Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Søgeresultater for "orange"

23-0187

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Klageren ønskede, at ankenævnet annullerede kontrolafgiften, og gjorde gældende, at han efter indtastning af Lufthavnen st. som startdestination i DSBs billetapp fik forelagt muligheden for at købe en Orangebillet, der lignede de andre billetter med undtagelse af prisen. Han overså den lille orange trekant i købsflow’et. Ugen inden købte han i samme DSB-app en billet, der var gyldig til en Metrostrækning. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte: "Klageren indtastede afgangs- og ankomstdestinationen, hvorunder han i det efterfølgende købs-flow ved valg af Orangebillet, fik oplyst, at billetten ikke var gyldig til den del af rejsen, der foregik med Metro, og ved en pop-upbesked fik oplyst, at de særlige vilkår for billetten blandt andet var, at den ikke gjaldt i Metroen. Klageren fik efter valg af Orangebilletten udstedt en billet gyldig fra Nørreport st. til Holbæk st. Her stod det anført på engelsk, at billetten kun var gyldig til DSB, NJ og Arriva. Ankenævnet har tidligere udtalt, at det giver god mening, at kunden tilbydes Orangebilletter, selv om disse ikke er gyldige til hele den rejse, der indtastes, fordi der kan være mange penge at spare på togrejsen ved denne billettype, selv om der skal købes en yderligere separat billet. Således som købsflow’et og den endelige billet er udformet, er det vores opfattelse, at kunden gø-res tilstrækkeligt opmærksom på, at Orangebilletten ikke er gyldig til den del af rejsen, der foregår med Metro. Vi finder derfor, at klageren ikke med rette kunne regne med, at han kunne rejse med Metroen til Nørreport st. på en billet, der var gyldig fra Nørreport st. til Holbæk st. Herefter blev kontrolafgiften pålagt med rette. Det er ikke en betingelse for at pålægge en kontrolafgift, at passageren har handlet bevidst, og vi finder, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften skal frafaldes. Vi konstaterer dog, at sager vedrørende rejse på Orangebilletter udgør en ikke-ubetydelig andel af sagsmængden, hvilket sandsynligvis beror på et stigende udbud af disse billetter, som ikke længere kræver, at rejsen krydser Storebælt. Vi har derfor behov for at understrege nødvendigheden af, at der gives tydelige oplysninger til kunden om tungtvejende forhold, der gælder for det udbudte produkt, særligt når konsekvensen kan være en kontrolafgift på 750 kr. Vi anbefaler derfor, at DSB overvejer, om billettens begrænsede anvendelsesområde kan gøres endnu tydeligere for kunden under hensyntagen til, at købet foregår på en mobiltelefonskærm."

2021-0142

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Klageren regnede med, at han kunne rejse med bussen på sin DSB Orange Fribillet, fordi den er dyrere end en DSB Orangebillet, der ikke er gyldig i bus, metro, letbane og lokaltog. Prisen er imidlertid højere, fordi DSB Orange Fribillet er fleksibel og kan refunderes. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften udstedt på bussen.

2022-0139

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Klageren rejste på en DSB Orangebillet i bussen, og ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, og kunne ikke lægge til grund, at klageren ved påstigningen spurgte chaufføren direkte, om han kunne rejse med bussen på sin DSB Orange Fribillet. Ankenævnet bemærkede, at det anså det for et krav ifølge rejsereglerne punkt 2.4, hvis chaufføren skal vejlede kunden, og hvis ansvaret for kundens gyldige rejsehjemmel skal overgå til chaufføren. Kontrolløren noterede på kontrolafgiften efter at have spurgt chaufføren, at klageren havde spurgt chaufføren, om DSB-billet er gyldig i bus, men uden at vise, at hans billet var en DSB Orange Fri-billet, hvortil chaufføren havde svaret ”som regel”. Ankenævnet udtalte, at klageren tydeligt burde have oplyst og vist chaufføren, hvilken DSB-billet, der var tale om, og ansvaret for, ved en eventuel senere kontrol at kunne forevise gyldig rejsehjemmel, påhvilede derfor fortsat klageren, jf. selvbetjeningsprincippet i de Fælles landsdækkende rejseregler.

2010-0188

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Orange billet til Intercity Bornholm anvendt i Metro.

2019-0184

Afgørelse Refusion som følge af forsinkelser Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Letbanen blev akut aflyst, og klageren kom for sent til sin videre togforbindelse og måtte købe ny togbillet, som hun anmodede Midttrafik om at godtgøre. Et flertal i nævnet fandt, at når klageren havde købt en ikke-refunderbar Orange Billet, var hun forpligtet til at have beregnet mere tid til uforudsete hændelser, hvorfor hun ikke kunne få refunderet købet af den nye billet. Et mindretal fandt, at Midttrafik skulle have refunderet Orange Billetten, som var blevet uanvendelig på grund af forsinkelsen hos Midttrafik.

