efter ankenævnets opfattelse ikke sådanne særlige omstændigheder, der kan begrunde, at klagerens søn ikke skal betale den nedsatte kontrolafgift på 125 kr. til Movia.
Rejsekort
2017-0050
09. november 2017
Klageren forsøgte at foretage et check ind på klagerens søns personlige rejsekort, hvilke ikke var muligt, da saldoen var for lav.
2017-0062
09. november 2017
Rejsekort ”tank-op-aftale” – spørgsmål om opkrævning i januar 2017 for en optankning på 300 kr. i november 2014 er berettiget.
Kontrolafgift
2017-0115
19. september 2017
Manglende forevisning af billet, da klageren havde tabt sin billet.
2017-0147
19. september 2017
Klageren havde købt billet i Midttrafiks mobilapplikation, som ikke er gyldig i Arrivas tog.
2017-0128
19. september 2017
Klageren forsøgte at købe rejsehjemmel til 2 voksne og en cykel med sit 20-zoners mobilklippekort i DOT’s mobilapplikation, men købet kunne ikke gennemføres, da man ikke kan købe cykelbillet via klippekort, men skal betale via betalingskort i applikationen.
2017-0101
19. september 2017
Manglende forevisning af gyldig Jojo-kort-kvittering. Således som sagen foreligger oplyst, finder ankenævnet det ikke godtgjort, at klageren i kontrolsituationen fremviste den gyldige kvittering (laddningskvitto), og at stewarden alligevel skulle have udskrevet en kontrolafgift og have noteret, at klageren ikke kunne fremvise gyldig kvittering. Baggrunden for, at klageren 11 minutter senere kunne tage et foto af kvitteringen, er ukendt.
2017-0057
19. september 2017
Kontrolafgift nedsat til 125 kr. under sagens behandling for udløbet periodekort, da klageren i kontrolsituationen ikke kunne finde det fornyede periodekort, samt rykkergebyrer, inkassoomkostninger og renter. Klageren har endvidere betalt for dobbelt periodekort for perio-den 29. juni 2016 – 28. juli 2016
2017-0045
19. september 2017
Kontrolafgift på 750 kr., som klageren gør gældende ikke er udstedt til ham, da han har været udsat for identitetstyveri.
2017-0010
19. september 2017
To kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende forevisning af billetter, da klagerens pung blev stjålet umiddelbart inden påstigning på metroen samt rykkergebyrer på 100 kr. til hver.
2017-0037
19. september 2017
Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel, da klageren ved en fejl troede, at han havde købt korrekt antal zoner på kontantbillet.
Principielle spørgsmål
2017-0120
19. september 2017
Midttrafiks udfasning af 10-tursklippekort af pap, når mobile klippekort kun kan købes via app til smartphones men ikke windowsbaserede telefoner. Klagen over overtrædelse eller tilsidesættelse af lov om trafikselskaber afvises, idet den ikke findes egnet til ankenævnsbehandling.
Rejsekort
2017-0082
19. september 2017
Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check ind af flere rejsende. Anvendte ikke en ekstra-check-ind-stander.
Kontrolafgift
2017-0116
19. september 2017
Kontrolafgift på 750 kr. for at mangle zone 01 på sit rejsekort pendler-kort.
2017-0125
19. september 2017
3 kontrolafgifter á 750 kr. for manglende forevisning af Ungdomskort, samt et rykkergebyr på 100 kr., i alt 2.350 kr. Ungdomskortet var ikke blevet produceret grundet manglende betaling.
2017-0092
19. september 2017
Klageren havde kun klippet 2 zoner på sit mobilklippekort til en rejse, der krævede 3 zoner.
2017-0104
19. september 2017
Klageren mobilperiodekort var udløbet 5 uger tidligere.
Rejsekort
2017-0154
19. september 2017
Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check ind. Ifølge klageren hjalp en metrosteward hende med at checke ind, men dette kunne ikke bekræftes udfra de tekniske data fra rejsekortet.
Ingen billet
2017-0139
19. september 2017
Kontrolafgift på 750 kr. grundet køb af tillægsbillet til 1 zone i stedet for en almindelig billet til 2 zoner. Der skal købes en billet til minimum 2 zoner.