2019-0291

Afgørelse Refusion af taxaregning Trafikvirksomheden medhold
Klageren havde købt en Orange Billet fra København til Svendborg for at rejse med færgen kl. 13:05 til Svendborg. Næste færge derefter ville først afgå kl. 15:05. Da der opstod en forsinkelse med toget på 12 minutter undervejs, der gjorde, at klageren ikke nåede sit tog fra Odense til Svendborg, besluttede hun at tage en taxa til Svendborg. Hvis hun havde taget toget til Svendborg, ville den samlede forsinkelse have været på 31 minutter. Derfor var klageren efter DSB's basis rejsetidsgaranti berettiget til en kompensation på 25 % af den Orange Billet, svarende til 23,25 kr., som de tilbød klageren. Ankenævnet fastholdt, at klageren ikke kunne få dækket sin taxaregning, da hun kun havde beregnet 10 minutter mellem ankomst til Svendborg st. og færgens afgang fra færgeterminalen, hvilket betød at med selv en mindre forsinkelse på 2-3 minutter, ville det være usikkert, om klageren ville kunne nå sin færge. Hun havde ikke betalt for færgebilletten på forhånd.

2021-0034

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Klageren troede, at hendes Orange DSB Print Selvbillet gjaldt til den specifikke Metro, som var nævnt på side 2 i hendes billet, benævnt Din Rejseplan". Hun blev pålagt en kontrolafgift, da Orange DSBbillet ikke er gyldig i Metroen. Et flertalt i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da det fremgik i købsflowet og på selve billetten, at den ikke kunne anvendes. Et mindretal fandt, at det ud fra de anvendte formuleringer var undskyldeligt, at klageren regnede med, at billetten kunne anvendes.

2021-0123

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Klagerne skulle rejse fra Odense til Københavns Lufthavn med DSB-tog og havde købt Orange Fri-billetter til rejsen. På grund af driftsforstyrrelser besluttede de på Københavns Hovedbanegård at omlægge deres rejserute og rejste således videre fra Hovedbanegården med metroen i stedet for med DSB-toget. I metroen blev de pålagt hver en kontrolafgift for at rejse på DSB Orange Fri-billetter, som ikke er gyldige i metroen. Et flertal i ankenævnet fandt, at Metro Service var berettiget til at fastholde kontrolafgifterne, da det ikke kunne lægges til grund, at DSB-togpersonalet havde oplyst, at klagerne kunne benytte netop deres billettype til andre transportformer, og da de selv havde en særlig forpligtelse til at undersøge, om billetterne gjaldt til den ændrede rejse. Et mindretal i ankenævnet udtalte, at det burde ligge i DOT-samarbejdet at afdæmpe virkningen for passagerer af ekstraordinære situationer, såsom dokumenterede driftsforstyrrelser. Disse medlemmer fandt derfor, at kontrolafgifterne skulle frafaldes. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet. DISSENS

2016-0154

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Dissens. Klageren rejse på Orange Gruppebillet Udland købt i betjent billetsalg 3 mdr. før afrejsen. Ikke gyldig til rejse med metroen. Et flertal i ankenævnet udtalte: ***Vi lægger vedvores afgørelse vægt på, at klageren købte billetten i et betjent billetsalg påKøbenhavns Hovedbanegård, og da hun var nærmest til at vide, at hun og demedrejsende skulle rejse med metroen for at komme helt hjem, burde hun haveforespurgt salgsmedarbejderen, om billetten var gyldig til denne del af rejsen.Særligt når hun tidligere havde oplevet, at Orange billetter ikke var gyldigetil bus og metro, havde hun en anledning til at forespørge om den konkretebillets gyldighed.Vi bemærkervidere, at billetten blev købt næsten 3 måneder før afrejsen, hvorfor klagerenhavde rig lejlighed til at kontakte DSB eller Metro Service telefonisk ogforhøre sig om billettens gyldighedsområde.Imidlertidundlod klageren dette, hvilket efter vores opfattelse indebærer, at hun og deto medrejsende - og ikke Metro Service - må bære risikoen for, at de steg ombord på metroen uden gyldig rejsehjemmel.Det bemærkes,at udstedelsen af en kontrolafgift ikke er betinget af, om passageren bevidsthar søgt at unddrage sig betaling for rejsen. Herefter finder vi, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgifterne skal frafaldes.

2021-0115

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Klageren rejste på DSB Orange Printselvbillet i bussen, hvorefter han blev pålagt en kontrolafgift. Ifølge klageren viste han billetten til chaufføren og spurgte, om han kunne køre til stoppestedet Dyssegårdsvej, hvortil chaufføren bad ham tage plads i bussen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte, at klageren ved køb af billetten havde anført Næstved st. som slutdestination, til en rejse, der imidlertid gik til busstoppestedet Dyssegårdsvej i Næstved. På den Print-Selvbillet, klageren modtog, stod der tydeligt, at billetten ikke var gyldig til andre transportformer som bus, metro, letbane eller lokalbane. Hertil kom, at det på selve billetten stod anført, at den var gyldig til Næstved st. med ankomst kl. 17:29. Klageren kunne derfor ikke med rette kunne gå ud fra, at hans DSB Orange-billet var gyldig til rejse med buslinje 601 efter dette tidspunkt. Ankenævnet tilføjede: "Således som sagen foreligger oplyst, kan ankenævnet ikke lægge til grund, at klageren ved påstigningen spurgte chaufføren direkte, om han kunne rejse med bussen på sin DSB Orangebillet, hvilket ankenævnet anser for et krav ifølge rejsereglerne punkt 2.4, hvis chaufføren skal vejlede kunden, og ansvaret for kundens gyldige rejsehjemmel skal overgå til chaufføren. Klageren spurgte efter egne oplysninger, om ”han kunne køre til Dyssegårdsvej”, hvilket med rette kunne opfattes af chaufføren som et spørgsmål om bussens rute, snarere end et spørgsmål om rejsehjemlens gyldighed. Ankenævnet finder derfor, at ansvaret for at forevise gyldig rejsehjemmel fortsat påhvilede klageren".

2020-0001

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Klageren rejste med DSB Orangebillet i bus og gjorde gældende, at chaufføren ved sin stiltiende accept i form af nik, øjenkontakt og gestik gav ham lov til at rejse på billetten. Under ankenævnsagen gjorde han desuden gældende, at Movia ikke havde været berettiget til at indhente oplysninger fra DSB om hans tidligere køb af Orange Billetter. Movia anførte, at det var saglig varetagelse af deres interesser at indhente oplysningerne. Klageren fik ikke medhold

2021-0028

Afgørelse Orangebillet Klager medhold
Klageren og ægtefællen rejste med bussen på DSB Orange mobilbilletter, som ægtefællen viste til chaufføren ved påstigning, mens hun spurgte, om de kunne rejse på togbilletten. Når man køber en almindelig DSB standardbillet, er gyldigheden et døgn fra kl. 04.00, men der vil alligevel også stå tid og sted for togets afgang, selv om kunden kan anvende billetten til, med bus eller metro, at rejse hen til billettens afgangstid- og sted. Dette er ikke tilfældet med DSB Orangebilletter. Ved en efterfølgende kontrol i bussen blev de hver pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet udtalte: "Det fremgår af de fælles landsdækkende rejseregler, at chaufføren kan give vejledning om billet-ten på passagerens forespørgsel. Når passageren spørger chaufføren, overgår ansvaret for, at billetten er gyldig til rejsen, som udgangspunkt til chaufføren. Klagerens ægtefælle viste telefonen til chaufføren, mens hun spurgte, om de kunne rejse på tog-billetten. Det er uvist om hun kun foreviste QR-koden eller hele billetten, men chaufføren har udtalt, at han valgte, at ”lade tvivlen komme kunden til gode.” Ankenævnet lægger med den nævnte udtalelse til grund, at chaufføren gav tilladelse til, at kunden kunne rejse på den foreviste rejsehjemmel. Som følge af det anførte er det ankenævnets opfattelse, at Movia efter at have fået forelagt disse oplysninger, burde have frafaldet kontrolafgifterne. Efter sagens udfald skal Movia betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet, jf. vedtæg-terne § 25, stk. 2. Movia anmodede efterfølgende om genoptagelse af sagen, men overholdt ikke 30 dages fristen i vedtægterne § 22, stk.3, hvorfor dette blev afvist.

2022-0020

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Klageren rejste på en DSB Orangebillet med Lokaltog fra Nykøbing F. til Maribo, hvor billetten ikke var gyldig. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da det oplyses tydeligt på selve billetten, at den ikke er gyldig til busser, metro eller lokalbaner, og da billettens begrænsede gyldighed også oplyses i selve købsflow’et, hvor det med rød tekst er anført, at DSB-billetten ikke er gyldig til strækningen mellem Nykøbing Falster og Maribo (Lokaltogs-trækningen). Kunden gøres opmærksom på både i købsflow’et for Orange DSB-billetter og i handelsbetingelserne, som kunden accepterer inden køb af billetten, og på selve billetten, at der gælder særlige vilkår for billetten, herunder at den ikke er gyldig til rejse med lokalbane. Et mindretal fandt, at Movia skulle frafalde kontrolafgiften, da kunderne kan komme til at opfatte oplysningerne på ”Din Rejseplan” som en integreret del af billetten. Da der samtidigt på billetten under ”Betingelser” stod anført, at billetten ikke gjaldt til busser, metro eller lokalbaner, var det som følge af denne uklarhed undskyldeligt, at klageren regnede med, at hans billet var gyldig til rejsen med Lokal-tog til Maribo st. Det er ikke nødvendigvis gennemskueligt for kunden, hvilke jernbanevirksomheder eller trafikselskaber, der driver de forskellige togbanestrækninger i Danmark, og det kan derfor ikke bebrejdes klageren, at det ikke var klart for ham, at Lokaltog, der er et tog, er en lokalbane, der udbydes af busselskabet Movia.

2018-0167

Afgørelse Refusion af pendlerkort, klippekort og billetter Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Køb af to DSB Orangebilletter i DSB’s mobilapp – billetterne kunne ikke overføres til klagerens nye mobiltelefon, hvorfor han måtte købe nye billetter. Klageren ønskede erstatning på i alt 618 kr. for udgiften til nye billetter. DSB afviste at betale erstatning, men tilbød at refundere 248 kr. for de mistede DSB Orangebilletter. Klageren mistede Orangebilletterne, fordi hans mobil gik i stykker, og billetterne kunne ikke overføres til en anden mobiltelefon, hvilket fremgår af handelsbetingelserne. Ankenævnets flertal fandt, at klageren ved købet krydsede af i feltet ”Accept terms & conditions” og derved accepterede handelsbetingelserne. Handelsbetingelserne er sagligt begrundet i risikoen for omgåelse og indeholder en refusionsordning, således at passageren kan få prisen for de oprindelige billetter retur, men ikke beholde billetterne. Flertallet fandt, at klageren, uanset at han undlod at læse disse handelsbetingelser, selv må bære ansvaret for, at han på grund af, at hans telefon gik i stykker, måtte købe nye togbilletter. Klageren fik derfor ikke medhold i sit krav. Mindretallet lagde derimod vægt på, at det er almindeligt at en mobiltelefon går i stykker, må udskiftes eller repareres, hvorfor det er vigtigt, at man kan få sin billet på en anden mobil.

2021-0079

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Klageren havde købt en DSB Orangebillet mellem to DSB-stationer, selv om hun skulle med bussen noget af vejen. Ankenævnet udtalte, at hvis klageren ved købet i DSB-appen havde indtastet rejsens faktiske destinationsstoppested med bussen, ville hun have fået et andet købsflow, end hun gjorde ved indtastning af to de to DSB-stationer. Det ville blive vist med rød tekst at billetten ikke var gyldig til den del af ruten, der foregik med bus. Desuden oplyses kunden i købsflow’et om, at der gælder særlige vilkår/regler. Det var ankenævnets opfattelse, at klageren ikke med rette kunne gå ud fra, at hendes DSB Orange-billet var gyldig til rejse med bus. Ankenævnet kunne ikke lægge til grund, at klageren ved påstigningen spurgte chaufføren direkte, om hun kunne rejse med bussen på DSB Orangebilletten. Ankenævnet anser dette for et krav ifølge rejsereglerne punkt 2.4, hvis chaufføren skal vejlede kunden, og ansvaret for kundens gyldige rejsehjemmel skal overgå til chaufføren.Ankenævnet fandt derfor, at ansvaret for at vise gyldig rejsehjemmel fortsat påhvilede klageren, jf. selvbetjeningsprincippet i de Fælles landsdækkende Rejseregler og fastholdt kontrolafgiften.

2021-0058

Afgørelse Orangebillet Klageren overvejende medhold
Ankenævnet genoptog sagen og stadfæstede den tidligere afgørelse med den ændring, at Metro Service ikke skulle betale sagsomkostninger. Både klageren og Metro Service fremlagde fotos af, hvorledes appen så ud i oktober 2021. Versionerne var ikke identiske. Ankenævnet udtalte blandt andet følgende: Klageren kan ikke dokumentere, hvorledes appen så ud på tidspunktet for hans tilkøb den 2. juni 2021, men han gør gældende, at den ikke så ud, som Metro Service har påstået, og har til støtte herfor fremlagt teksten på den opdaterede app fra sin telefon den 6. oktober 2021, hvor der står, at tilkøbsbilletten kun er gyldig med anden billet. Heroverfor står Metro Services oplysning om, at appen blev ændret den 20. april 2021, og at de udelukkende kan genskabe købsforløb, hvor der står, at tilkøbsbilletten kun er gyldig med pendlerkort. Det er efter genoptagelsen fortsat ikke muligt for ankenævnet at se, hvorledes appen så ud den 2. juni 2021, hvor klageren købte sin billet, og denne tvivl må komme klageren til gode. Ankenævnet finder derfor fortsat, at det var undskyldeligt, at klageren på baggrund af teksten i sin version af appen om, at tilkøbsbillet kun er gyldig med anden billet, regnede med, at hans tilkøbs-billet på 1 zone til - en på tidspunktet gyldig Orangebillet - ville være gyldig til rejse i zone 03 i metroen. Kontrolafgiften på 750 kr. skal derfor frafaldes. Ankenævnet henviser til den tidligere begrundelse om, at der også kan ske tilkøb til et pendlerkort, der ikke er gyldig i metroen, hvorved tilkøbsbilletten på 1 zone vil gælde som metrotillæg. Ankenævnet har ved afgørelsen ikke statueret, at en Orangebillet i sig selv er gyldig i metroen, og Metro Services argumentation derom, har ikke tilført nye oplysninger til sagen. Ankenævnet bemærker, at klageren med sin nuværende viden ikke fremover vil kunne anvende tilkøbsbillet til 1 zone til en Orangebillet i metroen.

Orangebillet

Afgørelseskategori

Forside

Side

Hvornår kan det ikke betale sig at klage?Hvis din sag vedrører manglende straks-check ind på Rejsekort, får du efter al sandsynlighed ikke ...

2018-0066

Afgørelse Orangebillet Klager medhold
Kontrolafgift for at køre på DSB Orange billet i bussen. Klageren checkede ikke sit rejsekort ind straks, da hun steg på bussen, da hun afventede svar fra kontrollørerne på, hvorvidt DSB-billetten var gyldig i bussen.

2017-0231

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Klageren troede han havde købt en almindelig billet men han var i stedet for kommet til at købe en orange billet, som i modsætning til almindelige billetter ikke gælder i metroen.

2019-0121

Afgørelse Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning Trafikvirksomheden medhold
Klageren fik en kontrolafgift for at have rejst på en Orange DSB-billet med bussen, hvilket billetten ikke er gyldig til. Klageren gjorde gældende, at han ikke var med den bus, som kontrolløren hævdede, og at hans mobilbillet derfor var modtaget inden ombordstigning. Dette stemte imidlertid ikke med de tekniske logs eller kontrolafgiftens tidspunkt. Politiet var tilkaldt og havde identificeret klageren, inden kontrolafgiften blev logget. Ankenævnet fandt ikke klagerens oplysninger for godtgjorte og fastholdt kontrolafgiften.

2019-0141

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Klageren rejste med bussen på en Orange DSBbillet. Hun gjorde gældende, at hendes søn havde købt billetten, som hun lagde den i tasken uden at kigge på den. Derfor spurgte hun chaufføren, om billetten var gyldig til bus. Han bad hende vente på kontrolløren, som ville svare hende. Kontrolløren bad hende sidde ned og udstedte derefter en kontrolafgift. Kontrolløren gjorde gældende, at klageren allerede sad ned, da han kom hen til hende, og han noterede, at hun oplyste, at billetten var købt af en anden, som ikke havde fortalt, at den ikke kunne benyttes i bussen. Ankenævnet udtalte, at det fremgår tydeligt på selve billetten, at den ikke kan anvendes i busser, og passageren skal selv sikre sig at være i besiddelse af gyldig billet. Ifølge kontrollørens notat på kontrolafgiften, og at han havde krydset ”nej” til, om klageren havde spurgt chaufføren, havde klageren ikke på tilstrækkelig vis godtgjort sin forklaring om, at hun ikke var sikker på billettens gyldighed og spurgte chaufføren til råds, som bad hende vente på kontrollørens vurdering.

2020-0109

Driftsforstyrrelser i Metroen gjorde, at klageren og dennes mor ikke nåede deres Intercitytog, hvortil de havde Orange DSB-billetter, og de måtte købe nye standardbilletter. Metro Service skulle godtgøre klageren denne udgift, idet ankenævnet lagde vægt på de meddelelser, som passagererne blev givet undervejs: "Det er ankenævnets opfattelse, at passagererne i udkaldene burde have fået særskilt besked om, hvorledes man kunne komme til Kbh. H, der er et trafikknudepunkt, via Nørreport st. og tog videre derfra. Dette gør sig også gældende for den medarbejder, der fysisk befandt sig i Metroen med en megafon, som burde have orienteret derom. Når de ovennævnte omstændigheder sammenholdes med, at det løbende blev meddelt passagererne, at problemerne forventedes løst inden for henholdsvis 14, 11 og 9 minutter, hvorefter passagererne kl. 19:30 blev henvist til Rejseplanen for alternativ transport, på trods af at der ikke var mobildækning på perronerne under jorden, finder ankenævnet, at der var et tilstrækkeligt grundlag for klageren og hans mor for at forblive om bord på Metroen indtil kl. 19:45, fordi de håbede på, at Metroen ville køre igen inden længe."

2020-0192

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Klageren og ægtefællen rejste med Metroen på Orange Fribilletter, da de regnede med at disse også gjaldt til tilslutningsforbindelsen, som DSB standardbilletter. Spørgsmål om informationen i købsflow er tydelig.

2020-0208

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Klageren rejste med Fynbus på en DSB Orange billet, som ikke er gyldig til busrejser, og som derudover først var gyldig en time senere. Klageren gjorde gældende, at hun var blevet vejledt af DSB, og at buschaufføren 14 dage tidligere havde godkendt samme billettype. Fynbus burde efter officialprincippet have undersøgt dette nærmere, men da den manglende sagsbehandling ikke havde betydning for sagens udfald, førte det ikke til, at afgørelsen var ugyldig.

2021-0108

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Klageren indtastede start- og slutdestination (metrostation - DSB station) i DSB billet-appen, som derefter kom op med en række billetforslag. Klageren købte en Orange DSBbillet og overså, at der i købsflow'et blev oplyst, at billetten ikke var gyldig på den del af rejsen, der foregik med metroen, og hun læste heller ikke de særlige vilkår, der stod anført for billetten, inden hun godkendte handelsbetingelserne og købet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.

2021-0150

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Klageren indtastede forkert rejsedato, da han købte to DSB Orange Fri-billetter på DSB's hjemmeside. Han og hustruen blev derfor pålagt hver en kontrolafgift, da de rejste på en anden dato, end deres billetter var gyldige til. Ankenævnet fandt, at kontrolafgifterne var korrekt pålagt, da der gælder særlige vilkår for denne billettype, hvilket klageren blev oplyst om i forbindelse med købet, og da det var klagerens eget ansvar, at kontrollere, at han havde indtastet de korrekte oplysninger. Ikke medhold

2022-0230

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Klagren blev pålagt en kontrolafgift i Metroen på 750 kr. grundet rejse med DSB Orange Fribillet og efterfølgende en kontrolafgift i DSB-tog, da hun grundet kontrolafgiften i Metroen ikke nåede togafgangen fra Kbh. H, men måtte tage et senere tog, hvortil billetten ikke var gyldig. Ankenævnets flertal fastholdt kontrolafgiften pålagt i Metroen og alle medlemmer fastholdt kontrolafgiften pålagt af DSB, da de fandt, at klageren ikke have beregnet tilstrækkelig tid til skiftet mellem Metroen og DSB-toget.

2022-0236

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Klagerens søn rejste med bussen på en DSB Orange billet og blev pålagt en kontrolafgift på 1.000 kr., som hun anmodede ankenævnet om at annullere, da købsprocessen i DSB's app er vildledende, når kunden undervejs 3-4 gange præsenteres for en hel rejseplan, der inkluderer bus- og togrejsen, uden af billetten gælder dertil. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.

2011-0003

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Anvendt Orange billet i bus. Dissens. Afgørelse

2012-0108

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Rejst på Orange Billet i bussen. Tydeligt anført til passageren, at billetten ikke kan anvendes i bus eller metro. Afgørelse

2012-0403

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Rejst på Orange DSB Billet.

2016-0029

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Rejst på Orange DSB billet i bussen.

2022-0186

Afgørelse Ingen rejsehjemmel Trafikvirksomheden medhold
Kontrolafgift for at rejse på en Orange Fri Billet, som klageren havde købt til sin udrejse, men som ikke var gyldig til returrejsen. Ikke medhold

2018-0010

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Kontrolafgift grundet manglende gyldig billet. Klageren foreviste en DSB Orange-billet ved kontrol i en bybus, men DSB Orange-billetter er ikke gyldig rejsehjemmel i busser.

2019-0122

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomhed medhold (dissens)
DISSENS. Klageren rejste med en tidligere togafgang end hans DSB Orangebillet var gyldig til. Ankenævnets flertal lagde vægt på, at der gælder særlige vilkår for DSB Orangebilletter, samt at det var klagerens ansvar at sikre sig, før han gennemførte købet, at billetten svarede til det ønskede.

2021-0058

Afgørelse Orangebillet Klager medhold
Klageren var blevet pålagt en kontrolafgift grundet rejse i metroen på tilkøbsbillet (1 zone) til DSB Orangebillet, og gjorde gældende over for ankenævnet, at ifølge reglerne skal tilkøbsbilletten købes, mens grundbilletten er gyldig, og det gjorde han om bord på DSB-toget, mens Orangebilletten var gyldig. Den 17. januar 2021 ændrede DOT reglerne, så det ikke længere var gyldigt at rejse på tilkøbsbillet til andet end pendlerkort ellers om metrotillæg. fremover skulle passageren købe en almindelig 2 zoners billet. Men i klagerens app stod anført, at tilkøbsbilletter kun er gyldige med sammen med anden billet. Blandt andet derfor annullerede ankenævnet kontrolafgiften og besluttede, at Metro Service skulle betale sagsomkostninger. Afgørelsen blev efterfølgende begæret genoptaget, og ankenævnet traf en fornyet afgørelse, som også kan læses her på siden.

23-0088

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Klageren købte en Orange-billet til en rejse på strækningen Holbæk - Frederiksberg st., der er en Metrostation. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da Orangebilletter ikke er gyldige i Metroen.

2019-0006

Afgørelse Manglende tillægsbillet Trafikvirksomheden medhold
Kontrolafgift grundet forevisning af 1 zones tilkøbsbillet til DSB Orange-billet. Klageren ønsker, at ankenævnet annullerer kontrolafgiften, da de ikke vidste om billetten gyldig og derfor spurgte en steward, inden toget satte i gang.

2019-0168

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Klageren rejste på en DSB Orangebillet, som først var gyldig til en senere afgang. Klageren ikke medhold

2021-0078

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Klageren havde købt en DSB Orangebillet fra Odense til Kbh. H, men rejste videre på billetten i S-toget. Her blev han pålagt en kontrolafgift på 750 kr., som DSB senere nedsatte til 125 kr., fordi proisen for billetten med korrekt S-togsdestination ville have kostet det samme. Ankenævnet fastholdt, at DSB kunne kræve 125 kr., fordi den fejl, som klageren begik ved ikke at indtaste korrekt endestation, er et forhold, som DSB ikke kan gøres ansvarlig for.

2021-0148

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Klageren troede fejlagtigt, at vedtagelsen af "Sommerpakken 2021", der indebar visse gratis færgeruter og udstedelse af 100.000 rejsepas til DSB for 299 kr. i 8 dage i sommerferien, også gjaldt gratis rejse med DSB, hvis man blot først havde købt en billet og efterfølgende annullerede købet. Ifølge klageren var det, hvad han havde fået at vide ved telefoniske at kontakte DSB Kundeservice. Klageren havde fravalgt, at samtalen blev optaget. Klageren rejste derpå uden gyldig billet, da han ved kontrol i toget, viste den billet, som han havde annulleret efterfølgende. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da informationen om rejsepas, og den ekstraordinære mulighed for at annullere Orangebilletter, var tilstrækkelig tydelig.

2022-0091

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Klageren rejste med en DSB Orangebillet i Metroen, men det fremgik både under købsflow'et og på billettens forside, at den kun var gyldig til DSB og Arriva tog. Kontrolafgiften blev fastholdt.

2022-0096

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Klagerens mor, der ikke er dansktalende rejste med Metro med en DSB Orangemobilbillet, hvor det både i købsflow'et oplyses på engelsk, at billetten ikke er gyldig til Metroen, og på selve billetten at billetten kun var gyldig i DSB og Arriva tog. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.

2022-0229

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Klageren rejste med bussen på Orangebillet og blev pålagt en kontrolafgift på 1.000 kr., som et flertal i ankenævnet fastholdt.

2022-0241

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Klageren rejste med Orangebillet i Metroen, og blev pålagt en kontrolafgift, som et flertal i ankenævnet fastholdt.

23-0009

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Rejse på Orangebillet i Metroen. Kontrolafgiften blev fastholdt med dissens.

23-0102

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klageren for at rejse med Letbanen i Odense. Klageren gjorde gældende, at kontrolløren havde tvunget ham til at oplyse sit CPR-nummer. Flertallet udtalte: "Således som købsflow’et og den endelige billet er udformet, er det vores opfattelse, at kunden gøres tilstrækkeligt opmærksom på, at billetten ikke er gyldig til den del af rejsen, der foregår med Letbanen, og vi finder, at klageren ikke var berettiget til at kunne regne med at kunne fortsætte rejsen fra Odense Banegård efter kl. 07:07 på en billet, der var gyldig til Odense kl. 07:07. Herefter blev kontrolafgiften pålagt med rette. Da det ikke er en betingelse for at pålægge en kontrolafgift, at passageren har handlet bevidst, og som følge af ankenævnets hidtidige praksis, har der ikke foreligget sådanne særlige omstændighe-der, at Fynbus skal frafalde kontrolafgiften. For så vidt angår kontrollørens spørgsmål til klageren, fremgår det af lov om trafikselskaber § 29, stk. 2, at en passager skal fremvise legitimation med henblik på at fastslå identiteten og af de Fælles landsdækkende rejseregler pkt. 2.7.4, at der kan foretages opslag i CPR-registret til identifikation eller kontrol af kundens oplysninger. Det må ikke afkræves kunden at oplyse sit cpr-nummer mundtligt, så andre passagerer kan høre dette. På baggrund af de foreliggende oplysninger finder vi ikke grundlag for at udtale af kritik af kontrol-situationen, som Fynbus har beklaget, hvis klageren fandt ubehagelig. Vi konstaterer dog, at sager vedrørende rejse på Orangebilletter udgør en ikke-ubetydelig andel af sagsmængden i ankenævnet, og har derfor behov for at understrege nødvendigheden af, at der gives tydelige oplysninger til kunden om tungtvejende forhold, som gælder for det udbudte produkt, særligt når konsekvensen kan være en kontrolafgift på op til 1.000 kr. Vi har noteret os, at DSB har ændret appen, så billettens begrænsede anvendelsesområde er anført på selve mobilbilletten."

23-0111

Afgørelse Refusion som følge af forsinkelser Trafikvirksomheden medhold
Klageren rejste med Neptunbus fra Malmø Lufthavn til København, hvorfra hun skulle videre med tog til Odense, som hun havde købt en Orangebillet til. Bussen ventede på et forsinket fly og afgik 39 minutter senere end oplyst på tidsplanen. Kunden accepterer handelsbetingelserne i forbindelse med køb af billet hos Neptunbus, hvor det står anført, at bussens afgangstider fra Malmø er omtrentlige, da bussen venter på eventuelt forsinkede flys ankomst. Klageren nåede ikke sit tog i København og måtte købe en ny togbillet, og hun bad Neptunbus om at godtgøre togbilletten og Neptunbusbilletten, hvilket Neptunbus afviste. Ankenævnet fandt ikke grundlag for at omgøre denne afgørelse, da kunden gøres opmærksom på, at tiderne er omtrentlige, og da klageren havde planlagt den videre rejse fra København med for lille en tidsmargin til uforudsete hændelser. Ankenævnet anbefalede Neptunbus om at tydeliggøre, at tiderne fra Malmø er omtrentlige, så kunderne kan planlægge deres videre rejse på et fuldt oplyst grundlag.

23-0179

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Klagerens kontrolafgift for at rejse på DSB Orangebillet i Metroen blev fastholdt af et flertal i ankenævnet, fordi det står i købsflowet og på selve billetten, at den kun er gyldig i DSB og Arriva-tog.

23-0249

Afgørelse Selskabet skulle frafalde rykkergebyr Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Klageren rejste med Metroen på en DSB Orangebillet, der ikke er gyldig rejsehjemmel i busser, Letbaner og Metro. Her blev han pålagt en kontrolafgift, som et flertal i ankenævnet fastholdt. Da klageren hele tiden havde afvist at ville betale kontrolafgiften, ville Metro Service ikke være berettiget til at opkræve rykkergebyrer, hvilket følger af lov om renter ved forsinket betaling § 9b, stk. 1.

2009-0278

Afgørelse Betaling med kreditkort i automat ikke muligt Trafikvirksomheden medhold
Klagerens betalingskort spærret. Havde kun sedler. Der kan ikke købes orangebillet i automat

2011-0075

Afgørelse Klageren forsinket hvorfor billetter var udløbet Trafikvirksomheden medhold
Klageren blev forsinket på sin flyrejse fra Tenerife, og kunne derfor ikke anvende sine DSB Orangebilletter fra Hamburg. Han købte nye togbilletter og anmodede DSB om at erstatte disse. Klageren fik ikke medhold.

23-0300

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomhed medhold (dissens)

Klageren rejste med Metroen på en DSB Orangebillet, der ikke er gyldig til rejse med Metro. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og fandt ikke grundlag for at statuere, at klageren ikke havde fået udleveret kontroafgiften, som han gjorde gældende.

24-0004

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomhed medhold (dissens)

Klageren rejste med Metroen på DSB Orangebillet, der ikke er gyldig til Metro. Et mindretal fandt, at der kunne have været informeret tydeligere

2011-0113

Afgørelse Orangebillet Trafikvirksomheden medhold
Kørte på ***Orange Byturskort*** uden for gyldigt tidspunkt, og havde ikke stemplet kortet. Afgørelse